Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Kovo 4 d. Biržos apžvalga

2016 m. Kovo 4 d. Biržos apžvalga 2016 m. Kovo 4 d. Biržos apžvalga

Šiandien vėl galėjome džiaugtis milijonione apyvarta baltijos rinkose. O tarp lyderių buvo ir Šiaulių banko akcijos. Tiesa, be geltonų marškinėlių.
Iš trijų šios dienos lyderių tik Olympic Entertainment Group buvo tiesioginiai sandoriai.
Na, pasižiūrim konkrečiai į šios dienos akcijų Kaziuką.

 

 


1 pav. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO, Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.
2016 m. kovo 4 dienos ESO valdybos sprendimu šaukiamas eilinis ESO visuotinis akcininkų susirinkimas.
Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Energijos skirstymo operatorius“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2016 m. kovo 29 d. 10.00 val., AB „Energijos skirstymo operatorius“ registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Aguonų g. 24, antro aukšto 207 salėje, Vilniuje.
Akcininkų registracijos pradžia – 9.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. kovo 21 d. Dalyvauti ir balsuoti ESO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra ESO akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
2016 m. kovo 4 d. ESO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomi tokie sprendimų projektai:
ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
Dėl pritarimo 2015 m. AB LESTO grupės konsoliduotam ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ metiniams pranešimams;
Dėl audituotų 2015 m. AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir audituotų 2015 m. akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
Dėl 2015 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
Siūlomi ESO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:
1. Dėl pritarimo 2015 m. AB LESTO grupės konsoliduotam ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ metiniams pranešimams.
Sprendimo projektas:
1.1. Pritarti 2015 metų AB LESTO grupės konsoliduotam metiniam pranešimui.
1.2. Pritarti 2015 metų akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ metiniam pranešimui.
2. Dėl audituotų 2015 m. AB LESTO konsoliduotos ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir audituotų 2015 m. akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Sprendimo projektas:
2.1. Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotų 2015 metų AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
2.2. Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotų 2015 metų akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Dėl 2015 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
Sprendimo projektas:
3.1. Paskirstyti 2015 metų AB „Energijos skirstymo operatorius“ pelną (nuostolius).
Dividendai vienai akcijai už ataskaitinį laikotarpį 2015.07.01-2015.12.31 yra 0.0342 euro.
Akcininkas, dalyvaujantis ESO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame ESO visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@eso.lt ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 25 d. darbo dienos pabaigos (15.15 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui ESO nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.
Dividendinis pajamingumas 3.91%.

 


2 pav. Tallink Grupp akcijų kainai uždėtas stogas ties 0.932.

 


3 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas. Kol kas nesipildom.

 


4 pav. Olympic Entertainment Group akcijų kainai uždėtas stogas ties 1.92. Pildomės, kainai toliau kylant.

 


5 pav. Tallinna Vesi pozicijoje susiformavo dieninis pelno fiksavimo signalas @14.80.

 


6 pav. Kaip ir sakėme, Tallinna Kaubamaja Grupp kol kas nesipildom. Pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas.

 


7 pav. 2016 m. kovo 4 d. akcinės bendrovės „INVL Technology“ (juridinio asmens kodas 300893533, registruota adresu Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika, toliau – Bendrovė) valdybos sprendimu buvo patvirtinti alternatyvūs sprendimų projektai 2016 m. kovo 7 d. 16:30 val. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.
Bendrovės 2016 m. kovo 7 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo alternatyvių sprendimų projektai dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų Nr. 1 ir Nr. 2 yra pateikiami žemiau:
1. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos tvirtinimas
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą naują specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakciją, keičiant visą įstatų tekstą (pridedama prie 2016 m. kovo 4 d. pranešimo apie esminį įvykį).
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatus.
2. Specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutarties su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) tvirtinimas
Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „INVL Technology“ 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybos parengtą specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo sutartį su valdymo įmone UAB „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) (pridedama prie 2016 m. kovo 4 d. pranešimo apie esminį įvykį).
Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2016 m. vasario 12 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Prie šio pranešimo pridedamas atnaujintas balsavimo biuletenis.

 


8 pav. Pildomės Silvano Fashion Group, kainai toliau kylant.

 


9 pav. TEO LT pozicijoje suveikė dieninis pirkimo signalas.

 


10 pav. Aprangos akcijų kaina šiandien šoko su dideliu gap‘u, tačiau su labai maža apyvarta. Suveikė savaitinis pirkimo signalas. Laukiam naujienų.

 


11 pav. Amber Grid pozicijoje suveikė dieninis pildymosi signalas.

 


12 pav. Agrowill Group pozicijoje suveikė dieninis pildymosi signalas. Toliau kol kas nesipildom.

 


13 pav. Žemaitijos pieno akcijų kaina šiandien su gerokai padidėjusia apyvarta pašoko beveik 10%. Lietuvos bankas pastebėjo? O mes laukiam naujienų po tokios kainos šuoliais gap‘ais visą savaitę.

 


14 pav. Aukso balandžio fjūčerių pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas. Kol kas galima drąsiai sakyti, kad auksas atsigavo. Ar tai nėra koks nors signalas kapitalo rinkų dalyviams?

 


15 pav. Brent naftos gegužės fjūčerių kaina dar vis po Aligatoriumi. Apie atsigavimą neina kalba.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital