Komentarai 4 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Kovo 29 d. Biržos apžvalga

2016 m. Kovo 29 d. Biržos apžvalga 2016 m. Kovo 29 d. Biržos apžvalga

Po ilgesnių išeiginių investuotojai šiandien buvo neaktyvūs ir pesimistiški. Akcijų kainos buvo linkusios kristi.
Beveik visą rinkų apyvartą sugeneravo Olympic Entertainment Group akcijos su keliais stambiais tiesioginiais sandoriais. Kaina krito.
Tačiau mielai pirko Šiaulių banko akcijas. Jų kainą kėlė, nors naujienų bendrovė rinkai nepateikė jokių.
Ir šiaip, lietuviškos akcijos šiandien buvo „ant bangos“. Ir OMXV indeksas šiandien krito mažiausiai. Tik 0.29%.

 


1 pav. AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio 28 d. šaukiamas AB Panevėžio statybos trestas (buveinės adresas Puzino g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta – AB „Panevėžio statybos trestas“ posėdžių salė, adresu P. Puzino 1, Panevėžyje.
Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2016 m. balandžio 21 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Teisių apskaitos diena - 2016 m. gegužės 12 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Audito išvados dėl 2015 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
2. Bendrovės 2015 m. metinis pranešimas.
3. Bendrovės 2015 metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
5. Audito komiteto narių rinkimas.
6. AB “Panevėžio statybos trestas” įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimas į išraišką eurais.
7. AB „Panevėžio statybos trestas“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“ Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti bendrovės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžyje) sekretoriate nuo 7:30 val. iki 16:30 val. Telefonas pasiteirauti: (8 45) 505 508.

 


2 pav. 2016 m. kovo 29 d. įvykusiame „Lietuvos energijos gamyba“, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė), eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimas dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo.
Pristatyta Bendrovės akcininkų informacijai.
2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 metų konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.
Nuspręsta: „Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 metų konsoliduotam metiniam pranešimui“.
3. Dėl 2015 metų audituoto konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Nuspręsta: „Patvirtinti 2015 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį“.
4. Dėl 2015 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.
Nuspręsta: „Paskirstyti 2015 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius)“.
Dividendų nemokės.

2016 m. kovo 29 d. visuotinis „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas pritarė Bendrovės 2015 metų konsoliduotam metiniam pranešimui ir patvirtino 2015 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
Nacionalinės elektros energijos gamintojos „Lietuvos energijos gamybos“ 2015 m. veiklos rezultatuose tiesiogiai atsispindi reikšmingi reguliuotojo ir pačios bendrovės priimti sprendimai. Pirmuosius bendrovė ir toliau siekia panaikinti teisme. Tuo metu antrieji išgrynintai gamybos bendrovei sukuria galimybes veikti konkurencingiau bei mažinti subsidijų naštą vartotojams.
2015 m. bendrovės pardavimo pajamos iš viso sudaro 203,10 mln. eurų ir yra 12,1 proc. mažesnės nei 2014 m. pardavimo pajamos (231,08 mln. eurų). Neaudituotas „Lietuvos energijos gamybos“ 2015 m. pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudaro 50,27 mln. eurų ir yra 21,5 proc. mažesnis nei 2014 m. EBITDA (64,02 mln. eurų). Neigiamą rodiklių pokytį lėmė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) dar 2014 m. priimti sprendimai dėl 2010–2012 m. bendrovės veiklos patikrinimo rezultatų ir dėl bendrovės pripažinimo turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje. Atsižvelgiant į juos, bendrovei 2015 metams buvo nustatytos sumažintos reguliuojamų paslaugų kainos.
„Vos priimtus šiuos sprendimus apskundėme teisme ir iki šiol nuosekliai giname savo poziciją, siekdami, kad bendrovės veikla būtų vertinama teisingai, atsižvelgiant į realias rinkos sąlygas, visų galiojančių teisės aktų ir anksčiau priimtų reguliavimo sprendimų nuostatas“, – sako Eglė Čiužaitė, „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė. Pasak jos, bendrovė tiki jai palankia teismų baigtimi, tačiau šių pajamų į 2015 m. finansines ataskaitas neįtraukia vadovaudamasi auditorių rekomendacijomis.
Atmetus minėtų VKEKK sprendimų įtaką, bendrovės 2015 m. pajamos būtų 7,8 proc. didesnės, o EBITDA siektų apie 66,2 mln. eurų. Tai būtų daugiau negu 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, nepaisant sumažėjusių komercinės elektros energijos gamybos apimčių. Atitinkamai, EBITDA marža sudarytų 28,7 proc., o tai yra 1,3 proc. punktais daugiau nei 2014 m.
2015 m. buvo rekordiškai sausringi, tad dėl itin mažo vandens kiekio Nemune smuko Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės gamyba. Šioje elektrinėje 2015 m. pagaminta 13,4 proc. mažiau elektros energijos nei per 2014 m. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos apimtys išliko tokios pat, kaip 2014 m. Tuo metu Elektrėnų komplekse, kur elektra gaminta siekiant šiltuoju metų laiku užtikrinti tiekimo saugumą, buvo pagaminta 24,4 proc. daugiau elektros energijos nei 2014 m. Iš viso per 2015 m. parduota beveik 2,007 TWh bendrovės valdomose elektrinėse pagamintos elektros energijos. Palyginti su 2014 m., pagamintas elektros energijos kiekis išaugo 9,3 proc.
Bendrovės vadovės teigimu, kiti iššūkiai, su kuriais 2015 m. susidūrė „Lietuvos energijos gamyba“, buvo numatyti jos strategijoje. „Energetikos rinka keičiasi labai greitai, tad perskirstėme jėgas ir kėlėme sau užduotį didinti bendrovės lankstumą, mažinti veiklos palaikymo sąnaudas bei kuo sėkmingiau prie rinkos pokyčių prisitaikyti“, – sako E. Čiužaitė ir vardija didžiausius atliktus darbus. Atskirdama elektros ir šilumos energijos gamybą, bendrovė praėjusiais metais baigė statyti naują biokuro katilinę Elektrėnuose ir pradėjo 1 ir 2 rezervinės elektrinės blokų demontavimą. Išgrynindama savo kaip gamybos įmonės veiklą, atskyrė komercinę didmeninės elektros prekybą. O įgyvendindama strateginį tikslą mažinti VIAP poreikį, „Lietuvos energijos gamybos“ valdyba priėmė sprendimą dėl 5 ir 6 blokų eksploatacijos nutraukimo nuo 2016 m. pradžios.
Pastarasis sprendimas, dėl kurio buvo pripažintas vienkartinis 30 mln. eurų nuostolis dėl ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo ir su turtu susijusių dotacijų atstatymo, padarė neigiamą įtaką bendrovės 2015 m. grynajam rezultatui, tad bendrovė 2015 m. patyrė 0,23 mln. eurų grynojo nuostolio. 2014 m. grynasis pelnas sudarė 33,41 mln. eurų.
Svarbu, kad nutraukus prastos techninės būklės mažai naudotinų bei didelių palaikymo sąnaudų reikalaujančių gamybos įrenginių eksploataciją, žengtas didelis žingsnis įgyvendinant bendrovės strateginius tikslus. Pirmiausia, tai padės mažinti subsidijų naštą elektros energijos vartotojams. Antra, leis didinti bendrovės vertę koncentruojantis į energetiniam saugumui reikalingų įrenginių patikimumo užtikrinimą bei efektyvų išnaudojimą, veiklos konkurencingumo didinimą.
Ruošdamiesi 2016 metams – veiklai be gamybos kvotos bei dėl naujų jungčių atsiradimo dar labiau pasikeitusioje rinkoje – bendrovės valdomo Elektrėnų komplekso specialistai prisitaikė prie darbo strateginio rezervo užtikrinimo režimu. Čia eksploatuojami optimalūs pajėgumai elektros energijos poreikiui užtikrinti, šilumos energija jau gaminama iš biokuro. O hidroelektrinėse ir toliau gaminama konkurencinga elektros energija.
„Praėjusiais metais pardavėme dukterinių įmonių akcijas ir, siekdami koncentruotis į efektyvią energijos gamybą, dalį bendrovės vykdytos komercinės didmeninės elektros energijos prekybos veiklos perdavėme „Energijos tiekimui“, kuriame nuo šių metų pradžios sutelkta didmeninės ir mažmeninės elektros energijos prekybos kompetencija. Taigi, „Lietuvos energijos gamyba“ dabar – lanksti ir atvira pokyčiams energijos gamybos bendrovė, kuri sieks įgyvendinti savo strateginius tikslus, didinti įmonės vertę ir prisidėti prie visų suinteresuotųjų šalių gerovės augimo“, – sako bendrovės vadovė.
Akcijos kaina stipriuose korekcijos gniaužtuose.

 


3 pav. AB „Agrowill Group” įvertinusi 2016 m. vasario 15 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimą Nr. 241-38 (toliau tekste – Sprendimas) ir atlikusi išsamią teisinę Sprendimo analizę, įvertino šį Sprendimą kaip prieštaraujantį teisės aktams ir nepagrįstai įpareigojantį Bendrovę atlikti Sprendime nurodytus veiksmus. Todėl Bendrovė pasinaudojo įstatymų nustatyta teise ir apskundė šį Sprendimą teismui, kuris skundą priėmė nagrinėjimui.
Daugiau informacijos apie Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimą ir savo nuomonę Bendrovė skelbė 2016 m. vasario 18 d. esminiame pranešime.
Pildymosi signalas @0.441.

 


4 pav. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (tolia – ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.
2016 metų kovo 29 dieną visuotiniame AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkime buvo patvirtintas AB LESTO grupės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas bei nepriklausomo auditoriaus išvada.
Elektros skirstymo bendrovė LESTO 2015 metais didino investicijas į elektros skirstymo tinklo modernizavimą ir gerino tinklo patikimumo rodiklius. Be to, pernai padidinusi veiklos efektyvumą, bendrovė prisidėjo prie palankesnių 2016 metų elektros kainų – svertinė skirstymo paslaugos kaina sumažėjo daugiau nei 1 procentu.
LESTO grynasis pelnas 2015 metais siekė 72,5 mln. eurų. Tuo tarpu 2014 metais LESTO grynasis nuostolis, įvertinus ilgalaikio materialiojo turto vertinimo rezultatus, siekė 164,6 mln. eurų.
2015 metais bendrovė klientams persiuntė 8,529 teravatvalandes (TWh) elektros energijos – 1,6 proc. daugiau nei 2014 metais. Persiuntimo pajamos sudarė du trečdalius LESTO pajamų. 2015 metais LESTO pajamos siekė 581,8 mln. eurų ir buvo 10,6 proc. mažesnės nei 2014 metais. Pajamų sumažėjimą lėmė mažesnės elektros energijos kainos 2015 metais.
Pernai bendrovė uždirbo 124,8 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 3,1 proc. mažiau nei 2014 metais. EBITDA marža palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 1,65 proc. punkto iki 21,46 procento.
Bendrovės investicijos į tinklo modernizavimą ir plėtrą pernai siekė 117,6 mln. eurų – 15,9 proc. daugiau nei 2014-aisiais. Palyginti su 2014 metais, labiausiai – 53,1 proc. – iki 57,1 mln. eurų padidėjo investicijos į žemos įtampos tinklo rekonstrukciją ir atnaujinimą.
„Nuosekliai didinamos investicijos į elektros skirstymo tinklo modernizavimą leido užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę klientams. Tai įrodo ir pernai 4 punktais – iki 80 – padidėjęs klientų pasitenkinimo rodiklis. Dabar sujungę elektros ir dujų skirstymo operatorius ir pasitelkę išmaniąsias technologijas, mes turėsime unikalią galimybę klientams pasiūlyti dar daugiau paslaugų iš vienų rankų: dar patikimesnes, naujus klientų poreikius atitinkančias paslaugas, paprastesnį ir greitesnį elektros ir dujų įvedimą“, – teigė „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Liudas Liutkevičius.
2015 metais, palyginti su 2014 metais, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) su stichinių reiškinių („force majeure“ ) įtaka vienam klientui sumažėjo 37,51 minutės iki 106,53 minutės. Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius, įskaitant gamtos reiškinių įtaką, vienam klientui (SAIFI) palyginamuoju laiku sumažėjo nuo 1,29 iki 1,06 karto.
Elektros energijos įsigijimo ir susijusių paslaugų sąnaudos per metus sumažėjo 14,8 proc. iki 373,8 mln. eurų. Tam didžiausią įtaką turėjo sumažėjusios elektros energijos įsigijimo biržoje sąnaudos, mažesnės elektros energijos perdavimo ir sisteminių paslaugų kainos.
Pernai LESTO prijungimo prie tinklo arba galios didinimo paslaugą suteikė 28,5 tūkst. klientų – 7,8 proc. daugiau nei 2014 metais. Klientų prijungtų objektų leistinoji naudoti galia siekė 386,9 tūkst. kilovatų (kW) ir buvo 15,2 proc. didesnė nei 2014 metais. Pirmą kartą prie tinklų buvo prijungta 17,6 tūkst. klientų – 0,65 proc. daugiau nei 2014 metais, o šių objektų leistinoji naudoti galia buvo 6,73 proc. didesnė nei ankstesniais metais.
Nuo 2016 metų sausio 1 dienos veiklą pradėjo LESTO ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės „Lietuvos dujos“ pagrindu įkurta bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.
2016 m. kovo 29 d. visuotiniame AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkime buvo patvirtintas AB „Lietuvos dujos“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas bei nepriklausomo auditoriaus išvada.
Gamtinių dujų skirstymo bendrovė „Lietuvos dujos“ 2015 metais reikšmingai pagerino veiklos rodiklius: didėjo bendrovės EBITDA ir grynasis pelnas, mažėjo veiklos sąnaudos. Be to, aktyvūs „Lietuvos dujų“ veiksmai ir palanki situacija gamtinių dujų rinkoje leido padidinti klientų skaičių ir pardavimo pajamas.
„Lietuvos dujų“ pardavimo pajamos 2015 metais siekė 54,9 mln. eurų ir buvo 0,6 proc. didesnės nei 2014 metais. Pajamų padidėjimą lėmė peržiūrėtos ir pagal dujų suvartojimo prognozes pakoreguotos skirstymo paslaugų kainos.
„Lietuvos dujos“ pernai uždirbo 24,1 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) arba 18,8 proc. daugiau nei 2014 metais, kai EBITDA buvo 20,3 mln. eurų.
2015 metais „Lietuvos dujų“ grynasis pelnas, uždirbtas iš dujų skirstymo veiklos, buvo 2,2 karto didesnis nei 2014 metais tuo pačiu metu ir sudarė 12,9 mln. eurų (2014 metų grynasis dujų skirstymo veiklos pelnas sudarė 5,9 mln. eurų). Tokius pokyčius lėmė geresni veiklos rezultatai dėl didesnių pajamų ir sumažėjusių sąnaudų.
„Lietuvos dujų“ sąnaudos per metus sumažėjo 17 proc. ir sudarė 41,3 mln. eurų (2014 m. – 49,8 mln. eurų).
„2015 metais „Lietuvos dujose“ įgyvendinti organizaciniai ir veiklos pokyčiai atsispindi bendrovės rezultatuose: pernai didėjo veiklos efektyvumas ir mažėjo veiklos sąnaudos. Tuo pačiu mūsų aktyvūs veiksmai ir palanki situacija rinkoje leido pritraukti daugiau naujų gamtinių dujų vartotojų, kurie gamtines dujas renkasi dėl palankios kainos, paprasto ir efektyvaus naudojimo. Tęsdami veiklą ESO ir toliau tobulinsime vidinius procesus ir ieškosime galimybių veikti dar efektyviau“, – teigė Liudas Liutkevičius, ESO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
„Lietuvos dujų“ investicijos pernai sudarė 14 mln. eurų – tai 1,9 mln. eurų arba 15,7 proc. daugiau nei 2014 metais, kai investicijos siekė 12,1 mln. eurų. Investicijų augimą 2015 metais lėmė didėjantis prie dujų tinklo prijungiamų naujų klientų skaičius ir dėl to augančios naujų dujų sistemų statybų apimtys. Taip pat daugiau buvo investuota į patikimumo projektus bei dujų sistemų rekonstravimą ir modernizavimą.
2015 metais prie skirstomojo tinklo „Lietuvos dujos“ prijungė beveik 4,1 tūkst. naujų klientų, tai – 13,5 proc. daugiau nei 2014 metais.
2015 metais „Lietuvos dujos“ skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 6,8 teravatvalandes (TWh) gamtinių dujų – apie 13,6 proc. mažiau nei 2014-aisiais. Dujų skirstymo apimtys labiausiai mažėjo energetikos ir pramonės įmonėse dėl neįprastai šiltų žiemos orų bei šilumos ir elektros gamybos įmonėse sumažėjusios elektros gamybos. Tuo tarpu dujų paskirstymas privatiems ir smulkiems verslo klientams išliko stabilus.
Patvirtinti 0.0342 euri dividendai.
Šaiandien investuotojai pardavinėjo naujienas.

 


5 pav. Pakartotinis kvietimas suinteresuotiems investuotojams įsigyti AB „Klaipėdos nafta“ valdomas UAB LITGAS akcijas
Pardavimo pagrindas
Siekiant įgyvendinti veiklų gamtinių dujų sektoriuje atskyrimą, Europos Komisija rekomendavo Valstybinei kainų ir energetikos komisijai sertifikuoti AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos operatoriumi tik su sąlyga, kad visos UAB LITGAS akcijos, kurias valdo AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) būtų perleistos. Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, priėmė sprendimą organizuoti Bendrovės valdomų UAB LITGAS akcijų pardavimą. Siekiant objektyviai ir skaidriai vykdyti Bendrovės valdomų UAB LITGAS akcijų pardavimą, o taip pat užtikrinti maksimalią naudą Bendrovei bei visiems jos akcininkams, Bendrovė valdomų UAB LITGAS akcijų pardavimą planuoja vykdyti viešos procedūros (t.y. viešo siūlymo rinkos dalyviams) būdu. Bendrovė 2015-05-21 viešai paskelbė kvietimą suinteresuotiems investuotojams įsigyti AB „Klaipėdos nafta“ valdomas UAB LITGAS akcijas. Šiuo kvietimu Bendrovė pakartotinai kreipiasi į potencialius suinteresuotus pirkėjus dėl pirminių neįpareigojančių paraiškų, kuriomis išreiškiamas susidomėjimas dalyvauti akcijų pirkime, pateikimo.
Akcijų kiekis
Šiuo metu Bendrovė valdo 33,3 % UAB LITGAS akcijų, likusią dalį 66,7% - „Lietuvos energija“, UAB. Bendrovės valdoma UAB LITGAS akcijų dalis (1/3 įstatinio kapitalo) sudaro 15 000 000 paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų. Potencialūs pirkėjai gali įsigyti tik visą siūlomą akcijų kiekį (akcijų kiekis į dalis neskaidomas).
UAB LITGAS veikla
UAB LITGAS yra gamtinių dujų tiekimo ir prekybos įmonė, kurios pagrindinė veikla yra būtinojo gamtinių dujų kiekio tiekimas per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą, reikalingą terminalo minimaliai nepertraukiamai veiklai. UAB LITGAS šią veiklą vykdo laimėjusi Energetikos ministerijos paskelbtą konkursą, UAB LITGAS patvirtinus paskirtuoju tiekėju 5 (penkerių) metų laikotarpiui. UAB LITGAS, kaip paskirtasis tiekėjas, yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė.
Be paskirtojo tiekėjo veiklos, UAB LITGAS taip pat planuoja tapti konkurencingu žaidėju regiono gamtinių dujų ir SGD tiekimo rinkoje, užsiimti augančia bunkeriavimo – SGD, tiekiamo kaip kuro laivams, veikla. Bendrovė yra pasirašiusi bendrąsias neįpareigojančias prekybos SGD sutartis su 15 pasaulinių tiekėjų, kurie visi kartu tiekia daugiau kaip pusę viso pasaulio SGD. Šios sutartys suteikia galimybes UAB LITGAS tarptautinėse neatidėliotinų sandorių rinkose greitai įsigyti dujų.
Svarbi informacija
Atsižvelgiant į UAB LITGAS akcininko „Lietuvos energija“, UAB 2015-05-05 viešą pranešimą, „Lietuvos energija“, UAB planuoja prijungti UAB LITGAS prie UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ [1]. 2015-12-29 UAB LITGAS pranešė, kad „Lietuvos energija“, UAB atideda UAB LITGAS prijungimą prie UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ [2]. Numatoma, kad bendrovės bus sujungtos 2016 metų viduryje.
Reikalavimai potencialiems pirkėjams
UAB LITGAS, vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 str. 2 d., yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė, todėl potencialūs akcijų pirkėjai turės atitikti Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo reikalavimus, o jų atitiktį nacionalinio saugumo interesams vertins Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudaryta potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisija (Komisija). Potencialūs akcijų pirkėjai turės pateikti sutikimą būti tikrinamiems Komisijos bei dokumentus, nustatytus Komisijos darbo tvarkos apraše [3]. Jeigu potencialus akcijų pirkėjas atsisako pateikti sutikimą būti tikrinamam ir / ar reikalingus dokumentus, toks potencialus dalyvis praranda teisę dalyvauti UAB LITGAS akcijų įsigijime. Potencialūs akcijų pirkėjai, kurie neįpareigojančių paraiškų pateikimo dieną atitinka aukščiau minėto įstatymo reikalavimus ir turi tai pagrindžiančius dokumentus, papildomai nebus tikrinami.
Vadovaujantis veiklų energetikos sektoriuje atskyrimo reikalavimais, potencialus akcijų pirkėjas negali būti įmonė, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Energetikos ministerija, taip pat turi tenkinti veiklų atskyrimo reikalavimus, nustatytus Gamtinių dujų įstatymo aštuntame skirsnyje. Teikdamas neįpareigojančią paraišką potencialus akcijų pirkėjas turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius jo atitiktį keliamiems reikalavimams.
Bendrovė, UAB LITGAS ir „Lietuvos energija“, UAB yra pasirašę akcininkų sutartį, todėl potencialus akcijų pirkėjas, pasiūlęs didžiausią kainą ir laimėjęs konkursą, perims akcininkų sutartyje Bendrovei nustatytas teises ir pareigas. Su šia sutartimi potencialus pirkėjas galės susipažinti po to, kai bus nustatyta atitiktis Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo reikalavimams bei pasirašius konfidencialumo įsipareigojimą.
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu potencialus akcijų pirkėjas nėra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas Lietuvos Respublikos, jam pasiūlius didžiausią Bendrovės valdomos UAB LITGAS akcijų dalies kainą, už tokią kainą įsigyti šias akcijas pirmumo teisę turės dabartinis akcininkas „Lietuvos energija“, UAB.
Akcijų įsigijimo eiga
Šiuo metu vyksta Bendrovės valdomos UAB LITGAS akcijų dalies vertinimas. Akcijų vertinimą atliks nepriklausomas vertintojas, turintis patirtį ir galiojančią licenciją teikti šias paslaugas. Potencialūs pirkėjai, pateikę paraiškas dėl suinteresuotumo dalyvauti akcijų pirkime ir įrodę savo atitiktį Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo reikalavimams, pasirašę konfidencialumo įsipareigojimus bei susipažinę su UAB LITGAS akcijų dalies vertinimo ataskaita ir akcininkų sutartimi, bus kviečiami teikti kainos paraiškas. Bendrovė numato parduoti valdomą UAB LITGAS akcijų dalį už ne mažesnę, nei nepriklausomo turto vertintojo ataskaitoje nurodytą, kainą.
Paraiškos pateikimo terminai
Potencialūs akcijų pirkėjai kviečiami teikti laisvos formos neįpareigojančias paraiškas iki 2016-04-08, adresu Baltijos pr. 40, Klaipėda, arba elektroniniu paštu adresu [email protected] Iškilus klausimams, galite kreiptis telefonu +370 616 56902.

 


6 pav. Olympic Entertainment Group akcijų kaina su didėjančia apyvarta žengia į korekciją. Artimiausias pelno fiksavimo signalas yra @1.89.

 


7 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė pildymosi signalas su padidėjusia apyvarta. Tačiau kilimo nepalaiko AO osciliatorius. Bent kol kas...

 


8 pav. Aprangos akcijų kaina su gap‘u nėrė į korekciją. Pardavimo signalas @2.59.

 


9 pav. Brent naftos kaina patiria didžiulį spaudimą žemyn.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 02 23 08:11     #37787
 

https://goo.gl/dHtk6y

https://goo.gl/JuyC87

https://goo.gl/z6XM5M

https://goo.gl/DrSmPt

https://goo.gl/v8CgfF

https://goo.gl/TNaUen

https://goo.gl/UbxMmk

https://goo.gl/8a1Tgg

https://goo.gl/Z6ez9p

https://goo.gl/triW8r

https://goo.gl/1NKuKG

https://goo.gl/S6Kdcp

https://goo.gl/og3R9m

https://goo.gl/MkmhSk

https://goo.gl/x8i6nq

https://goo.gl/5oDfsh

https://goo.gl/4sjtAE

https://goo.gl/3YjErf

https://goo.gl/AUw4WD

https://goo.gl/dn6u2d

https://goo.gl/DvphGB

https://goo.gl/b6qxfH

https://goo.gl/tJMV7L

https://goo.gl/QxLUqy

https://goo.gl/Y95fQN

https://goo.gl/yAtiZV

https://goo.gl/kNzuj4

https://goo.gl/mTgHE4

https://goo.gl/osj38A

https://goo.gl/quNxJC

https://goo.gl/EUAUfS

https://goo.gl/cco5mZ

https://goo.gl/cTq9Bb

https://goo.gl/nVyEiM

https://goo.gl/zeEN4b

https://goo.gl/VJSCRU

https://goo.gl/J2EmDX

https://goo.gl/q55NWh

https://goo.gl/rz5V5g

https://goo.gl/f1xSBt

https://goo.gl/cMr3Jp

https://goo.gl/f5xouF

https://goo.gl/FsfJrq

https://goo.gl/dwSY5c

https://goo.gl/DdhwNh

https://goo.gl/99HzX6

https://goo.gl/6WuyNx

https://goo.gl/wiATVF

https://goo.gl/vyunjg

https://goo.gl/9wKkNP

https://goo.gl/5hrkBZ

https://goo.gl/hBggEh

https://goo.gl/1kv7Qm

https://goo.gl/Ep1pjs

https://goo.gl/gKuqsL

https://goo.gl/RcnFyF

https://goo.gl/6ycWhX

https://goo.gl/RgLwsP

https://goo.gl/wgAoqS

https://goo.gl/7SUiQk

https://goo.gl/sXnZ7D

https://goo.gl/sHtG83

https://goo.gl/VA6hV2

https://goo.gl/zwUBc3

https://goo.gl/LFL4tt

https://goo.gl/tGhjSU

https://goo.gl/SSTqJc

https://goo.gl/xL57mo

https://goo.gl/kLHe2T

https://goo.gl/e5gvRi

https://goo.gl/futMsX

https://goo.gl/TwkRqe

https://goo.gl/CVcHTY

https://goo.gl/d5qFui

https://goo.gl/zQZLpA

https://goo.gl/xBzJym

https://goo.gl/atmh1s

https://goo.gl/9jHeh1

https://goo.gl/Dn7wcS

https://goo.gl/AeDCHe

https://goo.gl/11zMzh

https://goo.gl/KkvxsG

https://goo.gl/kpdnVx

https://goo.gl/HhREWm

https://goo.gl/aX2kSb

https://goo.gl/FdiXXZ

https://goo.gl/Y6kHnb

https://goo.gl/DzwmQd

https://goo.gl/iQmuxF

https://goo.gl/64B6uN

https://goo.gl/yXGAxr

https://goo.gl/EzPTgg

https://goo.gl/X6agx6

https://goo.gl/iPCPeX

https://goo.gl/TJFKm8

https://goo.gl/8BXaLh

https://goo.gl/Cie8we

https://goo.gl/gKuqsL

https://goo.gl/49xbph

https://goo.gl/KkvxsG

https://goo.gl/v626dz

https://goo.gl/UoV52r

https://goo.gl/kakQTy

https://goo.gl/9wki4C

https://goo.gl/cLmqqL

https://goo.gl/P6qJEn

https://goo.gl/xL57mo

https://goo.gl/Bbi98u

https://goo.gl/r7ZwfU

https://goo.gl/zeEN4b

https://goo.gl/Tf9JSj

https://goo.gl/MM4CjL

http://goo.gl/C25NPs

http://goo.gl/Dux2kD

http://goo.gl/ggpqR6

http://goo.gl/54DdQM

http://goo.gl/iEhjHt

http://goo.gl/gTT59k

http://goo.gl/1qPQ5H

http://goo.gl/aiXmo5

http://goo.gl/7WM6YQ

http://goo.gl/m4yjmX

http://goo.gl/73N2bY

http://goo.gl/6CJXW9

http://goo.gl/Q78GGg

http://goo.gl/TmUpsK

http://goo.gl/zhfCD3

http://goo.gl/x6bZpN

http://goo.gl/ukZ85A

http://goo.gl/ib16iZ

http://goo.gl/bWJCu8

http://goo.gl/mpDTJk

http://goo.gl/rKeR19

http://goo.gl/f6iutU

http://goo.gl/MS5N9B

http://goo.gl/uHDTgb

http://goo.gl/EhHinB

http://goo.gl/swnvzZ

http://goo.gl/tfHqrM

http://goo.gl/68nX7P

http://goo.gl/MDmzEe

http://goo.gl/UJHVJF

http://goo.gl/NnfzyQ

http://goo.gl/rXfIPP

http://goo.gl/T5rYji

http://goo.gl/6aTAJp

http://goo.gl/oBSCNk

http://goo.gl/ktDL6h

http://goo.gl/1iDTxF

http://goo.gl/s4msdE

http://goo.gl/6DmNMx

http://goo.gl/S93yFZ

http://goo.gl/rTdnSo

http://goo.gl/gZqer6

http://goo.gl/a7zZL7

http://goo.gl/kTA97e

http://goo.gl/7wZYag

http://goo.gl/NjtnVH

http://goo.gl/6cBybC

http://goo.gl/mnyA5T

http://goo.gl/16BCfQ

http://goo.gl/oQfx8q

http://goo.gl/VGXAJq

http://goo.gl/2QiRZv

http://goo.gl/RxsFz1

http://goo.gl/mp9JPa

http://goo.gl/hGNw4y

http://goo.gl/oyeUja

http://goo.gl/uoLyhg

http://goo.gl/ruJoUg

http://goo.gl/P3NE4d

http://goo.gl/sM4C69

http://goo.gl/GkpaVd

http://goo.gl/MdwsBK

http://goo.gl/D256Yy

http://goo.gl/GH6jXv

http://goo.gl/XfaLt3

http://goo.gl/UBrRBK

http://goo.gl/XaJPML

http://goo.gl/xZvMdj

http://goo.gl/eS1D16

http://goo.gl/zXTrKK

http://goo.gl/oc79u9

http://goo.gl/SfQi1t

http://goo.gl/MQ6HBH

http://goo.gl/Sry53z

http://goo.gl/kievPm

http://goo.gl/WFWwrZ

http://goo.gl/TShPx9

http://goo.gl/1XTh4r

http://goo.gl/mVh7t4

http://goo.gl/do8uFN

http://goo.gl/Ro62mD

http://goo.gl/V29iMT

http://goo.gl/FEs2Hi

http://goo.gl/uJixhd

http://goo.gl/ANWY3F

http://goo.gl/XQ6LAC

http://goo.gl/RzJxdq

http://goo.gl/FYNebW

http://goo.gl/DCpuvB

http://goo.gl/4bJcbg

http://goo.gl/RfMiaE

http://goo.gl/H9i7sU

http://goo.gl/Krg6nm

http://goo.gl/xxRASb

http://goo.gl/4ndyNo

http://goo.gl/ZPbba1

http://goo.gl/qwsqfQ

http://goo.gl/i6UqeX

http://goo.gl/rEjKxL

http://goo.gl/61wVH2

http://goo.gl/S4uyJH

http://goo.gl/1SRY73

http://goo.gl/StRjy9

http://goo.gl/hgspFV

http://goo.gl/e9HAAv

http://goo.gl/GcCYni

http://goo.gl/7XtFNN

http://goo.gl/fmns6w

http://goo.gl/9jwmx7

http://goo.gl/6TAEpD

http://goo.gl/PLfh7R

http://goo.gl/82ALBW

http://goo.gl/5JTk7e

http://goo.gl/8bjh2v

http://goo.gl/36Wy37

http://goo.gl/xitByP

http://goo.gl/k3B9Zy

http://goo.gl/x5dRLp

http://goo.gl/aXS7b6

http://goo.gl/tLTZHo

http://goo.gl/FdXkeP

http://goo.gl/hvZwLb

http://goo.gl/1RHNf2

http://goo.gl/GuABxB

http://goo.gl/bBNWPb

http://goo.gl/EekT2X

http://goo.gl/f6QohW

http://goo.gl/hKXS1M

http://goo.gl/5atkft

http://goo.gl/kr65Dy

http://goo.gl/WbbGLM

http://goo.gl/1gGSbD

http://goo.gl/67Mp1E

http://goo.gl/Zw9GTG

http://goo.gl/6sMCs9

http://goo.gl/R64TrM

http://goo.gl/ojHQwU

http://goo.gl/g8CQaG

http://goo.gl/em7tKM

http://goo.gl/BjnsBJ

http://goo.gl/7v23AW

http://goo.gl/fFNjMH

http://goo.gl/P6TmUY

http://goo.gl/Rqq44d

http://goo.gl/4i2v9R

http://goo.gl/X3z7ty

http://goo.gl/3bPoa4

http://goo.gl/1s3f3L

http://goo.gl/vw48ag

http://goo.gl/3ojUZb

http://goo.gl/XFLhhd

http://goo.gl/nFREQ2

http://goo.gl/mCHkUD

http://goo.gl/oyUykT

http://goo.gl/wKTwaf

http://goo.gl/EENYKk

http://goo.gl/3EGz4Q

http://goo.gl/GQLWHb

http://goo.gl/fpvpjn

http://goo.gl/daaGBG

http://goo.gl/eyDaHo

http://goo.gl/jZ5NiS

http://goo.gl/ij1fTa

http://goo.gl/Xbu43j

http://goo.gl/E92bKU

http://goo.gl/4UfGwZ

http://goo.gl/RnQNgJ

http://goo.gl/ybmF9z

http://goo.gl/naNsV6

http://goo.gl/RdCm9x

http://goo.gl/WVXjXR

http://goo.gl/hfU1vS

http://goo.gl/H4ZkTK

http://goo.gl/KAtTHi

http://goo.gl/wdw8z6

http://goo.gl/LQf8eH

http://goo.gl/nVoodw

http://goo.gl/CocAqH

http://goo.gl/fT6fFb

http://goo.gl/2o385i

http://goo.gl/gWXdNL

http://goo.gl/mJr3LH

http://goo.gl/DApLJS

http://goo.gl/5WS9Q4

http://goo.gl/mFqkdi

http://goo.gl/CLhMER

http://goo.gl/jkjm5R

http://goo.gl/dhiaGa

http://goo.gl/7kscLc

http://goo.gl/Zsojr1

http://goo.gl/G5nbG1

http://goo.gl/EZzDoJ

http://goo.gl/FKLLa2

http://goo.gl/4RRem6

http://goo.gl/dfT8sn

http://goo.gl/vM7SPE

http://goo.gl/izgX9W

http://goo.gl/DuAdbd

http://goo.gl/b7wRJa

http://goo.gl/VZbqQK

http://goo.gl/ko3xGo

http://goo.gl/1rBj8E

http://goo.gl/rYJBQt

http://goo.gl/tG79Eh

http://goo.gl/gt56SD

http://goo.gl/oyeUja

http://goo.gl/36RzJe

http://goo.gl/L2guoT

http://goo.gl/ypTqkw

http://goo.gl/UkyQXR

http://goo.gl/onHiU9

http://goo.gl/pJ9cPm

http://goo.gl/BpGfSZ

http://goo.gl/fhNsYA

http://goo.gl/n8sQi4

http://goo.gl/qhhmeU

http://goo.gl/HMCj7S

http://goo.gl/PjwfpD

http://goo.gl/SmukVB

http://goo.gl/bqSeYr

http://goo.gl/N9G7hv

http://goo.gl/HZWFtL

http://goo.gl/YyBufd

http://goo.gl/P2mge4

http://goo.gl/8zZKjo

http://goo.gl/U3R5a3

http://goo.gl/gVMCgm

http://goo.gl/rCPYda

http://goo.gl/PEkSdT

http://goo.gl/XKKbkH

http://goo.gl/iPJPAB

http://goo.gl/hGw4c2

http://goo.gl/ru5iNY

http://goo.gl/aLr6qm

http://goo.gl/UMt2ke

http://goo.gl/6Tys4T

http://goo.gl/vUKyn5

http://goo.gl/63qr6Y

http://goo.gl/uXnrBM

http://goo.gl/uNFLg2

http://goo.gl/yLou7Q

http://goo.gl/jJ5SeD

http://goo.gl/daoA77

http://goo.gl/zUivBg

http://goo.gl/ZdaZx5

http://goo.gl/42NBWt

http://goo.gl/3KhKkW

http://goo.gl/Pm2fDc

http://goo.gl/6w8FpG

http://goo.gl/CxR8f2

http://goo.gl/5GxwXF

http://goo.gl/Qx1G1V

http://goo.gl/kCpPrb

http://goo.gl/Y9Xcuy

http://goo.gl/CuNkuz

http://goo.gl/RnSteB

http://goo.gl/QvhSbW

http://goo.gl/RLDqLe

http://goo.gl/uAZ8ZZ

http://goo.gl/4TQ316

http://goo.gl/MrNBxU

http://goo.gl/jyjoRg

http://goo.gl/Wqxfhm

http://goo.gl/aB1ojY

http://goo.gl/cT8VVT

http://goo.gl/QbEMKN

http://goo.gl/qGoK64

http://goo.gl/EdJr2Y

http://goo.gl/9XtXpN

http://goo.gl/EtbwTq

http://goo.gl/2DYXDJ

http://goo.gl/DShdFt

http://goo.gl/NC29Qi

http://goo.gl/pC8mXT

http://goo.gl/8v5cDW

http://goo.gl/Fv1EFY

http://goo.gl/nGDHrT

http://goo.gl/9gWvZD

http://goo.gl/8QiDRd

http://goo.gl/aLqic9

http://goo.gl/4CRjGw

http://goo.gl/NL2FjV

http://goo.gl/JWnNy7

http://goo.gl/nU1aru

http://goo.gl/dF7XSv

http://goo.gl/5QjoxN

http://goo.gl/CtLmqv

http://goo.gl/mZPHRz

http://goo.gl/A5WwX4

http://goo.gl/5jwUNv

http://goo.gl/jaVsDG

http://goo.gl/67bNqz

http://goo.gl/v1aj86

http://goo.gl/MUAUC9

http://goo.gl/uRPhFM

http://goo.gl/gNbKeF

http://goo.gl/MA296x

http://goo.gl/vX4ydb

http://goo.gl/sHkDRi

http://goo.gl/1HPTVq

http://goo.gl/wLc2EU

http://goo.gl/pGHKx7

http://goo.gl/jFWaZQ

http://goo.gl/b3t1SF

http://goo.gl/gtgA3b

http://goo.gl/Tu51eU

http://goo.gl/8u2z2y

http://goo.gl/hDHqZ1

http://goo.gl/Uga57C

http://goo.gl/a1X4tr

http://goo.gl/ganspm

http://goo.gl/WAFfLM

http://goo.gl/ZNjcBo

http://goo.gl/ztVXWj

http://goo.gl/VVnBFv

http://goo.gl/m8k4A3

http://goo.gl/6LX5vQ

http://goo.gl/WhFZiV

http://goo.gl/48gWob

http://goo.gl/Dr2wQA

http://goo.gl/JdBWop

http://goo.gl/APBgtm

http://goo.gl/HyJSr6

http://goo.gl/JyhMzU

http://goo.gl/UMStUQ

http://goo.gl/rUyqji

http://goo.gl/qaVuXk

http://goo.gl/WgjSjT

http://goo.gl/WPc9aw

http://goo.gl/wt3BcM

http://goo.gl/uLdaZz

http://goo.gl/7gUGWo

http://goo.gl/fG5pn9

http://goo.gl/iW6sP5

http://goo.gl/Leq27m

http://goo.gl/bdUHR1

http://goo.gl/WSYGfc

http://goo.gl/xbA2zT

http://goo.gl/uePeDy

http://goo.gl/sjtBdF

http://goo.gl/Yv3cai

http://goo.gl/Sbdw9e

http://goo.gl/sPF4Wi

http://goo.gl/4FhGax

http://goo.gl/kEz4VR

http://goo.gl/Jj1jFv

http://goo.gl/zgKSDT

http://goo.gl/9En4cF

http://goo.gl/gNjphq

http://goo.gl/ZcnrQd

http://goo.gl/Siwm4x

http://goo.gl/Xnmw6s

http://goo.gl/cFK3AC

http://goo.gl/RcpfRd

http://goo.gl/5MQeHN

http://goo.gl/5YKvvB

http://goo.gl/y9NzQA

http://goo.gl/oWQd3z

http://goo.gl/UNuHcx

http://goo.gl/7Q56Ts

http://goo.gl/5NB3JH

http://goo.gl/KVeJnB

http://goo.gl/Q4jBj1

http://goo.gl/3Nf2JT

http://goo.gl/AmwpNg

http://goo.gl/Faf88w

http://goo.gl/3uKrMR

http://goo.gl/xgUE1H

http://goo.gl/8bE7hx

http://goo.gl/Zrby1n

http://goo.gl/L2QkxA

http://goo.gl/CqMquA

http://goo.gl/xRznn2

http://goo.gl/7w4e9V

http://goo.gl/AAjj6M

http://goo.gl/huwzHX

http://goo.gl/XpkSSp

http://goo.gl/8WKmwE

http://goo.gl/4up9VS

http://goo.gl/YHTDJa

http://goo.gl/HhxgcM

http://goo.gl/5kDDrP

http://goo.gl/uzk1qn

http://goo.gl/hGbUi4

http://goo.gl/8xP9kD

http://goo.gl/EpYJNX

http://goo.gl/CWjGYd

http://goo.gl/iLHVSi

http://goo.gl/c4S95d

http://goo.gl/bYCtvv

http://goo.gl/zqjPmv

http://goo.gl/mcbu7e

http://goo.gl/8Fkohb

http://goo.gl/6BDhAE

http://goo.gl/EzHVxM

http://goo.gl/kYcAUK

http://goo.gl/yyGnT5

http://goo.gl/ZzEDUH

http://goo.gl/B7DU2G

http://goo.gl/rZYvbP

http://goo.gl/QqjKAV

http://goo.gl/GPWuP5

http://goo.gl/mP4Z8P

http://goo.gl/pqkjo8

http://goo.gl/tVJ6nD

http://goo.gl/KWzKJE

http://goo.gl/vqpveU

http://goo.gl/Wfvmx8

http://goo.gl/1tRBtT

http://goo.gl/Lozung

http://goo.gl/KmZTQv

http://goo.gl/7HkeBU

http://goo.gl/Z2FvSe

http://goo.gl/ygYyhL

http://goo.gl/nnxrfR

http://goo.gl/b55MHc

http://goo.gl/JY2szQ

http://goo.gl/F29rXz

http://goo.gl/qbvBFk

http://goo.gl/yoDLsu

http://goo.gl/hcZFoq

http://goo.gl/DePMqZ

http://goo.gl/rzp9ve

http://goo.gl/66deDy

http://goo.gl/eb5qNT

http://goo.gl/V9XYnZ

http://goo.gl/DTscRg

http://goo.gl/u5GpF3

http://goo.gl/egiPJ8

http://goo.gl/tp1aBC

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/VvEkog

http://goo.gl/f7VVHm

http://goo.gl/YUgp1K

http://goo.gl/pd3KuR

http://goo.gl/W7rDVA

http://goo.gl/2cBVmc

http://goo.gl/JwJuKE

http://goo.gl/TcvDZP

http://goo.gl/7K6Tz8

http://goo.gl/w2qQPB

http://goo.gl/m4WNiv

http://goo.gl/v9nvur

http://goo.gl/Aa3Ex5

http://goo.gl/oEutkd

http://goo.gl/hiz2G8

http://goo.gl/ADKPcp

http://goo.gl/9cwUnp

http://goo.gl/zFRq6J

http://goo.gl/2ULbmr

http://goo.gl/1gfCkR

http://goo.gl/f2zA9F

http://goo.gl/amtKnA

http://goo.gl/VEnACU

http://goo.gl/pqkjo8

http://goo.gl/Wg7Xcd

http://goo.gl/fPVhgm

http://goo.gl/4riXgF

http://goo.gl/zn8vCP

http://goo.gl/mXBXVS

http://goo.gl/ATWKVE

http://goo.gl/BPYmtr

http://goo.gl/K9AqvL

http://goo.gl/BPYmtr

http://goo.gl/63obgi

http://goo.gl/Noj9nF

http://goo.gl/Kbji9m

http://goo.gl/MdN1uN

http://goo.gl/45Qdhc

http://goo.gl/1tRBtT

http://goo.gl/seYLaZ

http://goo.gl/ryxtpz

http://goo.gl/X2Y72t

http://goo.gl/tJeCrc

http://goo.gl/zX4y7q

http://goo.gl/49sRSV

http://goo.gl/9tYZqm

http://goo.gl/9SN8H9

http://goo.gl/grkW1M

http://goo.gl/SZr4sf

http://goo.gl/tJeCrc

http://goo.gl/J9vB76

http://goo.gl/6qBucG

http://goo.gl/cmHrWm

http://goo.gl/SZr4sf

http://goo.gl/JfaJZf

http://goo.gl/nYbT4x

http://goo.gl/yoRgg2

http://goo.gl/tp1aBC

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/hY86yX

http://goo.gl/1MYVhU

http://goo.gl/yosb8s

http://goo.gl/k4Scxa

http://goo.gl/6iX29M

http://goo.gl/RjS9Xg

http://goo.gl/hM1tgo

http://goo.gl/QNNskt

http://goo.gl/X1qGPG

http://goo.gl/CKP1Mq

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/Tj1EY4

http://goo.gl/gMovGf

http://goo.gl/aUDPVS

http://goo.gl/tj6wjj

http://goo.gl/VAUQ7c

http://goo.gl/D5r1Gd

http://goo.gl/qbvBFk

http://goo.gl/8UTXuH

http://goo.gl/ZWLnaM

http://goo.gl/oTbJ2j

http://goo.gl/MM7X4i

http://goo.gl/HR6egu

http://goo.gl/NPty8N

http://goo.gl/XUfr7f

http://goo.gl/FoqAiP

http://goo.gl/WTMkdk

http://goo.gl/3VpChw

http://goo.gl/43s8zV

http://goo.gl/YgKUJC

http://goo.gl/obtg7p

http://goo.gl/c6jXTp

http://goo.gl/o35UC8

http://goo.gl/2Cw3z3

http://goo.gl/ykbKTY

http://goo.gl/VL1yTv

http://goo.gl/vRJb86

http://goo.gl/aC8WCi

http://goo.gl/suFGbQ

http://goo.gl/FoqAiP

http://goo.gl/XUfr7f

http://goo.gl/HR6egu

http://goo.gl/NPty8N

http://goo.gl/8k9ngc

http://goo.gl/czUSx6

http://goo.gl/zMwLsK

http://goo.gl/4pfM47

http://goo.gl/6aNmxM

http://goo.gl/reh3UP

http://goo.gl/mXHr9u

http://goo.gl/fPR9Zd

http://goo.gl/UFzBpJ

http://goo.gl/d9XGof

http://goo.gl/EBHGaM

http://goo.gl/2Psf2v

http://goo.gl/Sy12GJ

http://goo.gl/YkQPWX

http://goo.gl/x8q5EK

http://goo.gl/7Ndsdh

http://goo.gl/XEfv53

http://goo.gl/wMsPqU

http://goo.gl/WSL9Uw

http://goo.gl/jNSsCg

http://goo.gl/3SrB4h

http://goo.gl/jcPeLc

http://goo.gl/nvKpdt

http://goo.gl/9NYzB2

http://goo.gl/MvmSrD

http://goo.gl/BJmbvy

http://goo.gl/UBDZ2K

http://goo.gl/8i6hL9

http://goo.gl/pR93y9

http://goo.gl/1XnMAV

http://goo.gl/TtCfLV

http://goo.gl/PxMEYA

http://goo.gl/Z2hK3d

http://goo.gl/vu3dct

http://goo.gl/1u6KCk

http://goo.gl/cmvvBp

http://goo.gl/JX2Xs2

http://goo.gl/riWAwV

http://goo.gl/bfpPDT

http://goo.gl/xzUecz

http://goo.gl/xHznsM

http://goo.gl/NCcMPw

http://goo.gl/rQyLtw

http://goo.gl/m54wfd

http://goo.gl/tNvL8s

http://goo.gl/u9btv9

http://goo.gl/jhuDCN

http://goo.gl/gCNxMr

http://goo.gl/f73KNv

http://goo.gl/z99PNK

http://goo.gl/fXebhg

http://goo.gl/h7SEiP

http://goo.gl/pjAo4u

http://goo.gl/Xxo6AZ

http://goo.gl/TPy5qD

http://goo.gl/nvKpdt

http://goo.gl/yiYFWt

http://goo.gl/JNNUKg

http://goo.gl/DrKkVp

http://goo.gl/wweF81

http://goo.gl/z6omHm

http://goo.gl/oq8Qpz

http://goo.gl/5QiRRo

http://goo.gl/6J6nkG

http://goo.gl/gE5ykg

http://goo.gl/s9S1k2

http://goo.gl/sfYyhL

http://goo.gl/m5XUzg

http://goo.gl/NQGriv

http://goo.gl/mQJhBS

http://goo.gl/SNo2pB

http://goo.gl/MLjFzb

http://goo.gl/hBnbZr

http://goo.gl/QRrLng

http://goo.gl/525x6B

http://goo.gl/Mmi3Vk

http://goo.gl/KNwZVC

http://goo.gl/mrR32U

http://goo.gl/jkVmzN

http://goo.gl/9dEvMW

http://goo.gl/kQrEoV

http://goo.gl/8DxHna

http://goo.gl/3Vp8SA

http://goo.gl/9oWh6U

http://goo.gl/ZmNoGC

http://goo.gl/hNKm4p

http://goo.gl/jyjoRg

http://goo.gl/RrKUXu

http://goo.gl/obtUJc

http://goo.gl/qLLV81

http://goo.gl/1hXRFP

http://goo.gl/JeXr5x

http://goo.gl/TzxjMC

http://goo.gl/ViL9dd

http://goo.gl/GGKBBz

http://goo.gl/59xEz4

http://goo.gl/BXDyZc

http://goo.gl/iaefCb

http://goo.gl/qqGGTG

http://goo.gl/AepHsG

http://goo.gl/11BF1a

http://goo.gl/M9fcJY

http://goo.gl/L2Fyxd

http://goo.gl/gLmEpi

http://goo.gl/qqGGTG

http://goo.gl/MDo22G

http://goo.gl/vAK7cX

http://goo.gl/HTWzA9

http://goo.gl/mpjuqD

http://goo.gl/XzwHgR

http://goo.gl/2pbyG7

http://goo.gl/u1TLzH

http://goo.gl/TWURUK

http://goo.gl/W5cYHi

http://goo.gl/gKo6HF

http://goo.gl/cJEVdR

http://goo.gl/Q5w9ow

http://goo.gl/S16o4J

http://goo.gl/6UZBGZ

http://goo.gl/c1zJmJ

http://goo.gl/dzwrZv

http://goo.gl/dhdPkW

http://goo.gl/X3z7ty

http://goo.gl/yS7b3K

http://goo.gl/M4EBFj

http://goo.gl/jHTRGs

http://goo.gl/wSuR3R

http://goo.gl/ZVkFzV

http://goo.gl/w2566s

http://goo.gl/wPNiSk

http://goo.gl/1YnTio

http://goo.gl/xmGsC6

http://goo.gl/oxbyG7

http://goo.gl/o4ee7j

http://goo.gl/w8vJ1t

http://goo.gl/GM97ef

http://goo.gl/CbXPL3

http://goo.gl/qBQ6Xo

2018 10 08 16:29     #40367
 The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.http://investconcept.net
2018 10 08 16:32     #40376
 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.
http://www.world-dating-partners.com


2018 11 12 15:24     #41396
 This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
http://www.newhealthtip.com/how-do-i-start-a-lifestyle-blog/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital