Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

IVL: Šaukiamas eilinis visuotinis AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas

Spekuliantai.lt | 2010-04-09 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1546
Raktiniai žodžiai: Invalda AB, IVL
IVL: Šaukiamas eilinis visuotinis AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas

Invalda AB Pranešimas apie esminį įvykį 09.04.2010

Šaukiamas eilinis visuotinis AB „Invalda“ akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m. balandžio mėn. 30 d. 10.00
val. adresu Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje (viešbučio Holiday Inn Vilnius
konferencijų salėje), šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Invalda“
(įmonės kodas 121304349, adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) akcininkų
susirinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra
bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje, kuri yra 2010 m. balandžio 23 d.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės auditoriaus išvada.
2. Konsoliduotas 2009 m. metinis pranešimas.
3. 2009 m. Bendrovės ir konsoliduotos finansinės ataskaitos tvirtinimas
4. Bendrovės 2009 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ valdybos narių rinkimo naujai kadencijai.
6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto narių rinkimo naujai
kadencijai.
7. Grupės darbuotojų akcijų opcionų politikos patvirtinimas.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo
valandomis.

Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu
siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų
susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu
iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba
įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti
bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų
susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas
privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir
pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko
įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pateiktas bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis (faksu + 370 5
2790530), registruotu paštu arba įteiktas pasirašytinai

Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas
apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės
akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama AB „Invalda“ interneto
svetainėje adresu http://www.invalda.lt.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2752776.

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 2752776

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI