Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

GRG: Patvirtintas AB „GRIGIŠKĖS“ akcijų emisijos prospektas

Spekuliantai.lt | 2013-05-14 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1050
Raktiniai žodžiai: Grigiskes, GRG
GRG: Patvirtintas AB „GRIGIŠKĖS“ akcijų emisijos prospektas

Grigiskes AB Prospektas 14.05.2013

Patvirtintas AB „GRIGIŠKĖS“ akcijų emisijos prospektas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA
SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE,
AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI
BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA
SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME
PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ
ĮSPĖJIMĄ.

Vilnius, Lietuva, 2013-05-14 11:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Lietuvos bankas 2013 m. gegužės 14 d. patvirtino akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“
(toliau – Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų emisijos prospektą (toliau –
Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).

Patvirtintas Prospektas yra skirtas (i) iki 5 700 000 Lt bendros nominalios
vertės paprastųjų vardinių esamų Bendrovės akcijų viešam siūlymui (akcijų
skaičius – iki 5 700 000, vienos akcijos nominali vertė – 1 Lt, vienos akcijos
siūlymo kaina – 0,51 EUR) ir (ii) iki 5 700 000 paprastųjų vardinių naujai
išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimui į prekybą AB NASDAQ OMX Vilnius
Oficialiajame prekybos sąraše.

Sprendimas dėl Bendrovės naujų akcijų išleidimo, dėl esamų akcijų viešo siūlymo
ir dėl naujų akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje buvo priimtas
2013 m. balandžio 26 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
bei detalizuotas 2013 m. gegužės 6 d. Bendrovės valdybos sprendimu.

Vadovaujantis Prospektu, siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje: (i)
esamiems Bendrovės akcininkams, kaip tai nurodyta Prospekte, (ii) mažmeniniams
investuotojams ir (iii) juridiniams asmenims, kurie yra instituciniai
investuotojai.

Kiekvienam esamam Bendrovės akcininkui yra suteikiama teisė ir garantuojama,
kad jei jis dalyvaus siūlyme (ir pateiks paraišką dėl atitinkamo Bendrovės
akcijų skaičiaus įgijimo), tokiam esamam akcininkui bus garantuotai
paskirstytas siūlymo akcijų skaičius, kuris yra proporcingas Bendrovės akcijų
paketo, kurį Bendrovės akcininkas turės 2013 m. gegužės 24 d. pabaigoje, ir
visos Bendrovės akcijų emisijos nominalių verčių santykiui, arba bet koks
mažesnis siūlomų akcijų skaičius (tuo atveju, jei atitinkamas akcininkas
pateiktų paraišką dėl tokio mažesnio Bendrovės akcijų skaičiaus įgijimo).

Prospekte numatytas paraiškų dėl Bendrovės akcijų įsigijimo pateikimo terminas
visų investuotojų atžvilgiu yra nuo 2013 m. gegužės 15 d. iki 2013 m. gegužės
24 d. (iki 17.00 val. Vilniaus laiku). Detalios paraiškų pateikimo sąlygos
nurodytos Prospekte.

Mažmeniniai investuotojai ir esami Bendrovės akcininkai (nebent jie būtų
priskirti prie institucinių investuotojų) turi visiškai apmokėti įsigyjamas
siūlomas Bendrovės akcijas ne vėliau nei dieną, kurią yra teikiamos jų
paraiškos. Instituciniai investuotojai (įskaitant esamus Bendrovės akcininkus,
kurie laikytini instituciniais investuotojais) siūlomas Bendrovės akcijas turės
apmokėti ir jos tokiems investuotojams bus paskirstomos laikantis DVP (angl.
distribution versus payment) principo, kaip numatyta Prospekte.SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų
agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje
arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir
kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis
pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais
apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių
popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks
pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto pagrindu ir Prospektas yra
vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija
apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijų viešą siūlymą. Prospektas yra paskelbtas
per AB NASDAQ OMX Vilnius interneto informacinę sistemą GlobeNewswire ir
Bendrovės interneto svetainėje www.grigiskes.lt, taip pat siūlymo
organizatoriaus UAB FMĮ „Orion securities“ interneto svetainėje www.orion.lt.

Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių Bendrovės akcijų
siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje pagal 2003 m. lapkričio 4
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi
būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į
prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB, kaip ji
įgyvendinta Lietuvoje.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal
1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir
negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba
Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus
įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas
leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme
numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių
popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.


Gintautas Pangonis
AB „GRIGIŠKĖS“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01


1. LB sprendimas del prospekto patvirtinimo.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=432495)
2. Prospectus (Grigiskes) (LB patvirtintas).pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=432496)
3. Prospectus santraukos vertimas i LT (Grigiskes).pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=432497)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI