Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

VLN: Aktuali informacija investuotojams dėl AB bankas „SNORAS“ situacijos

Spekuliantai.lt | 2011-11-17 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1068
VLN: Aktuali informacija investuotojams dėl AB bankas „SNORAS“ situacijos

NASDAQ OMX Vilnius Biržos pranešimas 17.11.2011

Aktuali informacija investuotojams dėl AB bankas „SNORAS“ situacijos


Vertybinių popierių komisija, atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl AB
bankas „SNORAS“, pateikia aktualią informaciją susijusią su investuotojais.
Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, informacija bus papildyta.

AB bankas „SNORAS“ smulkiesiems akcininkams:

Nuo 2011 m. lapkričio 17 d. prekyba AB bankas „SNORAS“ akcijomis NASDAQ OMX
Vilnius biržoje yra sustabdyta, taip pat yra sustabdyti bet kokie atsiskaitymų
ir vertybinių popierių judėjimo procesai AB „Lietuvos centrinis vertybinių
popierių depozitoriumas“, nes 2011 m. lapkričio 16 d. Vyriausybės nutarimu
nutarta AB bankas „SNORAS“ akcijas paimti visuomenės poreikiams, t. y. nuo
Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo momento (paskelbimo visuomenės informavimo
priemonėse momento) sąskaitų tvarkytojai privalėjo nedelsiant padaryti įrašus
sąskaitose apie 100 proc. AB bankas „SNORAS“ akcijų nuosavybės perėjimą
valstybės nuosavybėn.

Remiantis Finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 6 dalimis, jeigu
Vyriausybė perima banko akcijas visuomenės poreikiams, toliau banko akcijų
kainą turėtų tvirtinti Vyriausybė, atsižvelgdama į audito įmonės ir (ar) turtą
vertinančios įmonės siūlymus. Banko akcijų kainos nustatymo išlaidos apmokamos
valstybės lėšomis. Nustatant banko akcijų kainą, negali būti atsižvelgiama į
bankui pagal šį įstatymą jau taikomas ar galimas taikyti finansinio stabilumo
stiprinimo priemones. Bankas privalo banko akcijų kainą nustatantiems asmenims
pateikti duomenis, reikalingus banko akcijų kainai nustatyti. Nustačius banko
akcijų kainą, apie tai raštu pranešama buvusiems banko akcininkams pagal
Finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 5 dalį (ne vėliau kaip per 5 dienas
kiekvienam buvusiam akcininkui išsiunčiamas pranešimas registruotu laišku).

Tas pats įstatymas taip pat numato, kad buvusiems banko akcininkams sumokant
nustatytą akcijų kainą už paimamas akcijas, jiems taip pat sumokamos Civilinio
kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje (5 proc. dydžio metinės palūkanos) nustatyto
dydžio palūkanos nuo jiems priklausančios sumokėti akcijų kainos už paimamas
akcijas už laikotarpį nuo nutarimo paimti akcijas įsigaliojimo dienos iki
atsiskaitymo su buvusiais akcininkais dienos. Su buvusiais banko akcininkais,
kurie nepraneša apie kredito įstaigose atidarytas (turimas) sąskaitas,
atsiskaitoma Civilinio kodekso 6.56 straipsnyje nustatyta tvarka.

Pasirašiusiems AB bankas „SNORAS“ 2010 m. gruodžio 21 d. akcininkų sprendimu
išleistą paprastųjų vardinių akcijų emisiją:

AB bankas „SNORAS“ 2010 m. gruodžio 21 d. akcininkų sprendimu išleistos
paprastųjų vardinių akcijų emisijos sąlygose buvo numatyta, kad pinigai už
pasirašytas akcijas yra pervedami į kaupiamąją sąskaitą, nurodytą akcijų
pasirašymo sutartyje - sąskaitą AB banke „Finasta“, kur jos šiuo metu ir yra
saugomos. Jei banko įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo padidėjimu,
nepateikiami registravimui Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta
tvarka iki 2011 m. gruodžio 21 d., visos įmokos grąžinamos į investuotojų
nurodytas banko sąskaitas.

Preliminariais duomenimis, kadangi naujosios akcijų emisijos registravimui
nebuvo suteiktas Lietuvos banko leidimas, pinigai turėtų būti gražinami juos
įnešusiems asmenims (asmenys, įnešę pinigus už naujos emisijos akcijas tampa
banko kreditoriais ir turi reikalavimo teisę į įneštus pinigus).

AB bankas „SNORAS“ obligacijų savininkams:

Kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 1 d. bendrovės obligacija yra
terminuotas ne nuosavybės vertybinis popierius, pagal kurį bendrovė,
išleidžianti obligacijas, tampa obligacijos savininko skolininke ir prisiima
įsipareigojimus obligacijos savininko naudai. Šie įsipareigojimai turi būti
nurodyti sprendime išleisti obligacijas ir obligacijų pasirašymo sutartyje.
Obligacijų savininkas turi tokias pat teises kaip ir kiti bendrovės kreditoriai
(Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 5d.). Tai reiškia, kad obligacijų
savininkai laikomi kreditoriais ir įsipareigojimai jiems atlyginami tokia pat
tvarka kaip ir kitiems įmonės (šiuo atveju banko) kreditoriams. Šiuo metu AB
bankas „SNORAS“ veikla sustabdyta ir yra taikomos laikinosios apsaugos
priemonės.

Remiantis Bankų įstatymo 76 str. 7 dalimi nuo sprendimo paskelbti banko veiklos
apribojimą (moratoriumą) ir paskirti banko laikinąjį administratorių pateikimo
bankui dienos bankui draudžiama vykdyti įsipareigojimus mokėti ar perleisti
banko turtą, jei šie įsipareigojimai kyla iš sandorių ar kitų juridinių faktų,
atsiradusių iki banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo dienos,
išskyrus mokėjimus, būtinus apribotai banko veiklai apribojimo (moratoriumo)
metu užtikrinti. Banko veiklos apribojimo (moratoriumo) metu netesybos už banko
prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą neskaičiuojamos ir nemokamos.
Palūkanos pagal banko prievoles skaičiuojamos, tačiau išmokamos tik pasibaigus
banko veiklos apribojimo (moratoriumo) terminui. Taigi, stabdomas bet koks
įsipareigojimų kylančių pagal pasirašytas obligacijų sutartį vykdymas.

Šiuo atveju taip pat aktualus Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų
investuotojams draudimo įstatymas (toliau - Įstatymas). Pagal Įstatymą
įsipareigojimai investuotojams (t.y. grąžintini investuotojo perduoti arba jam
priklausantys pinigai ir/arba vertybiniai popieriai) kaip ir indėliai Lietuvoje
yra draudžiami. Pagal dabartinę Įstatymo redakciją Lietuvoje didžiausia
draudžiama įsipareigojimų investuotojams suma yra 22 000 EUR. Suma viršijanti
22 000 EUR nėra kompensuojama, nes ji neįeina į draudimo sumą pagal minėto
įstatymo 5 str. 3 d. Investuotojas įgyja teisę į draudimo išmoką tik tuo
atveju, jeigu investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas
yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios (daugeliu atvejų tai
galėtų būti nesąžininga veikla, t.y. kliento vertybinių popierių ar pinigų
pasisavinimas ir pan.).

Svarbu pažymėti, kad vertybiniai popieriai, kurių suma iki 3 000 EUR yra
apdraudžiami 100 % ir 90 % - vertybiniai popieriai nuo 3 000 iki 22 000 EUR
(Įstatymo 9 str. 3 d. 5 p.).

Pažymėtina, kad ABĮ 55 str. 6 d. kontekste minimų obligacijų savininkų
atžvilgiu Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams
draudimo įstatymas būtų taikomas tik tuo atveju, jei viešosios apyvartos
tarpininkas turėtų jiems įsipareigojimų, kaip jie apibrėžiami Įstatymo 2 str.
12 d.

Obligacijų savininkų teisės, remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 6 d.
privalo ginti ir vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas.
Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas privalo taip ginti
obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus, kaip jis gintų savo teises
ir teisėtus interesus būdamas visų šios emisijos obligacijų savininkas.
Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas turi teisę kreiptis į
teismą, kad būtų apgintos obligacijų savininkų teisės (Akcinių bendrovių
įstatymo 55 str. 6 d).

AB bankas „SNORAS“ yra sudaręs tarpininkavimo sutartį su UAB FMĮ „DV INVEST“
(Konstitucijos pr. 23B-609, Vilnius. tel.8512735806 ).

Šią savaitę pirkusiems ir pardavusiems AB bankas „SNORAS“ akcijas ir
obligacijas:

Atsižvelgiant į tai, kad lapkričio 14 d., (pirmadienį), sudarytų sandorių
atsiskaitymams galioja 3 darbo dienų terminas, t. y. atsiskaitymas vyksta
trečią darbo dieną po sandorio sudarymo, taip pat vadovaujantis Finansinio
tvarumo įstatymo 8 str., kuris numato, kad nuosavybės teisė į paimamas akcijas
pereina valstybei įsigaliojus Vyriausybės nutarimui paimti akcijas visuomenės
poreikiams, o sąskaitų tvarkytojai, gavę Vyriausybės įsigaliojusį nutarimą
privalo nedelsiant padaryti įrašus VP sąskaitose apie nuosavybės pasikeitimą,
darytina išvada, kad Valstybė lapkričio 16 d. vakarą (trečiadienio vakarą)
įgijo nuosavybės teisę į visas (100 proc.) AB bankas „SNORAS“ akcijas, todėl
jei sandoris nebuvo užbaigas iki 2011-11-16 (trečiadienio vakaro), tai Valstybė
akcijas perėmė iš AB bankas „SNORAS“ akcijų pardavėjų, kadangi vadovaujantis
Finansinių priemonių rinkų įstatymo 64 straipsniu, pirkėjai dar nebuvo įgiję
nuosavybės teisės į AB bankas „SNORAS“ akcijas, nes nebuvo padaryti įrašai jų
asmeninėse sąskaitose prieš Valstybei įgyjant nuosavybės teisę į 100 proc. AB
bankas „SNORAS“ akcijų.Nuoroda į VPK interneto svetainę:

http://www.vpk.lt/lt/vpk-pranesimai/kita-vpk-informacija/14916/


Rinkos operacijų departamentas
tel. 85272 14 06

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital