Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

CTS: AB „City Service“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

Spekuliantai.lt | 2009-04-21 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1661
Raktiniai žodžiai: City Service AB, CTS
CTS: AB „City Service“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

City Service AB Pranešimas apie esminį įvykį 21.04.2009

AB „City Service“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektai

Pateikiame AB „City Service“ (toliau vadinama „Bendrove“) eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009 m. balandžio 30 d., nutarimų projektus:

-------------------------------

1. Bendrovės metinio pranešimo už 2008 metus pristatymas akcininkams.
Išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimtas.

2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas akcininkams.
Išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimtas.

3. Bendrovės 2008 metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Patvirtinti bendrovės 2008 metinę finansinę atskaitomybę.

4. Bendrovės 2008 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.

Bendrovės valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinti žemiau
pateiktą pelno paskirstymo projektą:

Sumos (tūkst. Lt)

Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai):6.927
Grynasis finansinių metų rezultatas-pelnas:8.620
Paskirstytinas rezultatas-pelnas finansinių metų pabaigoje:15.547
Pelno paskirstymas:
Pervedimai į privalomąjį rezervą336)
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti6.000)
Dividendams2.102)
Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams400)
Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas finansinių metų pabaigoje:6.709

Akcininkų sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės 2008 metų pelno paskirstymą kaip nurodyta aukščiau
pateiktoje lentelėje.
Išmokėti 2.102.000 Lt (608.780 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,11 Lt (0,03
euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Išmokėti dividendus akcininkams
per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą.
Išmokėti kiekvienam valdybos nariui po 100.000 Lt dydžio tantjemas už 2008
metus.

5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.
5.1. Supirkti AB „City Service“ akcijas (ISIN kodas LT0000127375) per AB NASDAQ
OMX Vilnius oficialaus siūlymo subrinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių
nustatyta tvarka, netvirtinant cirkuliaro Vertybinių popierių komisijoje.
5.2. Akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą ir
padidinti akcijų likvidumą.
5.3. Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali
vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo (šio sprendimo
priėmimo dieną Bendrovė savų akcijų nevaldo);
5.4. Laikotarpis, per kurį Bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių nuo
šio sprendimo priėmimo;
5.5. Minimali įsigyjamų akcijų kaina - ne daugiau kaip 30 proc. mažesnė už
paskutinių 3 (trijų) mėnesių Bendrovės akcijų kainų vertybinių popierių biržoje
NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, maksimali
įsigyjamų akcijų kaina - ne daugiau kaip 30 proc. didesnė už paskutinių 3
(trijų) mėnesių Bendrovės akcijų kainų NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje
aritmetinį svertinį vidurkį;
5.6. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų
pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant
visiems akcininkams lygias galimybes įsigyti supirktas akcijas, jos bus
parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba aukciono būdu,
informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais
laiškais arba viešai spaudoje.
5.7. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir LR
Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu, Bendrovės valdyba įgaliojama ir
įpareigojama priimti visus sprendimus, susijusius su akcijų supirkimo laiko,
galutinės kainos nustatymu, taip pat sprendimus dėl savų įsigytų akcijų
pardavimo laiko, galutinės kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus
klausimus, kurie nenumatyti šiame akcininkų sprendime.

6. Bendrovės audito komiteto sudarymas ir veiklos nuostatų tvirtinimas.
Sudaryti Bendrovės Audito komitetą. Audito komitetą sudaryti iš 3 (trijų)
narių, kurie vienas yra nepriklausomas, nustatyti 4 (keturių) metų audito
komiteto nario kadenciją. Patvirtinti Bendrovės Audito komiteto veiklos
nuostatus (pridedama priedu prie visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo).

7. Bendrovės audito komiteto narių rinkimas.
Į Bendrovės Audito komitetą išrinkti:
p. Saulių Leonavičių - nepriklausomu nariu.
p. Daivą Tamošiūnienę.
p. Joną Mačiuitį.
Įgalioti Bendrovės vadovą parengti ir pasirašyti su paskirtais Audito komiteto
nariais reikalingus dokumentus.

-------------------------------

Vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 21 straipsniu, visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos diena - 2009 m. balandžio 23 d.

PRIDEDAMA:
AB „City Service“ Audituoto komiteto veiklos nuostatai (projektas).

Vilius Mackonis
atstovas ryšiams su visuomene
+ 370 5 239 49001. ab city service audito komiteto nuostatai_projektas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=221830)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital