Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Gruodžio 3 d. Biržos apžvalga

2015 m. Gruodžio 3 d. Biržos apžvalga 2015 m. Gruodžio 3 d. Biržos apžvalga

Didžiausią ketvirtadienio apyvartą Baltijos biržose sugeneravo Linas Agro Group nei Aprangos akcijos su tiesioginiais sandoriais. Jų dėka bendra apyvarta viršijo milijoną eurų. O ir estai šiandien nebuvo tokie aktyvūs, kaip įprastai.
Matyt, buvo laukiama naujienų iš ECB. Ir sulaukta. Ir kaip tikėtasi: prispausdins daugiau pinigų, o kad bankams per mažai nepasirodytų, apmokestino jų depozitus centriniame banke.

 


1 pav. 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame AB LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti sprendimai:
1. AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimas sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“.
1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, sujungiant AB LESTO su akcine bendrove „Lietuvos dujos“, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ turtas, teisės ir pareigos, t. y. nustojusių egzistuoti AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
1.2. Patvirtinti AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas (pridedama), pagal kurias reorganizuojant AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, reorganizavimo sąlygose nustatytomis sąlygomis sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po reorganizavimo tęs AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ turtas, teisės ir pareigos reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka.
1.3. Patvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo pradės savo veiklą, įstatus (pridedama).
2. Dėl įgaliojimų įgyvendinti priimtus sprendimus suteikimo.
2.1. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių Aidą Ignatavičių pasirašyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatus.
2.2. Pavesti AB LESTO ir (arba) akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ generaliniams direktoriams bei, po AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo, AB „Energijos skirstymo operatorius“ generaliniam direktoriui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai), įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui, Lietuvos bankui ir kitiems subjektams AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo Juridinių asmenų registre, teikti paraišką dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.

2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame AB LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas reorganizuoti AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“.

2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:
1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narių rinkimas.
1.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo pradės savo veiklą, stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:
1.1.1. Dalių Misiūną (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
1.1.2. Iloną Daugėlaitę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
1.1.3. Petrą Povilą Čėsną (nepriklausomą narį) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).
1.2. Nustatyti, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
2. Dėl sutarčių su AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.
2.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama).
2.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).
2.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).
2.4. Nustatyti nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 43,44 EUR (keturiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.
2.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1014 EUR (vienas tūkstantis keturiolika eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.
3. Dėl įgaliojimų įgyvendinti priimtus sprendimus suteikimo.
3.1. Pavesti AB LESTO ir (arba) akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ generaliniams direktoriams bei po AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ generaliniam direktoriui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui, Lietuvos bankui ir kitiems subjektams AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo Juridinių asmenų registre, teikti paraišką dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.
3.2. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių Aidą Ignatavičių pasirašyti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais sutartis, kurių sąlygos nurodytos aukščiau šio sprendimo 2.1 – 2.3 punktuose, suteikiant teisę keisti neesmines sutarčių sąlygas.

2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame neeiliniame AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas reorganizuoti AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė, AB „Energijos skirstymo operatorius&ldquo.
Pranešame, kad 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame posėdyje AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų taryba ketverių metų kadencijai išrinko AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybą. Valdybos nariais išrinkti Aidas Ignatavičius, Dalia Andrulionienė, Eglė Čiužaitė, Rytis Borkys ir Dalius Svetulevičius.
Išrinkta AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdyba savo darbą pradeda nuo ją išrinkusios Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos.
Tame pačiame posėdyje AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų taryba Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininku išrinko Dalių Misiūną.

2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame neeiliniame AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas reorganizuoti AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė, AB „Energijos skirstymo operatorius&ldquo.
Pranešame, kad 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame pirmajame Bendrovės valdybos posėdyje AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi išrinktas Aidas Ignatavičius.


Šiuo pranešimu skelbiama apie tolesnį numatomą su AB LESTO (toliau – LESTO) ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (toliau – LD) reorganizavimu susijusį veiksmų planą:
2015-12-10 - pasibaigus 2015 m. gruodžio 10 dienos prekybos sesijai, numatoma, kad bus galutinai stabdoma prekyba AB NASDAQ Vilnius biržoje LESTO ir LD akcijomis;
2015-12-11 – numatoma įregistruoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) juridinių asmenų registre;
2015-12-31 - numatoma pasirašyti LESTO ir LD turto, teisių, pareigų, darbuotojų perkėlimo į ESO aktus;
2016-01-04 - numatomas LESTO ir LD išregistravimas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro;
iki 2016-01-12 - numatoma prekybos ESO akcijomis AB NASDAQ Vilnius biržoje pradžia.
Šis veiksmų planas gali keistis dėl tam tikrų aplinkybių, nepriklausančių nuo LESTO, LD ir ESO. Jei bus numatomi aukščiau nurodyto plano esminiai pasikeitimai, LESTO, LD ir/arba ESO apie tai informuos papildomai.

Remiantis 2015 m. gruodžio 3 d. AB LESTO (juridinio asmens kodas 302577612, buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius) valdybos sprendimu, AB NASDAQ Vilnius pateiktas prašymas dėl prekybos AB LESTO akcijomis sustabdymo AB NASDAQ Vilnius biržos Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše pasibaigus 2015 m. gruodžio 10 dienos prekybos sesijai iki AB LESTO išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro ir akcijų emisijos (ISIN kodas LT0000128449) registracijos sąskaitos uždarymo Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume.

 


2 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė) informuoja, jog 2015 m. gruodžio 2 d. priimtas Bendrovės apeliacinis skundas dėl 2015 m. lapkričio 17 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo.
Bendrovė primena, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. lapkričio 17 d. nutarė atmesti Bendrovės skundus dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo”, Nr. O3-875, bei 2014 m. gruodžio 11 d. Komisijos nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos vienašališko nustatymo”, Nr. O3-934, panaikinimo.

 

3 pav. 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame neeiliniame AB „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti sprendimai:
1. AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimas sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“.
1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, sujungiant AB LESTO su akcine bendrove „Lietuvos dujos“, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ turtas, teisės ir pareigos, t. y. nustojusių egzistuoti AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
1.2. Patvirtinti AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas (pridedama), pagal kurias reorganizuojant AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, reorganizavimo sąlygose nustatytomis sąlygomis sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po reorganizavimo tęs AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ turtas, teisės ir pareigos reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka.
1.3. Patvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo pradės savo veiklą, įstatus (pridedama).
2. Dėl įgaliojimų įgyvendinti priimtus sprendimus suteikimo.
2.1. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių Aidą Ignatavičių pasirašyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatus.
2.2. Pavesti AB LESTO ir (arba) akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ generaliniams direktoriams bei po AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ generaliniam direktoriui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui, Lietuvos bankui ir kitiems subjektams AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo Juridinių asmenų registre, teikti paraišką dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220.
2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame neeiliniame akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas reorganizuoti AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė, AB „Energijos skirstymo operatorius&ldquo.
Pranešame, kad 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame posėdyje AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų taryba ketverių metų kadencijai išrinko AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybą. Valdybos nariais išrinkti Aidas Ignatavičius, Dalia Andrulionienė, Eglė Čiužaitė, Rytis Borkys ir Dalius Svetulevičius.
Išrinkta AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdyba savo darbą pradeda nuo ją išrinkusios Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos.
Tame pačiame posėdyje AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų taryba Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininku išrinko Dalių Misiūną.

2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame neeiliniame akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas reorganizuoti AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė, AB „Energijos skirstymo operatorius&ldquo.
Pranešame, kad 2015 m. gruodžio 3 d. įvykusiame pirmajame Bendrovės valdybos posėdyje AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi išrinktas Aidas Ignatavičius.

Šiuo pranešimu skelbiama apie tolesnį numatomą su AB LESTO (toliau – LESTO) ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (toliau – LD) reorganizavimu susijusį veiksmų planą:
- 2015-12-10 - pasibaigus 2015 m. gruodžio 10 dienos prekybos sesijai, numatoma, kad bus galutinai stabdoma prekyba AB NASDAQ Vilnius biržoje LESTO ir LD akcijomis;
- 2015-12-11 – numatoma įregistruoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) juridinių asmenų registre;
- 2015-12-31 - numatoma pasirašyti LESTO ir LD turto, teisių, pareigų, darbuotojų perkėlimo į ESO aktus;
- 2016-01-04 - numatomas LESTO ir LD išregistravimas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro;
- iki 2016-01-12 - numatoma prekybos ESO akcijomis AB NASDAQ Vilnius biržoje pradžia.
Šis veiksmų planas gali keistis dėl tam tikrų aplinkybių, nepriklausančių nuo LESTO, LD ir ESO. Jei bus numatomi aukščiau nurodyto plano esminiai pasikeitimai, LESTO, LD ir/arba ESO apie tai informuos papildomai.

Remiantis 2015 m. gruodžio 3 d. AB „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius) valdybos sprendimu, AB NASDAQ Vilnius pateiktas prašymas dėl prekybos AB „Lietuvos dujos“ akcijomis sustabdymo AB NASDAQ Vilnius biržos Baltijos Oficialiajame prekybos sąraše pasibaigus 2015 m. gruodžio 10 dienos prekybos sesijai iki AB „Lietuvos dujos“ išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro ir akcijų emisijos (ISIN kodas LT0000116220) registracijos sąskaitos uždarymo Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume.

 


4 pav. AB „Invalda INVL” praneša, kad per oficialų siūlymą AB “INVL Baltic Real Estate” akcijoms supirkti buvo pasiūlytos 11.608 paprastosios vardinės AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijos, už kurias „Invalda INVL“ sumokės 4 063 eurų (be tarpininkavimo mokesčio). Už akcijas bus atsiskaityta 2015 m. gruodžio 7 d.
Įgyvendinus oficialų siūlymą „Invalda INVL“ valdys 5 509 016 AB “INVL Baltic Real Estate” akcijas, kurios sudaro 12,74 proc. AB “INVL Baltic Real Estate” kapitalo ir balsų.
Iš viso po 0,35 už akciją siūlyta supirkti 3 509 076 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijas, kurių ISIN kodas LT0000127151, kas sudaro 8,12 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia tiek pat balsų.
Oficialus siūlymas buvo skelbiamas siekiant užtikrinti akcininkų teises tų asmenų, kurie 2015 m. spalio 28 d. vykusiame AB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkime balsavo „prieš“ arba nebalsavo už „INVL Baltic Real Estate“ uždaro tipo investicinės bendrovės licencijos gavimą.

 


5 pav. AB „Invalda INVL” pranešė, kad per oficialų siūlymą AB “INVL Baltic Real Estate” akcijoms supirkti buvo pasiūlytos 11.608 paprastosios vardinės AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijos, už kurias „Invalda INVL“ sumokės 4 063 eurų (be tarpininkavimo mokesčio). Už akcijas bus atsiskaityta 2015 m. gruodžio 7 d.
Įgyvendinus oficialų siūlymą „Invalda INVL“ valdys 5 509 016 AB “INVL Baltic Real Estate” akcijas, kurios sudaro 12,74 proc. AB “INVL Baltic Real Estate” kapitalo ir balsų.
Iš viso po 0,35 už akciją siūlyta supirkti 3 509 076 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijas, kurių ISIN kodas LT0000127151, kas sudaro 8,12 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia tiek pat balsų.
Oficialus siūlymas buvo skelbiamas siekiant užtikrinti akcininkų teises tų asmenų, kurie 2015 m. spalio 28 d. vykusiame AB „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkime balsavo „prieš“ arba nebalsavo už „INVL Baltic Real Estate“ uždaro tipo investicinės bendrovės licencijos gavimą.

 


6 pav. Informuojame, kad gautas pranešimas apie AB Pieno žvaigždės akcininko East Capital AB akcijų paketo netekimą. East Capital AB per oficialų pasiūlymą pardavė – net nustebau – 2,537,197 Utenos trikotažo akcijas.
Akcijos kaina šiandien pasiekė istorines žemumas, tačiau pozicijoje dominavo pirkėjai.

 


7 pav. Tallink Grupp pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


8 pav. Dar viena labai įdomi situacija biržoje. Bankrutuojančios kompanijos akcijos šiandien buvo superkamos dideliais kiekiais, o kaina kilo 50%. Pelningai dirbančių kompanijų akcijos niekur taip nekyla...

 


9 pav. Agrowill Group pildymosi signalas @0.268.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis