Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LDJ: Dėl AB "Lietuvos dujos" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

Spekuliantai.lt | 2010-04-02 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 2222
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Dujos AB, LDJ
LDJ: Dėl AB "Lietuvos dujos" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

Lietuvos Dujos AB Pranešimas apie esminį įvykį 02.04.2010

Dėl AB "Lietuvos dujos" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų

Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės
adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos
iniciatyva ir sprendimu, 2010 m. balandžio 23 d. (penktadienį) 10.00 val. AB
„Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) būstinėje, trečio aukšto salėje, Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų
susirinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia: 2010 m. balandžio 23 d. 9.00 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2010 m. balandžio 23 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2010 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2010 m.
balandžio 16 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt,
skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio
akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068 254.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų
susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Bendrovės valdyba 2010 m. balandžio 1 d. pritarė šiems visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektams ir teikia juos akcininkų susirinkimui:

1.1. Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“
akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Lietuvos dujos“ 2009
m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl
pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2009 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

1.2. Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie komiteto veiklą.

1.3. Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2009 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

1.4. Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2009 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės
finansines ataskaitas.

1.5. Patvirtinti 2009 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.

1.6. Vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo Nr. VII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ naują
įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų
atskirų punktų pakeitimo). Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių
Viktorą Valentukevičių (su teise perįgalioti) pasirašyti naują įstatų redakciją
ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su naujos įstatų redakcijos
registracija Juridinių asmenų registre.

1.7. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Lietuvos dujos“ įstatus baigiasi 2007
m. balandžio 18 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos valdybos
kadencija, atšaukti AB „Lietuvos dujos“ valdybą: dr. Valery Golubev, dr. Achim
Saul, Kirill Seleznev, Joerg Tumat ir naujos valdybos nariais išrinkti: Uwe
Fip, dr. Peter Frankenberg, dr. Valery Golubev, Kirill Seleznev, Romą Švedą.

1.8. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Lietuvos dujos“ Audito komiteto
sudarymo ir veiklos nuostatus, Audito komiteto kadencija yra lygi ją
pasiūliusios valdybos kadencijai, atšaukti AB „Lietuvos dujos“ Audito komitetą:
Juozą Kabašinską ir Daivą Petrovienę (buvusią Daivą Petrauskaitę) ir naujo AB
„Lietuvos dujos“ Audito komiteto nariais išrinkti: Juozą Kabašinską
(nepriklausomu nariu) ir Agnę Žičiūtę. Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį
direktorių Viktorą Valentukevičių pasirašyti su Audito komiteto nariais
paslaugų teikimo sutartis.

Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už 2009
m. sudaro 0,152 Lt (0,044 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių
apskaitos diena yra 2010 m. gegužės 7 d. Teisę gauti dividendus turės tie
asmenys, kurie 2010 m. gegužės 7 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma
medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių
įgyvendinimu, nuo 2010 m. balandžio 2 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti
darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.),
Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0135, 236
0216. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos
informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

Įgalioti asmenys:
Jolita Butkienė
Strateginio vystymo skyriaus Išorės ryšių grupės vadybininkė
tel. (8 5) 236 01 35
Algirdas Mikulėnas
Sekretoriato viršininkas
tel. (8 5) 236 02 161. audito komiteto narys 1 lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300515)
2. fin_ataskaitos_2009_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300523)
3. cv_ svedas_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300518)
4. igaliojimas_atstovauti.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300549)
5. audito komiteto narys 2 lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300516)
6. cv_frankenberg _lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300520)
7. cv_seleznev_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300522)
8. pelno_paskirstymas_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300527)
9. cv_fip _lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300519)
10. nauji_istatai_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300526)
11. ak_informacija_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300513)
12. cv_golubev _lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300521)
13. kodekso_forma_2009_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300525)
14. metinis_pranesimas_2009_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300512)
15. akcininku_teises_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300550)
16. balsavimo_biuletenis _lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300517)
17. atsak_asm_patv_met_2009_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=300511)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI