Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

Statybos statistika

Spekuliantai.lt | 2012-02-16 | Kitos | perskaitė: 687
Raktiniai žodžiai: Makroekonomika, statybos
Statybos statistika Statybos statistika

Ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį atlikta daugiau statybos darbų

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį statybos darbų atlikta už 2,3 mlrd. litų ir, palyginti su trečiuoju ketvirčiu, jų apimtis šalyje padidėjo 2,6 procento palyginamosiomis kainomis, pašalinus sezono įtaką – 4,6 procento. Šalies teritorijoje atlikta 96 procentai visų statybos darbų (už 2,2 mlrd. litų), ne šalies teritorijoje – 4 procentai visų darbų (už 101 mln. litų).

Paskutinįjį 2011 m. ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2010 m. ketvirčiu, statybos darbų šalyje padaugėjo 33,3 procento palyginamosiomis kainomis. Daugiausia atlikta inžinerinių statinių statybos darbų – už 1,2 mlrd. litų, arba 30,6 procento daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Negyvenamųjų pastatų statybos darbų atlikta už 800 mln. litų (42,1 proc. daugiau), gyvenamųjų pastatų statybos darbų – už 142 mln. litų (13,9 proc. daugiau).

2011 m. statybos darbų šalyje atlikta už 6,6 mlrd. litų, jų apimtis, palyginti su 2010 m., padidėjo 22,7 procento palyginamosiomis kainomis, tačiau 2011 m. statybos darbų apimtis palyginamosiomis kainomis sudarė tik apie pusę 2008 m. atliktų statybos darbų.

Statybos darbų apimties padidėjimą lėmė inžinerinių statinių statybos darbų plėtra (55 proc. šalyje atliktų darbų), jų atlikta už 3,6 mlrd. litų, iš kurių trečdalį sudarė kelių ir gatvių tiesimo bei remonto darbai.

Negyvenamųjų pastatų statybos darbų dalis sudarė 38 procentus, jų atlikta už 2,5 mlrd. litų. Daugiausia buvo atlikta gamybos, pramoninių ir sandėlių pastatų, taip pat švietimo ir mokslo paskirties pastatų statybos darbų. Pažymėtina, kad gyvenamųjų pastatų statybos darbų atlikta nedaug, jie tesudarė 7 procentus visų statybos darbų.

2011 m. naujos statybos darbai sudarė 42 procentus, rekonstravimo darbai – 32 procentus, remonto ir kiti statybos darbai – 26 procentus visų šalyje atliktų statybos darbų.

1 lentelė. Atliktų statybos darbų pokyčiai
Palyginamosiomis kainomis, padidėjimas, sumažėjimas (-), procentais

 

2011 m. IV ketv. palyginti su

2011 m., palyginti su 2010 m.

2011 m. III ketv.

2010 m. IV ketv.

2005 m. ketvirčio vidurkiu

Iš viso

3,5

33,4

x

22,6

Šalies teritorijoje

2,6

33,3

17,4

22,7

  Pastatai

3,8

36,9

-14,3

26,3

  Inžineriniai statiniai

1,7

30,6

66,9

19,8

Ne šalies teritorijoje

25,5

35,1

x

20,9

1 pav. Šalies teritorijoje atliktų statybos darbų pokyčiai 2007–2011 m., ketvirčiais
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu 

Pastatų statyba ir statybą leidžiantys dokumentai

Ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį baigti statyti 875 nauji gyvenamieji pastatai (iš jų 2 bendrabučiai). Gyvenamuosiuose namuose įrengti 1375 butai, t. y. tik 17 butų daugiau nei tuo pačiu 2010 m. laikotarpiu. Kaip ir ankstesniais 2011 m. ketvirčiais, šalyje vyravo individualių namų statyba – pastatyta 911 butų, arba 66 procentai visų baigtų statyti butų, daugiabučiams namams teko 464 butai, arba 34 procentai.

Baigtų statyti butų naudingasis plotas sudarė 172 tūkst. m2, t. y. 5,3 tūkst. m2, arba 3 procentais, mažiau nei atitinkamą 2010 m. laikotarpį. Vidutinis naudingasis buto plotas buvo 125,2 m2, o daugiabučio namo buto – beveik per pusę mažesnis (68,5 m2).

2 lentelė. Baigti statyti gyvenamieji pastatai 2011 m. ketvirtąjį ketvirtį 

 

Pastatų skaičius

Butai

skaičius

palyginti su 2010 m. IV ketv., padidėjimas, suma­žėjimas (-), proc.

palyginti su 2011 m. III ketv., padidėjimas, proc./k.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis buto naudingasis plotas, m2

Iš viso

875

1375

1,3

73,2

173,1

125,2

1–2 butų namai

861

911

-8,5

42,3

140,3

154,0

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

12

464

28,2

3,0 k.

31,8

68,5

bendrabučiai

2

x

x

 

1,0

x

Ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį išduotas 1161 statybą leidžiantis dokumentas (toliau – leidimas) statyti 1214 gyvenamųjų namų (iš jų 17 leidimų statyti daugiabučius namus), t. y. 154 leidimais, arba 12 procentų, mažiau nei tą patį 2010 m. ketvirtį. Paskutinįjį 2011 m. ketvirtį 98 procentus visų išduotų leidimų sudarė leidimai, išduoti individualių gyvenamųjų namų statybai.

Ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį šalyje baigti statyti 756 negyvenamieji pastatai, jų bendrasis plotas sudarė 168 tūkst. m2, arba 33 tūkst. m2 mažiau nei ketvirtąjį 2010 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti kitos paskirties pastatų, gamybos, pramoninių ir sandėlių pastatų.

Ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį išduota 460 leidimų statyti 630 negyvenamųjų pastatų. Bendrasis leistų statyti negyvenamųjų pastatų plotas sudarė 257 tūkst. m2, tai 50 procentų mažiau negu ketvirtąjį praėjusių metų ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti gamybos, pramoninių ir sandėlių bei prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių paskirties pastatų.

3 lentelė. Statybos leidimai gyvenamiesiems namams statyti 2011 m. ketvirtąjį ketvirtį 

 

Statybą leidžiančių dokumentų skaičius

Leista statyti

namų

butų

butų skaičius, palyginti su 2010 m. IV ketv., sumažėjimas (-), proc.

naudingasis plotas, tūkst. m2

vidutinis buto naudingasis plotas, m2

Iš viso

1161

1214

1911

-12,4

244,1

127,5

1–2 butų namai

1142

1191

1284

-5,4

199,6

155,5

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

17

17

627

-23,9

44,0

70,2

bendrabučiai

2

6

x

x

0,5

x

2011 metais baigti statyti 3733 nauji gyvenamieji pastatai (iš jų 3 bendrabučiai). Gyvenamuosiuose namuose įrengti 5066 butai, t. y. 38 procentais daugiau nei 2010 m. (2010 m. – 3667 butai). Daugiau kaip trečdalis pastatų – iš plytų ir blokelių.

2011 m. šalyje vyravo individualių namų statyba, baigti statyti 3675 individualūs namai, juose įrengta 3815 butų, kurių naudingasis plotas sudarė 614 tūkst. m2 (88 % visų pastatytų butų naudingojo ploto). Daugiabučiuose namuose įrengtas 1251 butas, arba 88 procentais daugiau nei 2010 m. Vidutinis naudingasis buto plotas buvo 138,1 m2, o buto daugiabutyje – 68,5 m2.

Naujai pastatytuose namuose vyrauja trijų kambarių butai (tokie butai sudarė daugiau kaip 26 %). 

2 pav. Baigtų statyti butų skaičius

Leistų statyti butų skaičius

Kaip ir ankstesniais metais, pagal baigtų statyti butų skaičių tarp Lietuvos miestų akivaizdžiai pirmauja Vilnius. 

4 lentelė. Baigti statyti gyvenamieji namai pagal apskritis 

Apskritys

Iš viso

iš jų 1–2 butų namai

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

namų skaičius

butų skaičius

naudingasis plotas, tūkst. m2

Iš viso

3730

5066

699,4

3675

3815

613,7

Alytaus

142

144

21,1

142

144

21,1

Kauno

763

1095

147,8

748

775

127,5

Klaipėdos

403

999

108,8

387

400

66,5

Marijampolės

103

126

14,6

102

102

13,4

Panevėžio

448

467

70,7

447

447

69,7

Šiaulių

322

402

53,3

320

323

49,1

Tauragės

67

69

8,6

67

69

8,6

Telšių

157

157

21,2

157

157

21,2

Utenos

129

129

17,6

129

129

17,6

Vilniaus

1196

1478

235,7

1176

1269

219,0

Gyvenamųjų namų statybos perspektyvas iš dalies galima vertinti pagal išduotų leidimų skaičių. 2011 m. išduoti 4824 leidimai statyti 4951 gyvenamąjį pastatą, t. y. 1052 leidimais, arba 18 procentų, mažiau nei 2010 m. Šalyje ir toliau vyraus individualių namų statyba, jiems statyti išduota 98 procentai visų leidimų. Pažymėtina, kad 2011 m. daugiau kaip 43 procentai leistų statyti butų buvo Vilniaus apskrityje, 18 procentų – Kauno apskrityje.

2011 m. šalyje baigta statyti 3330 negyvenamųjų pastatų, kurių bendrasis plotas sudarė 685,2 tūkst. m2, tai 40,4 tūkst. m2, arba 6 procentais, daugiau negu 2010. Daugiausia pagal bendrąjį plotą buvo baigta statyti kitos paskirties pastatų (164,1 tūkst. m2), gamybos, pramoninių ir sandėlių pastatų (158,1 tūkst. m2).

Per 2011 m. išduota 1800 statybos leidimų statyti 2620 negyvenamųjų pastatų. Bendrasis leistų statyti negyvenamųjų pastatų plotas – 1009,6 tūkst. m2, t. y. 336 tūkst. m2 mažiau negu 2010 m. Daugiausia (24 %) pagal bendrąjį plotą leista statyti žemės ūkio ir kitų ūkinių pastatų, gamybos, pramoninių ir sandėlių pastatų (22 %).

Statybą leidžiantis dokumentas – leidimas statyti naują (naujus) statinį (statinius); leidimas rekonstruoti statinį (statinius); leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (pastatus); statinio projektas, kuriam raštu pritarė įgaliotas (įgalioti) valstybės tarnautojas (tarnautojai); rašytinis žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininko (savininkų) ar valdytojo (valdytojų) sutikimas dėl statybos; leidimas tęsti sustabdytą statybą.

 

 

Pasiteirauti: Danguolė Arėškienė
Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5)  236 4623
El. p. danguole.areskiene@stat.gov.lt

Šaltinis: www.stat.gov.lt

 

Taip pat skaitykite

Gausos amžius

Kitas Saudo Arabijos žingsnis

Dovre Insight: Ko nežino susiję asmenys

Dovre Insight: What does the fox say?

2015-04-02 | Kitos 2015-03-09 | Kitos 2015-03-03 | Kitos 2015-02-03 | Kitos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital