Komentarai 9 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. lapkričio 4 d. Biržos apžvalga

2016 m. lapkričio 4 d. Biržos apžvalga 2016 m. lapkričio 4 d. Biržos apžvalga

Prekyba Baltijos rinkose šiandien buco pakankamai rami. Trečdalis visos apyvartos atiteko Tallinna Vesi akcijoms, o jų kaina krito.
Investuotojai buvo linkę šiandien pardavinėti ir kitas estiškas akcijas.
Vilniaus biržoje lyderio pozicijas toliau išlaiko Šiaulių banko akcijos. Šiandien investuotojai jas pirko.
O nepatenkinti Grigeo Grigiškių rezultatais, investuotojai akcijų kainą numušė beveik 2.5%.
Indeksai šiandien visi raudonavo. Raudona spalva pažymėta ir visa savaitė. Labiausiai krito Talino akcijų indeksas, 1.72%. Mažiausiai koregavosi Rygos akcijų indeksas, 0.09%.


1 pav. 2016-11-04 įvykusio neeilinio visuotinio AB „Vilniaus degtinė“ akcininkų susirinkimo sprendimai
1. Sutartinių hipotekų / įkeitimų pakeitimas
Nuspręsta (vienbalsiai):
Atsižvelgiant į sudarytus 2015-08-18 Kreditavimo sutarties Nr. 273-IV ir 2008-09-29 sudarytą Kreditavimo sutarties Nr. K-2400-2008-464 pakeitimus bei į UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ sudarytą 2013-12-23 Kredito linijos banko sąskaitoje sutarties Nr. 4229-13SKL pakeitimą, pakeisti atitinkamas sutartines hipotekas / įkeitimus taip, kad jie atitiktų galiojančias nurodytų kreditavimo sutarčių redakcijas. Įforminant tokius pakeitimus, bus:
a. pakeistas kredito sumos dydis (į atitinkamai 3 312 883,68 ir 2 300 000 eurų);
b. pakeistas prievolės terminą (į atitinkamai ne ilgiau nei 2020-09-30 ir 2019-09-30);
c. pakeista maksimaliosios hipotekos / įkeitimo suma;
d. pratęstas UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ prievolių užtikrinimo priemonių galiojimo terminas (įkeitimo / hipotekos) iki 2019-09-29;
e. padaryti kiti kredito sutarčių pakeitimuose numatyti pakeitimai.
Įgalioti bendrovės generalinę direktorę Dovilę Tamoševičienę pasirašyti visus su šiuo sprendimu susijusius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant: sutartinių hipotekų / įkeitimų pakeitimus.
2. Bendrovės išbraukimas iš AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų nebesiūlymas viešai
Nuspręsta (vienbalsiai):
Išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai.
3. Dėl asmens teikiančio privalomą oficialų siūlymą.
Nuspręsta (vienbalsiai):
Patvirtinti Marie Brizard Wine and Spirits (įmonės kodas 380695213, adresas 40 Quai Jean Compagnon et 19 Bd Paul Vaillant Couturier 94200 Ivry-su-Seine, Prancūzija) asmeniu teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas.
4. Kiti klausimai
Papildomų klausimų akcininkų susirinkimui nepateikta.
Atsižvelgdami į priimtus sprendimus bei siekdami išvengti neapibrėžtumo, informuojame, jog Marie Brizard Wine and Spirits, kuri tiesiogiai ir netiesiogiai šiuo metu kontroliuoja 97,20% bendrovės akcijų, po privalomo oficialaus siūlymo įgyvendinimo, šiuo metu ketina įgyvendinti privalomą akcijų išpirkimą ir tik jį įgyvendinus galutinai išbraukti bendrovę iš NASDAQ Vilnius papildomo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti akcijų viešai.


2 pav. Per 2016 m. devynis mėnesius AB „Grigeo Grigiškės“ pardavimai siekė 41,3 mln. EUR ir tai yra 0,8 mln. EUR daugiau nei prieš metus.
Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė uždirbo 2,8 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą ir tai yra 0,3 mln. eurų daugiau nei per devynis 2015 m. mėnesius.
Per tą patį laikotarpį įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigeo Grigiškės“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėdos kartonas“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Grigeo Recycling“, pasiekė 74,5 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 3,7 mln. EUR mažiau nei per devynis 2015 m. mėnesius.
Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 3,7 mln. EUR pelno prieš mokesčius ir tai yra 3,1 mln. EUR mažiau nei per devynis 2015 m. mėnesius.
Grupės EBITDA – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo,- palyginti su 2015 m. devyniais mėnesiais, sumažėjo 14 %, Bendrovės – augo 11 %. T.y., 2016 m. devynių mėnesių Grupės EBITDA siekė 12 mln. EUR, Bendrovės – 7,1 mln. EUR.
Palyginti su atitinkamu 2015 m. laikotarpiu, per 2016 m. 9 mėn. Grupės pelno prieš mokesčius sumažėjimą nulėmė atskirų Grupės įmonių pardavimo apimčių sumažėjimas. Jį lėmė rinkos veiksnių įtakoti medienos ir popieriaus segmentų kainų pokyčiai. Kritusi Rusijos rublio vertė augino Rusijos gamintojų eksportą į Rytų Europos šalis ir lėmė produktų pardavimo kainų mažėjimą. AB „Grigeo Klaipėdos kartonas“ sustabdžius 32 dienoms kartono gamybos mašiną modernizavimui, dalis pirkėjų rinkosi kitus tiekėjus ir susigrąžinti pirkėjams prireikė daug daugiau laiko nei buvo tikėtasi.
AB „Grigeo Grigiškės“ mažesnį pardavimų ir pelno augimą sąlygojo ir nepakankami galutinių produktų gamybos pajėgumai. Šiuo metu vyksta naujos galutinių produktų gamybos linijos montavimo darbai, kurie bus baigti ir linija paleista iki šių metų pabaigos.
Tie patys aukščiau paminėti veiksniai įtakojo ir Grupės EBITDA pasikeitimą.
Pozicijoje suveikė dieninis pardavimo signalas.


3 pav. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.
Informuojame, kad:
1. 2016 m. lapkričio 4 d. Bendrovės valdyba priėmė toliau nurodytus sprendimus:
Atšaukti Liudą Liutkevičių iš AB „Energijos skirstymo operatorius" generalinio direktoriaus ir valdybos pirmininko pareigų nuo 2016 m. lapkričio 4 d. 16:00 val.
Išrinkti AB „Energijos skirstymo operatorius“ Paslaugų tarnybos direktorę Dalią Andrulionienę laikinai eiti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinės direktorės pareigas nuo 2016 m. lapkričio 4 d. 16:00 val.
2. 2016 m. lapkričio 4 d. įvykusiame Bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje buvo pritarta 1 punkte nurodytiems Bendrovės valdybos sprendimams ir nuspręsta iš valdybos nario pareigų atšaukti Liudą Liutkevičių.
Bendrovė primena, kad 2016 m. spalio 10 d. Liudas Liutkevičius pranešė apie atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus pareigų nuo 2016 m. lapkričio 4 d.
Bendrovė informuoja, kad naujas Bendrovės valdybos narys nėra išrinktas ir vadovaujantis Bendrovės įstatų 59.5 punktu Bendrovės valdybos posėdžiams laikinai pirmininkaus valdybos narys Rytis Borkys.


4 pav. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (juridinio asmens kodas 152105644, registruota adresu Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) akcininkas AB „INVLDA INVL“ pateikė alternatyvius sprendimų projektus 2016 m. lapkričio 10 d. 9:30 val. šaukiamo Bendrovės neeilinis visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.
Bendrovės 2016 m. lapkričio 10 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo alternatyvių sprendimų projektai dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 4 yra pateikiami žemiau:
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Bendrovės įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcijos tvirtinimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti parengtą naują specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą taip kaip nurodyta pridėtoje įstatų redakcijoje (pridedama kaip priedas prie šio pranešimo apie esminį įvykį).
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Egidijų Damulį arba direktoriaus pavaduotoją Andrių Daukšą (abu su teise perįgalioti) pasirašyti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus.
3. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo pasirinkimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, pasirinkti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumu AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika).
4. Specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutarties tvirtinimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumo paslaugų sutartį su AB SEB bankas (pridedama kaip priedas prie šio pranešimo apie esminį įvykį).
Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pateikė 2016 m. spalio 20 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Prie šio pranešimo pridedamas atnaujintas balsavimo biuletenis.


5 pav. 2016 m. rugsėjo 16 d. AB „Klaipėdos nafta“ stebėtojų tarybos sprendimu sudarytas Kandidatų į akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ nepriklausomus valdybos narius atrankos komitetas (toliau – Atrankos komitetas) 2016 m. lapkričio 4 d. pratęsė kandidatų paraiškų pateikimo terminą.
Kandidatų į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius paraiškos priimamos iki 2016 m. lapkričio 11 d. Daugiau informacijos apie atranką, reikalavimai kandidatams, Atrankos komitetui pateikiami dokumentai ir kandidatų vertinimo kriterijai skelbiami šioje svetainėje: http://www.oil.lt/index.php?id=403&tx_ttnews[tt_news]=1090&tx_ttnews[backPid]=1&cHash=07e21615fc


6 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje susiformavo stiprus palaikymas ties 1.73.


7 pav. Šiaulių banko pozicijoje susiformavo savaitinis pardavimo signalas @0.407.


8 pav. Silvano Fashion Group akcijų kaina stabiliai kyla į viršų.


9 pav. Rokiškio sūrio akcijų kaina nestabdo kilimo nuo liepos. Bet jau nesipildom.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2016 12 02 20:44     #36211
 

I have a hard time describing my thoughts on content. but I really felt I should here. Your article is really great. I like the way you wrote this information prayer times

2018 04 24 12:55     #38568
 On April 11th,Cheap Soccer Jerseys Wholesale Beijing time, Barcelona lost 0-3 to Rome. Messi suffered a three-ball defeat in Apennine for two consecutive years. The Argentinians who fought too muchShop By National Team alone lost the opportunity before the game. If the World Cup is ineffective, the 2018 gold The ball prize is again suspended. Barcelona's campaignNew Products was completely suppressed by Rome, Valved can only expect Messi to once again play the savior, but similar to last year's offensive against Juventus, BarcelonaWorld Cup 2018 was caught in Messi's one-man's singles cycle, the results Messi did not score, many The individual assault is also not the best choice, and it isBundesliga Jerseys similar to the performance of a 0-3 defeat for Juve last season. Barcelona also suffered the same three-ball defeat. In the first 10 minutes, BarcelonaShop All Products completed four shots. After that, the pace of the game was mastered by Rome. From the 4th minute Sergio Robeto took the goal and was confiscated Other Teamsby Allison. In 90 minutes, Suarez restricted the left flank and blocked it, and the middle 86 minutes. Barcelona only Messi completed 5 shots, one dead, noPremier League other teammates can help, showing the passive chaos scene. Messi made two shots five times and did not La Ligabreak. Messi's personal ability made all opponents jealous, and in the first round Rome repeatedly attacked with four or five people, making the little fleas Ligue 1uncomfortable. The second round of Barcelona possession of the ball possession of less than all the advantages, Messi 61 touched the ball throughout the field, passingGermany Teams Jerseys only 35 times, pass success rate of 74.3%, below average. Barcelona 0-2 behind the offensive did not improve,Spain Teams Jerseys an impatient Messi chose more of them to go it alone, frequent ball breakthrough, but this is also the middle of the home team. The Serie A team is theFrance Teams Jerseys world’s number 1 player in defensive discipline, and is unlikely to give Messi a chance to drive straight into the game, especially at home. So Argentina Teams JerseysMessi was directly intercepted by the opponent 4 times in the whole game. He missed 1 turnover and missed the same mistake. To exaggeration.Italy Teams Jerseys The mentality also affected Messi's free-kick play. HisUSA Team Jerseys 2 shots were non-biased and high, and the free kick was not a penalty. Messi relied on an individual breakthrough to kill a bloody road in 86 minutes.Bayern Munich Jerseys He was forcibly removed from the opponent's four players. It was too late for Brazil's national goal Allison to attack. However, theUefa Champions Jerseys Argentine could not maintain balance even after staggering and slamming, and the single-pole shot failed to put strength and missed the final.Brazil Serie A League Jerseys The opportunity to kill the Saviour at all times. Barcelona is in a good position in the civil war this season.Colombian Categoría Primera Jerseys The league wins a countdown. The probability of defeating Seville in the King's Cup final is also very high. Argentina Primera Division JerseysThey are in double hope of winning. This is another great opportunity for Messi to attack the Golden Globe. However,Portugal Jerseys after Barcelona's 3rd consecutive season in the Champions League quarter-finals, Messi’s golden goal has been suspended again. Cristiano Ronaldo’s Portugal Primeira Liga Jerseysseason goals have now surpassed Messi’s. If assisting Real Madrid in completing the Champions League three consecutiveReal Madrid Jerseys championships, Messi will For the Golden Globe Awards, I am afraid that only Argentina will dominate theAtletico Madrid Jerseys World Cup this time. Let’s consider that Argentina without Messi has been half-dogged by Spain.Barcelona Jerseys
2018 09 24 12:53     #40021
 This is a very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! http://www.dailyrealestatestudy.com
2018 11 11 12:10     #41290
 Great article it's really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.
2019 10 23 07:27     #43601
 Keep up the good paintings! You realize, a lot of persons are hunting around for this info asphalt legends
2019 12 12 01:18     #44008
2020 01 31 03:18     #44395
2021 11 04 14:50     #45479
 Awesome blog by the way and thanks for sharing! https://carwrapsstocktonca.com
2021 11 04 14:52     #45489
 Awesome services. Arrived early and worked non-stop. Thank you https://pestcontrolintorrance.com

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis