Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

RSU: AB "Rokiškio sūris" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Spekuliantai.lt | 2010-12-23 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1330
Raktiniai žodžiai: Rokiskio Suris AB, RSU
RSU: AB "Rokiškio sūris" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Rokiskio Suris AB Pranešimas apie esminį įvykį 23.12.2010

AB "Rokiškio sūris" neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti
sprendimaiRokiškis, Lietuva, AB "Rokiškio sūris", 2010-12-23 13:31 CET (GLOBE NEWSWIRE)
-- 2010 m. gruodžio 23 d. AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo priimti sprendimai:

1.Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant savas supirktas
akcijas.

Nutarta:

Sumažinti AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą 2 576 924 Lt (dviem milijonais
penkiais šimtais septyniasdešimt šešiais tūkstančiais devyniais šimtais
dvidešimt keturiais) litais, anuliuojant 2 576 924 (du milijonus penkis šimtus
septyniasdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt keturias)
paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas)
litas.

Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarys
35 867 970 Lt (trisdešimt penki milijonai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni
tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt) litų, padalintų į 35 867 970
(trisdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius
devynis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos
akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

2.Bendrovės įstatų pakeitimai.

Nutarta:

Pakeisti Bendrovės įstatus:

- nurodyti įstatuose pakeistą įstatinio kapitalo dydį dėl įstatinio
kapitalo sumažinimo, anuliuojant savas supirktas akcijas. Pakeistą Bendrovės
įstatų 3.1.punktą išdėstant sekančiai:

„3.1.Bendrovės įstatinis kapitalas yra 35 867 970 Lt (trisdešimt penki
milijonai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai
septyniasdešimt) litų, padalintų į 35 867 970 (trisdešimt penkis milijonus
aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus
septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominali
vertė yra 1 (vienas) litas.“

- pakeisti Bendrovės pranešimų skelbimų tvarką. Pakeistą Bendrovės
įstatų 10.1 punktą ir naujai įrašytą 10.2 punktą išdėstyti sekančiai:

„10.1. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, vertybinių popierių, finansinių
priemonių rinkų įstatymais reglamentuojama informacija, Lietuvos Respublikos
vertybinių popierių įstatymo 28 straipsnio nustatyta tvarka, Bendrovės
informacija yra skelbiama viešai ir įdedama į Centrinę reglamentuojamos
informacijos bazę.“

„10.2. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, kituose įstatymuose ir
šiuose įstatuose nustatytais atvejais, kai Bendrovės pranešimai turi būti
paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame
leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiti įstatymų nustatytais
atvejais bendrovės vieši pranešimai (įskaitant pranešimus apie Bendrovės
reorganizavimą ir įstatinio kapitalo mažinimą) skelbiami VĮ Registrų centro
leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba
įteikiami kiekvienam akcininkui ar kitam asmeniui, kuriam reikia pranešti,
registruotu laišku arba pasirašytinai. Bendrovės pranešimai skelbiami ir/ar
siunčiami laikantis LR įstatymuose, Bendrovės įstatuose nustatytų terminų. Už
Bendrovės pranešimų paskelbimą ar įteikimą laiku, atsako Bendrovės
direktorius.“

- papildyti Bendrovės įstatus 11 straipsniu „Bendrovės įstatų keitimo
tvarka“ ir 11.1 punktą išdėstyti sekančiai:

„11.1 Bendrovės įstatai keičiami Valdybos arba akcininkų, kuriems
priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatų pakeitimo priimamas 2/3
balsų, dalyvaujančių visuotiniame akcininkų susirinkime, dauguma. Visuotiniam
akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas
visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų
susirinkimo įgaliotas asmuo.“

Įgalioti direktorių Antaną Trumpą pasirašyti bendrovės įstatus ir atlikti visus
kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre,
susijusius veiksmus.

Įstatų nauja redakcija pridedama.

3.Dėl savų akcijų supirkimo.

Nutarta:

1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.

2. Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėn. nuo
sprendimo priėmimo.

4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3,475 EUR
(12,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos
akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt).

5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.

Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems
akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti
savas supirktas akcijas.

6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti
akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų
sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

Savų akcijų supirkimui, ankstesnio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu
yra suformuotas 29 188 tūks. litų rezervas.Sumažinus įstatinį kapitalą,
anuliavus savų supirktų 2 576 924 vnt. akcijų, rezervo savoms akcijoms supirkti
lieka 20 287 tūkst. litų (5 876 tūkst. EUR).


Dalius Trumpa
Valdybos pirmininkas
8 458 55200


1. Istatai 2010 12 23.doc
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=330832)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital