Komentarai 7 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Spalio 28 d. Biržos apžvalga

2016 m. Spalio 28 d. Biržos apžvalga 2016 m. Spalio 1 d. Biržos apžvalga

Šiandien biržos bankai nusinešė pusę visos sesijos apyvartos ir kainos draugiškai kilo po 5% su viršum. Ir atsidūrė tarp labiausiai kilusių dienos akcijų kainų.
Nežiūrint, kad kilusių akcijų kainų šiandien buvo mažiau nei kritusių, indeksai žaliavo. Rygos akcijos vėl ėjo į priešingą pusę.
Per savaitę labiausiai pakilo Vilniaus akcijų indeksas, 1.27%. Krito tik Rygos akcijų indeksas, 0.06%.


1 pav. Vykdant AB „Kauno energija“ valdybos 2016 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. 2016-12-5 „Dėl UAB „Petrašiūnų katilinė“ akcijų įsigijimo ir pritarimo akcijų pirkimo–pardavimo sutarties projektui“, AB „Kauno energija“ 2016 m. birželio 23 d. su UAB „E energija“ pasirašė UAB „Petrašiūnų katilinė“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai 2016 m. spalio 10 d. nutarus leisti vykdyti koncentraciją akcinei bendrovei „Kauno energija“ įsigyjant 100 proc. UAB „Petrašiūnų katilinė“ akcijų, 2016 m. spalio 27 d. akcijų įsigijimo sandoris laikomas užbaigtu.
UAB „Petrašiūnų katilinė“, kuri valdo 19,2 MW galios biokuro katilinę, esančią R. Kalantos g. 49, Kaune, 100 proc. akcijų pirkimo kaina – 1 894 tūkst. Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai Eur).


2 pav. 2016 m. spalio 27 d. įvykęs visuotinis AB „Linas Agro Group“ (kodas 148030011, registruota šiuo adresu: Smėlynės g. 2C, LT-35143 Panevėžys, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti praėjusių finansinių metų, kurie pasibaigė 2016 m. birželio 30 d., Bendrovės pelną ir skirti 0,0076 EUR dividendų vienai akcijai, neatskaičius mokesčių.
Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2016 m. lapkričio 11 d. bus AB „Linas Agro Group“ akcininkai.
Iki 2016 m. lapkričio 25 d. dividendai bus išmokėti tokia tvarka:
- akcininkams, kurie AB „Linas Agro Group“ akcijas saugojo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, tvarkomose pas kitus nei Swedbank AB, vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į sąskaitų tvarkytojų banko sąskaitas visiems vienu kartu.
- akcininkams, kurie AB „Linas Agro Group“ akcijas saugojo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose tvarkomose Swedbank AB, veikiančio pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininkų sąskaitas Swedbank AB.
Atkreipiame dėmesį, kad už praėjusius finansinius metus, pasibaigusius 2016 m. birželio 30 d. dividendai apmokestinami tokia tvarka:
- Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams / juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams / juridiniams asmenims taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.


3 pav. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 m. spalio 28 d. nutarė paskelbti „Litgrid" valdybos 2016 m. spalio 21 d. sprendimu patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre. Nuo 2017 m. sausio 1 d. patvirtinta vidutinė perdavimo paslaugos kaina – 0,672 ct/kWh, sisteminių paslaugų kaina – 0,393 ct/kWh.


4 pav. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2016 m. spalio 28 d. nustatė ESO gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą, galiosiančią 2017 metais – 7,25 Eur už MWh (be PVM).
Palyginti su 2016 m., skirstymo kainos viršutinė riba 2017 m. mažėja 8,5 proc. Pagrindinė kainos mažėjimo priežastis yra prognozuojami didesni gamtinių dujų skirstymo kiekiai 2017 m.
ESO valdyba, atsižvelgdama į nustatytą kainos viršutinę ribą, artimiausiu metu priims sprendimą dėl konkrečių gamtinių dujų skirstymo kainų, galiosiančių nuo 2017 m. sausio 1 d., dydžio. Konkrečios kainos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus suderinimui pateiktos VKEKK.


5 pav. AB "Rokiškio sūris", Pramonės g. 3, Rokiškis, Lietuva, 2016-10-28 15:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Rokiškio sūris“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimi sprendimai:
Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant Bendrovės supirktas akcijas.
Sprendimas:
Sumažinti AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą 1 040 171,13 EUR (vienu milijonu keturiasdešimt tūkstančių šimtu septyniasdešimt vienu euru ir 13 centų), anuliuojant Bendrovės turimas 3 586 797 (tris milijonus penkis šimtus aštuoniasdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt septynias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė 0,29 eurų.
Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Rokiškio sūris“ įstatinį kapitalą sudarys 9 361 540,17 EUR (devynis milijonus tris šimtus šešiasdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt eurų ir 17 centų) padalintų į 32 281 173 (trisdešimt du milijonus du šimtus aštuoniasdešimt vieną tūkstantį šimtą septyniasdešimt tris) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 eurų.
Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
Sprendimas:
2.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją.
2.2. Įgalioti AB „Rokiškio sūris“ direktorių Antaną Trumpą pasirašyti naują AB „Rokiškio sūris“ įstatų redakciją.
Dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.
Sprendimas:
1. Bendrovei įsigyti savų akcijų. Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;
3. Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. didesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti 10 proc. mažesnę už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, esančią valdybai priimant sprendimą apie savų akcijų supirkimo pradžią;
5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos arba parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;
6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Dėl rezervo sudarymo savoms akcijos įsigyti.
Sprendimas:
Patvirtinti savų akcijų įsigijimui suformuotą 11 668 000 EUR (vienuolikos milijonų šešių šimtų šešiasdešimt aštuonių tūkstančių) eurų rezervą.


6 pav. AS Tallinna Vesi 9 mėn. grynasis pelnas krito 5% .


7 pav. LHV Group akcijų kaina per savaitę pakilo 6.7%.


8 pav. Šiaulių banko akcijų kaina per savaitę pakilo 12,1%. Rekomendacija dabar nesipildyti pozicijos galioja.


9 pav. Grigeo Grigiškių pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas.


10 pav. Pieno žvaigždžių kol kas nesipildom.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2016 12 02 20:47     #36213
 

Thank you for this incredible information. It was very useful for me, I ll be looking forward your new posts. prayer times

2018 03 23 12:58     #38152
 Get dream league soccer cheats from here without any download or registration.
2018 04 24 12:55     #38578
 On April 11th,Cheap Soccer Jerseys Wholesale Beijing time, Barcelona lost 0-3 to Rome. Messi suffered a three-ball defeat in Apennine for two consecutive years. The Argentinians who fought too muchShop By National Team alone lost the opportunity before the game. If the World Cup is ineffective, the 2018 gold The ball prize is again suspended. Barcelona's campaignNew Products was completely suppressed by Rome, Valved can only expect Messi to once again play the savior, but similar to last year's offensive against Juventus, BarcelonaWorld Cup 2018 was caught in Messi's one-man's singles cycle, the results Messi did not score, many The individual assault is also not the best choice, and it isBundesliga Jerseys similar to the performance of a 0-3 defeat for Juve last season. Barcelona also suffered the same three-ball defeat. In the first 10 minutes, BarcelonaShop All Products completed four shots. After that, the pace of the game was mastered by Rome. From the 4th minute Sergio Robeto took the goal and was confiscated Other Teamsby Allison. In 90 minutes, Suarez restricted the left flank and blocked it, and the middle 86 minutes. Barcelona only Messi completed 5 shots, one dead, noPremier League other teammates can help, showing the passive chaos scene. Messi made two shots five times and did not La Ligabreak. Messi's personal ability made all opponents jealous, and in the first round Rome repeatedly attacked with four or five people, making the little fleas Ligue 1uncomfortable. The second round of Barcelona possession of the ball possession of less than all the advantages, Messi 61 touched the ball throughout the field, passingGermany Teams Jerseys only 35 times, pass success rate of 74.3%, below average. Barcelona 0-2 behind the offensive did not improve,Spain Teams Jerseys an impatient Messi chose more of them to go it alone, frequent ball breakthrough, but this is also the middle of the home team. The Serie A team is theFrance Teams Jerseys world’s number 1 player in defensive discipline, and is unlikely to give Messi a chance to drive straight into the game, especially at home. So Argentina Teams JerseysMessi was directly intercepted by the opponent 4 times in the whole game. He missed 1 turnover and missed the same mistake. To exaggeration.Italy Teams Jerseys The mentality also affected Messi's free-kick play. HisUSA Team Jerseys 2 shots were non-biased and high, and the free kick was not a penalty. Messi relied on an individual breakthrough to kill a bloody road in 86 minutes.Bayern Munich Jerseys He was forcibly removed from the opponent's four players. It was too late for Brazil's national goal Allison to attack. However, theUefa Champions Jerseys Argentine could not maintain balance even after staggering and slamming, and the single-pole shot failed to put strength and missed the final.Brazil Serie A League Jerseys The opportunity to kill the Saviour at all times. Barcelona is in a good position in the civil war this season.Colombian Categoría Primera Jerseys The league wins a countdown. The probability of defeating Seville in the King's Cup final is also very high. Argentina Primera Division JerseysThey are in double hope of winning. This is another great opportunity for Messi to attack the Golden Globe. However,Portugal Jerseys after Barcelona's 3rd consecutive season in the Champions League quarter-finals, Messi’s golden goal has been suspended again. Cristiano Ronaldo’s Portugal Primeira Liga Jerseysseason goals have now surpassed Messi’s. If assisting Real Madrid in completing the Champions League three consecutiveReal Madrid Jerseys championships, Messi will For the Golden Globe Awards, I am afraid that only Argentina will dominate theAtletico Madrid Jerseys World Cup this time. Let’s consider that Argentina without Messi has been half-dogged by Spain.Barcelona Jerseys
2018 09 24 12:53     #40019
 This is a very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! http://www.dailyrealestatestudy.com
2018 11 11 12:19     #41297
 Great article it's really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.
http://www.dreamfunhouse.com/things-you-should-know-about-becoming-an-interior-designer/


2019 10 23 07:38     #43611
 I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site granny download
2021 11 04 15:01     #45492
 Cant believe this article made soo much sense now. You really have a talent for this! Continue pressing on! https://customclosetsdesignalbuquerque.com

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital