Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Kovo 8 d. Biržos apžvalga

2016 m. Kovo 8 d. Biržos apžvalga 2016 m. Kovo 8 d. Biržos apžvalga

Antradienį Baltijos biržose turėjome solidžias apyvartas, bendroje sumoje viršijančias milijoną eurų.
Tik pusė šios apyvartos teko Tallink Grupp akcijoms su tiesioginiu sandoriu, o kaina krito.
Kita likvidžiausia pozicija Baltijos rinkose tapo Šiaulių banko akcijos. Banko akcijų kaina sparčiai kilo po Lietuvos banko pranešimo apie pelningą Lietuvos komercinių bankų 2015 m. veiklą.
Kritusių ir kilusių akcijų kainų skaičius šiandien vienodas. Indeksai rinkosi skirtingas kryptis.
Rygos ir Vilniaus akcijų indeksai kilo. OMXV pakilo net 1.18%.

 


1 pav. AB „Klaipėdos nafta“ Klaipėdos naftos terminale bei Subačiaus kuro bazėje (SKB) per 2016 m. vasario mėnesį į talpyklas perkrauta 746 tūkst. tonų naftos produktų, 44,9 proc. daugiau nei 2015 m. vasario mėn., kai buvo perkrauta 515 tūkst. tonų.
Iš viso per du 2016 m. mėnesius į talpyklas perkrauta 1.538 tūkst. tonų naftos produktų, o tai yra 34,3 proc. daugiau nei atitinkamu 2015 metų periodu, kai į talpyklas perkrauta 1.145 tūkst. tonų naftos produktų. Tokiam 2016 m. krovos augimui turėjo įtakos reikšmingai padidėję AB „ORLEN Lietuva“ pristatomos naftos kiekiai bei išaugę tranzitiniai naftos produktų srautai.
Per 2016 m. vasario mėn. Bendrovės suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas išdujino ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekė 1.704 tūkst. MWh gamtinių dujų, 3,5 karto daugiau nei 2015 m. vasario mėn., kai buvo išdujinta 377 tūkst. MWh. Iš viso per du 2016 m. mėnesius išdujinta 2.775 MWh, o tai yra 2,15 karto daugiau nei atitinkamu 2015 metų periodu, kai buvo išdujinta 881 MWh suskystintų gamtinių dujų. Šis žymus padidėjimas susijęs su dviem naujais SGD terminalo naudotojais – AB „Achema“ bei UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.
Preliminarios SGD terminalo 2016 m. vasario mėn. pardavimo pajamos sudaro 5,9 mln. Eurų (2015 m. vasario mėn. 5,4 mln. eurų, pokytis +9,3 proc.), kurios lygios vienai dvyliktajai 2016-iems metams Valstybinės kainos ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintų skystinimo veiklos pajamų. 2016 m. sausio - vasario SGD terminalo preliminarios pajamos sudaro 11,7 mln. Eurų, kurios yra 8,3 proc. didesnės, lyginant su 2015 m. atitinkamu periodu (10,8 mln. Eurų).
AB „Klaipėdos nafta“ naftos terminalo ir SKB 2016 m. pirmų dviejų mėn. preliminarios pardavimo pajamos – 8,35 mln. Eur, kurios, lyginant su 2015 m. atitinkamo periodo pardavimo pajamomis (7,3 mln. Eur), yra 14,4 proc. didesnės. Iš viso Bendrovės preliminarios 2016 m. pirmų dviejų mėnesių pajamos – 20,05 mln. Eur, 10,8 proc. daugiau nei atitinkamu 2015 metų laikotarpiu (18,1 mln. Eur).

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. kovo 8 d. 13.00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti Klaipėdos SGD paskirstymo stoties projektavimo ir statybos (EPC) darbų sutartį su neskelbiamų derybų būdu vykdyto viešojo pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties projektavimo ir statybos darbų (EPC) pirkimas“ laimėtoju.
2. Dėl 2015 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo „Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui vykdyti suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties investicinį projektą“ punkto Nr. 1 patikslinimo.
Priimti sprendimai:
1. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti Klaipėdos SGD paskirstymo stoties projektavimo ir statybos (EPC) darbų sutartį su neskelbiamų derybų būdu vykdyto viešojo pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties projektavimo ir statybos darbų (EPC) pirkimas“ laimėtoju.
„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui:
1. Sudaryti su AB „Klaipėdos nafta“ neskelbiamų derybų būdu vykdyto viešojo pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties projektavimo ir statybos darbų (EPC) pirkimas“ laimėtoju, pasiūliusiu mažiausią kainą, konsorciumu – PPS Pipeline Systems GmbH ir Chart Ferox, a.s. (toliau – Rangovas), sutartį (toliau – Sutartis) dėl Klaipėdos SGD paskirstymo stoties projektavimo ir statybos (EPC) darbų (toliau – Darbai) atlikimo, šiomis esminėmis sąlygomis:
1.1. Rangovas atliks Darbus, kurie reikalingi mažos apimties suskystintų gamtinių dujų (SGD) paskirstymo ir bunkeriavimo stoties projektavimui ir statyboms, įskaitant su Darbais susijusių prekių ir paslaugų pirkimą, kaip apibrėžta Sutartyje.
1.2. Bendra pagal Sutartį atliekamų Darbų fiksuota kaina yra 27.700.000,00 Eur (dvidešimt septyni milijonai septyni šimtai tūkstančių eurų nulis centų) be PVM ir 33.517.000,00 Eur (trisdešimt trys milijonai penki šimtai septyniolika tūkstančių eurų nulis centų) su PVM (kurio dydis sutarties sudarymo dienai yra 21 proc.)
1.3. Gamtinių dujų paskirstymo stoties veiklos pradžia - 15 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo.
1.4. Fiksuota Sutarties kaina gali didėti ir Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais. AB „Klaipėdos nafta“ fiksuotą Sutarties kainą moka tik už faktiškai atliktus Darbus.
2. AB „Klaipėdos nafta“ vadovybė įpareigojama, jei bendra Sutarties kaina didėtų daugiau kaip 10 proc. arba Sutarties įvykdymo galutinis terminas būtų pratęsiamas daugiau kaip 60 dienų, siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties keitimo kontrolę, atitinkamai Sutarties kainos didinimui ir (ar) Sutarties vykdymo termino pratęsimui turi būti gautas AB „Klaipėdos nafta“ valdybos pritarimas.
3. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių šiuo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimu patvirtintomis esminėmis sąlygomis pasirašyti su konsorciumu – PPS Pipeline Systems GmbH ir Chart Ferox, a.s. sutartį dėl Klaipėdos SGD paskirstymo stoties projektavimo ir statybos (EPC) darbų atlikimo.“
2. Dėl 2015 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo „Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui vykdyti suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties investicinį projektą“ punkto Nr. 1 patikslinimo.
„1. Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui AB „Klaipėdos nafta“ vykdyti suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties investicinį projektą už bendrą kainą, ne didesnę, nei 27.700.000,00 EUR (be PVM) ir 10 % rezervą, kuris gali būti panaudotas tik išimtiniais atvejais“.
2. Patikslinti 2015 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo „Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui vykdyti suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties investicinį projektą“ punktą Nr. 1 ir jį išdėstyti taip:
„1. AB „Klaipėdos nafta“ vykdyti suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties investicinį projektą už bendrą kainą, ne didesnę, nei 27.700.000,00 EUR (be PVM) ir 10 % rezervą, kuris gali būti panaudotas tik išimtiniais atvejais“.

 


2 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė).
Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. kovo 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.
Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika.
Susirinkimo pradžia – 2016 m. kovo 29 d., 8.30 val.
Akcininkų registracijos pradžia – 8.00 val.
Akcininkų registracijos pabaiga – 8.25 val.
Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2016 m. kovo 21 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
1. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimas dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo [pristatoma Bendrovės akcininkų informacijai].
2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 metų konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.
„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2015 metų konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama)“.
3. Dėl 2015 metų audituoto konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
„Patvirtinti 2015 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)“.
4. Dėl 2015 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.
„Paskirstyti 2015 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius) (pridedama)“.
Dividendų mokėti neketinama.

 


3 pav. 2016 m. kovo 7 d. AB „INVL Baltic Real Estate“ valdyba, remdamasi 2015 m. spalio 28 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais akcijas pasirašančių asmenų įnašais (toliau – Sprendimai), taip pat atsižvelgdama į naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų siūlymo organizatoriaus UAB FMĮ „INVL Finasta“ rekomendaciją, be kita ko, nusprendė:
1) nustatyti, kad galutinis naujų akcijų, išleidžiamų įgyvendinant Sprendimus (toliau – Naujos akcijos), skaičius yra 22 523 748;
2) paskirstyti Naujas akcijas už Bendrovės valdybos sprendimu nustatytą siūlymo kainą (0,40 EUR) taip: (i) 15 927 358 vnt. akcijų paskirstomi esamiems Bendrovės akcininkams, buvusiais akcininkais 2015 m. gruodžio 31 d. pabaigoje, (ii) 4 966 890 vnt. – mažmeniniams investuotojams ir (iii) 1 629 500 vnt. – instituciniams investuotojams.
Bendrovė taip pat informuoja, kad Naujas akcijas (15 546 663 vnt.) pasirašęs vienas iš pagrindinių Bendrovės akcininkų AB „Invalda INVL“ jas apmokėjo įskaitydamas priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, kylančius iš paskolos sutarčių (6 218 665,20 EUR sumai).

 


4 pav. 2016 m. kovo 7 d. AB „Invalda INVL“ informuoja, kad pasirašiusi naujos AB „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, akcijų emisijos kodas LT0000127151) akcijų emisijos akcijas (15 546 663 vnt. po 0,40 EUR už akciją) jas apmokėjo įskaitydama priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, kylančius iš paskolos sutarčių (6 218 665,20 EUR sumai). Po padidinto kapitalo užregistravimo AB „Invalda INVL“ priklausys 32,1 proc. bendrovės AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų.

2015 metų 12 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda INVL“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 4,471 mln. eurų, 2014 metų pabaigoje siekė 4,027 mln. eurų.
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 4,471 mln. eurų, 2014 metų pabaigoje siekė 4,010 mln. eurų.
Pačios AB „Invalda INVL“ 2015 m. 12 mėnesių pelnas sudaro 4,767 mln. eurų, 2014 metų 12 mėnesių AB „Invalda INVL” pelnas sudarė – 20,498 mln. eurų.
Papildoma informacija:
Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ konsoliduotas nuosavas kapitalas 2015 m. pabaigoje sudarė 48,4 mln. eurų arba 4,13 euro akcijai ir per metus padidėjo 8,8 proc. Konsoliduotas grupės „Invalda INVL“ grynasis pelnas per praėjusius metus siekė 4,5 mln. eurų ir, lyginant su 2014 m., išaugo 11,5 proc.
Daugiausiai prie bendrovės pelno augimo prisidėjo banko „Finasta“ pardavimo sandoris bei „INVL Technology“ ir „INVL Baltic Real Estate“ akcijų vertės kilimas.
„Ir toliau nuosekliai stiprindami turto valdymo verslą Lietuvoje ir Latvijoje, 2015 metais užbaigėme esminius pertvarkymus ir šiandien galime pasiūlyti plačias investavimo galimybes tiek individualiems, tiek instituciniams klientams. Manome, kad Baltijos šalių ekonomikoms žengiant į brandesnę stadiją, turto valdymo verslas sparčiai augs“, - sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.
Turto valdymo verslas
„Invaldos INVL“ turto valdymo įmonės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje bei administravimo bendrovė „INVL Farmland Management“ 2015 metų pabaigoje valdė 328,2 mln. eurų turto arba 19,2 proc. daugiau nei 2014 metų pabaigoje (275,3 mln. eurų).
„Didžioji dalis mūsų valdomų fondų pasiekė gerų rezultatų ir buvo tarp pirmaujančių savo kategorijose. Geri valdymo rezultatai ir sukuriama nauda klientams yra ilgalaikės sėkmės sąlyga“, – sakė D. Šulnis.
„Invaldos INVL“ grupės įmonių pajamos iš turto valdymo bei administravimo verslo per 2015 metus siekė 3,6 mln. eurų, dėl atliekamų pertvarkų patirta 0,7 mln. eurų nuostolių. Investicijos į turto valdymo verslą 2015 m. pabaigoje sudarė 7 mln. eurų.
2016 metais INVL grupės bendrovės planuoja augti visuose turto valdymo segmentuose – tiek pensijų bei investicinių fondų valdymo, tiek privataus kapitalo.
2015 m. spalį pasibaigus bendrovių „INVL Asset Management“, „MP Pension Funds Baltic“ ir „INVL fondai“ susijungimui, rinkoje veikia turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“, tokio pat pavadinimo turto valdymo įmonė veikia ir Latvijoje. Tuo tarpu finansų maklerio įmonė „INVL Finasta“ teikia į individualius kliento poreikius orientuotas gerovės valdymo paslaugas.
Investicijos
Investicijos į susijusias įmones
„Invaldos INVL“ investicijos į AB „INVL Technology“ (akcijų paketas sudaro 15,65 proc.) 2015 metų pabaigoje siekė 3,8 mln. eurų, apskaitytas pelnas iš šios bendrovės akcijų vertės pokyčio sudarė 0,8 mln. eurų. „Esame patenkinti „INVL Technology“ veiklos rezultatais ir vertę akcininkams kuriančiais įsigijimais“, - sakė D. Šulnis. Šiuo metu ši investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė siekia uždarojo tipo investicinės bendrovės statuso. Jį gavus, bendrovės valdymas bus perduotas „INVL Asset Management“.
AB „Invalda INVL“ investicija į bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (akcijų paketas sudarė 12,7 proc. metų pabaigoje) akcijas bei paskolas 2015 m. pabaigoje siekė 8,8 mln. eurų. Per 2015 metus iš šios investicijos uždirbta 0,6 mln. eurų. 2016 m. kovo pradžioje investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ išplatino 9 mln. eurų akcijų emisiją, iš kurios „Invalda INVL“ įsigijo akcijų už 6,2 mln. eurų, o valdomą paketą padidins iki 32,1 proc.
Žemės ūkis
„Invaldos INVL“ investicijos į Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančią UAB „Litagra“ („Invaldai INVL“ priklauso 36,9 proc. akcijų paketas) 2015 metų pabaigoje siekė 14,9 mln. eurų – maždaug tiek pat, kiek metų pradžioje. „2015 metai „Litagrai“ buvo geresni nei 2014-ieji, todėl tikimės, kad tai atsispindės ir akcijų vertėje“, - sakė D. Šulnis.
Bankininkystė
2015 m. rugsėjį įsigijusi Šiaulių banko akcijų už 6,19 mln. eurų („Invaldai INVL“ priklauso 6,79 proc. akcijų paketas) per praėjusius metus iš sandorio su Šiaulių banku, kurio metu pastarajam buvo perleistos banko „Finasta“ bei finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijos, bei Šiaulių banko akcijų vertės pokyčio „Invalda INVL“ užfiksavo 2 mln. eurų pelną.
„Esame patenkinti Šiaulių banko veikla 2015 metais ir tikimės tolimesnio banko kokybinio bei kiekybinio augimo ir ateityje. Manome, kad šio banko akcijos šiuo metu yra vis dar įvertintos nepakankamai“, - sakė D. Šulnis.
Pastatų priežiūra
2015 metų pabaigoje „Invaldos INVL“ valdomos pastatų priežiūros grupės „Inservis“ įmonių vertė siekė 4,6 mln. eurų arba 42 proc. daugiau nei 2014 m. pabaigoje, per metus iš šių įmonių paskirta 237 tūkst. eurų dividendų, o pelnas iš vertės pokyčio siekė 1,4 mln. eurų.
„Džiaugiamės „Inservis“ augimu komerciniame segmente – vis daugiau užsakovų ieško alternatyvos rinkos lyderiui ir renkasi mūsų valdomą bendrovę“, - sakė D. Šulnis.
Kitos investicijos
2015 m. pabaigoje „Invaldos INVL“ investicijos į kitas biržoje kotiruojamas akcijas siekė 0,5 mln. eurų. Kitų bendrovės investicijų ir paskolų vertė buvo 1,8 mln. eurų. Visi „Invaldos INVL“ įsipareigojimai gruodžio pabaigoje siekė 0,8 mln. eurų.

 


5 pav. 2016 m. kovo 7 d. įvykusio AB „INVL Technology“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama).
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.
2. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) (pridedama).
3. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutarties su AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas.
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ depozitoriumo paslaugų sutartį su AB SEB bankas (juridinio asmens kodas 112021238, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika) (pridedama).

AB „INVL Technology“ pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. AB „Invalda INVL“ 178 akcijas.

 


6 pav. Tallink Grupp pozicijoje korekcijos pradžia su augančia apyvarta.

 


7 pav. Šiaulių banko akcijų kaina nunešinėja stogus. Kol kas nesipildome, šiomis dienomis galime sulaukti techninės korekcijos.

 


8 pav. Linas Agro Group pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas.

 


9 pav. Agrowill Group akcijų kaina – šiandien labiausiai kilusi kaina. Laukiam naujienų.

 


10 pav. TEO LT kainos šuolis neadekvatus apyvartai. Sugrįžome į seną kainos kanalą, ar jau kažkas žino apie būsimus dividendus?


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 02 23 08:12     #37798
 

https://goo.gl/dHtk6y

https://goo.gl/JuyC87

https://goo.gl/z6XM5M

https://goo.gl/DrSmPt

https://goo.gl/v8CgfF

https://goo.gl/TNaUen

https://goo.gl/UbxMmk

https://goo.gl/8a1Tgg

https://goo.gl/Z6ez9p

https://goo.gl/triW8r

https://goo.gl/1NKuKG

https://goo.gl/S6Kdcp

https://goo.gl/og3R9m

https://goo.gl/MkmhSk

https://goo.gl/x8i6nq

https://goo.gl/5oDfsh

https://goo.gl/4sjtAE

https://goo.gl/3YjErf

https://goo.gl/AUw4WD

https://goo.gl/dn6u2d

https://goo.gl/DvphGB

https://goo.gl/b6qxfH

https://goo.gl/tJMV7L

https://goo.gl/QxLUqy

https://goo.gl/Y95fQN

https://goo.gl/yAtiZV

https://goo.gl/kNzuj4

https://goo.gl/mTgHE4

https://goo.gl/osj38A

https://goo.gl/quNxJC

https://goo.gl/EUAUfS

https://goo.gl/cco5mZ

https://goo.gl/cTq9Bb

https://goo.gl/nVyEiM

https://goo.gl/zeEN4b

https://goo.gl/VJSCRU

https://goo.gl/J2EmDX

https://goo.gl/q55NWh

https://goo.gl/rz5V5g

https://goo.gl/f1xSBt

https://goo.gl/cMr3Jp

https://goo.gl/f5xouF

https://goo.gl/FsfJrq

https://goo.gl/dwSY5c

https://goo.gl/DdhwNh

https://goo.gl/99HzX6

https://goo.gl/6WuyNx

https://goo.gl/wiATVF

https://goo.gl/vyunjg

https://goo.gl/9wKkNP

https://goo.gl/5hrkBZ

https://goo.gl/hBggEh

https://goo.gl/1kv7Qm

https://goo.gl/Ep1pjs

https://goo.gl/gKuqsL

https://goo.gl/RcnFyF

https://goo.gl/6ycWhX

https://goo.gl/RgLwsP

https://goo.gl/wgAoqS

https://goo.gl/7SUiQk

https://goo.gl/sXnZ7D

https://goo.gl/sHtG83

https://goo.gl/VA6hV2

https://goo.gl/zwUBc3

https://goo.gl/LFL4tt

https://goo.gl/tGhjSU

https://goo.gl/SSTqJc

https://goo.gl/xL57mo

https://goo.gl/kLHe2T

https://goo.gl/e5gvRi

https://goo.gl/futMsX

https://goo.gl/TwkRqe

https://goo.gl/CVcHTY

https://goo.gl/d5qFui

https://goo.gl/zQZLpA

https://goo.gl/xBzJym

https://goo.gl/atmh1s

https://goo.gl/9jHeh1

https://goo.gl/Dn7wcS

https://goo.gl/AeDCHe

https://goo.gl/11zMzh

https://goo.gl/KkvxsG

https://goo.gl/kpdnVx

https://goo.gl/HhREWm

https://goo.gl/aX2kSb

https://goo.gl/FdiXXZ

https://goo.gl/Y6kHnb

https://goo.gl/DzwmQd

https://goo.gl/iQmuxF

https://goo.gl/64B6uN

https://goo.gl/yXGAxr

https://goo.gl/EzPTgg

https://goo.gl/X6agx6

https://goo.gl/iPCPeX

https://goo.gl/TJFKm8

https://goo.gl/8BXaLh

https://goo.gl/Cie8we

https://goo.gl/gKuqsL

https://goo.gl/49xbph

https://goo.gl/KkvxsG

https://goo.gl/v626dz

https://goo.gl/UoV52r

https://goo.gl/kakQTy

https://goo.gl/9wki4C

https://goo.gl/cLmqqL

https://goo.gl/P6qJEn

https://goo.gl/xL57mo

https://goo.gl/Bbi98u

https://goo.gl/r7ZwfU

https://goo.gl/zeEN4b

https://goo.gl/Tf9JSj

https://goo.gl/MM4CjL

http://goo.gl/C25NPs

http://goo.gl/Dux2kD

http://goo.gl/ggpqR6

http://goo.gl/54DdQM

http://goo.gl/iEhjHt

http://goo.gl/gTT59k

http://goo.gl/1qPQ5H

http://goo.gl/aiXmo5

http://goo.gl/7WM6YQ

http://goo.gl/m4yjmX

http://goo.gl/73N2bY

http://goo.gl/6CJXW9

http://goo.gl/Q78GGg

http://goo.gl/TmUpsK

http://goo.gl/zhfCD3

http://goo.gl/x6bZpN

http://goo.gl/ukZ85A

http://goo.gl/ib16iZ

http://goo.gl/bWJCu8

http://goo.gl/mpDTJk

http://goo.gl/rKeR19

http://goo.gl/f6iutU

http://goo.gl/MS5N9B

http://goo.gl/uHDTgb

http://goo.gl/EhHinB

http://goo.gl/swnvzZ

http://goo.gl/tfHqrM

http://goo.gl/68nX7P

http://goo.gl/MDmzEe

http://goo.gl/UJHVJF

http://goo.gl/NnfzyQ

http://goo.gl/rXfIPP

http://goo.gl/T5rYji

http://goo.gl/6aTAJp

http://goo.gl/oBSCNk

http://goo.gl/ktDL6h

http://goo.gl/1iDTxF

http://goo.gl/s4msdE

http://goo.gl/6DmNMx

http://goo.gl/S93yFZ

http://goo.gl/rTdnSo

http://goo.gl/gZqer6

http://goo.gl/a7zZL7

http://goo.gl/kTA97e

http://goo.gl/7wZYag

http://goo.gl/NjtnVH

http://goo.gl/6cBybC

http://goo.gl/mnyA5T

http://goo.gl/16BCfQ

http://goo.gl/oQfx8q

http://goo.gl/VGXAJq

http://goo.gl/2QiRZv

http://goo.gl/RxsFz1

http://goo.gl/mp9JPa

http://goo.gl/hGNw4y

http://goo.gl/oyeUja

http://goo.gl/uoLyhg

http://goo.gl/ruJoUg

http://goo.gl/P3NE4d

http://goo.gl/sM4C69

http://goo.gl/GkpaVd

http://goo.gl/MdwsBK

http://goo.gl/D256Yy

http://goo.gl/GH6jXv

http://goo.gl/XfaLt3

http://goo.gl/UBrRBK

http://goo.gl/XaJPML

http://goo.gl/xZvMdj

http://goo.gl/eS1D16

http://goo.gl/zXTrKK

http://goo.gl/oc79u9

http://goo.gl/SfQi1t

http://goo.gl/MQ6HBH

http://goo.gl/Sry53z

http://goo.gl/kievPm

http://goo.gl/WFWwrZ

http://goo.gl/TShPx9

http://goo.gl/1XTh4r

http://goo.gl/mVh7t4

http://goo.gl/do8uFN

http://goo.gl/Ro62mD

http://goo.gl/V29iMT

http://goo.gl/FEs2Hi

http://goo.gl/uJixhd

http://goo.gl/ANWY3F

http://goo.gl/XQ6LAC

http://goo.gl/RzJxdq

http://goo.gl/FYNebW

http://goo.gl/DCpuvB

http://goo.gl/4bJcbg

http://goo.gl/RfMiaE

http://goo.gl/H9i7sU

http://goo.gl/Krg6nm

http://goo.gl/xxRASb

http://goo.gl/4ndyNo

http://goo.gl/ZPbba1

http://goo.gl/qwsqfQ

http://goo.gl/i6UqeX

http://goo.gl/rEjKxL

http://goo.gl/61wVH2

http://goo.gl/S4uyJH

http://goo.gl/1SRY73

http://goo.gl/StRjy9

http://goo.gl/hgspFV

http://goo.gl/e9HAAv

http://goo.gl/GcCYni

http://goo.gl/7XtFNN

http://goo.gl/fmns6w

http://goo.gl/9jwmx7

http://goo.gl/6TAEpD

http://goo.gl/PLfh7R

http://goo.gl/82ALBW

http://goo.gl/5JTk7e

http://goo.gl/8bjh2v

http://goo.gl/36Wy37

http://goo.gl/xitByP

http://goo.gl/k3B9Zy

http://goo.gl/x5dRLp

http://goo.gl/aXS7b6

http://goo.gl/tLTZHo

http://goo.gl/FdXkeP

http://goo.gl/hvZwLb

http://goo.gl/1RHNf2

http://goo.gl/GuABxB

http://goo.gl/bBNWPb

http://goo.gl/EekT2X

http://goo.gl/f6QohW

http://goo.gl/hKXS1M

http://goo.gl/5atkft

http://goo.gl/kr65Dy

http://goo.gl/WbbGLM

http://goo.gl/1gGSbD

http://goo.gl/67Mp1E

http://goo.gl/Zw9GTG

http://goo.gl/6sMCs9

http://goo.gl/R64TrM

http://goo.gl/ojHQwU

http://goo.gl/g8CQaG

http://goo.gl/em7tKM

http://goo.gl/BjnsBJ

http://goo.gl/7v23AW

http://goo.gl/fFNjMH

http://goo.gl/P6TmUY

http://goo.gl/Rqq44d

http://goo.gl/4i2v9R

http://goo.gl/X3z7ty

http://goo.gl/3bPoa4

http://goo.gl/1s3f3L

http://goo.gl/vw48ag

http://goo.gl/3ojUZb

http://goo.gl/XFLhhd

http://goo.gl/nFREQ2

http://goo.gl/mCHkUD

http://goo.gl/oyUykT

http://goo.gl/wKTwaf

http://goo.gl/EENYKk

http://goo.gl/3EGz4Q

http://goo.gl/GQLWHb

http://goo.gl/fpvpjn

http://goo.gl/daaGBG

http://goo.gl/eyDaHo

http://goo.gl/jZ5NiS

http://goo.gl/ij1fTa

http://goo.gl/Xbu43j

http://goo.gl/E92bKU

http://goo.gl/4UfGwZ

http://goo.gl/RnQNgJ

http://goo.gl/ybmF9z

http://goo.gl/naNsV6

http://goo.gl/RdCm9x

http://goo.gl/WVXjXR

http://goo.gl/hfU1vS

http://goo.gl/H4ZkTK

http://goo.gl/KAtTHi

http://goo.gl/wdw8z6

http://goo.gl/LQf8eH

http://goo.gl/nVoodw

http://goo.gl/CocAqH

http://goo.gl/fT6fFb

http://goo.gl/2o385i

http://goo.gl/gWXdNL

http://goo.gl/mJr3LH

http://goo.gl/DApLJS

http://goo.gl/5WS9Q4

http://goo.gl/mFqkdi

http://goo.gl/CLhMER

http://goo.gl/jkjm5R

http://goo.gl/dhiaGa

http://goo.gl/7kscLc

http://goo.gl/Zsojr1

http://goo.gl/G5nbG1

http://goo.gl/EZzDoJ

http://goo.gl/FKLLa2

http://goo.gl/4RRem6

http://goo.gl/dfT8sn

http://goo.gl/vM7SPE

http://goo.gl/izgX9W

http://goo.gl/DuAdbd

http://goo.gl/b7wRJa

http://goo.gl/VZbqQK

http://goo.gl/ko3xGo

http://goo.gl/1rBj8E

http://goo.gl/rYJBQt

http://goo.gl/tG79Eh

http://goo.gl/gt56SD

http://goo.gl/oyeUja

http://goo.gl/36RzJe

http://goo.gl/L2guoT

http://goo.gl/ypTqkw

http://goo.gl/UkyQXR

http://goo.gl/onHiU9

http://goo.gl/pJ9cPm

http://goo.gl/BpGfSZ

http://goo.gl/fhNsYA

http://goo.gl/n8sQi4

http://goo.gl/qhhmeU

http://goo.gl/HMCj7S

http://goo.gl/PjwfpD

http://goo.gl/SmukVB

http://goo.gl/bqSeYr

http://goo.gl/N9G7hv

http://goo.gl/HZWFtL

http://goo.gl/YyBufd

http://goo.gl/P2mge4

http://goo.gl/8zZKjo

http://goo.gl/U3R5a3

http://goo.gl/gVMCgm

http://goo.gl/rCPYda

http://goo.gl/PEkSdT

http://goo.gl/XKKbkH

http://goo.gl/iPJPAB

http://goo.gl/hGw4c2

http://goo.gl/ru5iNY

http://goo.gl/aLr6qm

http://goo.gl/UMt2ke

http://goo.gl/6Tys4T

http://goo.gl/vUKyn5

http://goo.gl/63qr6Y

http://goo.gl/uXnrBM

http://goo.gl/uNFLg2

http://goo.gl/yLou7Q

http://goo.gl/jJ5SeD

http://goo.gl/daoA77

http://goo.gl/zUivBg

http://goo.gl/ZdaZx5

http://goo.gl/42NBWt

http://goo.gl/3KhKkW

http://goo.gl/Pm2fDc

http://goo.gl/6w8FpG

http://goo.gl/CxR8f2

http://goo.gl/5GxwXF

http://goo.gl/Qx1G1V

http://goo.gl/kCpPrb

http://goo.gl/Y9Xcuy

http://goo.gl/CuNkuz

http://goo.gl/RnSteB

http://goo.gl/QvhSbW

http://goo.gl/RLDqLe

http://goo.gl/uAZ8ZZ

http://goo.gl/4TQ316

http://goo.gl/MrNBxU

http://goo.gl/jyjoRg

http://goo.gl/Wqxfhm

http://goo.gl/aB1ojY

http://goo.gl/cT8VVT

http://goo.gl/QbEMKN

http://goo.gl/qGoK64

http://goo.gl/EdJr2Y

http://goo.gl/9XtXpN

http://goo.gl/EtbwTq

http://goo.gl/2DYXDJ

http://goo.gl/DShdFt

http://goo.gl/NC29Qi

http://goo.gl/pC8mXT

http://goo.gl/8v5cDW

http://goo.gl/Fv1EFY

http://goo.gl/nGDHrT

http://goo.gl/9gWvZD

http://goo.gl/8QiDRd

http://goo.gl/aLqic9

http://goo.gl/4CRjGw

http://goo.gl/NL2FjV

http://goo.gl/JWnNy7

http://goo.gl/nU1aru

http://goo.gl/dF7XSv

http://goo.gl/5QjoxN

http://goo.gl/CtLmqv

http://goo.gl/mZPHRz

http://goo.gl/A5WwX4

http://goo.gl/5jwUNv

http://goo.gl/jaVsDG

http://goo.gl/67bNqz

http://goo.gl/v1aj86

http://goo.gl/MUAUC9

http://goo.gl/uRPhFM

http://goo.gl/gNbKeF

http://goo.gl/MA296x

http://goo.gl/vX4ydb

http://goo.gl/sHkDRi

http://goo.gl/1HPTVq

http://goo.gl/wLc2EU

http://goo.gl/pGHKx7

http://goo.gl/jFWaZQ

http://goo.gl/b3t1SF

http://goo.gl/gtgA3b

http://goo.gl/Tu51eU

http://goo.gl/8u2z2y

http://goo.gl/hDHqZ1

http://goo.gl/Uga57C

http://goo.gl/a1X4tr

http://goo.gl/ganspm

http://goo.gl/WAFfLM

http://goo.gl/ZNjcBo

http://goo.gl/ztVXWj

http://goo.gl/VVnBFv

http://goo.gl/m8k4A3

http://goo.gl/6LX5vQ

http://goo.gl/WhFZiV

http://goo.gl/48gWob

http://goo.gl/Dr2wQA

http://goo.gl/JdBWop

http://goo.gl/APBgtm

http://goo.gl/HyJSr6

http://goo.gl/JyhMzU

http://goo.gl/UMStUQ

http://goo.gl/rUyqji

http://goo.gl/qaVuXk

http://goo.gl/WgjSjT

http://goo.gl/WPc9aw

http://goo.gl/wt3BcM

http://goo.gl/uLdaZz

http://goo.gl/7gUGWo

http://goo.gl/fG5pn9

http://goo.gl/iW6sP5

http://goo.gl/Leq27m

http://goo.gl/bdUHR1

http://goo.gl/WSYGfc

http://goo.gl/xbA2zT

http://goo.gl/uePeDy

http://goo.gl/sjtBdF

http://goo.gl/Yv3cai

http://goo.gl/Sbdw9e

http://goo.gl/sPF4Wi

http://goo.gl/4FhGax

http://goo.gl/kEz4VR

http://goo.gl/Jj1jFv

http://goo.gl/zgKSDT

http://goo.gl/9En4cF

http://goo.gl/gNjphq

http://goo.gl/ZcnrQd

http://goo.gl/Siwm4x

http://goo.gl/Xnmw6s

http://goo.gl/cFK3AC

http://goo.gl/RcpfRd

http://goo.gl/5MQeHN

http://goo.gl/5YKvvB

http://goo.gl/y9NzQA

http://goo.gl/oWQd3z

http://goo.gl/UNuHcx

http://goo.gl/7Q56Ts

http://goo.gl/5NB3JH

http://goo.gl/KVeJnB

http://goo.gl/Q4jBj1

http://goo.gl/3Nf2JT

http://goo.gl/AmwpNg

http://goo.gl/Faf88w

http://goo.gl/3uKrMR

http://goo.gl/xgUE1H

http://goo.gl/8bE7hx

http://goo.gl/Zrby1n

http://goo.gl/L2QkxA

http://goo.gl/CqMquA

http://goo.gl/xRznn2

http://goo.gl/7w4e9V

http://goo.gl/AAjj6M

http://goo.gl/huwzHX

http://goo.gl/XpkSSp

http://goo.gl/8WKmwE

http://goo.gl/4up9VS

http://goo.gl/YHTDJa

http://goo.gl/HhxgcM

http://goo.gl/5kDDrP

http://goo.gl/uzk1qn

http://goo.gl/hGbUi4

http://goo.gl/8xP9kD

http://goo.gl/EpYJNX

http://goo.gl/CWjGYd

http://goo.gl/iLHVSi

http://goo.gl/c4S95d

http://goo.gl/bYCtvv

http://goo.gl/zqjPmv

http://goo.gl/mcbu7e

http://goo.gl/8Fkohb

http://goo.gl/6BDhAE

http://goo.gl/EzHVxM

http://goo.gl/kYcAUK

http://goo.gl/yyGnT5

http://goo.gl/ZzEDUH

http://goo.gl/B7DU2G

http://goo.gl/rZYvbP

http://goo.gl/QqjKAV

http://goo.gl/GPWuP5

http://goo.gl/mP4Z8P

http://goo.gl/pqkjo8

http://goo.gl/tVJ6nD

http://goo.gl/KWzKJE

http://goo.gl/vqpveU

http://goo.gl/Wfvmx8

http://goo.gl/1tRBtT

http://goo.gl/Lozung

http://goo.gl/KmZTQv

http://goo.gl/7HkeBU

http://goo.gl/Z2FvSe

http://goo.gl/ygYyhL

http://goo.gl/nnxrfR

http://goo.gl/b55MHc

http://goo.gl/JY2szQ

http://goo.gl/F29rXz

http://goo.gl/qbvBFk

http://goo.gl/yoDLsu

http://goo.gl/hcZFoq

http://goo.gl/DePMqZ

http://goo.gl/rzp9ve

http://goo.gl/66deDy

http://goo.gl/eb5qNT

http://goo.gl/V9XYnZ

http://goo.gl/DTscRg

http://goo.gl/u5GpF3

http://goo.gl/egiPJ8

http://goo.gl/tp1aBC

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/VvEkog

http://goo.gl/f7VVHm

http://goo.gl/YUgp1K

http://goo.gl/pd3KuR

http://goo.gl/W7rDVA

http://goo.gl/2cBVmc

http://goo.gl/JwJuKE

http://goo.gl/TcvDZP

http://goo.gl/7K6Tz8

http://goo.gl/w2qQPB

http://goo.gl/m4WNiv

http://goo.gl/v9nvur

http://goo.gl/Aa3Ex5

http://goo.gl/oEutkd

http://goo.gl/hiz2G8

http://goo.gl/ADKPcp

http://goo.gl/9cwUnp

http://goo.gl/zFRq6J

http://goo.gl/2ULbmr

http://goo.gl/1gfCkR

http://goo.gl/f2zA9F

http://goo.gl/amtKnA

http://goo.gl/VEnACU

http://goo.gl/pqkjo8

http://goo.gl/Wg7Xcd

http://goo.gl/fPVhgm

http://goo.gl/4riXgF

http://goo.gl/zn8vCP

http://goo.gl/mXBXVS

http://goo.gl/ATWKVE

http://goo.gl/BPYmtr

http://goo.gl/K9AqvL

http://goo.gl/BPYmtr

http://goo.gl/63obgi

http://goo.gl/Noj9nF

http://goo.gl/Kbji9m

http://goo.gl/MdN1uN

http://goo.gl/45Qdhc

http://goo.gl/1tRBtT

http://goo.gl/seYLaZ

http://goo.gl/ryxtpz

http://goo.gl/X2Y72t

http://goo.gl/tJeCrc

http://goo.gl/zX4y7q

http://goo.gl/49sRSV

http://goo.gl/9tYZqm

http://goo.gl/9SN8H9

http://goo.gl/grkW1M

http://goo.gl/SZr4sf

http://goo.gl/tJeCrc

http://goo.gl/J9vB76

http://goo.gl/6qBucG

http://goo.gl/cmHrWm

http://goo.gl/SZr4sf

http://goo.gl/JfaJZf

http://goo.gl/nYbT4x

http://goo.gl/yoRgg2

http://goo.gl/tp1aBC

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/5WV8SC

http://goo.gl/hY86yX

http://goo.gl/1MYVhU

http://goo.gl/yosb8s

http://goo.gl/k4Scxa

http://goo.gl/6iX29M

http://goo.gl/RjS9Xg

http://goo.gl/hM1tgo

http://goo.gl/QNNskt

http://goo.gl/X1qGPG

http://goo.gl/CKP1Mq

http://goo.gl/GcENJG

http://goo.gl/Tj1EY4

http://goo.gl/gMovGf

http://goo.gl/aUDPVS

http://goo.gl/tj6wjj

http://goo.gl/VAUQ7c

http://goo.gl/D5r1Gd

http://goo.gl/qbvBFk

http://goo.gl/8UTXuH

http://goo.gl/ZWLnaM

http://goo.gl/oTbJ2j

http://goo.gl/MM7X4i

http://goo.gl/HR6egu

http://goo.gl/NPty8N

http://goo.gl/XUfr7f

http://goo.gl/FoqAiP

http://goo.gl/WTMkdk

http://goo.gl/3VpChw

http://goo.gl/43s8zV

http://goo.gl/YgKUJC

http://goo.gl/obtg7p

http://goo.gl/c6jXTp

http://goo.gl/o35UC8

http://goo.gl/2Cw3z3

http://goo.gl/ykbKTY

http://goo.gl/VL1yTv

http://goo.gl/vRJb86

http://goo.gl/aC8WCi

http://goo.gl/suFGbQ

http://goo.gl/FoqAiP

http://goo.gl/XUfr7f

http://goo.gl/HR6egu

http://goo.gl/NPty8N

http://goo.gl/8k9ngc

http://goo.gl/czUSx6

http://goo.gl/zMwLsK

http://goo.gl/4pfM47

http://goo.gl/6aNmxM

http://goo.gl/reh3UP

http://goo.gl/mXHr9u

http://goo.gl/fPR9Zd

http://goo.gl/UFzBpJ

http://goo.gl/d9XGof

http://goo.gl/EBHGaM

http://goo.gl/2Psf2v

http://goo.gl/Sy12GJ

http://goo.gl/YkQPWX

http://goo.gl/x8q5EK

http://goo.gl/7Ndsdh

http://goo.gl/XEfv53

http://goo.gl/wMsPqU

http://goo.gl/WSL9Uw

http://goo.gl/jNSsCg

http://goo.gl/3SrB4h

http://goo.gl/jcPeLc

http://goo.gl/nvKpdt

http://goo.gl/9NYzB2

http://goo.gl/MvmSrD

http://goo.gl/BJmbvy

http://goo.gl/UBDZ2K

http://goo.gl/8i6hL9

http://goo.gl/pR93y9

http://goo.gl/1XnMAV

http://goo.gl/TtCfLV

http://goo.gl/PxMEYA

http://goo.gl/Z2hK3d

http://goo.gl/vu3dct

http://goo.gl/1u6KCk

http://goo.gl/cmvvBp

http://goo.gl/JX2Xs2

http://goo.gl/riWAwV

http://goo.gl/bfpPDT

http://goo.gl/xzUecz

http://goo.gl/xHznsM

http://goo.gl/NCcMPw

http://goo.gl/rQyLtw

http://goo.gl/m54wfd

http://goo.gl/tNvL8s

http://goo.gl/u9btv9

http://goo.gl/jhuDCN

http://goo.gl/gCNxMr

http://goo.gl/f73KNv

http://goo.gl/z99PNK

http://goo.gl/fXebhg

http://goo.gl/h7SEiP

http://goo.gl/pjAo4u

http://goo.gl/Xxo6AZ

http://goo.gl/TPy5qD

http://goo.gl/nvKpdt

http://goo.gl/yiYFWt

http://goo.gl/JNNUKg

http://goo.gl/DrKkVp

http://goo.gl/wweF81

http://goo.gl/z6omHm

http://goo.gl/oq8Qpz

http://goo.gl/5QiRRo

http://goo.gl/6J6nkG

http://goo.gl/gE5ykg

http://goo.gl/s9S1k2

http://goo.gl/sfYyhL

http://goo.gl/m5XUzg

http://goo.gl/NQGriv

http://goo.gl/mQJhBS

http://goo.gl/SNo2pB

http://goo.gl/MLjFzb

http://goo.gl/hBnbZr

http://goo.gl/QRrLng

http://goo.gl/525x6B

http://goo.gl/Mmi3Vk

http://goo.gl/KNwZVC

http://goo.gl/mrR32U

http://goo.gl/jkVmzN

http://goo.gl/9dEvMW

http://goo.gl/kQrEoV

http://goo.gl/8DxHna

http://goo.gl/3Vp8SA

http://goo.gl/9oWh6U

http://goo.gl/ZmNoGC

http://goo.gl/hNKm4p

http://goo.gl/jyjoRg

http://goo.gl/RrKUXu

http://goo.gl/obtUJc

http://goo.gl/qLLV81

http://goo.gl/1hXRFP

http://goo.gl/JeXr5x

http://goo.gl/TzxjMC

http://goo.gl/ViL9dd

http://goo.gl/GGKBBz

http://goo.gl/59xEz4

http://goo.gl/BXDyZc

http://goo.gl/iaefCb

http://goo.gl/qqGGTG

http://goo.gl/AepHsG

http://goo.gl/11BF1a

http://goo.gl/M9fcJY

http://goo.gl/L2Fyxd

http://goo.gl/gLmEpi

http://goo.gl/qqGGTG

http://goo.gl/MDo22G

http://goo.gl/vAK7cX

http://goo.gl/HTWzA9

http://goo.gl/mpjuqD

http://goo.gl/XzwHgR

http://goo.gl/2pbyG7

http://goo.gl/u1TLzH

http://goo.gl/TWURUK

http://goo.gl/W5cYHi

http://goo.gl/gKo6HF

http://goo.gl/cJEVdR

http://goo.gl/Q5w9ow

http://goo.gl/S16o4J

http://goo.gl/6UZBGZ

http://goo.gl/c1zJmJ

http://goo.gl/dzwrZv

http://goo.gl/dhdPkW

http://goo.gl/X3z7ty

http://goo.gl/yS7b3K

http://goo.gl/M4EBFj

http://goo.gl/jHTRGs

http://goo.gl/wSuR3R

http://goo.gl/ZVkFzV

http://goo.gl/w2566s

http://goo.gl/wPNiSk

http://goo.gl/1YnTio

http://goo.gl/xmGsC6

http://goo.gl/oxbyG7

http://goo.gl/o4ee7j

http://goo.gl/w8vJ1t

http://goo.gl/GM97ef

http://goo.gl/CbXPL3

http://goo.gl/qBQ6Xo

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital