Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Lapkričio 14 d. Biržos apžvalga

2015 m. Lapkričio 14 d. Biržos apžvalga 2015 m. Lapkričio 14 d. Biržos apžvalga

Antradienį biržoje driokstelėjo tiesioginis sandoris Olympic Entertainment Group akcijomis. Kitomis akcijomis prekiauta ne taip aktyviai, bet ir be OEG tiesioginio prekybą laikytume aktyvia.
Deja, nuotaikos rinkoje pesimistiškos, nors vakarai spurtuoja į viršų. Baltijos indeksai nusidažė raudonai. Labiausiai krito latvių akcijos. Gal idėjų badas?

 

 


1 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) skelbia preliminarius neaudituotus Bendrovės 2015 m. sausio–rugsėjo mėnesių finansinius rodiklius:
Preliminariais neaudituotais duomenimis, 2015 m. sausio–rugsėjo mėnesių Bendrovės pardavimo pajamos sudaro 168,06 mln. eurų ir yra 7,2 proc. mažesnės nei 2014 m. sausio–rugsėjo mėnesių pardavimo pajamos (181,15 mln. eurų).
Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. sausio–rugsėjo mėnesių pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudaro 39,19 mln. eurų ir yra 19,0 proc. mažesnis nei 2014 m. sausio–rugsėjo mėnesių EBITDA (48,36 mln. eurų).
Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. sausio–rugsėjo mėnesių grynasis pelnas sudaro 26,46 mln. eurų arba 5,4 proc. mažiau nei 2014 m. sausio–rugsėjo mėnesių grynasis pelnas (27,96 mln. eurų).
Didžiausią neigiamą įtaką Bendrovės 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. veiklos rezultatams daro dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) sprendimų nepripažįstama reguliuojamos veiklos pajamų dalis. Atsižvelgiant į VKEKK sprendimus dėl 2010–2012 m. Bendrovės veiklos patikrinimo rezultatų ir dėl Bendrovės pripažinimo turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje, mažėja Bendrovei skirtų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų bei galios rezervų užtikrinimo paslaugų pajamos.
„Šių pajamų į 2015 m. tarpines finansines ataskaitas netraukiame vadovaudamiesi auditorių rekomendacijomis, tačiau ir toliau aktyviai giname savo poziciją dėl jų pripažinimo, siekdami minėtus VKEKK sprendimus panaikinti teisme. Preliminariais skaičiavimais, atmetus šių sprendimų įtaką rezultatams, Bendrovės 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. EBITDA siektų apie 50 mln. eurų ir būtų didesnė negu pernai tuo pačiu laikotarpiu, nepaisant netgi sumažėjusių komercinės elektros energijos gamybos apimčių“, – sako „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Juozas Bartlingas.
Komercine veikla laikoma Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės gamyba šiemet traukėsi dėl rekordiškai mažo vandens kiekio Nemune. Per 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. šioje elektrinėje pagaminta 16,4 proc. elektros energijos mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.
Pasak Bendrovės vadovo, 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. rezultatus gerino ir vartotojų sumokamas VIAP lėšas taupyti leido efektyvesnė remtinos elektros energijos gamyba Elektrėnų komplekse, taip pat sėkmingos pastangos mažinti veiklos ir aptarnavimo sąnaudas. Elektrėnuose, kur elektra nuo balandžio vidurio iki pat spalio vidurio gaminta siekiant šiltuoju metų laiku užtikrinti tiekimo saugumą, šiemet pagaminta beveik ketvirtadaliu daugiau remtinos elektros energijos. Palyginti su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, elektros energijos gamybos Elektrėnų komplekse efektyvumas 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. buvo apie 9 proc. didesnis.
Lyginant preliminarius 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. Bendrovės rezultatus su to paties 2014 m. laikotarpio rezultatais, matyti aiškus teigiamas pirkimų, apskaitos ir darbo santykių administravimo funkcijų iškėlimo rezultatas, taip pat mažėjo išlaidos ir nuomos, transporto, komunalinėms ir kitoms paslaugoms.
2015 m. sausio–rugsėjo mėnesių neaudituotos tarpinės konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos bus skelbiamos 2015 m. lapkričio 27 d.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė) informuoja, jog 2015 m. lapkričio 17 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas nutarė atmesti Bendrovės skundus dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo”, Nr. O3-875, bei 2014 m. gruodžio 11 d. Komisijos nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos vienašališko nustatymo”, Nr. O3-934, panaikinimo.
Bendrovė primena, jog 2015 m. gegužės 25 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi nutarė nutraukti administracinę bylą dėl 2014 m. lapkričio 28 d. Bendrovės skundo dėl Komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo”, Nr. O3-875, panaikinimo.
Bendrovė šią Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį apskundė, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi nutarė patenkinti šį Bendrovės atskirąjį skundą ir grąžino bylą nagrinėti pirmos instancijos teismui bei nustatė, jog yra tikslinga sujungti bylą su ginču dėl 2014 m. gruodžio 11 d. Komisijos nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos vienašališko nustatymo”, Nr. O3-934, panaikinimo. Pastarasis nutarimas įgyvendina Bendrovės Vilniaus apygardos administraciniam teismui apskųstą Komisijos nutarimą dėl 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“ AB Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo”, Nr. O3-875, apie kurį buvo skelbta Bendrovės 2014 m. gruodžio 15 d. pranešime apie esminį įvykį.
Pirkimo signalas @0.741.

 


2 pav. 2015 m. devynių mėnesių Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatoriaus „Lietuvos dujos“ grynasis pelnas, uždirbtas iš dujų skirstymo veiklos buvo 73 proc. didesnis nei pernai tuo pačiu metu ir sudarė 6 mln. EUR. Pernai sausio–rugsėjo mėn. grynasis dujų skirstymo veiklos pelnas sudarė 3,5 mln. EUR. 2014 m. devynių mėnesių įmonės grynasis pelnas, kartu sudėjus tęsiamos dujų skirstymo veiklos ir nutrauktos dujų tiekimo veiklos rezultatus, iš viso buvo 85,5 mln. EUR, tame tarpe nutrauktos dujų tiekimo veiklos pelnas buvo 82,1 mln. EUR.
Per 2015 m. devynis mėnesius „Lietuvos dujos“ uždirbo 13,4 mln. EUR pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA). Tai 25 proc. daugiau nei 2014 m. sausio – rugsėjo mėn., kai EBITDA buvo 10,7 mln. EUR. Šį pokytį lėmė geresni veiklos rezultatai dėl didesnių pajamų ir sumažėjusių sąnaudų.
Bendrovės 2015 m. devynių mėnesių pardavimo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 4 proc. ir sudarė 36,8 mln. EUR (2014 m. atitinkamai – 35,5 mln. EUR). Bendrovės sąnaudos, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 5 proc. ir sudarė 31 mln. EUR (2014 m. sausį-rugsėjį atitinkamai – 32,6 mln. EUR). Bendras sąnaudų lygis sumažėjo dėl remontų ir priežiūros, darbo užmokesčio bei kitų sąnaudų mažėjimo.
„Pokytis, šiemet įvykęs „Lietuvos dujose“, yra akivaizdus – pasiekti finansiniai rezultatai atspindi organizacijos pasiruošimą pereiti į naują gyvavimo lygmenį, susijungti su elektros skirstymo bendrove ir toliau sėkmingai užtikrinti kokybišką gamtinių dujų skirstymo veiklą. Bendrovės priimti sprendimai dėl apskaitos politikos pakeitimo ir nuosekliai įgyvendinamos efektyvinimo priemonės daro įtaką sąnaudų mažėjimui ir atitinkamai prisideda prie gerėjančių finansinių rezultatų“, – sako Liudas Liutkevičius, „Lietuvos dujų“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
Įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiojo energetikos paketo nuostatas dėl gamtinių dujų sektoriaus veiklų atskyrimo, dujų tiekimo veiklos turtas, teisės ir pareigos pagal 2014 m. spalio 15 d. AB „Lietuvos dujos“ dalies pirkimo – pardavimo sutartį 2014 m. spalio 31 dienos būklei buvo parduoti UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Dėl informacijos palyginamumo, aukščiau pateikti 2014 m. devynių mėnesių tęsiamos gamtinių dujų skirstymo veiklos duomenys. Be to, palyginamieji 2014 m. devynių mėnesių duomenys yra pertvarkyti įvertinant retrospektyviai apskaitytą ilgalaikio turto vertės sumažėjimą 2013 m. gruodžio 31 d.

 


3 pav. Elektros skirstymo bendrovės LESTO grynasis pelnas per tris 2015 metų ketvirčius, remiantis preliminaria neaudituota Bendrovės finansine atskaitomybe, siekė 59,153 mln. eurų. Tai 2,9 karto daugiau nei 2014 metų sausio-rugsėjo mėnesiais, kai grynasis pelnas buvo 20,356 mln. eurų.
Bendrovės grynojo pelno augimui įtakos turėjo ženkliai mažesnės ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacinės sąnaudos. Jos apskaičiuotos, remiantis metų pradžioje naujai įvertinta Bendrovės ilgalaikio materialaus turto verte.
2015 metų sausio-rugsėjo mėnesiais Bendrovė uždirbo 99,212 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 3,7 proc. mažiau nei 2014 metais tuo pat metu, kai EBITDA buvo 102,973 mln. eurų. EBITDA marža palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 1,54 proc. punkto iki 23,05 procento.
Bendrovės pajamos 2015 metų sausio-rugsėjo mėnesiais siekė 430,511 mln. eurų ir buvo 10,1 proc. mažesnės nei 2014 metais atitinkamu laiku. Pajamos smuko dėl mažesnių elektros energijos tarifų nuo šių metų sausio 1 dienos.
„Mūsų taikomos efektyvumo didinimo priemonės, kuriomis siekiame mažinti patiriamas veiklos sąnaudas ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, leido padidinti EBITDA maržos rodiklį. Per trečiąjį ketvirtį užbaigėme stambius investicijų projektus, kurie ilgainiui padės mažinti mūsų tinklo priežiūros bei remonto sąnaudas ir užtikrinti patikimą elektros tiekimą ir skirstymą mūsų klientams“, – teigė Aidas Ignatavičius, LESTO generalinis direktorius.

 


4 pav. City Service SE informuoja, kad 2015 m. lapkričio 16 d. buvo gautas bendrovę kontroliuojančio akcininko UAB „ICOR“ raštas dėl ketinimo teikti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti City Service SE akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius.

 


5 pav. 2015 m. lapkričio 16 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliarą, kurio pagrindu oficialaus siūlymo teikėjai, kuriuos 2015 m. lapkričio 5 d. sutarties pagrindu atstovauja akcinė bendrovė „Invalda INVL“, savanoriško oficialaus siūlymo metu ketina supirkti visas oficialaus siūlymo teikėjams nepriklausančias akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ , kurios kodas 152105644, paprastąsias vardines akcijas - 3 509 076 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas, kurių ISIN kodas LT0000127151, kas sudaro 8,12 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia 8,12 proc. balsų.
Oficialus siūlymas bus įvykęs ir tuo atveju, jeigu pardavimui nebus pateikta nė viena paprastoji vardinė 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcija, kurios ISIN kodas LT0000127151.
Oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną po priežiūros institucijos sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos – 2015 m. lapkričio 20 dieną. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis - 14 dienų (nuo 2015 m. lapkričio 20 d. iki 2015 m. gruodžio 3 d. (įskaitytinai)).
Nekonkurencinio savanoriško oficialaus siūlymo kaina yra 0,35 euro už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akciją, už akcijas atsiskaitoma pinigais.
Oficialus siūlymas bus įgyvendinamas per AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialaus siūlymo rinką, tarpininkaujant AB bankui „Finasta“.
Oficialaus siūlymo metu teisę parduoti akcijas turi akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai, nebalsavusieji priimant 2015 m. spalio 28 d. sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą arba balsavusieji „prieš“ jį.
Pertvarkius akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai be atskiro valios išreiškimo taps uždarojo tipo investicinės bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, dalyviais.
Prieš priimdami sprendimą parduoti ar neparduoti turimas akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijas oficialaus siūlymo metu, akcininkai turi atkreipti dėmesį, kad oficialaus siūlymo teikėjai ir akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ nėra įvertinę, ar akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijos, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus akcininko žinias ir patirtį investavimo srityje, bus tinkamos konkrečiam akcininkui, jeigu akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ gaus uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją.

AB „INVL Baltic Real Estate“ valdyba neteikia rekomendacijų akcijų savininkams priimti arba atmesti oficialų siūlymą.

 


6 pav. 2015 m. lapkričio 16 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliarą, kurio pagrindu oficialaus siūlymo teikėjai, kuriuos 2015 m. lapkričio 5 d. sutarties pagrindu atstovauja akcinė bendrovė „Invalda INVL“, savanoriško oficialaus siūlymo metu ketina supirkti visas oficialaus siūlymo teikėjams nepriklausančias akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ , kurios kodas 152105644, paprastąsias vardines akcijas - 3 509 076 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas, kurių ISIN kodas LT0000127151, kas sudaro 8,12 proc. visų akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išleistų akcijų skaičiaus ir suteikia 8,12 proc. balsų.
Oficialus siūlymas bus įvykęs ir tuo atveju, jeigu pardavimui nebus pateikta nė viena paprastoji vardinė 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcija, kurios ISIN kodas LT0000127151.
Oficialus siūlymas pradedamas įgyvendinti ketvirtą darbo dieną po priežiūros institucijos sprendimo patvirtinti cirkuliarą dienos – 2015 m. lapkričio 20 dieną. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis - 14 dienų (nuo 2015 m. lapkričio 20 d. iki 2015 m. gruodžio 3 d. (įskaitytinai)).
Nekonkurencinio savanoriško oficialaus siūlymo kaina yra 0,35 euro už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 euro nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akciją, už akcijas atsiskaitoma pinigais.
Oficialus siūlymas bus įgyvendinamas per AB NASDAQ OMX Vilnius Oficialaus siūlymo rinką, tarpininkaujant AB bankui „Finasta“.
Oficialaus siūlymo metu teisę parduoti akcijas turi akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai, nebalsavusieji priimant 2015 m. spalio 28 d. sprendimą pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą arba balsavusieji „prieš“ jį.
Pertvarkius akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai be atskiro valios išreiškimo taps uždarojo tipo investicinės bendrovės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, dalyviais.
Prieš priimdami sprendimą parduoti ar neparduoti turimas akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijas oficialaus siūlymo metu, akcininkai turi atkreipti dėmesį, kad oficialaus siūlymo teikėjai ir akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ nėra įvertinę, ar akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijos, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus akcininko žinias ir patirtį investavimo srityje, bus tinkamos konkrečiam akcininkui, jeigu akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ gaus uždarojo tipo investicinės bendrovės licenciją.

 


7 pav. Olympic Entertainment Group akcijų kaina dugną stiprumą patikrino su išaugusia apyvarta. Stiprus.

 


8 pav. Amber Grid pildymosi signalas @1.04.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 17 16:37     #40652
 hi was just seeing if you minded a comment. i like your website and the thme you picked is super. I will be back
http://www.information-facts.com/what-are-the-6-types-of-technology/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis