Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LEN: Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ 2010 m. rugsėjo 28 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Spekuliantai.lt | 2010-09-28 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1356
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Energija AB, LEN
LEN: Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ 2010 m. rugsėjo 28 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Lietuvos Energija AB Pranešimas apie esminį įvykį 28.09.2010

Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ 2010 m. rugsėjo 28 d. neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2010 m. rugsėjo 28 d. įvykusiame akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“
(juridinio asmens kodas - 220551550, teisinė forma - akcinė bendrovė,
registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika,
duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale
Juridinių asmenų registravimo skyriuje) neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl AB „Lietuvos energija“ turto investavimo bei InterLinks UAB akcijų ir
VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras dalininko teisių perleidimo.“

Priimtas sprendimas:

I. Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimui:

1. 1. Į UAB Technologijų ir inovacijų centras (kodas 302527488, registruotos
buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius) investuoti:
1.1. pinigines lėšas - 700 000 Lt (septynis šimtus tūkstančių litų) ;
1.2. 1 500 000 vnt, (vieną milijoną penkis šimtus tūkstančių vienetų)
paprastųjų vardinių nematerialiųjų InterLinks, UAB (kodas 301817944,
registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius) akcijų t.y. 100 % (vieną
šimtą procentų) šios bendrovės akcijų, kurių rinkos kaina nustatyta
nepriklausomo turto vertintojo yra 3 930 684 Lt. (trys milijonai devyni šimtai
trisdešimt tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi litai);
1.3. 18 478 (aštuoniolika tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis)
vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Kruonio investicijos“ (kodas
300634954, registruotos buveinės adresas Kruonio II k., Kaišiadorių r. sav.)
akcijų, kurių rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 662 742
Lt (šeši šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du
litai);
1.4. kitą ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas priede Nr.
1 ir kurio rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 18 823
959,58 Lt (aštuoniolika milijonų aštuoni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai
devyni šimtai penkiasdešimt devyni litai ir 58 ct)
2. Nustatyti, kad piniginės lėšos ir turtas į UAB Technologijų ir inovacijų
centras investuojamas įnešant pinigines lėšas ir turtą kaip piniginį ir
nepiniginį turtinius įnašus, kuriais apmokamos įstatinio kapitalo didinimo metu
išleidžiamos UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijos, atliekant 1 500 000
vnt, (vieno milijono penkių šimtų tūkstančių vienetų) paprastųjų vardinių
nematerialiųjų InterLinks, UAB (kodas 301817944, registruotos buveinės adresas
Žvejų g. 14, Vilnius) akcijų t.y. 100 % (vieną šimtą procentų) šios bendrovės
akcijų ir 18 478 (aštuoniolikos tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt
aštuonių) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Kruonio investicijos“
(kodas 300634954, registruotos buveinės adresas Kruonio II k., Kaišiadorių r.
sav.) akcijų įnešimą į UAB Technologijų ir inovacijų centras, perleidžiant
nurodytą akcijų skaičių UAB Technologijų ir inovacijų centrui.
3. Nustatyti, kad už įnešamas į UAB Technologijų ir inovacijų centras pinigines
lėšas ir turtą Bendrovė gaus 24 117 385 (dvidešimt keturi milijonai šimtas
septyniolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt penkis) vnt. nominalios
vertės UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų, kurios sudarys ne mažiau
kaip 50 proc. (penkiasdešimt procentų) visų UAB Technologijų ir inovacijų
centras išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų, t.y.:
3.1. Bendrovė už įnešamas pinigines lėšas - 700 000 Lt (septynis šimtus
tūkstančių litų) gaus 700 000 (septynis šimtus tūkstančių) vnt. paprastųjų
vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB Technologijų ir inovacijų
centras akcijų;
3.2. Bendrovė už įnešamas 1 500 000 vnt, (vieną milijoną penkis šimtus
tūkstančių vienetų) paprastųjų vardinių nematerialiųjų InterLinks, UAB (kodas
301817944, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius) akcijų t.y. 100
% (vieną šimtą procentų) šios bendrovės akcijų gaus 3 930 684 (trys milijonai
devyni šimtai trisdešimt tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt keturis) vnt.
paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB Technologijų ir
inovacijų centras akcijų;
3.3. Bendrovė už įnešamas 18 478 (aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai
septyniasdešimt aštuonis) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Kruonio
investicijos“ (kodas 300634954, registruotos buveinės adresas Kruonio II k.,
Kaišiadorių r. sav.) akcijų, gaus 662 742 (šeši šimtai šešiasdešimt du
tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt
(vieno lito) nominalios vertės UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų;
3.4. Bendrovė už įnešamą kitą trumpalaikį bei ilgalaikį turtą, kurio sąrašas
pateikiamas priede Nr. 1 gaus 18 823 959 (aštuoniolika milijonų aštuonis šimtus
dvidešimt tris tūkstančius devynis šimtus penkiasdešimt devynis) vnt.
paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB Technologijų ir
inovacijų centras akcijų;
4. Į UAB Technologijų ir inovacijų centras numatomo įnešti turto sąrašas, šio
turto vertė, mainais gaunamų akcijų skaičius gali kisti, kaip tai nurodyta
žemiau:
4.1. Atsižvelgiant į tai, kad į UAB Technologijų ir inovacijų centras numatomas
įnešti turtas yra naudojamas kasdienėje Bendrovės veikloje, taip pat į tai, kad
nuo šio sprendimo priėmimo iki faktinio turto perdavimo gali praeiti tam tikras
laiko tarpas, nustatyti, kad aukščiau esančiuose punktuose nurodytas įnešamo
turto sąrašas, nustatyta įnešamo turto vertė, mainais už įnešamą turtą gaunamas
UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų skaičius, šių akcijų ir jų
suteikiamų balsavimo teisių dalis gali kisti (didėti arba mažėti). Dėl šios
priežasties, AB „Lietuvos energija“ generaliniam direktoriui suteikiama teisė
pasirašyti UAB Technologijų ir inovacijų centras naujai išleidžiamų akcijų
pasirašymo sutartį bei atlikti kitus šiame sprendime nurodytus veiksmus,
susijusius su piniginio įnašo ar turto įnešimu, jei mainais už įnešamą turtą
bendrovės gaunamų UAB Technologijų ir inovacijų centras akcijų dalis mažėja
ne daugiau kaip 15 proc. (penkiolika procentų) nuo šiame sprendime nurodytų
dydžių. Viršijus leidžiamą 15 proc. dydžio pokyti, turi būti priimtas naujas
sprendimas. Akcijų, gaunamų mainais už įnešamą turtą, dalis gali didėti
neribotai.
4.2. Tuo atveju, jeigu iki 2010 m. spalio 31 d. dalies į UAB Technologijų ir
inovacijų centras numatomo įnešti turto nėra galimybių (teisinių ar fizinių)
įnešti ir dėl šios priežasties UAB Technologijų ir inovacijų centras įstatinio
kapitalo padidinimas negali būti užbaigtas, į UAB Technologijų ir inovacijų
centras įnešamas tik tas turtas, kurį galima įnešti, proporcingai įnešamo turto
vertės sumažėjimui mažinant mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB Technologijų
ir inovacijų centras akcijų dalį. Šiuo atveju aukščiau numatyti pokyčio
ribojimai nėra taikomi ir naujas sprendimas neturi būti priimamas.
5. Visus šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus dokumentus Bendrovės vardu
įgaliojamas pasirašyti Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo.

II. Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimui:

1. Į UAB „Kruonio investicijos“ (kodas 300634954, registruotos buveinės adresas
Kruonio II k., Kaišiadorių r. sav.) investuoti ilgalaikį bei trumpalaikį turtą,
kurio sąrašas pateikiamas priede Nr.2 ir kurio rinkos kaina nustatyta
nepriklausomo turto vertintojo yra 130 376 946,25 Lt (vienas šimtas trisdešimt
milijonų trys šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai
keturiasdešimt šeši litai).
2. Nustatyti, kad turtas į UAB „Kruonio investicijos“ investuojamas įnešant
turtą kaip nepiniginį turtinį įnašą, kuriuo apmokamos įstatinio kapitalo
didinimo metu išleidžiamos UAB „Kruonio investicijos“ akcijos.
3. Nustatyti, kad už įnešamą į UAB „Kruonio investicijos“ turtą Bendrovė gaus 1
303 769 (vieną milijoną tris šimtus tris tūkstančius septynis šimtus
šešiasdešimt devynis) vnt. paprastųjų vardinių 100 Lt (vieno šimto lito)
nominalios vertės UAB „Kruonio investicijos“ akcijų, kurios sudarys ne mažiau
kaip 41 proc. (keturiasdešimt vieną procentą) visų UAB „Kruonio investicijos“
išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų.
4. Į UAB „Kruonio investicijos“ numatomo įnešti turto sąrašas, šio turto vertė,
mainais gaunamų akcijų skaičius gali kisti, kaip tai nurodyta žemiau:
4.1. Atsižvelgiant į tai, kad į UAB „Kruonio investicijos“ numatomas įnešti
turtas yra naudojamas kasdienėje Bendrovės veikloje, taip pat į tai, kad nuo
šio sprendimo priėmimo iki faktinio turto perdavimo gali praeiti tam tikras
laiko tarpas, nustatyti, kad aukščiau esančiuose punktuose nurodytas įnešamo
turto sąrašas, nustatyta įnešamo turto vertė, mainais už įnešamą turtą gaunamas
UAB „Kruonio investicijos“ akcijų skaičius, šių akcijų ir jų suteikiamų
balsavimo teisių dalis gali kisti (didėti arba mažėti). Dėl šios priežasties,
AB „Lietuvos energija“ generaliniam direktoriui suteikiama teisė pasirašyti UAB
„Kruonio investicijos“ naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį bei atlikti
kitus šiame sprendime nurodytus veiksmus, susijusius su piniginio įnašo ar
turto įnešimu, jei mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „Kruonio investicijos“
akcijų dalis mažėja ne daugiau kaip 15 proc. (penkiolika procentų) nuo šiame
sprendime nurodytų dydžių. Viršijus leidžiamą 15 proc. dydžio pokyti, turi
būti priimtas naujas sprendimas. Akcijų, gaunamų mainais už įnešamą turtą,
dalis gali didėti neribotai.
4.2. Tuo atveju, jeigu iki 2010 m. spalio 31 d. dalies į UAB „Kruonio
investicijos“ numatomo įnešti turto nėra galimybių (teisinių ar fizinių) įnešti
ir dėl šios priežasties UAB „Kruonio investicijos“ įstatinio kapitalo
padidinimas negali būti užbaigtas, į UAB „Kruonio investicijos“ įnešamas tik
tas turtas, kurį galima įnešti, proporcingai įnešamo turto vertės sumažėjimui
mažinant mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „Kruonio investicijos“ akcijų
dalį. Šiuo atveju aukščiau numatyti pokyčio ribojimai nėra taikomi ir naujas
sprendimas neturi būti priimamas.
5. Visus šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus dokumentus Bendrovės vardu
įgaliojamas pasirašyti Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo.

III. Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimui:

1. Į UAB „Elektros tinklo paslaugos“ (kodas 300072351, registruotos buveinės
adresas Motorų g. 2, Vilnius) investuoti:
1.1. pinigines lėšas - 250 000 Lt (du šimtus penkiasdešimt tūkstančių litų);
1.2. kitą ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas priede Nr.
3 ir kurio rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 4 486
601,95 Lt (keturi milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai šeši
šimtai vienas litas 95 ct litų).
2. Nustatyti, kad piniginės lėšos ir turtas į UAB „Elektros tinklo paslaugos“
investuojamas įnešant pinigines lėšas ir turtą kaip piniginį ir nepiniginį
turtinius įnašus, kuriais apmokamos įstatinio kapitalo didinimo metu
išleidžiamos UAB „Kruonio investicijos“ akcijos.
3. Nustatyti, kad už įnešamas į UAB „Elektros tinklo paslaugos“ pinigines lėšas
ir turtą Bendrovė gaus 4 736 601 (keturis milijonus septynis šimtus trisdešimt
šešis tūkstančius šešis šimtus vieną) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno
lito) nominalios vertės UAB „Elektros tinklo paslaugos“ akcijų, kurios sudarys
ne mažiau kaip 28 (dvidešimt aštuonis) procentus visų UAB „Elektros tinklo
paslaugos“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų, t.y.:
3.1. Bendrovė už įnešamas pinigines lėšas - 250 000 Lt (du šimtus
penkiasdešimt tūkstančių litų) gaus 250 000 Lt (du šimtus penkiasdešimt
tūkstančių) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB
„Elektros tinklo paslaugos“ akcijų;
3.2. Bendrovė už įnešamą kitą trumpalaikį bei ilgalaikį turtą, kurio sąrašas
pateikiamas priede Nr. 3 gaus 4 486 601 (keturis milijonus keturis šimtus
aštuoniasdešimt šešis tūkstančius šešis šimtus vieną) vnt. paprastųjų vardinių
1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB „Elektros tinklo paslaugos“ akcijų;
4. Į UAB „Elektros tinklo paslaugos“ numatomo įnešti turto sąrašas, šio turto
vertė, mainais gaunamų akcijų skaičius gali kisti, kaip tai nurodyta žemiau:
4.1. Atsižvelgiant į tai, kad į UAB „Elektros tinklo paslaugos“ numatomas
įnešti turtas yra naudojamas kasdienėje Bendrovės veikloje, taip pat į tai, kad
nuo šio sprendimo priėmimo iki faktinio turto perdavimo gali praeiti tam tikras
laiko tarpas, nustatyti, kad aukščiau esančiuose punktuose nurodytas įnešamo
turto sąrašas, nustatyta įnešamo turto vertė, mainais už įnešamą turtą gaunamas
UAB „Elektros tinklo paslaugos“ akcijų skaičius, šių akcijų ir jų suteikiamų
balsavimo teisių dalis gali kisti (didėti arba mažėti). Dėl šios priežasties,
AB „Lietuvos energija“ generaliniam direktoriui suteikiama teisė pasirašyti UAB
„Elektros tinklo paslaugos“ naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį bei
atlikti kitus šiame sprendime nurodytus veiksmus, susijusius su piniginio įnašo
ar turto įnešimu, jei mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „Elektros tinklo
paslaugos“ akcijų dalis mažėja ne daugiau kaip 15 proc. (penkiolika procentų)
nuo šiame sprendime nurodytų dydžių. Viršijus leidžiamą 15 proc. dydžio
pokyti, turi būti priimtas naujas sprendimas. Akcijų, gaunamų mainais už
įnešamą turtą, dalis gali didėti neribotai.
4.2. Tuo atveju, jeigu iki 2010 m. spalio 31 d. dalies į UAB „Elektros tinklo
paslaugos“ numatomo įnešti turto nėra galimybių (teisinių ar fizinių) įnešti ir
dėl šios priežasties UAB „Elektros tinklo paslaugos“ įstatinio kapitalo
padidinimas negali būti užbaigtas, į UAB „Elektros tinklo paslaugos“ įnešamas
tik tas turtas, kurį galima įnešti, proporcingai įnešamo turto vertės
sumažėjimui mažinant mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „Elektros tinklo
paslaugos“ akcijų dalį. Šiuo atveju aukščiau numatyti pokyčio ribojimai nėra
taikomi ir naujas sprendimas neturi būti priimamas.
5. Visus šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus dokumentus Bendrovės vardu
įgaliojamas pasirašyti Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo.

IV. Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimui:

1. Į UAB „TETAS“ (kodas 300513148, registruotos buveinės adresas Senamiesčio g.
102B, Panevėžys) investuoti:
1.1. pinigines lėšas - 750 000 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt tūkstančių
litų);
1.2. 430 400 vnt. (keturi šimtai trisdešimt tūkstančių keturi šimtai vienetų)
paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Energetikos pajėgos“ (kodas 136046431,
registruotos buveinės adresas T. Masiulio g. 16D, Kaunas) akcijų t.y. 100 %
(vieną šimtą procentų) šios bendrovės akcijų, kurių rinkos kaina nustatyta
nepriklausomo turto vertintojo yra 5 006 443 Lt (penki milijonai šeši
tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt trys litai);
1.3. kitą ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas priede Nr.
4 ir kurio rinkos kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 2 570
989,37 Lt (du milijonai penki šimtai septyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai
aštuoniasdešimt devyni litai).
2. Nustatyti, kad piniginės lėšos ir turtas į UAB „TETAS“ investuojamas įnešant
pinigines lėšas ir turtą kaip piniginį ir nepiniginį turtinius įnašus, kuriais
apmokamos įstatinio kapitalo didinimo metu išleidžiamos UAB „TETAS“ akcijos,
atliekant 430 400 vnt. (keturi šimtai trisdešimt tūkstančių keturi šimtai
vienetų) paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Energetikos pajėgos“ (kodas
136046431, registruotos buveinės adresas T. Masiulio g. 16D, Kaunas) akcijų
įnešimą į UAB „TETAS“, perleidžiant nurodytą akcijų kiekį UAB „TETAS“.
3. Nustatyti, kad už įnešamas į UAB „TETAS“ pinigines lėšas ir turtą Bendrovė
gaus 3 469 762 (tris milijonus keturis šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius
septynis šimtus šešiasdešimt du) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito)
nominalios vertės UAB „TETAS“ akcijų, kurios sudarys ne mažiau kaip 61
(šešiasdešimt vieną) proc. visų UAB „TETAS“ išleistų akcijų ir jų suteikiamų
balsų, t.y.:
3.1. Bendrovė už įnešamas pinigines lėšas - 750 000 Lt (septynis šimtus
penkiasdešimt tūkstančių litų) gaus 312 500 (tris šimtus dvylika tūkstančių
penkis šimtus)vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB
„TETAS“;
3.2. Bendrovė už įnešamas 430 400 vnt. (keturi šimtai trisdešimt tūkstančių
keturi šimtai vienetų) paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Energetikos
pajėgos“ (kodas 136046431, registruotos buveinės adresas T. Masiulio g. 16D,
Kaunas) akcijų, gaus 2 086 017 (du milijonus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius
septyniolika) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės UAB
„TETAS“ akcijų;
3.3. Bendrovė už įnešamą kitą trumpalaikį bei ilgalaikį turtą, kurio sąrašas
pateikiamas priede Nr. 4 gaus 1 071 245 (vieną milijoną septyniasdešimt vieną
tūkstantį du šimtus keturiasdešimt penkis) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno
lito) nominalios vertės UAB „TETAS“ akcijų;
4. Į UAB „TETAS“ numatomo įnešti turto sąrašas, šio turto vertė, mainais
gaunamų akcijų skaičius gali kisti, kaip tai nurodyta žemiau:
4.1. Atsižvelgiant į tai, kad į UAB „TETAS“ numatomas įnešti turtas yra
naudojamas kasdienėje Bendrovės veikloje, taip pat į tai, kad nuo šio sprendimo
priėmimo iki faktinio turto perdavimo gali praeiti tam tikras laiko tarpas,
nustatyti, kad aukščiau esančiuose punktuose nurodytas įnešamo turto sąrašas,
nustatyta įnešamo turto vertė, mainais už įnešamą turtą gaunamas UAB „TETAS“
akcijų skaičius, šių akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių dalis gali kisti
(didėti arba mažėti). Dėl šios priežasties, AB „Lietuvos energija“ generaliniam
direktoriui suteikiama teisė pasirašyti UAB „TETAS“ naujai išleidžiamų akcijų
pasirašymo sutartį bei atlikti kitus šiame sprendime nurodytus veiksmus,
susijusius su piniginio įnašo ar turto įnešimu, jei mainais už įnešamą turtą
gaunamų UAB „TETAS“ akcijų dalis mažėja ne daugiau kaip 15 proc. (penkiolika
procentų) nuo šiame sprendime nurodytų dydžių. Viršijus leidžiamą 15 proc.
dydžio pokyti, turi būti priimtas naujas sprendimas. Akcijų, gaunamų mainais už
įnešamą turtą, dalis gali didėti neribotai.
4.2. Tuo atveju, jeigu iki 2010 m. spalio 31 d. dalies į UAB „TETAS“ numatomo
įnešti turto nėra galimybių (teisinių ar fizinių) įnešti ir dėl šios
priežasties UAB „TETAS“ įstatinio kapitalo padidinimas negali būti užbaigtas, į
UAB „TETAS“ įnešamas tik tas turtas, kurį galima įnešti, proporcingai įnešamo
turto vertės sumažėjimui mažinant mainais už įnešamą turtą gaunamų UAB „TETAS“
akcijų dalį. Šiuo atveju aukščiau numatyti pokyčio ribojimai nėra taikomi ir
naujas sprendimas neturi būti priimamas.
5. Visus šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus dokumentus Bendrovės vardu
įgaliojamas pasirašyti Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo.

V. Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimui:

1. Į UAB „Data Logistics Center“, AB „Lietuvos energija“ dukterinę įmonę,
kurios 100 proc. akcijų valdo AB „Lietuvos energija“, investuoti ilgalaikį bei
trumpalaikį turtą, kurio sąrašas pateikiamas priede Nr. 5 ir kurio rinkos
kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo yra 12 417 572,83 Lt (dvylika
milijonų keturi šimtai septyniolika tūkstančių penki šimtai septyniasdešimt du
litai, 83 ct.).
2. Nustatyti, kad turtas į UAB „Data Logistics Center“ investuojamas įnešant
turtą kaip nepiniginį turtinį įnašą, kuriuo apmokamos įstatinio kapitalo
didinimo metu išleidžiamos UAB „Data Logistics Center“ akcijos.
3. Nustatyti, kad už įnešamą į UAB „Data Logistics Center“ turtą Bendrovė gaus
12 417 572 Lt (dvylika milijonų keturi šimtai septyniolika tūkstančių penki
šimtai septyniasdešimt du) vnt. paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito)
nominalios vertės UAB „Data Logistics Center“ akcijų, kurios sudarys 100 proc.
(vieną šimtą procentų) visų UAB „Data Logistics Center“ išleistų akcijų ir jų
suteikiamų balsų.
4. Atsižvelgiant į tai, kad į UAB „Data Logistics Center“ numatomas įnešti
turtas yra naudojamas kasdienėje Bendrovės veikloje, taip pat į tai, kad nuo
šio sprendimo priėmimo iki faktinio turto perdavimo gali praeiti tam tikras
laiko tarpas, nustatyti, kad aukščiau esančiame punkte nurodytas įnešamo turto
sąrašas, nustatyta įnešamo turto vertė, gali kisti (didėti arba mažėti). Dėl
šios priežasties, AB „Lietuvos energija“ generaliniam direktoriui suteikiama
teisė pasirašyti UAB „Data Logistics Center“ naujai išleidžiamų akcijų
pasirašymo sutartį bei atlikti kitus šiame sprendime nurodytus veiksmus,
susijusius su turto įnešimu, jei įnešamo turto vertė nekinta daugiau kaip 15
proc. (penkiolika procentų) nuo šiame sprendime nurodytų dydžių. Viršijus
leidžiamą 15 proc. dydžio pokyti, turi būti priimtas naujas sprendimas.
5. Tuo atveju, jeigu iki 2010 m. gruodžio 15 d. dalies į UAB „Data Logistics
Center“ numatomo įnešti turto nėra galimybių (teisinių ar fizinių) įnešti ir
dėl šios priežasties UAB „Data Logistics Center“ įstatinio kapitalo padidinimas
negali būti užbaigtas, į UAB „Data Logistics Center“ įnešamas tik tas turtas,
kurį galima įnešti.
6. Visus šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus dokumentus Bendrovės vardu
įgaliojamas pasirašyti Bendrovės vadovas arba kitas jo įgaliotas asmuo.

VI. Pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugsėjo 3 d. sprendimui:

1. Sudarant akcijų pirkimo - pardavimo sutartį perleisti UAB Technologijų ir
inovacijų centrui (kodas 302527488, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14,
Vilnius) visas AB “Lietuvos energija” turimas VšĮ Respublikinis energetikų
mokymo centras dalininko teises už 294 246,47 (du šimtai devyniasdešimt keturi
tūkstančiai, du šimtai keturiasdešimt šeši litai, 47 ct.) ir įgalioti AB
“Lietuvos energija” generalinį direktorių atlikti visus reikiamus veiksmus,
susijusius su dalininko teisių perleidimu.

2. Dėl ilgalaikio turto įsigijimo

Priimtas sprendimas:

1. Vadovaujantis akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ įstatų 32.4 punktu,
pritarti bendrovės valdybos 2010 m. rugpjūčio 30 d. sprendimui už nepriklausomo
vertintojo nustatytą kainą įsigyti iš uždarosios akcinės bendrovės „Visagino
atominė elektrinė“ 6.227.836 (šeši milijonai, du šimtai dvidešimt septyni
tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt šeši) vnt. jai nuosavybės teise
priklausančias bei valdomas akcinės bendrovės „Lietuvos elektrinė“ paprastąsias
vardines akcijas.
2. Įgalioti akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ generalinį direktorių
pasirašyti akcinės bendrovės „Lietuvos elektrinė“ akcijų pasirašymo sutartį bei
atlikti kitus veiksmus, būtinus šioms akcijoms įsigyti.

3. Dėl AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimo.

Priimtas sprendimas:

3.1. Patvirtinti pakeistą AB “Lietuvos energija” įstatų redakciją.

3.2. Įgalioti AB “Lietuvos energija” generalinį direktorių teisės aktuose
nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus AB “Lietuvos energija” įstatus ir atlikti
visus, būtinus registruojant pakeistus įstatus Juridinių asmenų registre.

Daugiau informacijos apie neeiliniame visuotiniame akcinės bendrovės „LIETUVOS
ENERGIJA“ akcininkų susirinkime priimtus sprendimus pateikiama akcinės
bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ interneto svetainėje http://www.le.lt/.

Renata Gaudinskaitė, tel. +370 5 278 24211. scan4147_000[1].pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320771)
2. 2_klausimas_akciju_vertinimo_pazyma[1].pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320726)
3. 1_priedas_1dalis[1].pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320724)
4. 4_priedas[1].pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320739)
5. 1_priedas_2_dalis[1].pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320725)
6. 2_klausimas_le_istatai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320729)
7. 2_priedas[1].pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320732)
8. 3_priedas[1].pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320735)
9. 5_priedas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=320760)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital