Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

SNG: Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Spekuliantai.lt | 2011-04-29 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 929
Raktiniai žodžiai: Snaige AB, SNG
SNG: Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Snaige AB Pranešimas apie esminį įvykį 29.04.2011

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Alytus, Lietuva, 2011-04-29 10:37 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Snaigė“,
buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610.

2011 m. balandžio 29 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas. Susirinkime išklausyta Bendrovės 2010 m. konsoliduotas
metinis Bendrovės pranešimas, Bendrovės auditoriaus išvada apie 2010 m.
bendrovės finansines ataskaitas.

Susirinkime priimti šie sprendimai:
1. Patvirtinti 2010 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
2. Patvirtinti AB „Snaigė“ 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas parėjusių finansinių metų pabaigoje: -13.028.614 Lt.
(-3.773.347,43 EUR)
Akcijų priedai nuostoliams padengti: 13 028 614 Lt. (3 773 347,43 EUR)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -671.517 Lt.
(-194.484,77 EUR)
Pervedimai iš rezervų: 1 860 000 Lt. (538 693,23 EUR)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Akcijų priedai nuostoliams padengti: 0
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje:
1.188.483 Lt. (344.208,46 EUR)
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt. (0 EUR)
-paramai, labdarai: 0 Lt. (0 EUR)
Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt. (8 688,6 EUR)
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 1.158.483 Lt. (335.519,86 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 0 Lt.
(0 EUR)

3. Valdybos narių skaičių padidinti iki 6 (šešių) narių.

4. Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu išrinkti Kustaa
Aima, Jaakko Salmelin ir Harvey Sawikin.

5. Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos audito komiteto nariais
išrinkti Antti Partanen ir Steve Gorelik.

6. Audito įmone būsimų 2011 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti
išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“, pratęsiant su šia audito įmone sutartį.
Įgalioti bendrovės generalinį direktorių, su teise perįgalioti, pasirašyti
sutarties su audito įmone pratęsimą, jame nustatant apmokėjimo už audito
paslaugas ir kitas sąlygas.

7. Išleisti ir neviešo platinimo būdu išplatinti Bendrovės konvertuojamųjų
obligacijų emisiją:
- konvertuojamųjų obligacijų skaičius: 43.000 vnt.;
-vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė: 100 litų;
-vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina: 100 litų;
-bendra nominali vertė: 4.300.000 litų;
-bendra emisijos suma: 4.300.000 litų;
-konvertuojamųjų obligacijų savininkams suteikiamos teisės: nustatyta tvarka
gauti iš Bendrovės palūkanas; išpirkimo dieną gauti išpirkimo sumą arba
pareikalauti pasibaigus jų išpirkimo terminui pakeisti konvertuojamąsias
obligacijas į akcijas; taip pat visos kitos teisės, kurias įstatymai nustato
bendrovių kreditoriams;
-pasirašymo ir apmokėjimo diena: 2011 m. gegužės 2 d.;
-trukmė: 732 dienos;
-palūkanos: 9 proc. metinių;
-palūkanų skaičiavimo metodas: act/365;
-išpirkimo diena: 2013 m. gegužės 2 d.;
-palūkanų mokėjimas: palūkanos sumokamos pasibaigus kalendoriniams metams
(metus skaičiuojant nuo obligacijų pasirašymo dienos), t.y. 2012 m. gegužės 2
d. ir 2013 m. gegužės 2d.
-akcijos, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos: paprastosios
vardinės 1 lito nominalios vertės akcijos, suteikiančios jų turėtojui turtines
ir neturtines teises, nustatytas įstatymų ir Bendrovės įstatų;
-konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos: konvertuojamosios
obligacijos keičiamos į akcijas obligacijų savininkui raštu pateikus Bendrovei
reikalavimą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki konvertuojamųjų obligacijų
išpirkimo dienos;
-keitimo terminas: konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas išpirkimo
dieną;
-keitimo į akcijas santykis: 1:100 (viena konvertuojamoji obligacija keičiama į
100 vieno lito (1 Lt.) nominalios vertės akcijų;
-įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje: emisija į prekybą reguliuojamoje
rinkoje nebus įtraukiama.

8. Siekiant įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su trumpalaikiu Bendrovės
finansavimu išperkant ankstesnę konvertuojamųjų obligacijų emisiją 2011 m.
balandžio 11 d. ir naują konvertuojamųjų obligacijų emisiją išplatinti per
įmanomai trumpiausią terminą, atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę
įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų proporcingai jų turimų akcijų
bendrai nominaliai vertei. Teisę įsigyti visas išleidžiamas konvertuojamąsias
obligacijas suteikti KJK Fund SICAF-SIF, Liuksemburgo Societe d'investissement
a capital variable - fonds d'investissement specialise (buveinė registruota
adresu 412F, route d'Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 86 728) -
suteikiama teisė įsigyti 22906 vnt. obligacijų, Firebird Republic Fund, Ltd.,
pagal Kaimanų salų įstatymus įsteigta bendrovė (buveinė registruota c/o Trident
Trust Company (Cayman) Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman,
Kaimanų salos) - suteikiama teisė įsigyti 9110 vnt obligacijų, Firebird Avrora
Fund, Ltd., pagal Kaimanų salų įstatymus įsteigta bendrovė (buveinė registruota
c/o Trident Trust Company (Cayman) Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand
Cayman, Kaimanų salos) - suteikiama teisė įsigyti 3847 vnt. obligacijų, Amber
Trust S.C.A., Liuksemburgo Societe d'Investissement a Capital Fixe Qualifying
as fonds d'Investissement Specialise (buveinė registruota adresu 412F, route
d'Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 87 145) - suteikiama teisė
įsigyti 7137 vnt. obligacijų.

9. 2013 m. 10 darbo dienų iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo dienos (2013
m. gegužės 2 dienos) konvertuojamųjų obligacijų savininkams pareikalavus
nustatyta tvarka pakeisti konvertuojamąsias obligacijas į akcijas, padidinti
Bendrovės įstatinį kapitalą suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos
konvertuojamosios obligacijos, bendrai nominaliai vertei ir atitinkamai dėl
įstatinio kapitalo didinimo pakeisti Bendrovės įstatų 4.1 ir 5.1 punktus;
Kadangi valdybos narių skaičius didinamas iki šešių narių atitinkamai keičiama
įstatų 6.1.2 punktas, kurio nauja redakcija po pakeitimo bus: „6.1.2. Valdyba
sudaroma iš šešių narių ir renkama ketverių metų kadencijai“.
Įstatų 12.1 punktą pakeisti nauja LR akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus
atitinkančia redakcija: „ Bendrovės įstatai gali būti keičiami LR akcinių
bendrovių įstatymo nustatyta tvarka“

10. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių Gediminą
Čeiką:
pasirašyti Bendrovės vardu konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartį ir
kitus dokumentus, susijusius su konvertuojamųjų obligacijų emisija;
pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre
(įgaliojimas galioja keičiant įstatus dėl 6.1.2 ir 12.1 įstatų punktų pakeitimų
bei nustatyta tvarka keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas ir dėl
šios priežasties keičiant įstatų 4.1 ir 5.1 punktus).


Generalinis direktorius
Gediminas Čeika
+370 315 56206

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital