Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.

 

del mokesciu

d0nce
Rašyti privačią žinutę

5 žinutės

KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Kodas 188729019, Europos pr.105, 44500 Kaunas, tel. (8~37) 465606, faksas (8~37) 465616, el.p. Kauno.apskr.rastai@vmi.lt
A.s. LT69 7300 0100 0223 6604 AB banko ,,Hansabankas” Kauno regiono skyriuje
___________________________________________________________________

2006- 10-18 Nr.(11.6-09)-K-9760
Į 2006-10-12 paklausimą

DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PARDAVIMĄ, APMOKESTINIMO

Atsakydami į Jūsų paklausimą dėl pajamų, gautų už vertybinių popierių pardavimą, apmokestinimo, paaiškiname, kad nuo 2003-01-01 gyventojų pajamos apmokestinamos pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr.73-3085; toliau – GPMĮ).
Pajamos už parduotus arba kitaip perleistus nuosavybėn individualios ir ne individualios veiklos vertybinius popierius, įsigytus po 1999 m. sausio 1 d., yra neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jeigu vertybiniai popieriai yra parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybėn ne ankščiau negu po 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos (parduodant dalį to paties emitento tos pačios rūšies ir klasės vertybinių popierių, kiekvienu atveju laikoma, kad pirmiausia parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybėn ankščiausiai įsigyti vertybiniai popieriai) ir gyventojas 3 metus iki mokestinio laikotarpio, kuriame vertybiniai popieriai buvo parduoti arba kitaip perleisti nuosavybėn, pabaigos nebuvo savininkas daugiau kaip 10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai yra parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybėn, akcijų (dalių, pajų). Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šių akcijų emitentui, taip pat tais atvejais, kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal GPMĮ 11 straipsnį (GPMĮ 17 str. 1 d. 23 p.). Be to, pajamos priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, jeigu jos gautos iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose.
Individuali veikla, tai savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, neatsižvelgiant į tai ar ši veikla pelninga ar nepelninga ( GPMĮ 2 str. 7 d.). Šiai veiklai būdingi tokie 2 požymiai:
1) tęstinumas – gyventojo sudaromiems sandoriams paprastai būdingas tam tikras tęstinumas ar atsikartojamumas. Tam tikrais atvejais ir nesant tęstinumui, iš tam tikrų aplinkybių darytina išvada, kad gyventojas vertėsi individualia veikla, pavyzdžiui, tokiomis aplinkybėmis gali būti: naudos dydis ir tai, kokią gyventojo pajamų dalį sudaro ši nauda; taip pat su naudos gavimu susijusios sąnaudos;
2) savarankiškumas, t.y. kai gyventojas pats sprendžia su savo veikla susijusius klausimus, pats dengia savo išlaidas, susijusias su veiklos vykdymu ir kt.
Paaiškėjus, kad gyventojas nuolat (tęstinį laikotarpį) įsigyja ir parduoda ar kitokiu būdu perleidžia nuosavybėn turtą (pvz, vertybinius popierius), siekdamas gauti ekonominės naudos, tokiu atveju galima laikyti, kad jis vykdo individualią veiklą (nepriklausomai nuo to, ar gyventojas vykdo veiklą įregistravęs ją VMI, ar neįregistravęs).
Taigi:
- jeigu vertybinių popierių pardavimo sandoris yra atsitiktinis (pavyzdžiui, gyventojas nesiverčia akcijų pirkimu-pardavimu tęstinį laikotarpį) ir parduodami ne individualios veiklos VP netenkina aukščiau minėtų GPMĮ 17 str. 1 d. 23 p. nuostatų (pvz., VP neišlaikyti nuo įsigijimo iki pardavimo 366 dienų), tuomet gautos pajamos (atėmus iš jų GPMĮ 19 str. nustatyta tvarka apskaičiuotą VP įsigijimo kainą) yra apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu;
- jeigu gyventojas vykdo veiklą, turinčią individualios veiklos požymių, toks gyventojas gaunamas pajamas (net ir tuo atveju, jeigu nustatyta tvarka jis nebuvo įregistravęs individualios veiklos), kalendoriniams metams pasibaigus iki kitų metų gegužės 1 d. turi deklaruoti ir nuo jų sumokėti: arba 15 proc. pajamų mokestį (jeigu iš šių pajamų neatimamos patirtos išlaidos veiklai vykdyti, t.y. jeigu pajamų mokestis mokamas nuo visų pajamų), arba 27 procentų (nuo 2006-07-01; nuo 2003-01-01 iki 2006-06-31 - 33 proc.) pajamų mokestį (jeigu gyventojas nusprendžia atimti leidžiamus atskaitymus, t.y. atimamos patirtos išlaidos veiklai vykdyti), išskyrus tuos atvejus, kai parduoti VP, kurie neapmokestinami pagal aukščiau nurodyto GPMĮ 17 straipsnio nuostatas.
Pažymėtina, kad vertybinių popierių pardavimas per vertybinių popierių biržą gali būti laikomas gyventojo individualia veikla. Nustatant, ar gyventojų pajamos, gautos iš vertybinių popierių pirkimo/pardavimo per vertybinių popierių biržą, laikomos vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn individualios veiklos pajamomis, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinama individualią veiklą apibrėžiančių kriterijų visuma (tęstinumas, priimamų sprendimų savarankiškumas, ekonominės naudos siekimas, gaunamų pajamų dalis visose gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautose pajamose ir pan.). Be to, pajamos, gautos pagal sudarytas vertybinių popierių portfelio valdymo patikėjimo sutartis prekybai vertybinių popierių biržoje visais atvejais nelaikomos vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn individualios veiklos pajamomis.
Gyventojo pajamos, gautos už parduotus vertybinius popierius (tiek individualios, tiek ne individualios veiklos VP), priskiriamos B klasės pajamoms. Pajamų mokestį nuo pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka (jeigu gautos apmokestinamos pajamos) pats nuolatinis Lietuvos gyventojas arba jo įgaliotas asmuo GPMĮ 25 ir 27 straipsniuose nustatyta tvarka. Todėl nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį (pavyzdžiui, per 2006 kalendorinius metus), gavęs pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms (pavyzdžiui, už parduotus vertybinius popierius), pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos (iki 2007 m. gegužės 1 d.), privalės pats arba per įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui Metinę pajamų mokesčio deklaraciją, joje deklaruoti praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas bei už jas apskaičiuotą pajamų mokestį. Mokėtinas pajamų mokestis, apskaičiuotas Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, turės būti sumokamas į gyventojo gyvenamosios vietos VMI iki 2007 m. gegužės 1 d. AVMI sąskaitų bei jas tvarkančių bankų sąrašas paskelbtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt
Vadinasi, Jūs 2006 metais gavusi pajamų už akcijų pardavimą (ar kitokį perleidimą) Metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2006 metus pateikti ir joje apskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti turėsite iki 2007 m. gegužės 1 d.
GPMĮ nuostatos išsamiai paaiškintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtame LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentare, kuris skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto puslapyje adresu www.vmi.lt .
Gyventojams, gaunantiems pajamų už vertybinių popierių pardavimą ar kitokį perleidimą, konsultacija teikiama Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Švietimo ir konsultavimo skyriuje adresu A.Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas, 232 kab., bei Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.
inf
inf
Rašyti privačią žinutę

1396 žinutės
( +96 / -96 )

Trumpai tariant, jeigu sugalvosim atskaiciuoti mokesti uz interneta (susijusios islaidos), be kurio negaletumeme vykdyti akciju prekybos, tada moketumeme 27%.
Tik man vistiek neaisku, ar mano patirti nuostoliai is fondo, minusuojasi is mano asmeninio akciju porfelio.
Valdas
Rašyti privačią žinutę

427 žinutės
( +4 / -22 )

O koks klausimas buvo ? nes skaitant atsakyma - atrodo, klausta ar apmokestinamas pelnas prekyboje VP.

diskusija vyksta cia:
http://www.spekuliantai.lt/forums.php?m=posts&q=1000&n=last#bottom
lagnel
Rašyti privačią žinutę

133 žinutės
( +1 )

inf, o kodel turetu nesiminusuoti patirti fondo nuostoliai, jei tas fondas Lietuvoje registruotas?
Valdas
Rašyti privačią žinutę

427 žinutės
( +4 / -22 )

lagnel :
inf, o kodel turetu nesiminusuoti patirti fondo nuostoliai, jei tas fondas Lietuvoje registruotas?

nesimato klausime:
ar fondas pirktas-parduotas, (fiksuotas nuostolis) ar tik fondas pakrites.
Todel atsakymus i tokius klausimus VMI cituoja istatyma. O toliau - supraskit kaip norit.

inf:
Jei nori itraukti i nuostolius interneto mokescius gausi registruoti individualia veikla ir moketi 33/27% mokescius.
resident
resident
Rašyti privačią žinutę

268 žinutės
( +2 / -3 )

Valdai, gal galima būtų išsimušt iš VMI konkrečius pamatuojamus kriterijus, kuriais remiantis būtų aiškiai apibrėžta individuali veikla. Nes pvz. pasakymas "tam tikras tęstinumas ir atsikartojamums" neaišku ką apima 2 sandorius per metus ar 10 sandorių per savaitę. Ekonominė nauda - faktas, kad visi mes čia siekiam ekonominės naudos, (na nebent kai kuriem tai jau religiniai įsitikinimai reikalauja ). Dar klausimas jei aš parduodu su minusu, kaip ir gaunasi, kad nesiekiu ekonominės naudos, vadinasi toks sandoris turėtų būti eliminuotas .....
there is time to go long, time to go short, and time to go fishing
Valdas
Rašyti privačią žinutę

427 žinutės
( +4 / -22 )

http://www.spekuliantai.lt/forums.php?m=posts&q=1000&n=last#bottom


del tu kriteriju - padekit suformuoti klausima VMI, kad ir avis sveika ir vilkas sotus liktu.

O siaip, juk yra 0.5 mln euru + 10 stambiu sandoriu per ketvirti - busi profesionalus investuotojas, kol siu kriteriju nevirsysi, tol ... kaip ir individuali veikla yra pacio fizinio asmens reikalas, arba jis sutinka vykdyti individualia veikla arba nea.
EUR
Rašyti privačią žinutę

141 žinutės
( +6 / -4 )

o nuo kokios sumos yra "stambus" sandoris?

gal VMI klausimą reikėtų suformuluoti nurodant konkrečius skaičius, t.y. ar būsiu profesionalus investuotojas, jei per ketvirtį sudarysiu 10 sandorių, gaudamas, tarkim, 500 000 Lt pelną
Lit
Rašyti privačią žinutę

79 žinutės
( +2 )

O kaip del: AISKIAI PAPRASIUS. LR VERTYBINIU POPIERIU RINKOS ISTATYMAS
 Profesionalus investuotojai - investuotojai, kurie yra:
 4) fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą
Lietuvos Respublikoje, kurie yra įtraukti į Vertybinių popierių
komisijos tvarkomą profesionalių investuotojų sąrašą, šiems
fiziniams asmenims aiškiai paprašius juos pripažinti
profesionaliais investuotojais, su sąlyga, kad jie atitinka bent
du kriterijus, nurodytus šio Įstatymo 2 straipsnio 35 dalyje,
taip pat fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą
kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, jeigu jie tose
valstybėse yra įtraukti į analogiškus profesionalių investuotojų
sąrašus;
Valdas
Rašyti privačią žinutę

427 žinutės
( +4 / -22 )

Tas "aiskiai paprasius" -> individuali veikla
EUR:
reikia taip paklausti, kad atsakymas butu -> vis dar ne individuali veikla.
PVZ: portfelis 0.45 mln Euru.
100 sandoriu per ketvirti - apyvarta 0.1 mln euru

ir pan.
Lit
Rašyti privačią žinutę

79 žinutės
( +2 )

Valdas as supratau " aiskiai paprasius juos pripazinti profesianaliais investutotojais " reiskia kad asmuo turi patis paprasyti jos pripazinti, o nepaprasant - prof.investotoju neesi. Ir sandoriu didis ar skaicius ne prie ko.
Valdas
Rašyti privačią žinutę

427 žinutės
( +4 / -22 )

O kaip turi atrodyti teisinis statusas: esu pofesionalus investuotojas ?

Juk pats paprasciausias kelias - formini individualia veikla, ir tokiu budu visiems garsiai pasakai - esu profesionalas.

taciau, man, kaip spekuliantui, geriau nebuti profesionalu. (mazesni mokesciai). manau, kad ir profesionalai nelabai nori moketi didelius mokescius ... todel i profesionalus nelabai kas ir verziasi.
inf
inf
Rašyti privačią žinutę

1396 žinutės
( +96 / -96 )

Dabar durnas klausimas. O jeigu praeitais metais bendrai pemus fiksavau nuostoli (ukb nepardaviau ), tai man reikia deklaruoti apskritai kanors (grazintis nera ka is VMI), ar galiu ramiai laukti kitu metu rezultatu?
Valdas
Rašyti privačią žinutę

427 žinutės
( +4 / -22 )

inf :
atsakymas yra cia:
http://www.spekuliantai.lt/forums.php?m=posts&q=1000&n=last#bottom
VZ
VZ
Rašyti privačią žinutę

1125 žinutės
( +173 / -28 )

jei turejai pajamu apmokestinamu 15 % tarifu (VP pardavimas neislaikius metu) privalai pildyti deklaracija nors ir neturejai pelno (nieko nemoki tada VMI);
jei pardavei islaikes metus bet pajamos virsija 10 000 Lt irgi reikia pildyti, jei nevirsija nereikia;
jei per mokestinius metus pirkai, bet nieko nepardavei pildyti nereikia
Kiekvienas išleistas litas - neinvestuotas litas! Bet gyvenimas tai ne vien investavimas...
inf
inf
Rašyti privačią žinutę

1396 žinutės
( +96 / -96 )

Na taip pardaviau kai ka nuostolingo neislaikes metus ir turiu minusa fiksaves. Tai kas VMI is to, kad as sudeklaruosiu savo minusa. O jei dar klaidingai deklaruosiu, tai mane nubaus, kad minusas per mazas ar per didelis? Gal kas nutuokia, kas manes lauktu, jei visgi nedeklaruociau? uz mokesciu nemokejima tikrai neprispaus, nes nebuvo uz ka moketi, uz ka jie dar gali mane prigriebti?
VZ
VZ
Rašyti privačią žinutę

1125 žinutės
( +173 / -28 )

uz nedeklaravima, gausi bauda, o paskui deklaruosi... siaip jau man atsibodo cia ta pati per ta pati rasyti apie mokescius (kantrybe ugdau, vis rasydamas ), bet noriu priminti VMI aparatas nenuolankus ir neatlaidus baudzia nesismulkindamas, taip, kad laikytis primestu taisykliu - viskas tik Jusu paciu labui.

Beje, jei gausit admin bauda, vilksis paskui Jus visa gyvenima, jei pildysit kokias jautresnias anketas, visur turesit prisiminti, kad baustas ir aiskinti uz ka baustas...
Kiekvienas išleistas litas - neinvestuotas litas! Bet gyvenimas tai ne vien investavimas...
Kaunas
Rašyti privačią žinutę

729 žinutės
( +13 / -2 )

uz neapdairu mokesciu tvarkyma

man buvo pries pora metu kad islaikytus pardaviau, o neislaikytu mokesciai sudare apie 3000lt(pas mane neapmokestinamos apie 4000lt buvo) tai supildziau ir nusiunciau deklaracija, ramiau paciam

jei blogai ka padarysi pildydamas, tai issikvies paaiskint ar pataisyt, jei sakys skaiciuokis namie ir atsiusk jiem pataisyma, gali laisvai sakyt ne mano darbas cia, o jusu, as taip pasakiau, ramu..dar jei ner ka moket jiem tai supildyk ir nusiusk del viso pikto, rami galva bus
inf
inf
Rašyti privačią žinutę

1396 žinutės
( +96 / -96 )

na suprantu, kad teks pildyti, tik nesuprantu, kaip jie viska patikrina. Atsiuncia jiems simtus tukst deklaraciju, ir jie viska patikrina?
linktomo
Rašyti privačią žinutę

158 žinutės
( +1 / -4 )

Noriu paklausti tu kurie jau yra deklarave ir mokeje pelno mokescius uz fondus ( aisku jei anksciau nei 1 metai issieme).Nuo ko skaiciuojasi pelnas? Pvz - investavau 1000 Lt, bet sumokejus platinimo mokesti, realiai investavosi 980 Lt. Tada sakykim uzaugo iki 1200 Lt. Dabar parduodu neislaikes metu, atsiminusuoja pardavimo mokestis (jei jis yra) ir lieka 1170 Lt. Tai pelnas nuo kurio mokesciai bus 1170-1000 (nes realiai as idejau 1000 Lt) ar 1170-980 Lt?

Labai aciu uz info

Tik prisijungę vartotojai gali dalyvauti forume. Prisijungti.


Techninė analizė

Prekybos statistika realiu laiku

Ekonominis kalendorius

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital