Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

RST: Pranešimas dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo

Spekuliantai.lt | 2010-11-19 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 2096
Raktiniai žodžiai: Rytu Skirstomieji Tinklai AB, RST
RST: Pranešimas dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo

Rytu Skirstomieji Tinklai AB Pranešimas apie esminį įvykį 19.11.2010

Pranešimas dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir AB LESTO visuotinio
akcininkų susirinkimo

Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai, kodas 110870890, registruotos
buveinės adresas P. Lukšio g. 5B, LT-08221, Vilnius, faktinės buveinės ir
korespondencijos adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius. Bendras akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius
yra 492 404 653, ISIN kodas - LT0000126385.

AB LESTO, numatomas registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310,
Vilnius. Juridinio asmens kodas bus suteiktas ir AB LESTO įstatinis kapitalas
bus suformuotas įregistravus AB LESTO Juridinių asmenų registre, o ISIN kodas
bus suteiktas AB LESTO akcijų emisiją įregistravus Centriniame vertybinių
popierių depozitoriume.

1. 2010 m. lapkričio 19 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos
iniciatyva ir sprendimu šaukiamas akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

2. 2010 m. lapkričio 19 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ valdybų iniciatyva ir sprendimais taip pat šaukiamas akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų bei akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo
pasėkoje pradėsiančios veiklą AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas (iki
AB LESTO įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre
dienos akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“
akcininkai yra laikomi AB LESTO akcininkais, o jų turimų balsų skaičius AB
LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime bus apskaičiuojamas taikant
reorganizavimo sąlygose nustatytas AB Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ akcijų keitimo į AB LESTO akcijas taisykles).

3. Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų neeilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas įvyks 2010 m. gruodžio 13 d. 9 val., akcininkų registracijos
pradžia - 8.25 val., akcininkų registracijos pabaiga - 8.55 val. Po
reorganizavimo veiksiančios AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks
pasibaigus akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“
visuotiniams akcininkų susirinkimams, t.y. 2010 m. gruodžio 13 d. 10 val.,
akcininkų registracijos pradžia - 9.25 val., akcininkų registracijos pabaiga -
9.55 val. Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir AB LESTO akcininkų
susirinkimai įvyks akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, 417
salėje. Šių visuotinių akcininkų susirinkimų apskaitos diena - 2010 m. gruodžio
6 d. Dalyvauti ir balsuoti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra
akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkais akcinės bendrovės Rytų
skirstomųjų tinklų visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Dalyvauti ir balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę
tik tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ akcininkais AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos pabaigoje.

4. 2010 m. lapkričio 19 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų valdybos
sprendimu buvo patvirtinta tokia akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas toks
sprendimo projektas:
4.1. Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkė:
4.1.1. Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“
reorganizavimas sujungimo būdu, įsteigiant AB LESTO.
4.2. Siūlomas akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektas minėtu darbotvarkės klausimu:
4.2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4
dalimi bei akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“
reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti akcinę bendrovę Rytų skirstomuosius
tinklus ir akcinę bendrovę „VST“ sujungimo būdu, sujungiant akcinę bendrovę
Rytų skirstomuosius tinklus su akcine bendrove „VST“, kurios po reorganizavimo
baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į AB LESTO, kuri pradės veiklą po
reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis akcinės bendrovės Rytų
skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ turtas, teisės ir pareigos, t.y.
nustojusių egzistuoti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo -
AB LESTO.
4.2.2. Patvirtinti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ reorganizavimo sąlygas, pagal kurias reorganizuojant akcinę
bendrovę Rytų skirstomuosius tinklus ir akcinę bendrovę „VST“ sujungimo būdu,
reorganizavimo sąlygose nustatytomis sąlygomis sukuriama tos pačios teisinės
formos nauja bendrovė AB LESTO, kuri po reorganizavimo tęs akcinės bendrovės
Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ vykdytą veiklą ir kuriai po
reorganizavimo reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka pereis akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ turtas, teisės ir
pareigos (pridedama).
4.2.3. Patvirtinti AB LESTO, kuri po akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo pradės savo veiklą, įstatus
(pridedama) ir įgalioti p. Arvydą Tarasevičių pasirašyti AB LESTO įstatus.
4.2.4. Pavesti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir (arba) akcinės
bendrovės „VST“ generaliniams direktoriams bei po AB LESTO įregistravimo AB
LESTO vadovui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai)
įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų
registrui, Vertybinių popierių komisijai ir kitiems subjektams akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo
sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta
tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB LESTO įregistravimo Juridinių
asmenų registre, teikti paraišką dėl AB LESTO akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX
Vilnius prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su
šio sprendimo bei akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau
nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai)
perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna
apimtimi.

5. 2010 m. lapkričio 19 d. akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ valdybų sprendimais buvo patvirtinta tokia AB LESTO visuotinio
akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas toks sprendimo projektas:
5.1. AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
5.1.1. AB LESTO valdybos narių rinkimas.
5.2. Siūlomas AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas
minėtu darbotvarkės klausimu:
5.2.1. AB LESTO, kuri po akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ reorganizavimo pradės savo veiklą, valdybos nariais 4
(ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:
- [vardas, pavardė];
- [vardas, pavardė];
- [vardas, pavardė];
- [vardas, pavardė];
- [vardas, pavardė].
5.2.2. Nustatyti, kad AB LESTO valdybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus
juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
5.2.3. Pavesti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir (arba) akcinės
bendrovės „VST“ generaliniams direktoriams bei po AB LESTO įregistravimo AB
LESTO vadovui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai)
įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų
registrui, Vertybinių popierių komisijai ir kitiems subjektams akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“ reorganizavimo
sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta
tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB LESTO įregistravimo Juridinių
asmenų registre, teikti paraišką dėl AB LESTO akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX
Vilnius prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su
šio sprendimo bei akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės
bendrovės „VST“ reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau
nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai)
perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna
apimtimi.

6. Akcininkas, dalyvaujantis akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ar AB
LESTO visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, privalo pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų
ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtuose akcininkų susirinkimuose, turi
teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu
šiame pranešime nurodytuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Toks
rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir
turi būti pristatytas adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki
atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
ar AB LESTO visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, taip pat turi teisę
elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jų vardu visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Elektroninių ryšių
priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos
informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių
ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@rst.lt (jeigu toks įgaliojimas išduodamas atstovauti AB
LESTO akcininkų susirinkime, apie tai galima pranešti ir elektroniniu paštu
vst@vst.lt) ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 10 darbo dienos pabaigos (15
val. 15 min). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą bei visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises,
kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas
įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė
dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose taip pat apima teisę klausti.
Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai nėra patvirtinusi specialios
įgaliojimo formos nė vienam iš minėtų visuotinių akcininkų susirinkimų.

7. Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ar AB LESTO visuotinių akcininkų
susirinkimų darbotvarkės gali būti pildomos akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų
tinklų akcininkų, kuriems priklausančios akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų
tinklų akcijos akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkime
suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. AB LESTO darbotvarkė taip
pat gali būti papildyta ir akcinės bendrovės „VST“ akcininkų, kuriems akcinės
bendrovės „VST“ akcijos akcinės bendrovės „VST“ visuotiniame akcininkų
susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su
siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi
būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti
nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau
kaip likus 14 dienų iki atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
akcijos akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkime
suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki akcinės
bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ar AB LESTO visuotinių akcininkų susirinkimų
ar atitinkamo susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų,
kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
ar AB LESTO visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes. Teisę siūlyti naujus
sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į AB LESTO
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, taip pat turi ir akcinės
bendrovės „VST“ akcininkai, kuriems akcinės bendrovės „VST“ akcijos akcinės
bendrovės „VST“ visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20
visų balsų. Pasiūlymai dėl atitinkamos darbotvarkės papildymo ar atitinkamų
sprendimų projektai pateikiami raštu akcinei bendrovei Rytų skirstomiesiems
tinklams adresu Žvejų g. 14, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@rst.lt
(pasiūlymai dėl AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai gali būti teikiami ir akcinei
bendrovei „VST“, adresu Žvejų g. 14, Vilnius, arba elektroniniu paštu
vst@vst.lt).

8. Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkai turi teisę pateikti
klausimus, susijusius su 2010 m. gruodžio 13 d. vyksiančių akcinės bendrovės
Rytų skirstomųjų tinklų ir AB LESTO visuotinių akcininkų susirinkimų
darbotvarkių klausimais, o akcinės bendrovės „VST“ akcininkai turi teisę
pateikti klausimus, susijusius su AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu
info@rst.lt arba vst@vst.lt (dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų
akcininkų susirinkimo - tik adresu info@rst.lt) arba pristatomi akcinei
bendrovei Rytų skirstomiesiems tinklams arba akcinei bendrovei „VST“ (dėl
akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų akcininkų susirinkimo - tik akcinei
bendrovei Rytų skirstomiesiems tinklams) adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau
kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinių akcininkų susirinkimų.

9. Akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir AB LESTO visuotinių akcininkų
susirinkimų darbotvarkių klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant
bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, akcinė bendrovė Rytų
skirstomieji tinklai ne vėliau kaip likus 10 dienų iki akcinės bendrovės Rytų
skirstomųjų tinklų ir AB LESTO visuotinių akcininkų susirinkimų neatlygintinai
išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai (dėl AB LESTO akcininkų susirinkimo
bendrojo balsavimo biuletenio galima kreiptis ir į akcinę bendrovę „VST“).
Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama akcinės bendrovės Rytų
skirstomųjų tinklų tinklalapyje http://www.rst.lt/ (AB LESTO visuotinio
akcininkų susirinkimo bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama ir akcinės
bendrovės „VST“ tinklalapyje http://www.vst.lt/). Užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens.
Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio
turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Nei viename iš
aukščiau nurodytų visuotinių akcininkų susirinkimų nebus dalyvaujama ir
balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

10. Su akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir AB LESTO visuotinių
akcininkų susirinkimų darbotvarkėmis susijusiais dokumentais, sprendimų dėl
kiekvienos darbotvarkės klausimų projektais, dokumentais, kurie turi būti
pateikti kiekvienam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija,
susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu akcininkai
gali susipažinti nuo šio skelbimo dienos akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų
tinklų interneto tinklalapyje http://www.rst.lt/ (su AB LESTO visuotiniu
akcininkų susirinkimu susijusia informacija ir dokumentais galima susipažinti
ir akcinės bendrovės „VST“ internetiniame tinklalapyje http://www.vst.lt/),
taip pat akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų ir akcinės bendrovės „VST“
patalpose (Žvejų g. 14, Vilniuje) darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir
12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).


Pranešimas laikomas nekonfidencialiu.

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus
Vadovė Kristina Mažeikytė, tel. 8 5 25125281. ab lesto įstatai_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=326747)
2. reorganizavimo sąlygos lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=326748)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital