Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

ANK: Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Spekuliantai.lt | 2010-03-24 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1235
Raktiniai žodžiai: Anyksciu Vynas AB, ANK
ANK: Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Anyksciu Vynas AB Pranešimas apie esminį įvykį 24.03.2010

Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „ANYKŠČIŲ VYNAS‘‘, juridinio asmens kodas 254111650, buveinės adresas Dariaus
ir Girėno g. 8, Anykščiai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo data - 2010 m. balandžio 26 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia -
12.00 val., vieta - Dariaus ir Girėno g. 8 (5 aukštas), Anykščiai. Akcininkų
registracijos pradžia - 11.30 val.
Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. 2009 m. metinio pranešimo paskelbimas.
2. Auditoriaus išvados paskelbimas.
3. 2009 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. 2009 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės įstatų pakeitimas ir naujos redakcijos tvirtinimas.
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m.
balandžio 19 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2010m. balandžio 19 darbo dienos
pabaigoje turėjo AB „Anykščių vynas‘‘ akcijų.
Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka raštu ar elektroninio
ryšio priemonėmis įgalioti kitą asmenį ( fizinį ar juridinį) dalyvauti ir
balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias
teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas
įgaliojimas ar įstatymai suteiktų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo
privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje
išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas
įstatymų nustatyta tvarka. Elektroninėmis ryšio priemonėmis išduotas įgaliojimas
notaro netvirtinamas.
Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą apie šio
įgaliojimo išdavimą akcininkas privalo atsiųsti elektroniniu paštu
info@anvynas.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigos
(16 val. 00 min.).
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima
balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį
balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto
bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Bendrasis balsavimo biuletenis pateikiamas bendrovės interneto
svetainėje www.anvynas.lt. Jeigu dėl techninių kliūčių bendrasis balsavimo
biuletenis bendrovės interneto svetainėje negali būti pateikiamas, atspausdintą
jo formą galima gauti bendrovės registruotoje buveinėje adresu Dariaus ir Girėno
g.8, Anykščiai.
Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu
laišku. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei elektroniniu paštu
info@anvynas.lt arba siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės
buveinės adresu ir gauti ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 23 darbo dienos
pabaigos (16 val. 00 min.).
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.3
ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas
taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Su sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimo projektais, arba, kai sprendimų priimti nereikia,- valdybos ir
akcininkų paaiškinimais, taip pat kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti
susirinkimui ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu,
akcininkai galės susipažinti nuo 2010 m. balandžio 6 d. darbo valandomis AB
„ANYKŠČIŲ VYNAS‘‘ registruotoje buveinėje adresu Dariaus ir Girėno g. 8,
Anykščiai ir bendrovės interneto svetainėje www.anvynas.lt.
Akcininkų teisės siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę,
siūlyti sprendimų projektus klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir iš anksto pateikti bendrovei
klausimų, susijusių su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais,
įgyvendinimo procedūros bei terminai nuo 2010m. balandžio 6 d. bus pateikti
bendrovės interneto svetainėje www.anvynas.lt
Teikti papildomą informaciją įgaliota direktorė Violeta Labutienė, (8 381) 50299

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital