Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Spalio 30 d. Biržos apžvalga

2015 m. Spalio 30 d. Biržos apžvalga 2015 m. Spalio 30 d. Biržos apžvalga

Pasižiūrime, kas čia įdomaus per savaitę įvyko, kol laikinai buvau atsitraukęs nuo reikalų.
Naujienų buvo ir dar eina, svyravimai padidėję, apyvartų irgi sočiai. Kainų judėjimas vyko į abi puses ir pakankamai intensyviai. Indeksai per savaitę buvo gerai patampyti.
Vilniaus indeksas nuvažiavo į apačią per 0.85%, kai kiti indeksai savaitę užbaigė skaisčiai žaliuodami. Labiausiai kilo Rygos akcijų indeksas. OMXR pakilo 2.8%.
Apžvelkime pozicijas.

 


1 pav. AB „Vilniaus baldai“ 2015 m. sausio – rugpjūčio mėn. pardavimai sudarė 43 900 tūkst. EUR.
Grupės 2015 m. sausio – rugpjūčio mėn. grynasis pelnas siekė 2 160 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 3 844 tūkst. EUR.

 


2 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB informuoja, kad 2015 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) pritarė Vyriausybės nutarimo projektui „Dėl akcijų išpirkimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas).
Kaip skelbta 2014 m. lapkričio 20 d. Bendrovės pranešime apie esminį įvykį, 2014 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – Teismas) kasacine tvarka išnagrinėjęs bylas dėl valstybės pareigos išpirkti pasibaigusio juridinio asmens AB LIETUVOS ELEKTRINĖ smulkiųjų akcininkų akcijas bei dėl teisingos šių akcijų kainos nustatymo, konstatavo, kad ši valstybės prievolė yra išlikusi ir turi būti įvykdyta, taip pat nustatė 1,78 Eur (6,13 Lt) AB LIETUVOS ELEKTRINĖ privalomai išperkamų akcijų kainą.
Vyriausybė nutarė pasiūlyti, kad „Lietuvos energija“, UAB (kodas 301844044, buveinė Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) įsigytų savo nuosavybėn pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2014, valstybės išpirktinas buvusios AB LIETUVOS ELEKTRINĖS smulkiųjų akcininkų akcijas. Vyriausybė pavedė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai priimti sprendimus ir atlikti veiksmus, reikalingus užtikrinti Vyriausybės nutarimo 1 punkte nurodyto akcijų įsigijimo įgyvendinimą, šiomis pagrindinėmis sąlygomis:
1. Išpirkimo tikslu akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖS akcijos yra prilyginamos „Lietuvos energijos gamyba“, AB (kodas 302648707, buveinė Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika) 1 Lt (0,29 euro) nominalios vertės paprastosioms vardinėms nematerialiosioms akcijoms, kurių ISIN kodas yra LT0000128571 (toliau – Akcijos), pagal Vyriausybės nutarimo 1.3.1 papunktyje nurodytą santykį.
2. Vienos išperkamos Akcijos kaina – 1,2959 euro.
3. „Lietuvos energija“, UAB, Akcijas išpirks šia apimtimi:
3.1. tik tas akcijas, kurios nuosavybės teise įgytos konvertuojant Vyriausybės nutarimo 1.3.2 papunktyje nurodytas akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖS (pasibaigusi po reorganizavimo 2011 m. rugpjūčio 5 d.) akcijas į Lietuvos energija, AB (dabartinis pavadinimas „Lietuvos energijos gamyba“, AB) akcijas po akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖS reorganizavimo (reorganizavimo metu už vieną turėtą akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖS akciją buvo suteikta 1,37 Akcijos) ir nebuvo perleistos tretiesiems asmenims;
3.2. tik tą akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijų kiekį, kurį smulkusis akcininkas akcinėje bendrovėje LIETUVOS ELEKTRINĖ (pasibaigusi po reorganizavimo 2011 m. rugpjūčio 5 d.) nuosavybės teise valdė ne vėliau kaip 2008 m. rugpjūčio 5 d.
4. Smulkieji akcininkai, kurie per 90 dienų nuo viešo paskelbimo apie Akcijų išpirkimą „Lietuvos energija“, UAB, įstatuose nurodytame šaltinyje dienos iš „Lietuvos energija“, UAB, nepareikalaus išpirkti turimų Akcijų, praras teisę reikalauti, kad „Lietuvos energija“, UAB, nupirktų jų turimas Akcijas.
5. „Lietuvos energija, UAB, už Akcijas atsiskaito ne vėliau kaip per 3 mėnesius po Vyriausybės nutarimo 1.4 punkte nustatyto termino pabaigos.
6. Valstybė neperduoda, o „Lietuvos energija“, UAB, neperima jokių kitų valstybės prievolių, susijusių su akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖS smulkiųjų akcininkų akcijų išpirkimu (neišpirkimu), įskaitant, bet neapsiribojant, galimomis prievolėmis, susijusiomis su žalos atlyginimu, netesybų, palūkanų mokėjimu ir kita.
Vyriausybės Nutarimas įsigalios kitą dieną po jo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė) informuoja, jog Bendrovės valdybos narys ir Didmeninės elektros prekybos departamento direktorius Vidmantas Salietis nuo 2015 m. lapkričio 2 d. be Bendrovėje užimamų pareigų eis ir Energijos tiekimas UAB (toliau – „Energijos tiekimas“ ) generalinio direktoriaus pareigas.
Įgyvendinant „Lietuvos energija“ UAB vertės grandinės išgryninimo programą, numatomas Bendrovės vykdomos komercinės elektros energijos didmeninės prekybos veiklos dalies atskyrimas. Dėl to „Energijos tiekimas“ ir Bendrovė 2015 m. spalio 12 d. pasirašė didmeninės elektros komercinės verslo dalis pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią dalis Bendrovės vykdomos veiklos nuo 2016 m. sausio 1 d. pereis „Energijos tiekimui“. Kartu Bendrovė primena, jog 2015 m. liepos 28 pranešime apie esminį įvykį buvo skelbta, kad „Lietuvos energija“, UAB, Stebėtojų taryba tos pačio dienos posėdyje pritarė Bendrovės valdybos nario Vidmanto Saliečio kandidatūrai į „Energijos tiekimo“ generalinio direktoriaus pareigas.
Šis sandoris įvykdytas įgyvendinant „Lietuvos energijos“ įmonių grupės veiklos grandinės išgryninimo programą, kurios apimtyje numatytas Bendrovės gamybos veiklos išgryninimas nuo Bendrovės atskiriant dalį Bendrovės vykdomos komercinės elektros energijos didmeninės prekybos veiklos.
Pelno fiksavimo signalas @0.709.

 


3 pav. 2015 metų 9 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas ir AB „INVL Baltic Farmland“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 270 tūkst. eurų.
Papildoma informacija:
Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ per devynis šių metų mėnesius gavo 339 tūkst. eurų pajamų ir uždirbo 270 tūkst. eurų grynojo pelno. „INVL Baltic Farmland“ įsteigta 2014 m. balandį, todėl praėjusių metų devynių mėnesių duomenys (135 tūkst. eurų pajamų ir 56 tūkst. eurų pelno) nėra palyginami.
2015 m. trijų ketvirčių „INVL Baltic Farmland“ pajamos sudaro apie 74 proc. prognozuoto 2015 m. rezultato (457 tūkst. eurų), o grynasis pelnas – apie 85 proc. prognozuoto 2015-ųjų pelno (316 tūkst. eurų). Metų prognozė parengta darant prielaidą, kad valdomų žemės sklypų vertė nesikeis.
„Rekordinis grūdų derlius bei apribojimai pirkti žemės ūkio paskirties žemę lemia, kad derlingos žemės paklausa išlieka labai didelė. Šiuo metu baigiame pasirašyti nuomos sutartis 2016 metams – dėl didelės derlingos žemės paklausos, planuojame daugiau nei 10 proc. didesnes nuomos pajamas nei 2015-aisiais“, - sakė „INVL Baltic Farmland” įmonių žemes administruojančios „INVL Farmland Management“ direktorė Kristina Urbonienė.
Nuo 2015 metų liepos 1 d. „INVL Baltic Farmland“ valdomų įmonių žemės sklypus administruoja vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Farmland Management“.

 


4 pav. Olympic Entertainment Group 9 mėn. pajamos augo 9.6%.
Pozicijoje suveikė dieninis pirkimo signalas.

 


5 pav. Informuojame, kad 2015 m. spalio 27 d. užbaigtas City Service AS pertvarkymas į Europos akcinę bendrovę (Societas Europaea, SE).
Užbaigus Pertvarkymą, Pertvarkymo dieną Bendrovės teisinė forma buvo pakeista į SE, pertvarkytos Bendrovės pavadinimas tapo City Service SE, kuriai pagal įstatymą perėjo visas Bendrovės turtas, teisės ir įsipareigojimai. Pertvarkius Bendrovę į SE jos veikla tęsiama.
Pertvarkymo dieną kiekvienas Bendrovės akcininkas turi tokį patį City Service SE akcijų skaičių, kurį jis turėjo Bendrovėje iki Pertvarkymo dienos.
Pertvarkymo dieną City Service SE įstatinis kapitalas yra toks pats, koks buvo Bendrovėje iki Pertvarkymo dienos – 9 483 000 EUR, ir padalintas į 31 610 000 vnt. 0,30 EUR nominalios vertės akcijų; akcijų ISIN kodas bus EE3100126368.
Po Pertvarkymo užbaigimo City Service SE stebėtojų taryba ir valdyba nepasikeitė – darbą stebėtojų taryboje tęsia Andrius Janukonis (pirmininkas), Gintautas Jaugielavičius ir Artūras Gudelis, valdyboje – Jonas Janukėnas.
Įgyvendinus Pertvarkymą, toliau bus atliekami reikiami veiksmai Bendrovės akcijų įtraukimui į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kaip tai numatyta 2015 m. balandžio 30 d. AB „City Service“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais.

 


6 pav. Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2015 m. spalio 29 d. nustatė AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą, galiosiančią 2016 metais – 7,92 Eur už MWh. Ši kainos viršutinė riba bus taikoma ir po AB „Lietuvos dujos“ reorganizacijos veiksiančiai AB „Energijos skirstymo operatorius“.
2016 m. skirstymo kainos viršutinė riba palyginus su 2015 m. didėja 6 proc. Pagrindinė didėjimo priežastis yra mažėjantys gamtinių dujų skirstomi kiekiai.
AB „Lietuvos dujos“ valdyba, atsižvelgdama į nustatytą kainos viršutinę ribą, artimiausiu metu priims sprendimą dėl konkrečių gamtinių dujų skirstymo kainų, galiosiančių nuo 2016 m. sausio 1 d., dydžio. Konkrečios kainos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus suderinimui pateiktos VKEKK.

 


7 pav. Baltikos 9 mėn. pardavimai sumenko 3%.

 


8 pav. 2015 m. spalio 29 d. AB „Kauno energija“ valdyba patvirtino neaudituotą konsoliduotųjų ir Bendrovės 2015 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
Bendrovės 2015 m. 9 mėnesių veiklos rezultatas pagal Tarptautinius apskaitos standartus yra pelnas (prieš apmokestinimą) – 2 280 tūkst. Eur (2014 m. 9 mėnesių rezultatas nuostolis – 1 426 tūkst. Eur), pardavimų pajamos – 41 856 tūkst. Eur (2014 m. 9 mėnesių – 50 711 tūkst. Eur), o Grupės, kurią 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė AB „Kauno energija“ bei jos dukterinė bendrovė – UAB „Kauno energija NT“ (įm. kodas 303042623), pelnas (prieš apmokestinimą) – 2 269 tūkst. Eur (2014 m. 9 mėnesių rezultatas nuostolis – 1 417 tūkst. Eur), pardavimų pajamos – 41 851 tūkst. Eur (2014 m. 9 mėnesių – 50 706 tūkst. Eur). Iki 2015 m. rugsėjo 7 d. į Grupės sudėtį įėjo ir dukterinė bendrovė UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ (įm. kodas 300580563), kuri 2015 m. rugsėjo 7 d. buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro.
2015 m. 9 mėnesių EBITDA: Bendrovės – 7 415 tūkst. Eur (2014 m. 9 mėnesių – 3 082 tūkst. Eur), Grupės – 7 417 tūkst. Eur (2014 m. 9 mėnesių – 3 105 tūkst. Eur).
Bendrovė 2015 m. vykdo pradėtus ir planuoja įgyvendinti naujus investicinius projektus koncentruotus į gamybos sektoriaus vystymą, siekdama mažinti šilumos gamybos ir įsigijimo sąnaudas, užtikrinti patikimą šilumos tiekimą, mažinti perdavimo nuostolius, didinti šilumos tiekimo sistemos efektyvumą. Dėl to Bendrovės 2015 m. 9 mėnesių pelnas prieš apmokestinimą, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio rezultatu, padidėjo, nors Bendrovės pardavimų pajamos už 2015 m. 9 mėnesius, palyginus su 2014 m. to paties laikotarpio pajamomis yra mažesnės 17,5 proc.

 


9 pav. Spalio 30 dieną AB LESTO per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) informavo šių metų balandžio 15 dieną skelbto ilgalaikės 70 mln. eurų paskolos pirkimo dalyvius apie sudarytą eilę ir nustatytą laimėtoją.
Pirkimo komisijos sprendimu palankiausią pasiūlymą pateikė Pohjola Bank Plc. Paskolos sutartį su pirkimo laimėtoju ketinama pasirašyti, praėjus pagal pirkimo procedūras privalomam 15 dienų pirkimo sutarties pasirašymo atidėjimo terminui.
Lėšos bus skirtos Bendrovės finansinių įsipareigojimų refinansavimui ir bendrų kredito gavėjo poreikių finansavimui. Numatyta kintama paskolos palūkanų bazė – 1 mėn. EURIBOR.

Spalio 30 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2015 m. rugsėjo mėn. 21 d. pakeista Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtino skirstymo paslaugos kainos viršutines ribas 2016 metams:
skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais – 1,000 euro ct/kWh,
skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais – 1,766 euro ct/kWh.
Šiuo metu skirstymo paslaugos kaina vidutinės įtampos tinklais yra 1,178 euro ct/kWh, žemos įtampos tinklais – 1,550 euro ct/kWh.
Spalio 30 d. Komisija patvirtino visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2016 metams – 0,165 euro ct/kWh. Šiuo metu visuomeninio tiekimo paslaugos kaina yra 0,139 euro ct/kWh.

 


10 pav. Tallinna Vesi 9 mėn. pardavimai augo 3.7%.

 


11 pav. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. spalio 30 d. nutarė paskelbti LITGRID AB valdybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu patvirtintas elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre. Nuo 2016 m. sausio 1 d. patvirtinta vidutinė perdavimo paslaugos kaina – 0,691 ct/kWh, sisteminių paslaugų kaina – 0,203 ct/kWh.
Savaitinis pirkimo signalas @0.641.

 


12 pav. „Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas 2015 m. trečio ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 4,4 mln. eurų, kai 2014 m. trečią ketvirtį pelnas siekė 4,9 mln. eurų, t.y. sumažėjo 11,2%. Grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2015 m. devynis mėnesius sudarė 8,3 mln. eurų, kai 2014 m. atitinkamu laikotarpiu „Aprangos“ grupė uždirbo 9,8 mln. eurų konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą (sumažėjo 14,9%).
„Aprangos“ grupės 2015 m. trečio ketvirčio EBITDA sudarė 5,8 mln. eurų, t.y. sumažėjo 7,8%, lyginant su 2014 m. trečiuoju ketvirčiu. Grupės EBITDA per 2015 m. devynis mėnesius sudarė 12,8 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2014 m. laikotarpiu, sumažėjo 8,4%.
Kritimas pozicijoje niekaip nesibaigia...

 


13 pav. 1. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų taryba 2015-07-31 atšaukė iš bendrovės Valdybos nario pareigų Mindaugą Utkevičių ir Stepą Telešių.
2. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų taryba 2015-07-31 išrinko Valdybos nariais Sigitą Dobilinską ir Aleną Gumuliauską AB „Lietuvos geležinkeliai“ vyriausiojo finansininko pavaduotoją.
3. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų taryba 2015-08-05 atšaukė iš bendrovės Valdybos nario pareigų Eglę Vyšniauskaitę ir Andrių Šniuolį.
4. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų taryba 2015-08-05 išrinko Valdybos nariais Martiną Jonkų, AB DFDS Seaways juridinio skyriaus vadovą, ir Mantą Vilūną, Susiekimo ministerijos ministro patarėją .
5. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų taryba 2015-10-16 atšaukė iš bendrovės Valdybos nario pareigų Saulių Girdauską ir Mantą Vilūną .
6. AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų taryba 2015-10-16 išrinko Valdybos nariais Naglį Vyšniauską, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Riedmenų departamento direktorių ir Vidą Žvinį , „Rail Baltica“ projekto direkcijos direktoriaus pavaduotoją.

 


14 pav. AB „Rokiškio sūris“ grupės 2015 m. 9 mėnesių konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 145,838 mln. EUR, t.y. 23,67 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2014 m. 9 mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 191,050 mln. EUR.
AB „Rokiškio sūris“ grupės 2015 m. 9 mėnesių konsoliduotas neaudituotas grynasis pelnas – 1,618 mln. EUR. Per 2014 m. 9 mėn. grupė patyrė 374 tūkst. EUR nuostolio.

 


15 pav. AB „Utenos trikotažas“ pardavimai per 2015 metų 9 mėn. sudarė 12 mln. EUR ir buvo 0,9 proc. didesni lyginant su tuo pačiu 2014 metų laikotarpiu.
Konsoliduoti AB ,,Utenos trikotažo“ grupės pardavimai per 2015 metų 9 mėn. sudarė 14,1 mln. EUR ir buvo 4,9 proc. mažesni lyginant su tuo pačiu 2014 metų laikotarpiu.
AB „Utenos trikotažas“ per 2015 m. 9 mėn. uždirbo 64 tūkst. EUR veiklos pelno, kai per 2014 m. buvo uždirbta 668 tūkst. EUR veiklos pelno.
AB „Utenos trikotažas“ grupė per 2015 m. 9 mėn. uždirbo 329 tūkst. EUR veiklos pelno, kai per 2014 m. tą patį laikotarpį uždirbo 1 216 tūkst. EUR veiklos pelno.
„AB „Utenos trikotažo“ 9 mėn. veiklos rezultatas vis dar įtakojamas Rusijos ekonomikos turbulencijos pasėkmių bendrovės eksportui. Tačiau sparčiai reaguojant į pasikeitusius pagrindinių klientų poreikius ir nuosekliai vykdant ilgalaikę strategiją, jau trečią ketvirtį pavyko stabilizuoti išaugusius veiklos kaštus bei fiksuoti pelną,“ – sako Eimundas Mačiulis, AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius.
Susitraukus Rusijos mažmeninės prekybos rinkai, dalis didžiųjų „Utenos trikotažo“ klientų arba išėjo iš Rusijos rinkos, arba ženkliai sumažino mados ir specialiosios paskirties drabužių užsakymus. Šiuos pokyčius pavyko kompensuoti lanksčiau įgyvendinant esamų klientų poreikius, pritraukiant naujus klientus bei augančia nuosavų prekių ženklų paklausa.
Bendrovės plėtojamų nuosavų prekės ženklų - ABOUT ir „Utenos trikotažas“ - pardavimai per 2015 m. 9 mėnesius išaugo 40 proc., lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu.
„Utenos trikotažas“ nuosekliai įgyvendina ilgalaikę strategiją, kurios svarbiausios kryptys yra inovacijų diegimas ir kūrimas, aukštesnės pridėtinės vertės produkcijos gamyba ir nuosavų prekės ženklų vystymas. Ši strategija leidžia lanksčiau reaguoti į pokyčius atskirose rinkose, o kartu reikalauja investicijų – tiek į gamybos pajėgumus, tiek ir į ilgalaikę rinkodarą. Jau baigiama įgyvendinti šiemet pradėta modernizavimo programa, skirta gamybinių pajėgumų ir inovatyvių medžiagų asortimento didinimui. Netrukus bendrovė galės pasiūlyti klientams medžiagų su nauja skaitmenine marginimo apdaila bei papildomų funkcijų prisodrintų medžiagų su lino pluoštu ir elastanu.

 


16 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas.


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 06 17:35     #40239
 Brilliant outlined data. I thank you for that. Most likely it will be exceptionally helpful for my future ventures. Maybe you want to see some different posts on the same subject!http://www.draft-vip.com

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital