Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LEN: Dėl AB „Lietuvos energija“ ir Lietuvos energija, AB neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Spekuliantai.lt | 2011-06-10 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1079
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Energija AB, LEN
LEN: Dėl AB „Lietuvos energija“ ir Lietuvos energija, AB neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Lietuvos Energija AB Pranešimas apie esminį įvykį 10.06.2011

Dėl AB „Lietuvos energija“ ir Lietuvos energija, AB neeilinių visuotinių
akcininkų susirinkimų darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektų

Elektrėnai, Lietuva, 2011-06-10 10:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

AB „Lietuvos energija“ (įmonės kodas 220551550, registruotos buveinės adresas
Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. liepos 4
d. šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Lietuvos energija“ (toliau - Bendrovė)
akcininkų susirinkimas.Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos
Respublika. Susirinkimo pradžia - 2011 m. liepos 4 d. 9.00 val. Akcininkų
registracijos pradžia: 2011 m. liepos 4 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos
pabaiga: 2011 m. liepos 4 d. 8.55 val.Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena
nustatyta 2011 m. birželio 27 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės
akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje.Bendrovės susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:1. Dėl AB „Lietuvos energija“ pavadinimo pakeitimo


1. Pakeisti AB „Lietuvos energija”(įmonės kodas 220551550) pavadinimą į AB
„Lietuvos energijos gamyba“.1. Dėl AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimo


1. Patvirtinti pakeistus AB „Lietuvos energija” (įmonės kodas 220551550)
įstatus, atitinkamai įstatuose įrašant pakeistą bendrovės pavadinimą AB
“Lietuvos energijos gamyba” (nauja įstatų redakcija pridedama).2. Įgalioti AB „Lietuvos energija” (pakeistas pavadinimas AB „Lietuvos
energijos gamyba”) generalinį direktorių Dalių Misiūną teisės aktuose nustatyta
tvarka pasirašyti pakeistus AB „Lietuvos energija“ įstatus ir atlikti visus
kitus veiksmus, būtinus registruojant pakeistus įstatus Juridinių asmenų
registre“1. Dėl AB „Lietuvos energija“ reorganizavimo


1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4
dalimi ir AB „Lietuvos energija“ (įmonės kodas 220551550) ir AB Lietuvos
elektrinė (įmonės kodas 110870933) reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti AB
„Lietuvos energiją“ ir AB Lietuvos elektrinę (toliau - Bendrovės) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalyje numatytu sujungimo būdu,
sujungiant reorganizuojamas Bendroves (po reorganizacijos baigsiančias savo
veiklą kaip juridiniai asmenys) į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po
reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų
Bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių
pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo - Lietuvos
energija, AB.2. Patvirtinti AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė reorganizavimo
sąlygas, pagal kurias reorganizuojamos Bendrovės yra sujungiamos į naują
juridinį asmenį Lietuvos energija, AB, tęsiantį veiklą po Bendrovių
reorganizavimo (pridedama).3. Patvirtinti po Bendrovių reorganizavimo tęsiančios veiklą Lietuvos energija,
AB įstatų redakciją (pridedama).4. Įgalioti AB „Lietuvos energija” generalinį direktorių Dalių Misiūną
pasirašyti patvirtintą Lietuvos energija, AB įstatų redakciją, teisės aktų
nustatyta tvarka viešai paskelbti, pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui
bei akcininkams Bendrovių reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją
ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus
dėl Lietuvos energija, AB įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre, taip
pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei Bendrovių
reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę AB „Lietuvos energija”
generaliniam direktoriui perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime
nurodytus veiksmus pilna apimtimi.1. Dėl AB „Lietuvos energija“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymo


1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ (įmonės kodas 111473315,
adresas J. Jasinskio g. 16 B, LT-01112 Vilnius) 2011 m. finansinės
atskaitomybės (įskaitant konsoliduotą finansinę atskaitomybę) auditui
atlikti ir nustatyti ne didesnį kaip 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių)
litų, neįskaitant PVM, atlyginimą už minėtas audito paslaugas, kuris
sumokamas faktiškai suteikus paslaugas dviem etapais - 31 000 (trisdešimt
vienas tūkstantis) litų, neįskaitant PVM, po pirmojo etapo (t.y. atlikus
2011 m. birželio 30 d. pasibaigsiančio finansinio laikotarpio peržiūrą ir
pateikus peržiūros ataskaitą) ir 49 000 (keturiasdešimt devyni tūkstančiai)
litų, neįskaitant PVM, po antrojo etapo (t.y. pilnai suteikus audito
paslaugas už metus, pasibaigsiančius 2011 m. gruodžio 31 d.) per 60
(šešiasdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.


Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. liepos 4 d. taip pat
šaukiamas neeilinis visuotinis Lietuvos energija, AB, pradėsiančios veiklą po
Bendrovės reorganizavimo, akcininkų susirinkimas. Lietuvos energija, AB
numatomas registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai. Juridinio
asmens kodas bus suteiktas ir Lietuvos energija, AB įstatinis kapitalas bus
suformuotas įregistravus Lietuvos energija, AB Juridinių asmenų registre, o
ISIN kodas bus suteiktas Lietuvos energija, AB akcijų emisiją įregistravus
Centriniame vertybinių popierių depozitoriume.Lietuvos energija, AB akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21,
Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2011 m. liepos 4 d.
11.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. liepos 4 d. 10.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. liepos 4 d. 10.55 val.Lietuvos energija, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų
apskaitos diena nustatyta 2011 m. birželio 27 d. Dalyvauti ir balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys,
kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje.Lietuvos energija, AB susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:1. Dėl Lietuvos energija, AB valdybos narių išrinkimo1. Lietuvos energija, AB, kuri po AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos
elektrinė reorganizavimo pradės savo veiklą, valdybos nariais 4 (keturių) metų
kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:1.1. Arvydą Darulį (asmens kodas , gyvenamosios vietos
adresas );

1.2. Kęstutį Žilėną (asmens kodas , gyvenamosios vietos
adresas );

1.3. Aloyzą Vitkauską (asmens kodas , gyvenamosios vietos
adresas );

1.4. Šarūną Vasiliauską (asmens kodas , gyvenamosios
vietos adresas );

1.5. Dalių Misiūną (asmens kodas , gyvenamosios vietos
adresas ).Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamais neeiliniais
visuotiniais akcininkų susirinkimais, bei susirinkimų darbotvarkėje svarstomų
klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.le.lt ir
NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.le.lt, skyrelyje „Akcininkams“.
Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku
arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, ne vėliau kaip
iki 2011 m. liepos 1 darbo dienos pabaigos (15.15 val.).Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.Asmenys neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose turi teisę balsuoti
pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinių visuotinių akcininkų susirinkimų
akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamuose visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas.Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniuose visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė
pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju,
kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@lpc.lt ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 1 darbo dienos
pabaigos (15.15 val.).Neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose nebus dalyvaujama ir
balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Jūratė Kavaliauskaitė
AB „Lietuvos energija” komunikacijos vadovė
Tel.: +370 619 62019
El. paštas: jurate.kavaliauskaite@lpc.lt


1. Reorganizavimo salygos su priedais_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=352749)
2. LEG istatai_2011-06-09.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=352750)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital