“Popieriniai” pelnai ir balanso valymo būdai

artas71 | 2006-11-10 16:13 | perskaitė: 7347
“Popieriniai” pelnai ir balanso valymo būdai Ne kartą diskusijose buvo minima, kaip lengva įmonės finansininkams pagražinti Pelno (nuostolių) ataskaitą bei balansą. Deja, turiu jus nudžiuginti taip

Ne kartą diskusijose buvo minima, kaip lengva įmonės finansininkams pagražinti Pelno (nuostolių) ataskaitą bei balansą. Deja, turiu jus nudžiuginti taip nėra. Apskaita, kaip ir daugelis sričių, yra reglamentuota ( turi savo taisykles, netgi publikuotas plačiai ir kurių privalu laikytis).Panagrinėsiu vieną iš klaidingų teiginių:

“Nekilnojamojo turto rinkos kainos pasikeitimas ir /ar perkainojimas padidino įmonių pelnus.

Šis pelnas popierinis ir yra įmonės finansininkų ekvilibristika skaičiais”.O faktai yra tokie:8-asis Verslo apskaitos standartas “Nuosavas kapitalas”17. Jei įmonė perkainoja ilgalaikį turtą, turto vertės padidėjimo suma registruojama turto ir

nuosavo kapitalo sąskaitose. Nuosavo kapitalo dalyje ši suma registruojama perkainojimo rezervo

(rezultatų) sąskaitoje.

Perkainojimo rezervas susidaro, jei įmonė savo ilgalaikio materialiojo turto apskaitai taiko 12-ajame

Verslo apskaitos standarte nurodytą ilgalaikio materialiojo turto apskaitos būdą perkainota verte ir

finansinėje atskaitomybėje parodo šį turtą perkainota verte.

Perkainojimo rezervas taip pat gali atsirasti ir iš finansinio turto perkainojimo, jei toks apskaitos

metodas numatytas Verslo apskaitos standartuose ir įmonės apskaitos politikoje.12 –asis Verslo apskaitos standartas “Ilgalaikis turtas”49. Jei perkainojus ilgalaikį materialųjį turtą jo vertė padidėja, toks padidėjimas apskaitoje

registruojamas kaip ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas ir perkainojimo rezervas

(rezultatai).

16-asis Tarptautinis apskaitos Standartas

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai

39. Jeigu dėl perkainojimo padidėjo turto balansinė vertė, padidėjimo suma turi būti priskiriama tiesiogiai nuosavybei ir vadinama perkainojimo pelnu. Tačiau balansinės vertės padidėjimo suma turi būti pripažįstama pelnu arba nuostoliu tiek, kiek ji viršija buvusį to paties turto sumažėjimą dėl perkainojimo, anksčiau pripažintą pelnu arba nuostoliu.

40.Jeigu dėl perkainojimo sumažėjo turto balansinė vertė, sumažėjimo suma turi būti pripažįstama pelnu arba nuostoliu. Tačiau balansinės vertės sumažėjimo suma turi būti priskiriama tiesiogiai nuosavybei ir vadinama ,perskaičiavimo pelnu tiek , kiek ji neviršija to paties turto užfiksuotos vertės perskaičiavimo padidėjimo sumos .

41.Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų straipsnio perskaičiavimo pelnas, įtrauktas į nuosavybę, gali būti tiesiogiai perkeliamas į nepaskirstytąjį pelną, kai nutraukiamas šio turto straipsnio pripažinimas. Tai gali apimti viso perskaičiavimo pelno arba jo dalies perkėlimą, kai turtas yra nebenaudojamas arba perleidžiamas. Tačiau dalis perskaičiavimo pelno gali būti perkeliama, nors ūkio subjektas tebenaudoja turtą. Tokiu atveju perkelto perskaičiuoto pelno suma būtų skirtumas tarp nusidėvėjimo, apskaičiuoto pagal perskaičiuoto turto balansinę vertę, ir nusidėvėjimo, apskaičiuoto pagal pradinę turto savikainą. Perkėlimai iš perskaičiavimo pelno į nepaskirstytąjį pelną pelno (nuostolių) ataskaitoje nerodomi.Išvada: pelnas iš ilgalaikio turto perkainojimo neatsiranda. Pelnas atsiranda perkainojus finansinį turtą. Žongliravimas skaičiais perkainojant įmanomas, kai įmonė turi nelikvidaus ar mažai likvidaus finansinio turto (VP) ir, norėdama, pagerinti rezultatą, atlieka fiktyvų sandorį su mažu akcijų kiekiu už neprotingą kainą. Tačiau tai yra labai grubus ( netašytas) būdas. Yra kitų, subtilių būdų, tačiau tai labai priklauso nuo įmonės veiklos specifikos.Gali būti, kad kai kuriuos suklaidino Pelno mokesčio įstatyme 12 (neapmokestinamos pajamos) str. 7 dalyje nurodytas atvejis, kad turto perkainojimo (padidėjimas) rezultatas pripažįstamas neapmokestinamomis pajamomis. Norėčiau atkrepti dėmesį, kad turto perkainojimas privalo būti atliktas įstatymų numatyta tvarka - tai reiškia, kad turto perkainavimą privalo atlikti turto vertintojas.

Tačiau tai taikoma tik apskaičiuojant pelno mokestį ir netaikoma sudarant balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą.VMI komentaras:

7) pajamos dėl turto ir įsipareigojimų, išskyrus išvestinių finansinių priemonių, įsigytų rizikai drausti, perkainojimo, atlikto teisės aktų nustatyta tvarka;

(2005 m. birželio 21d. įstatymo Nr. X-259 redakcija, Žin., 2005, Nr. 81-2942; taikoma apskaičiuojant 2005 metais prasidėjusių ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną)Komentaras1. Teisės aktų nustatyta tvarka vienetai turi teisę perkainoti turtą ir įsipareigojimus. Jei toks turto ir įsipareigojimų perkainojimas yra atliktas turto perkainojimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, tai turto ir įsipareigojimų vertės padidėjimas priskiriamas neapmokestinamosioms pajamoms, o sumažėjimas – neleidžiamiems atskaitymams.

Šio punkto nuostatos netaikomos pajamoms, susidariusioms perskaičiuojant balanse apskaitomus užsienio valiuta denominuotus straipsnius (žr. PMĮ 7 straipsnio komentarą).

2. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 52-1672) nustatyti turto ir verslo vertinimo principai, vertės nustatymo metodai bei jų taikymas konkrečioms turtinių santykių sritims, turto ir verslo vertinimo būdai, turto ir verslo vertintojų veikos pagrindai, teisės, pareigos bei atsakomybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 244 ,,Dėl turto vertinimo metodikos“ (Žin., 1996, Nr. 16-426) patvirtinta turto vertinimo metodika.

3. Pagal šio punkto nuostatas praplėstas neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų pajamų sąrašas. Nuo 2005 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais prekybos tikslais naudojamų išvestinių finansinių priemonių pervertinimo (įvertinimo pagal tikrąją vertę), atliekamo teisės aktų nustatyta tvarka, pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms (atitinkamai sąnaudos – neleidžiamiems atskaitymams, žr. PMĮ 31 str. 1 d. 15 punkto komentarą). Perleidus tokias išvestines finansines priemones (įvykdžius iš išvestinių finansinių priemonių kylančias teises ir įsipareigojimus), turto vertės padidėjimo pajamos apskaičiuojamos PMĮ 16 str. nustatyta tvarka (žr. PMĮ 16 str. 1 dalies komentarą), neatsižvelgiant į pervertinimo rezultatus.

Tačiau išvestinių finansinių priemonių, naudojamų rizikai drausti, perkainojimo rezultatų apmokestinimo tvarka nepasikeitė. Išvestinių finansinių priemonių, naudojamų rizikai drausti, pervertinimo (perkainojimo pagal tikrąją vertę), atliekamo teisės aktų nustatyta tvarka, pajamos priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms (atitinkamai sąnaudos – leidžiamiems atskaitymams, žr. PMĮ 31 str. 1 d. 15 punkto komentarą).

4. Pagal PMĮ 19 str. 3 dalį ilgalaikio turto perkainojimo rezultatų nusidėvėjimas arba amortizacija neskaičiuojami

(pakeista pagal VMI prie FM 2006-01-09 raštą Nr. (18.10-31-1)-R-207)Kaip teisėtais būdais pagražinti balansą bei pelno(nuostolių) ataskaitą, galima pasiskaityti čia:

http://verslas.banga.lt/lt/patark.full/3cf73eb510c56?vbanga2=4286225450c9fe4d6874149c2cf707d

Komentarai2006 11 10 14:23     #7319
senai reikejo kam nors tai parasyti, aciu !
2006 11 10 15:22     #7320
o kaip pakomentuotum 40-asis Tarptautinis apskaitos Standartas, Investicinis turtas: "Pelnas ar nuostolis, atsirandantis dėl investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo, turi būti pripažįstamas to atskaitomybės laikotarpio, kada jis patiriamas, pelnu arba nuostoliu." PS: su apskaita nesu susijes jei ka
2006 11 10 15:58     #7321
Pirmiausia apibrėžiam, kas yra investicinis turtas: Investicinis turtas – turtas (žemė, pastatas ar pastato dalis, arba žemė kartu su pastatais), savininko arba nuomininko pagal finansinės nuomos sutartį laikomas pelnui iš nuomos mokesčio gauti arba kapitalo vertei padidinti, ar abiems šiems tikslams kartu, išskyrus: a)šio turto panaudojimą prekėms arba paslaugoms gaminti ar tiekti arba administraciniams tikslams; ar b)pardavimą įprastinės veiklos metu. Taigi, jeigu tai pastatas, kuris skirtas tik nuomai, jis bus investicinis turtas.Jeigu pastatas skirtas gamybai, paslaugų teikimui ( viešbutis) jis nebus laikomas investiciniu.Investicinio turto rinkos vertės pasikeitimas ir pagal VAS ir pagal TAS keliauja į Pelno (nuostolių) (P/L) atskaitą. 40 TAS 6.Nuomininko turima pagal veiklos nuomos sutartį turto dalis gali būti klasifikuojama ir apskaitoma kaip investicinis turtas tada ir tik tada, kai šis turtas kitais aspektais atitinka investicinio turto apibrėžimą, o nuomininkas pripažintam turtui naudoja tikrosios vertės modelį, pateiktą 33-55 paragrafuose.
2006 11 10 18:26     #7324
tai pripazisti kad gali buti taip kad “Nekilnojamojo turto rinkos kainos pasikeitimas ir /ar perkainojimas padidino įmonių pelnus. Šis pelnas popierinis ir yra įmonės finansininkų ekvilibristika skaičiais” (su salyga kad tas nekilnojamas turtas yra investicinis)???
2006 11 11 06:45     #7328
artas71, nereikia taip kabinėtis prie žodžių - ne teisme randamės. IMT pakeisti į investicinį ir atvirkščiai nesudaro didelių sunkumų. Taip, nuo tikslaus pavadinimo ir straipsnio, kuriame tas turtas apskaitytas, priklauso ar pokyčio rezultatą dėsime tiesiai į nuosavybę, ar į pelno (nuostolio) ataskaitą. Bet įmonei be viso kito užsiimančiai ir NT vystymu bei prekyba esant reikalui passtumdyti į vieną pusę ar kitą savo rezultatą didelių sunkumų nesudarys. Jau nekalbant apie kitus būdus bei galimybes. Viskas priklauso nuo vadovybės kvalifikacijos.
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital