Komentarai 8 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Balandžio 7 d. Biržos apžvalga

2016 m. Balandžio 7 d. Biržos apžvalga 2016 m. Balandžio 7 d. Biržos apžvalga

Ketvirtadienį Baltijos rinkose investuotojai buvo kiek neapsisprendę. Kritusių ir kilusių akcijų kainų balansas vienodas.
Indeksai pasirinko priešingas kryptis, o apyvartos buvo menkos.
Labiausiai kilo Rygos akcijų indeksas. Talino akcijų indeksas krito Vilniaus akcijų indekso pokytis – 0.24%.
Kol Taline akcijas pardavinėjo meškiukai, Vilniaus biržoje akcijos buvo perkamos aktyviai. Labiausiai pasižymėjo Klaipėdos naftos ir Grigeo Grigiškių akcijos.


1 pav. 2015 m. AB „INVL Technology“ audituotas grynasis pelnas siekė 2,51 mln. eurų.
Papildoma informacija:
Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ 2015 m. gavo 2,51 mln. eurų audituoto grynojo pelno. Perkainavus bendrovės investicijas ir įvertinus įsigijimus, Bendrovės valdomų įmonių vertė per 2015 metus išaugo iki 16,96 mln. eurų.
2015 metų pabaigoje „INVL Technology“ valdomas įmones įvertino nepriklausomas vertintojas – UAB „Deloitte verslo konsultacijos“. Bendrovės „Vitma“, kuri valdo 100 proc. kritinės IT infrastruktūros įmonės UAB BAIP ir jos dukterinės UAB „Acena“ akcijų vertė – 11,47 mln. eurų, kibernetinės saugos bendrovės UAB NRD CS – 1,77 mln. eurų, NRD grupės – 3,7 mln. eurų.
Taip pat per 2015 m. Bendrovė gavo 598 tūkst. eurų dividendų iš valdomų įmonių. Bendrovės nuosavas kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. siekė 24,24 mln. eurų, arba 1,99 euro akcijai.
AB „INVL Technology“ (Nasdaq Vilnius: INC1L) veikia kaip IT įmonių klasteris, orientuotas į stambaus verslo ir valstybinius segmentus, kurio 4 pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms pramonės šakoms.

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ (juridinio asmens kodas 300893533, registruota adresu Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio 29 d. 8:30 val. yra šaukiamas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks UAB „INVL Asset Management“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 14, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia 8:00 val.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. balandžio 22 d.
Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 12 175 321 akciją. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000128860.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVLTechnology“ metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Technology“ finansines ataskaitas.
3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Technology“ metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Technology“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Technology“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ pelną paskirstyti taip:
Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6.846
Reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus įtaka (6.893)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) po reorganizacijos ir perskirstymų į rezervus (47)
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2.514
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.467
Pervedimai iš rezervų -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 2.467
Pelno paskirstymas:
- į įstatymo numatytus rezervus (177)
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
- į kitus rezervus -
- dividendai -
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.290
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ patalpose, esančiose Gynėjų g. 16, Vilniuje darbo valandomis.


2 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2016-04-05 valdybos sprendimu Nr.16-05, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Utenos trikotažas“, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, įmonės kodas 183709468, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2016 m. balandžio 29 d. 11:00 val. J. Basanavičiaus g. 122, Utena (posėdžių salėje). Akcininkų registracijos laikas - nuo 10:00 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2016 m. balandžio 22 d.
Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:
Bendrovės metinis pranešimas.
Bendrovės auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo.
2015 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
2015 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2016 m. balandžio 22 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Nuostolius perkelia į kitus metus.3 pav. AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai 2016-04-29 įvyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:
1. Auditoriaus išvada apie finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
Pranešimas išklausytas.
2. Audito komiteto išvada.
Sprendimo projektas:
Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)
3. Bendrovės 2015 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2015 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)
4.Konsoliduotų ir Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti audituotas 2015 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas.(pridedama)
5.Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Bendrovės valdyba nėra priėmusi sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.
6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Sprendimo projektas:
AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui bei konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui atlikti išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“. Įgalioti valdybą nustatyti atlyginimą auditui už atliktą darbą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.


4 pav. Klaipėdos naftos pildymosi signalas @0.437.


5 pav. Grigeo Grigiškių pozicijoje suveikė pildymosi signalas. Kitas signalas @1.13.


6 pav. Tallink Grupp pildymosi signalas @0.954.


7 pav. Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio 29 d. 16:00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „Invalda INVL“ (įmonės kodas 121304349) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 15:30 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje
Apskaitos diena yra 2016 m. balandžio 22 d.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas.
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų supirkimo.
6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Darbuotojų akcijų opcionų politikos tvirtinimo.
7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2016 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „Invalda INVL“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „Invalda INVL“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ pelną paskirstyti taip:
Straipsniai Tūkst. eurų
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 24 515
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 4 481
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – atskyrimo metu perduotas nepaskirstytasis pelnas (4)
Pervedimai iš rezervų; -
- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti -
- iš privalomojo rezervo -
- iš akcijų priedų -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); -
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 28 992
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; -
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; -
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; -
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; -
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; -
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 28 992
5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų įsigijimo.
Vykdant 2015 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl savų akcijų įsigijimo akcinė bendrovė „Invalda INVL“ įsigijo savų akcijų už bendrą 550 tūkst. eurų sumą. Likusi nepanaudota rezervo savoms akcijoms įsigyti suma - 10 571 tūkst. eurų.
Panaudoti rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų šiomis sąlygomis:
1) akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei „Invalda INVL“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1 euras;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2015 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.
6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ Darbuotojų akcijų opcionų politikos tvirtinimo.
Patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ darbuotojų akcijų opcionų politiką (pridedama).
Pavesti akcinės bendrovės „Invalda INVL“ valdybai užtikrinti tinkamą darbuotojų akcijų opcionų politikos įgyvendinimą.
7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus, dėl kurio 2016 metais darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, bei akcijų kainos.
2016 metais akcinės bendrovės „Invalda INVL“ ir įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojams siūloma sudaryti opcionų sutartis, kurių pagrindu 2019 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgytų teisę įsigyti 52 906 paprastąsias vardines 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijas, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą. Akcijų įsigijimo kaina yra fiksuota, ji nekinta priklausomai nuo bendrovės ir/ar kitų grupės įmonių veiklos rezultatų ar akcinės bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.


8 pav. Aprangos akcijos paskutiniu metu kažkaip iškrenta iš konteksto ir kaina gilina korekciją.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 16 16:30     #40587
 Just loved all of the tips you have so lovingly spelled out for us (your on line family). A big Thanks for that. I would definitely take these in mind.
http://www.theshoppermom.com/what-is-a-shopping/


2018 12 04 12:19     #41612
 I'm constantly searching on the internet for posts that will help me. Too much is clearly to learn about this. I believe you created good quality items in Functions also. Keep working, congrats! Great Wall Chinese Restaurant Menu
2018 12 13 11:18     #41661
 Extremely intriguing online journal. A lot of web journals I see nowadays don't generally give anything that I'm keen on, however I'm most definitely inspired by this one. Recently felt that I would post and let you know. penis problem doctor
2018 12 14 16:52     #41668
 Good composed article. It will be steady to any individual who uses it, including me. Continue doing what you are doing – can'r hold up to peruse more posts. corporate gift printing
2018 12 15 15:10     #41678
 one thing that i like about the blog could be that the information is very helpful and keeps one informed on issues related to politics.New Year wishes 2019 for Her
2018 12 17 13:07     #41688
 Just pure brilliance from you here. I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all. I suppose you will keep the quality work going on. 睡眠呼吸中止症
2018 12 17 14:02     #41689
 My friend recommended this blog and he was totally right keep up the fantastic work! hotmail login
2018 12 19 12:15     #41709
 Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. Pearl Necklace

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital