Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

IVL: AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Spekuliantai.lt | 2010-01-08 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 2111
Raktiniai žodžiai: Invalda AB, IVL
IVL: AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Invalda AB Pranešimas apie esminį įvykį 08.01.2010

AB „Invalda“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2009 m. sausio 30 d. įvyksiančio neeilinio
visuotinio AB „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:

1. Dėl dalinio akcinės bendrovės „Invalda“ 2008 m. lapkričio 14 d. visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo pirmuoju darbotvarkės klausimu pakeitimo.
Atsižvelgiant į tai, kad šis sprendimo projektas iš anksto suderintas su 2008
m. lapkričio 14 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išleistos 25 mln.
litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją įsigijusiu obligacijų savininku ir yra
gautas išankstinis jo sutikimas pakeisti obligacijų pasirašymo sutarties
sąlygas pagal siūlomą sprendimo projektą,
siūlomas sprendimo projektas pirmuoju darbotvarkės klausimu:
Dalinai pakeisti 2008 m. lapkričio 14 d. visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimą pirmuoju darbotvarkės klausimu ir išdėstyti jį taip:
„1. Dėl neviešos 25 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.
Išleisti neviešą 25 000 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius - 250 000 vienetų, vienos
konvertuojamosios obligacijos nominali vertė - 100 litų.
Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:
a) gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc.
metines palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos);
ir/arba
b) pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į
paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją
keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie
18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio
apvalinimo taisyklę) bei gauti žemiau aptartas palūkanas, kurios
apskaičiuojamos pagal formulę:
P = SUM (i=1,.....,n) [Di * A * (1+0,099/365*S)],
Kur:
P - palūkanos;
Di - i-tasis pinigų srautas vienai paprastajai vardinei AB „Invalda“ akcijai,
tenkantis obligacijų galiojimo metu (pinigų srautas - paskirti dividendai
arba/ir priklausančios išmokos mažinant įstatinį kapitalą);
A - keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas santykiu 100/5,5 gautų
akcijų skaičius;
S - dienų skaičius, skaičiuojamas nuo 31-os kalendorinės dienos, kada atsirado
prievolė išmokėti pinigų srautus iki obligacijų galiojimo pabaigos;
c) palūkanos mokamos žemiau nustatyta tvarka:
2010 m. liepos 1 d. išmokamos 2009 m. gruodžio 31 d. priskaičiuotos 9,9 proc.
metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės. Nuo
palūkanų sumos, priskaičiuotos 2009 m. gruodžio 31 d., už laikotarpį nuo 2010
m. sausio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. skaičiuojamos ir 2010 m. liepos 1 d.
sumokamos papildomos 9,9 proc. palūkanos;
2010 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos
nuo obligacijų nominalios vertės už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010
m. birželio 30 d.;
2011 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos
nuo obligacijų nominalios vertės, už laikotarpį nuo 2010 m. liepos 1 d. iki
2011 m. birželio 30 d.;
obligacijų išpirkimo atveju 2012 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės
palūkanos, , kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už
laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d.;
obligacijų konvertavimo į akcijas atveju, akcijų įskaitymo į asmeninę
vertybinių popierių sąskaitą dienai palūkanos apskaičiuojamos pagal b punkte
pateiktą formulę. Jeigu tokiu būdu apskaičiuotos palūkanos viršija pagal ii ir
iii papunkčius išmokėtas palūkanas, akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių
popierių sąskaitą dieną obligacijų savininkui papildomai išmokamas skirtumas
tarp pagal b punktą priskaičiuotų palūkanų ir pagal ii ir iii papunkčius
išmokėtų palūkanų. Jeigu pagal b punktą priskaičiuotos palūkanos yra mažesnės
nei pagal ii ir iii papunkčius išmokėtos palūkanos, obligacijų savininkas
skirtumą, susidariusį tarp pagal ii ir iii papunkčius sumokėtų palūkanų ir
pagal b punkte nurodytą formulę priskaičiuotų palūkanų sumoka AB „Invalda“ per
5 (penkias) darbo dienas nuo akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių
sąskaitą dienos.
Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:
Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti
keičiamos į akcijas - iki 2012 m. liepos 1 d.
Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam
priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2012 m.
balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalda“ rašytinį
pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų
išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią
obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt
darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.
Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar
dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų
emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų,
rašytinį pranešimą AB „Invalda“ jis pateikia 2012 m. balandžio 2 d. Šiuo
atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2012 m. liepos 1 d.
Iki 2012 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalda“
pranešimo dėl obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų
dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2012
m. liepos 1 d.
AB „Invalda“ įsipareigojimai investuotojui, įsigijusiam visas šios emisijos
konvertuojamąsias obligacijas, bus užtikrinti AB „Invalda“ ir/ar trečiųjų
asmenų turto įkeitimu. Konkretus investuotojui įkeičiamas turtas bei jo
įkeitimo tvarka bus nurodyta obligacijų pasirašymo sutartyje.
Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
- klasė - paprastosios vardinės akcijos;
- maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos - 4 545
455 akcijos;
- nominali vertė - 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės - visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir
neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos
prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima
prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 25 000 000 litų nominalios
vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas
padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 4 545 455 litų suma.
AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias
keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą
keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma.
AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šioje visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimo dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir
jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama
AB „Invalda” įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų
skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už
akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos“.

2. Dėl dalinio akcinės bendrovės „Invalda“ 2008 m. lapkričio 14 d. visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo trečiuoju darbotvarkės klausimu pakeitimo.
Atsižvelgiant į tai, kad šis sprendimo projektas iš anksto suderintas su 2008
m. lapkričio 14 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išleistos 50 mln.
litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją įsigijusiu obligacijų savininku ir yra
gautas išankstinis rašytinis jo sutikimas pakeisti obligacijų pasirašymo
sutarties sąlygas pagal siūlomą sprendimo projektą,
siūlomas sprendimo projektas antruoju darbotvarkės klausimu:
Dalinai pakeisti 2008 m. lapkričio 14 d. visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimą trečiuoju darbotvarkės klausimu ir išdėstyti jį taip:
„3. Dėl neviešos 50 mln. litų konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.
Išleisti neviešą 50 000 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius - 500 000 vienetų, vienos
konvertuojamosios obligacijos nominali vertė - 100 litų.
Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:
- gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines
palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos). Palūkanos sumokamos
obligacijų išpirkimo dieną;
ir/arba
- pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į
paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją
keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie
18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio
apvalinimo taisyklę) bei gauti 9,9 proc. metines palūkanas (skaičiuojant, kad
metus sudaro 365 dienos), priskaičiuotas 2010 m. sausio mėn. 7 dienai
(įskaitytinai). Palūkanos nuo 2010 m. sausio 8 dienos jos neskaičiuojamos, su
sąlyga, kad bus priimtas sprendimas išleisti naują 7 440 000 litų nominalios
vertės obligacijų emisiją ir teisė ją įsigyti suteikta UAB „DIM investment“.
Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:
Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti
keičiamos į akcijas - iki 2010 m. liepos 1 d.
Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam
priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2010 m.
balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalda“ rašytinį
pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų
išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią
obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt
darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.
Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar
dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų
emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų,
rašytinį pranešimą AB „Invalda“ jis pateikia 2010 m. balandžio 2 d. Šiuo
atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2010 m. liepos 1 d.
Iki 2010 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalda“
pranešimo dėl obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų
dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2010
m. liepos 1 d.
Pritarti AB „Invalda“ valdybos sprendimui užtikrinant įsipareigojimus
Investuotojui, įsigijusiam visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas,
įkeisti:
- arba paprastąsias vardines AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ akcijas;
- ir (arba) pirminiu arba antriniu įkeitimu paprastąsias vardines akcinės
bendrovės „Kauno tiltai“ akcijas;
- ir (arba) paprastąsias vardines akcinės bendrovės „Sanitas“ akcijas;
- ir (arba) bet kurį kitą turtą, dėl kurio įkeitimo šalys susitaria;
- įkeitimo objektas gali būti keičiamas šalių susitarimu;
Investuotojui įkeičiama tiek turto, kad pasirašytų obligacijų nominali vertė
sudarytų 70 proc. viso investuotojui įkeisto turto rinkos vertės, kuri
nustatoma Šalių susitarimu, Obligacijų pasirašymo sutarties sudarymo dienai.
Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
- klasė - paprastosios vardinės akcijos;
- maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos - 9 090
909 akcijos;
- nominali vertė - 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės - visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir
neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos
prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima
prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 50 000 000 litų nominalios
vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas
padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 9 090 909 litų suma.
AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias
keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą
keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma.
AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šioje visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimo dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui ir
jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas, pavedama
AB „Invalda” įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų
skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už
akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos“.

3. Dėl neviešos konvertuojamųjų obligacijų emisijos išleidimo.
Išleisti neviešą 7 440 000 litų konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
Išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų skaičius - 74 400 vienetų, vienos
konvertuojamosios obligacijos nominali vertė - 100 litų.
Šios emisijos konvertuojamosios obligacijos suteikia teisę:
gauti išperkamų obligacijų ar jų dalies nominalią vertę bei 9,9 proc. metines
palūkanas (skaičiuojant, kad metus sudaro 365 dienos);
ir/arba
pasibaigus obligacijų išpirkimo terminui pakeisti visas ar dalį obligacijų į
paprastąsias vardines akcijas, vieną 100 litų nominalios vertės obligaciją
keičiant į akcijas naudojant koeficientą 5,5 (už vieną obligaciją tektų apie
18,18 akcijos, o galutinis rezultatas būtų apvalinamas, naudojant aritmetinio
apvalinimo taisyklę) bei gauti žemiau aptartas palūkanas, kurios
apskaičiuojamos pagal formulę:
P = SUM (i=1,.....,n) [Di * A * (1+0,099/365*S)],
Kur:
P - palūkanos;
Di - i-tasis pinigų srautas vienai paprastajai vardinei AB „Invalda“ akcijai,
tenkantis obligacijų galiojimo metu (pinigų srautas - paskirti dividendai
arba/ir priklausančios išmokos mažinant įstatinį kapitalą);
A - keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas santykiu 100/5,5 gautų
akcijų skaičius;
S - dienų skaičius, skaičiuojamas nuo 31-os kalendorinės dienos, kada atsirado
prievolė išmokėti pinigų srautus iki obligacijų galiojimo pabaigos;
palūkanos mokamos žemiau nustatyta tvarka:
2010 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios,
atsižvelgiant į tai, kad palūkanų skaičiavimas už 50 mln. litų emisijos
obligacijas nutraukiamas 2010 m. sausio 7 dieną, palūkanos už šios emisijos
obligacijas pradedamos skaičiuoti nuo 2010 m. sausio 9 d. (įskaitytinai) ir
skaičiuojamos iki 2010 m. birželio 30 d.;
2011 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės palūkanos, kurios skaičiuojamos
nuo obligacijų nominalios vertės už laikotarpį nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011
m. birželio 30 d.;
obligacijų išpirkimo atveju 2012 m. liepos 1 d. sumokamos 9,9 proc. metinės
palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo obligacijų nominalios vertės už laikotarpį
nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. liepos 1 d.;
obligacijų konvertavimo į akcijas atveju, akcijų įskaitymo į asmeninę
vertybinių popierių sąskaitą dienai palūkanos apskaičiuojamos pagal b punkte
pateiktą formulę. Jeigu tokiu būdu apskaičiuotos palūkanos viršija pagal i ir
ii papunkčius išmokėtas palūkanas, akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių
popierių sąskaitą dieną obligacijų savininkui papildomai išmokamas skirtumas
tarp pagal b punktą priskaičiuotų palūkanų ir pagal i ir ii papunkčius išmokėtų
palūkanų. Jeigu pagal b punktą priskaičiuotos palūkanos yra mažesnės nei pagal
i ir ii papunkčius išmokėtos palūkanos, obligacijų savininkas skirtumą,
susidariusį tarp pagal i ir ii papunkčius sumokėtų palūkanų ir pagal b punkte
nurodytą formulę priskaičiuotų palūkanų sumoka AB „Invalda“ per 5 (penkias)
darbo dienas nuo akcijų įskaitymo į asmeninę vertybinių popierių sąskaitą
dienos.
Konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos:
Galutinis terminas, per kurį obligacijos investuotojo pareiškimu gali būti
keičiamos į akcijas - iki 2012 m. liepos 1 d.
Investuotojas, įsigijęs visą obligacijų emisiją ir norintis, kad visos jam
priklausančios obligacijos būtų pakeistos į akcijas, šią teisę iki 2012 m.
balandžio 2 d. gali įgyvendinti bet kada, pateikdamas AB „Invalda“ rašytinį
pranešimą. Tokio rašytinio pranešimo pateikimo diena laikoma obligacijų
išpirkimo termino pabaiga. AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią
obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt
darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.
Jeigu investuotojas yra įsigijęs dalį obligacijų emisijos ir nori jas visas ar
dalį pakeisti į akcijas, arba investuotojas yra įsigijęs visą obligacijų
emisiją ir nori į akcijas pakeisti tik dalį jam priklausančių obligacijų,
rašytinį pranešimą AB „Invalda“ jis pateikia 2012 m. balandžio 2 d. Šiuo
atveju obligacijų išpirkimo termino pabaiga yra 2012 m. liepos 1 d.
Iki 2012 m. balandžio 2 d. (įskaitytinai) Investuotojui nepateikus AB „Invalda“
pranešimo dėl obligacijų ar jų dalies keitimo į akcijas, obligacijos ar jų
dalis į akcijas nekeičiamos, o investuotojo turimos obligacijos išperkamos 2012
m. liepos 1 d.
AB „Invalda“ įsipareigojimai investuotojui, įsigijusiam visas šios emisijos
konvertuojamąsias obligacijas, bus užtikrinti AB „Invalda“ ir/ar trečiųjų
asmenų turto įkeitimu. Konkretus investuotojui įkeičiamas turtas bei jo
įkeitimo tvarka bus nurodyta obligacijų pasirašymo sutartyje.
Duomenys apie akcijas, į kurias bus keičiamos konvertuojamosios obligacijos:
- klasė - paprastosios vardinės akcijos;
- maksimalus akcijų skaičius, į kurį gali būti pakeistos obligacijos - 1 352
727 akcijos;
- nominali vertė - 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės - visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir
neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos
prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima
prekiauti Vilniaus vertybinių popierių biržoje.

4. Dėl pirmumo teisės atšaukimo visiems akcininkams įsigyti naujai išleidžiamą
konvertuojamųjų obligacijų emisiją.
Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti 7 440 000 litų
konvertuojamųjų obligacijų emisijos 74 400 vienetų obligacijų.
Teisę įsigyti visas šios emisijos konvertuojamąsias obligacijas suteikti UAB
„DIM investment“, kodas 301145749, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus
m., Konstitucijos pr. 23.
Pirmumo teisės atšaukimo priežastis - užtikrinti lėšų, skirtų AB „Invalda“
įsipareigojimų pertvarkymui, pritraukimą.

5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ įstatinio kapitalo didinimo, susieto su
išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų emisija.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti 7 440 000 litų nominalios
vertės neviešą konvertuojamųjų obligacijų emisiją yra kartu ir sprendimas
padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 1 352 727 litų suma.
AB „Invalda“ įstatinis kapitalas bus didinamas suma, lygia akcijų, į kurias
keičiamos konvertuojamosios obligacijos, jei jų savininkas per šioje visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo dalyje nustatytą terminą raštu pareiškė norą
keisti šias obligacijas į akcijas, nominalių verčių suma.
AB „Invalda“ valdybai, pasibaigus šio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimo 3 dalyje išleisti konvertuojamąsias obligacijas nustatytam terminui
ir jų savininkams raštu pareiškus norą keisti šias obligacijas į akcijas,
pavedama AB „Invalda” įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį
bei akcijų skaičių ir pateikti pakeistus įstatus juridinių asmenų registro
tvarkytojui.
Šiuo atveju apmokėjimas už konvertuojamąsias obligacijas laikomas apmokėjimu už
akcijas, į kurias pakeistos šios obligacijos.

6. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto veiklos taisyklių
naujai redakcijai.
Pritarti naujai akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto veiklos taisyklių
redakcijai (projektas pridedamas).

Kristina Gudauskaitė
Prezidento padėjėja
Tel. + 370 5 27527761. audito komiteto taisykles_projektas 20100130 susirinkimui.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=288755)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital