Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

VST: Dėl neeilinio akcinės bendrovės „VST“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo

Spekuliantai.lt | 2010-11-19 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1493
Raktiniai žodžiai: VST AB, VST
VST: Dėl neeilinio akcinės bendrovės „VST“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo

VST AB Pranešimas apie esminį įvykį 19.11.2010

Dėl neeilinio akcinės bendrovės „VST“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir AB
LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo

Akcinė bendrovė „VST“, kodas 110870748, registruotos buveinės adresas J.
Jasinskio g. 16C, LT-01112, Vilnius, faktinės buveinės ir korespondencijos
adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius. Bendras akcinės bendrovės „VST“
išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 3 717 998, ISIN kodas -
LT0000126377.

AB LESTO, numatomas registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310,
Vilnius. Juridinio asmens kodas bus suteiktas ir AB LESTO įstatinis kapitalas
bus suformuotas įregistravus AB LESTO Juridinių asmenų registre, o ISIN kodas
bus suteiktas AB LESTO akcijų emisiją įregistravus Centriniame vertybinių
popierių depozitoriume.

1. 2010 m. lapkričio 19 d. akcinės bendrovės „VST“ valdybos iniciatyva ir
sprendimu šaukiamas neeilinis akcinės bendrovės „VST“ visuotinis akcininkų
susirinkimas.

2. 2010 m. lapkričio 19 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ valdybų iniciatyva ir sprendimais taip pat šaukiamas akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų bei akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo
pasėkoje pradėsiančios veiklą AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas (iki
AB LESTO įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre
dienos akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“
akcininkai yra laikomi AB LESTO akcininkais, o jų turimų balsų skaičius AB
LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime bus apskaičiuojamas taikant
reorganizavimo sąlygose nustatytas AB Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ akcijų keitimo į AB LESTO akcijas taisykles).

3. Akcinės bendrovės „VST“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks
2010 m. gruodžio 13 d. 8.00 val., akcininkų registracijos pradžia - 7.25 val.,
akcininkų registracijos pabaiga - 7.55 val. Po reorganizavimo veiksiančios AB
LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks pasibaigus akcinės bendrovės Rytų
skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ visuotiniams akcininkų
susirinkimams, t.y. 2010 m. gruodžio 13 d. 10.00 val., akcininkų registracijos
pradžia - 9.25 val., akcininkų registracijos pabaiga - 9.55 val. Akcinės
bendrovės „VST“ ir AB LESTO akcininkų susirinkimai įvyks akcinės bendrovės Rytų
skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ patalpose, esančiose adresu Žvejų
g. 14, LT-09310, Vilnius, 417 salėje. Šių visuotinių akcininkų susirinkimų
apskaitos diena - 2010 m. gruodžio 6 d. Dalyvauti ir balsuoti akcinės bendrovės
„VST“ visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra
akcinės bendrovės „VST“ akcininkais akcinės bendrovės „VST“ visuotinio
akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Dalyvauti ir balsuoti AB
LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra
akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“
akcininkais AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje.

4. 2010 m. lapkričio 19 d. akcinės bendrovės „VST“ valdybos sprendimu buvo
patvirtinta tokia akcinės bendrovės „VST“ neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas toks sprendimo projektas:
4.1. Akcinės bendrovės „VST“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė:
4.1.1. Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“
reorganizavimas sujungimo būdu, įsteigiant AB LESTO.
4.2. Siūlomas akcinės bendrovės „VST“ neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo projektas minėtu darbotvarkės klausimu:
4.2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4
dalimi bei akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“
reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti akcinę bendrovę Rytų skirstomuosius
tinklus ir akcinę bendrovę „VST“ sujungimo būdu, sujungiant akcinę bendrovę
Rytų skirstomuosius tinklus su akcine bendrove „VST“, kurios po reorganizavimo
baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į AB LESTO, kuri pradės veiklą po
reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis akcinės bendrovės Rytų
skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ turtas, teisės ir pareigos, t.y.
nustojusių egzistuoti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo -
AB LESTO.
4.2.2. Patvirtinti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ reorganizavimo sąlygas, pagal kurias reorganizuojant akcinę
bendrovę Rytų skirstomuosius tinklus ir akcinę bendrovę „VST“ sujungimo būdu,
reorganizavimo sąlygose nustatytomis sąlygomis sukuriama tos pačios teisinės
formos nauja bendrovė AB LESTO, kuri po reorganizavimo tęs akcinės bendrovės
Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ vykdytą veiklą ir kuriai po
reorganizavimo reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka pereis akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ turtas, teisės ir
pareigos (pridedama).
4.2.3. Patvirtinti AB LESTO, kuri po akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo pradės savo veiklą, įstatus
(pridedama) ir įgalioti p. Arvydą Tarasevičių pasirašyti AB LESTO įstatus.
4.2.4. Pavesti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir (arba) akcinės
bendrovės „VST“ generaliniams direktoriams bei po AB LESTO įregistravimo AB
LESTO vadovui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai)
įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų
registrui, Vertybinių popierių komisijai ir kitiems subjektams akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo
sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta
tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB LESTO įregistravimo Juridinių
asmenų registre, teikti paraišką dėl AB LESTO akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX
Vilnius prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su
šio sprendimo bei akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau
nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai)
perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna
apimtimi.

5. 2010 m. lapkričio 19 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ valdybų sprendimais buvo patvirtinta tokia AB LESTO visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas toks sprendimo projektas:
5.1. AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
5.1.1. AB LESTO valdybos narių rinkimas.
5.2. Siūlomas AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas
minėtu darbotvarkės klausimu:
5.2.1. AB LESTO, kuri po akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ reorganizavimo pradės savo veiklą, valdybos nariais 4
(ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:
- [vardas, pavardė];
- [vardas, pavardė];
- [vardas, pavardė];
- [vardas, pavardė];
- [vardas, pavardė].
5.2.2. Nustatyti, kad AB LESTO valdybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus
juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
5.2.3. Pavesti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir (arba) akcinės
bendrovės „VST“ generaliniams direktoriams bei po AB LESTO įregistravimo AB
LESTO vadovui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai)
įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų
registrui, Vertybinių popierių komisijai ir kitiems subjektams akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo
sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta
tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB LESTO įregistravimo Juridinių
asmenų registre, teikti paraišką dėl AB LESTO akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX
Vilnius prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su
šio sprendimo bei akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau
nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai)
perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna
apimtimi.

6. Akcininkas, dalyvaujantis akcinės bendrovės „VST“ ar AB LESTO visuotiniuose
akcininkų susirinkimuose, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys
teisę dalyvauti minėtuose akcininkų susirinkimuose, turi teisę raštu įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime
nurodytuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Toks rašytinis įgaliojimas
turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas
adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki atitinkamo visuotinio akcininkų
susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę
dalyvauti akcinės bendrovės „VST“ ar AB LESTO visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniuose
akcininkų susirinkimuose. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas
pripažįstamas jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima
nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą
įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
vst@vst.lt (jeigu toks įgaliojimas išduodamas atstovauti AB LESTO akcininkų
susirinkime, apie tai galima pranešti ir elektroniniu paštu info@rst.lt) ne
vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 10 darbo dienos pabaigos (15 val. 15 min).
Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai
numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniuose
akcininkų susirinkimuose taip pat apima teisę klausti. Akcinė bendrovė „VST“
nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos nė vienam iš minėtų visuotinių
akcininkų susirinkimų.

7. Akcinės bendrovės „VST“ ar AB LESTO visuotinių akcininkų susirinkimų
darbotvarkės gali būti pildomos akcinės bendrovės „VST“ akcininkų, kuriems
priklausančios akcinės bendrovės „VST“ akcijos akcinės bendrovės „VST“
akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. AB
LESTO darbotvarkė taip pat gali būti papildyta ir akcinės bendrovės Rytų
skirstomųjų tinklų akcininkų, kuriems akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
akcijos akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų visuotiniame akcininkų
susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su
siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi
būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti
nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau
kaip likus 14 dienų iki atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcinės bendrovės „VST“ akcijos akcinės
bendrovės „VST“ akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų,
turi teisę bet kuriuo metu iki akcinės bendrovės „VST“ ar AB LESTO visuotinių
akcininkų susirinkimų ar atitinkamo susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų
projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į akcinės bendrovės
„VST“ ar AB LESTO visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes. Teisę siūlyti
naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į
AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę taip pat turi ir akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkai, kuriems akcinės bendrovės Rytų
skirstomųjų tinklų akcijos akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų.
Pasiūlymai dėl atitinkamos darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų
projektai pateikiami raštu akcinei bendrovei „VST“ adresu Žvejų g. 14, Vilnius,
arba elektroniniu paštu vst@vst.lt (pasiūlymai dėl AB LESTO visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai
gali būti teikiami ir akcinei bendrovei Rytų skirstomiesiems tinklams, adresu
Žvejų g. 14, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@rst.lt).

8. Akcinės bendrovės „VST“ akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius
su 2010 m. gruodžio 13 d. vyksiančių akcinės bendrovės „VST“ ir AB LESTO
visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkių klausimais, o akcinės bendrovės
Rytų skirstomųjų tinklų akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su
AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu vst@vst.lt arba info@rst.lt (dėl
akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkimo - tik adresu vst@vst.lt) arba
pristatomi akcinei bendrovei „VST“ arba akcinei bendrovei Rytų skirstomiesiems
tinklams (dėl akcinės bendrovės „VST“ akcininkų susirinkimo - tik akcinei
bendrovei „VST“) adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki visuotinių akcininkų susirinkimų.

9. Akcinės bendrovės „VST“ ir AB LESTO visuotinių akcininkų susirinkimų
darbotvarkių klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo
biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, akcinė bendrovė „VST“ ne vėliau kaip
likus 10 dienų iki akcinės bendrovės „VST“ ir AB LESTO visuotinių akcininkų
susirinkimų neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį
registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai (dėl AB LESTO
akcininkų susirinkimo bendrojo balsavimo biuletenio galima kreiptis ir į akcinę
bendrovę Rytų skirstomuosius tinklus). Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama akcinės bendrovės „VST“ tinklalapyje http://www.vst.lt/ (AB LESTO
visuotinio akcininkų susirinkimo bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama
ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų tinklalapyje http://www.rst.lt/).
Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba
jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto
balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Nei viename iš aukščiau nurodytų visuotinių akcininkų susirinkimų
nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

10. Su akcinės bendrovės „VST“ ir AB LESTO visuotinių akcininkų susirinkimų
darbotvarkėmis susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvienos darbotvarkės
klausimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti kiekvienam
visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame
pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu akcininkai gali susipažinti
nuo šio skelbimo dienos akcinės bendrovės „VST“ interneto tinklalapyje
http://www.vst.lt/ (su AB LESTO visuotiniu akcininkų susirinkimu susijusia
informacija ir dokumentais galima susipažinti ir akcinės bendrovės Rytų
skirstomųjų tinklų internetiniame tinklalapyje http://www.rst.lt/), taip pat
akcinės bendrovės „VST“ ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų patalpose
(Žvejų g. 14, Vilniuje) darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val.,
penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).


Informacija nekonfidenciali.


Marketingo ir viešųjų ryšių departamento vadovė Kristina Mažeikytė, tel. (8~5)
251 4500.1. reorganizavimo sąlygos lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=326751)
2. ab lesto įstatai_lt.pdf

(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=326752)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital