Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Rugpjūčio 31 d. Biržos apžvalga

2015 m. Rugpjūčio 31 d. Biržos apžvalga 2015 m. Rugpjūčio 31 d. Biržos apžvalga

Šiandien prekybinę savaitę pradėjome su dideliu naujienų srautu. Bendrovės skelbė pusmetinius veiklos rezultatus. Skaitėm ir „virškinom“. Vertinti neskubėjom. Sugeneravome labai mažas apyvartas.
Pirkėjų ir pardavėjų balansas šiandien didesnis buvo meškų pusėje. Rygos ir Vilniaus akcijos kilo. Taline investuotojai buvo linkę akcijas parduoti.

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, kodas 120059523, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius. Bendras akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 290 685 740; ISIN kodas - LT0000116220.
Pranešame, kad 2015 m. rugpjūčio 31 d. įvykusiuose AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybos posėdžiuose buvo apsvarstytas ir aprobuotas AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygų projektas.
AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygų (toliau – Reorganizavimo sąlygos) pagrindu AB LESTO ir akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ yra reorganizuojamos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalį sujungimo būdu.
Reorganizuojamos (po reorganizavimo pasibaigsiančios) bendrovės:
- AB LESTO (kodas 302577612, teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, akcijų emisijos (ISIN) kodas LT0000128449) (toliau - LESTO) ir
- akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (kodas 120059523, teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT- 03212, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT200595219, akcijų emisijos (ISIN) kodas LT0000116220) ,
kurias numatoma sujungti ir kurių pagrindu po reorganizavimo numatoma sukurti naują bendrovę – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus AB „Energijos skirstymo operatorius“, teisinė forma – akcinė bendrovė, būsimas buveinės adresas - Aguonų g. 24, LT- 03212, Vilnius, Lietuvos Respublika, akcijų emisijos (ISIN) kodas bus suteiktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų emisiją įregistravus Centriniame vertybinių popierių depozitoriume) (toliau - ESO).
Sprendimą dėl LESTO ir „Lietuvos dujų“ reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų tvirtinimo ir kitų susijusių klausimų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priims LESTO ir „Lietuvos dujų“ visuotiniai akcininkų susirinkimai. Po reorganizavimo bus įsteigta ir pradės veikti nauja akcinė bendrovė - ESO.
LESTO ir „Lietuvos dujų“ akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo veiksiančios ESO akcijas Reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka ir pagrindais.
ESO, po jos įregistravimo Juridinių asmenų registre, nedelsiant teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis dėl elektros energijos skirstymo licencijos, visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijos bei gamtinių dujų skirstymo licencijos (toliau – Licencijos) išdavimo.
Po reorganizavimo veiksianti ESO perims visą LESTO ir „Lietuvos dujų“ ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, taip pat ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal LESTO ir „Lietuvos dujų“ sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles. ESO taip pat perims visas teises į LESTO ir „Lietuvos dujų“ naudotas licencijas, leidimus bei atestatus, jeigu teisės aktai numato tokio teisių perdavimo galimybę bei kitas LESTO ir „Lietuvos dujų“ teises ir pareigas pagal sandorius bei kitais pagrindais atsiradusias prievoles (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas kolektyvines ir darbo sutartis, LESTO ir „Lietuvos dujų“ bankų sąskaitose esančias lėšas, sutartis su naujaisiais bei esamais elektros energijos ir dujų skirstymo paslaugų vartotojais, elektros energijos gamintojais, elektros energijos ir gamtinių dujų tiekėjais, taip pat prekių, paslaugų ir/ar darbų tiekėjais) bei teises ir pareigas, kylančias iš kitų LESTO ir „Lietuvos dujų“ sudarytų dokumentų (techninių sąlygų, projektavimo sąlygų ir kt.), išskyrus LESTO ir „Lietuvos dujų“ teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu (toliau šis nurodytas ESO perimamas turtas, teisės ir pareigos įvardijami kaip Perduodamas turtas, teisės ir pareigos).
ESO iš LESTO ir „Lietuvos dujų“ perims visą Perduodamą turtą, teises ir pareigas, visi LESTO ir „Lietuvos dujų“ sandoriai bus įtraukti į ESO buhalterinę apskaitą. Paaiškėjus Licencijų įsigaliojimo dienai, perdavimo dieną (t.y., atitinkamą dieną iki Licencijų įsigaliojimo dienos) bus pasirašyti atskiri Perduodamo turto, teisių bei pareigų perdavimo-priėmimo aktai tarp ESO ir LESTO bei ESO ir „Lietuvos dujų“.
Planuojama ESO veiklos pradžia perėmus iš LESTO ir „Lietuvos dujų“ Perduodamą turtą, teises ir pareigas - 2016 m. sausio 1 d.
Su reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo pradėsiančios veiklą ESO įstatų projektu, LESTO ir „Lietuvos dujos“ 3 paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais, LESTO ir „Lietuvos dujų“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniais, reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bei LESTO ir „Lietuvos dujų“ valdybų parengtomis ataskaitomis apie numatomą reorganizavimą galima susipažinti LESTO buveinėje (Aguonų g. 26, Vilnius, Lietuvos Respublika) ir „Lietuvos dujų“ buveinėje (Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika), darbo dienomis nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min. ir nuo 12 val. 15 min. iki 16 val. 30 min. (penktadieniais iki 15.15 val.).

 


1 pav. 2015 m. sausio–birželio mėn. „Lietuvos energijos gamybos“ ir „Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupės rezultatai:
Bendrovės pardavimo pajamos per 2015 m. sausio–birželio mėn. sudarė 98,03 mln. eurų ir buvo 6,2 proc. didesnės negu 2014 m. sausį–birželį. Bendros pajamos išaugo beveik 15 proc. ir pasiekė 107,37 mln. eurų.
Bendrovės EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) 2015 m. sausio–birželio mėn. buvo 28,33 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. sausio–birželio EBITDA (34,33 mln. eurų), sumažėjo 17,5 proc. Bendrovės EBITDA marža 2015 m. sausio–birželio mėn. siekė 26,4 proc.
Per 2015 m. sausio–birželio mėn. Bendrovė uždirbo 21,67 mln. eurų pelno iki apmokestinimo. Bendrovės grynasis pelnas siekė 19,26 mln. eurų ir buvo 14 proc. mažesnis nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (22,39 mln. eurų). Bendrovės grynojo pelno marža sudarė 17,9 proc. (prieš metus – 24,0 proc.).
Grupės pardavimo pajamos didėjo 11,2 proc. (iki 103,63 mln. eurų), bendros Grupės pajamos mažėjo 2,4 proc. (iki 112,40 mln. eurų).
Grupės EBITDA (30,28 mln. eurų) buvo 14,7 proc. mažesnis negu praėjusių metų to paties laikotarpio EBITDA (35,52 mln. eurų). Grupės EBITDA marža sumažėjo 3,9 proc. punkto ir per 2015 m. sausio–birželio mėn. siekė 26,9 proc.
Grupė uždirbo 15,71 mln. eurų pelno iki apmokestinimo, o Grupės grynasis pelnas sudarė 13,06 mln. eurų (54,9 proc. mažiau nei per 2014 m. sausio–birželio mėn.).
Bendrovės vadovybės komentaras apie rezultatus:
Bendrovės 2015 m. sausio–birželio mėn. rezultatai skiriasi nuo 2015 m. rugpjūčio 14 d. paskelbtų preliminarių neaudituotų Bendrovės rezultatų: mažesni ir pajamų, ir EBITDA, ir grynojo pelno rodikliai. Tai lėmė vadovaujantis Bendrovės auditoriaus rekomendacijomis 2015 m. sausio–birželio mėn. finansinėje atskaitomybėje įvertinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) sprendimai dėl Bendrovės 2010–2012 m. veiklos patikrinimo rezultatų bei Bendrovės pripažinimo turinčia didelę įtaką elektros energijos gamybos rinkoje. Dėl šių sprendimų Bendrovei 2015 metams buvo nustatytos sumažintos reguliuojamos kainos. 2015 m. sausio–birželio mėn. EBITDA ir grynąjį pelną tai atitinkamai sumažino 6,89 mln. eurų ir 6,0 mln. eurų. Šių sprendimų įtaka nebuvo įvertinta 2015 m. sausio–kovo mėn. finansinėje informacijoje, taip pat skelbiant preliminarius 2015 m. sausio–birželio mėn. rezultatus.
Visus VKEKK sprendimus, susijusius su minėtu reguliuojamos veiklos patikrinimu bei Bendrovės pripažinimu didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje, Bendrovė laiko nepagrįstais ir ginčija teisme. Atmetus šių sprendimų įtaką, 2015 m. sausio–birželio mėn. EBITDA siektų 35,22 mln. eurų, t. y. 2,6 proc. daugiau negu 2014 m. sausio–birželio mėn. Taigi, Bendrovė per metus išlaikė stabilų veiklos rezultatą.
„Siekėme ir toliau sieksime, kad mūsų veikla būtų vertinama teisingai, atsižvelgiant į realias rinkos sąlygas, galiojančių teisės aktų ir anksčiau priimtų reguliavimo sprendimų nuostatas. Bendrovė prekiauja elektros energija biržoje ir deda dideles pastangas, kad išliktų konkurencinga regioninėje rinkoje. Tuo pačiu nuolat didiname savo veiklos efektyvumą, siekdami prisidėti prie bendro visos valstybės tikslo – kaip galima labiau sumažinti subsidijų naštą vartotojams ir išlaikyti optimalų elektros energijos tiekimo saugumą“, – sako „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Juozas Bartlingas.
Siekdama mažinti VIAP lėšų poreikį ir optimizuoti veiklos sąnaudas Bendrovė nuo 2015 m. pradžios iš eksploatacijos išvedė pirmąjį ir antrąjį rezervinės elektrinės blokus, birželio mėn. baigė naujos biokuro katilinės, padėsiančios šilumą Elektrėnų gyventojams ir miestui gaminti už palankesnę kainą, statybą, taip pat įgyvendino su tuo susijusius veiklos organizavimo pokyčius, tęsė aptarnaujančių funkcijų optimizavimą – į aptarnaujančią Grupės įmonę perkėlė darbo santykių administravimo funkciją.
„Visi šie sprendimai padėjo sumažinti veiklos sąnaudas, pagreitinti procesus. Tuo pat metu daug dėmesio skyrėme ir tam, kad tiekimo saugumui užtikrinti reikalinga elektros energija būtų gaminama už optimalią kainą, o įrenginiai veiktų be trikdžių. Didesnė kvota leido visą remtiną elektros energijos kiekį gaminti efektyviu kombinuoto ciklo bloku, dėl to vienos per šį pusmetį Elektrėnuose pagamintos elektros energijos kilovatvalandės savikaina, palyginti su 2014 m. pirmuoju pusmečiu, mažėjo daugmaž ketvirtadaliu, o avarijų ar didesnių įrangos gedimų per šį laikotarpį nebuvo“, – sako. J. Bartlingas.
Bendrovės pagamintos elektros energijos apimtys 2015 m. sausio–birželio mėn., palyginti su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu, padidėjo 54 proc. – nuo 0,597 TWh iki 0,919 TWh. Tai padarė didžiausią įtaką Bendrovės pajamų augimui.
Reguliuojamos veiklos, kuri, Bendrovės vertinimu, apima elektros energijos ir šilumos gamybą Elektrėnų komplekse bei Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (Kruonio HAE) ir Elektrėnų komplekso teikiamas galios rezervavimo paslaugas, pajamos 2015 m. sausio–birželio mėn. buvo 60,6 mln. eurų – 38,1 proc. daugiau nei 2014 m. sausio–birželio mėn. Tai sudarė 54 proc. visų Grupės šio laikotarpio pajamų (pernai tuo pačiu laikotarpiu – 38 proc.).
Reguliuojamos veiklos dalis Bendrovės pajamose augo dėl to, kad, siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą šiltuoju metų laiku, elektros energija Elektrėnų komplekse šiemet pagal susitarimą su perdavimo sistemos operatoriumi nepertraukiamai gaminama nuo pat balandžio vidurio. Iki birželio pabaigos čia pagaminta 0,445 TWh, t. y. 3,4 karto daugiau negu 2014 m. sausį–birželį (0,130 TWh).
Komercine veikla Bendrovė laiko elektros energijos gamybą Kruonio HAE ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje (Kauno A. Brazausko HE), taip pat elektros energijos didmeninę ir mažmeninę prekybą laisvoje rinkoje bei kitas komercines paslaugas. Kruonio HAE per 2015 m. sausį–birželį pagamino 12,4 proc. daugiau negu praėjusiais metais per tą patį laikotarpį (atitinkamai 0,300 TWh ir 0,267 TWh). Vis dėlto komercinės veiklos pajamos mažėjo 27,4 proc. (nuo 71,2 mln. eurų iki 51,7 mln. eurų) dėl kritusių gamybos Kauno A. Brazausko HE ir Bendrovės pardavimų laisvojoje rinkoje apimčių.
Kauno A. Brazausko HE 12,5 proc. mažiau (0,175 TWh) elektros energijos pagaminta dėl sausų orų ir žemo Nemuno vandens lygio. Prekybos laisvoje rinkoje apimtys keitėsi (nuo 0,803 TWh iki 0,593 TWh, mažėjimas 26,2 proc.) dėl elektros energijos prekybos portfelio struktūros pasikeitimų. 2014 m. prisijungusi prie išvestinių finansinių priemonių rinkos NASDAQ OMX Commodities Bendrovė vis daugiau prekiauja nebe fizine elektra, o išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (daugiausia – kainų skirtumo kontraktais).

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) akcininkės „Lietuvos energija“, UAB, valdančios 96,13 proc. Bendrovės akcijų, iniciatyva siūlyti skirti dividendus Bendrovės akcininkams ir Bendrovės valdybos sprendimu 2015 m. rugsėjo 24 d. šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.
Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika.
Susirinkimo pradžia – 2015 m. rugsėjo 24 d. 9.00 val.
Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. rugsėjo 24 d. 8.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. rugsėjo 24 d. 8.55 val.
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2015 m. rugsėjo 17 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Bendrovės akcininkės „Lietuvos energija“, UAB pasiūlyta ir Bendrovės valdybos sprendimu patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto.
2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., svarstymo.
„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, konsoliduotam tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. (pridedama)“.
3. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., patvirtinimo.
„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. (pridedama)“.
4. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams.
„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams 0,0042 EUR vienai „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.“
Bendrovė taip pat informuoja, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2015 m. spalio 8 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.
Rytoj prekyba akcijomis bus atnaujinta.

 


2 pav. Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti AB „Lietuvos dujos“ pirmąjį 2015 m. pusmetį didino pardavimo pajamas 5 proc. iki 29,9 mln. EUR (2014 m. atitinkamai – 28,5 mln. EUR). Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 13,4 mln. EUR pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) arba 12 proc. daugiau nei 2014 m. sausio–birželio mėn., kai EBITDA buvo 12 mln. EUR. Šį pokytį lėmė geresni veiklos rezultatai dėl didesnių pajamų ir sumažėjusių sąnaudų.
Šešių mėnesių „Lietuvos dujų“ grynasis pelnas, uždirbtas iš dujų skirstymo veiklos, buvo 28 proc. didesnis nei pernai tuo pačiu metu ir sudarė 7,7 mln. EUR (2014 m. pusės metų grynasis dujų skirstymo veiklos pelnas sudarė 6 mln. EUR). 2015 m. pirmojo pusmečio Bendrovės sąnaudos sumažėjo 1 proc. ir sudarė 21,8 mln. EUR (2014 m. I pusmetį sąnaudos buvo 22 mln. EUR).
Anot „Lietuvos dujų“ vadovo Liudo Liutkevičiaus augantis vartotojų pasitikėjimas gamtinėmis dujomis prisideda prie teigiamų bendrovės veiklos rezultatų. Tai leidžia daryti prielaidą, kad fiksuojamas naujų dujų vartotojų skaičiaus augimas kuria teigiamą perspektyvą didesniam dujų vartojimui ateityje.
„Per šiuos metus planuojame pastatyti apie šimtą kilometrų skirstomųjų dujotiekių ir prijungti daugiau kaip 3 tūkstančius naujų vartotojų. Besidominčiųjų galimybe namus šildytis dujomis daugėja. Pastebime, kad didmiesčių pakraščiuose naujus gyvenamųjų namų kvartalus kuriantys nekilnojamojo turto statytojai vis dažniau renkasi naudoti gamtines dujas, planuodami namų šildymo būdą. Didėja ir nuosavų namų savininkų, besijungiančių prie dujų tinklo skaičius. Tikėtina, jog tokį vartotojų pasirinkimo poslinkį lemia atsiradusi galimybė patiems rinktis dujų tiekimo šaltinį ir, be abejonės, konkurencinga dujų kaina“, – sako Liudas Liutkevičius, „Lietuvos dujų“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
Per pirmąjį pusmetį prie skirstomojo dujų tinklo „Lietuvos dujos“ prijungė 1,5 tūkst. naujų vartotojų, tai – 40 proc. daugiau, nei pernai per tą patį laikotarpį. Per pusmetį Bendrovės investicijos sudarė 3,8 mln. EUR, t. y. 1 mln. EUR arba 37 proc. daugiau palyginti su 2014 m. I pusmečio dujų skirstymo veiklos investicijomis. Daugiausia – 2,2 mln. EUR investuota į naujų dujų sistemų statybą, o investicijos į dujų sistemų rekonstravimą, dujų skirstymo patikimumo ir saugumo užtikrinimo projektus buvo 1,6 mln. EUR. Tai – 78 proc. daugiau nei pernai pirmąjį pusmetį, kai investicijos buvo 0,9 mln. EUR.
Sausį–birželį „Lietuvos dujos“ skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 3,8 teravatvalandes (TWh) gamtinių dujų – apie 12 proc. mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Dujų skirstymo apimtys menko dėl neįprastai šiltos žiemos, šilumos ir elektros gamybos įmonėse sumažėjusios elektros gamybos ir gamtinių dujų pakeitimo biokuru. Tiesa, šiemet transportuotų dujų kiekis krito mažesniu tempu, lyginant su 2014 m. pirmuoju pusmečiu, kai skirstomaisiais dujotiekiais persiunčiamų dujų apimtys buvo smukusios daugiau kaip 20 procentų.
2015 m. birželio 1 d., įgyvendinus vidinę pertvarką, „Lietuvos dujos“ pradėjo naują etapą: bendrovės filialus didžiuosiuose šalies miestuose perorganizavo į regioninius dujų tinklo departamentus, o Šiaulių ir Panevėžio filialus sujungė į vieną – Šiaurės regiono dujų tinklo departamentą. Be minėtojo padalinio veikia dar trys – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos dujų tinklo departamentai. Ši pertvarka leido sukurti lankstesnę įmonę, palengvinti įmonės struktūrą ir padidinti sprendimų priėmimo greitį, spartinant dujų vartotojų aptarnavimą bei efektyvinant įmonės veiklą.

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (toliau – AB „Lietuvos dujos“, Bendrovė) 2015 m. rugpjūčio 31 d. iš „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 96,64 proc. akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į AB „Lietuvos dujos“ valdybą, prašant sušaukti AB „Lietuvos dujos“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Nurodomas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tikslas – siūlyti AB „Lietuvos dujos“ akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. „Lietuvos energija“, UAB paraiškoje pateikė sprendimo projektą – skirti AB „Lietuvos dujos“ akcininkams po 0,0356 EUR vienai AB „Lietuvos dujos“ akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, UAB paraišką, 2015 m. rugpjūčio 31 dienos AB „Lietuvos dujos“ valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas.
Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Lietuvos dujos“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m. rugsėjo 24 d. 13.00 val., AB „Lietuvos dujos“ registruotos buveinės patalpose, Aguonų g. 24, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia – 12.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 12.55 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. rugsėjo 17 d. Dalyvauti ir balsuoti AB „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB „Lietuvos dujos“ akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
2015 m. rugpjūčio 31 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:
1. Dėl AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl AB „Lietuvos dujos“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto.
2. Dėl 2015 metų šešių mėnesių AB „Lietuvos dujos“ tarpinio pranešimo svarstymo.
„Pritarti 2015 metų šešių mėnesių AB „Lietuvos dujos“ tarpiniam pranešimui (pridedama).“
3. Dėl AB „Lietuvos dujos“ 2015 m. I pusmečio bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą AB „Lietuvos dujos“ 2015 m. I pusmečio bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“
4. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Lietuvos dujos“ akcininkams.
„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos ABĮ 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB „Lietuvos dujos“ akcininkams po 0,0356 EUR vienai AB „Lietuvos dujos“ akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.“.
Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2015 m. spalio 8 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Rytoj prekyba akcijomis bus atnaujinta.

 


3 pav. Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdoma elektros skirstymo bendrovė LESTO pirmąjį šių metų pusmetį toliau gerino veiklos rezultatus. Kryptingi ir nuosekliai įgyvendinami bendrovės strateginiai sprendimai užtikrino didesnes investicijas į tinklo atnaujinimą ir modernizavimą, patikimesnes paslaugas klientams ir dar trumpesnį elektros įvedimą.
Pirmąjį 2015 metų pusmetį LESTO investicijos į tinklo atnaujinimą ir modernizavimą siekė 42,2 mln. eurų – tai penktadaliu (21,1 proc.) daugiau nei 2014-aisiais tuo pat metu. Palyginti su 2014 metų pirmuoju pusmečiu, šiemet labiausiai – 88 proc., iki 17,7 mln. eurų – padidėjo investicijos į žemos įtampos tinklo atnaujinimą ir rekonstrukciją.
„Investicijos į tinklą gerina mūsų patikimumo rodiklius, leidžia lanksčiau integruoti pažangias technologijas ir prisitaikyti prie naujų klientų poreikių. Jos taip pat kuria prielaidas tolesniam veiklos efektyvumo augimui. Pasenusius įrenginius keičiame pažangiais ir efektyviais, kurie ateityje užtikrins mažesnes priežiūros ir remonto sąnaudas. Tokiu būdu siekiame, kad mūsų tinklas taptų saugus, patikimas ir išmaniai valdomas“, – sakė LESTO generalinis direktorius Aidas Ignatavičius.
LESTO vadovo teigimu, dėl patobulintų vidaus procesų pavyko sumažinti klientų prijungimo prie elektros skirstymo tinklo trukmę.
„Peržiūrėdami savo vidaus procesus pirmiausia siekiame taupyti klientų laiką ir kelti teikiamų paslaugų kokybę bei patrauklumą. Suskaičiavome, jog šiemet pirmąjį pusmetį, palyginti su pernai tuo pat metu, vidutinė elektros įvedimo trukmė verslui sutrumpėjo net 10 kalendorinių dienų, gyventojams – 4 dienomis“, – teigė A. Ignatavičius.
Elektros ir dujų klientai teigiamai įvertino bendrą aptarnavimą septyniuose didžiuosiuose šalies miestuose. Per antrąjį šių metų ketvirtį šiuose aptarnavimo centruose apsilankė per 90 tūkst. klientų.
Pirmąjį šių metų pusmetį LESTO prijungė 12,8 tūkst. naujų klientų – 8,3 proc. daugiau nei atitinkamu laiku 2014 metais. Naujų klientų prijungtų objektų leistinoji naudoti galia siekė 171,3 tūkst. kilovatų (kW) ir buvo 29 proc. didesnė nei pernai atitinkamu laikotarpiu.
LESTO sausį-birželį uždirbo 71 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 1,8 proc. daugiau nei 2014-ųjų pirmąjį pusmetį. EBITDA marža palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 2,75 proc. punkto iki 24,27 procento.
LESTO grynasis pelnas 2015 metų pirmąjį pusmetį siekė 43 mln. eurų ir buvo 2,9 karto didesnis nei 2014 metų sausio-birželio mėnesiais, kai grynasis pelnas buvo 14,7 mln. eurų. Grynojo pelno augimui įtakos turėjo ženkliai mažesnės nusidėvėjimo ir amortizacinės sąnaudos. Jos apskaičiuotos, remiantis naujai įvertinta bendrovės ilgalaikio materialaus turto verte.
Elektros energijos įsigijimo ir susijusių paslaugų sąnaudos per metus sumažėjo 16 proc., iki 180,3 mln. eurų. Tam didžiausią įtaką turėjo sumažėjusios elektros energijos įsigijimo biržoje sąnaudos, mažesnės elektros energijos perdavimo ir sisteminių paslaugų kainos.
Pirmąjį šių metų pusmetį LESTO klientams persiuntė 4,25 mlrd. kilovatvalandžių (kWh) – 2 proc. daugiau nei 2014 metų pirmąjį pusmetį.
LESTO pajamos pirmąjį pusmetį siekė 292,6 mln. eurų – jos buvo 9,7 proc. mažesnės nei pernai tuo pat metu. Tam įtakos turėjo nuo šių metų pradžios sumažėjusios elektros energijos kainos.
Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) su stichinių reiškinių („force majeure“ ) įtaka vienam klientui per metus sumažėjo 21,68 minutėmis, iki 54,89 minutės. Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius, įskaitant gamtos reiškinių įtaką, vienam klientui (SAIFI) palyginamuoju laiku sumažėjo nuo 0,63 iki 0,53 karto.
LESTO akcijos kotiruojamos „Nasdaq OMX“ Oficialiajame prekybos sąraše. Valstybės valdoma „Lietuvos energija“, UAB valdo 94,39 proc. LESTO akcijų, likusios bendrovės akcijos kotiruojamos vertybinių popierių biržoje.
2014 metais LESTO pripažinta viena geriausių ryšių su investuotojais bendrovių Baltijos šalyse.

AB LESTO 2015 m. rugpjūčio 31 d. iš „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 94,39 proc. AB LESTO įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į AB LESTO valdybą, prašant sušaukti AB LESTO neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Nurodomas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tikslas – siūlyti AB LESTO akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. „Lietuvos energija“, UAB paraiškoje pateikė sprendimo projektą – skirti AB LESTO akcininkams po 0,0360 EUR vienai AB LESTO akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.
Atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, UAB paraišką, 2015 m. rugpjūčio 31 dienos AB LESTO valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas.
Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB LESTO neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m. rugsėjo 24 d. 11.00 val., AB LESTO registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Aguonų g. 26, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia – 10.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 10.55 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. rugsėjo 17 d. Dalyvauti ir balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
2015 m. rugpjūčio 31 d. AB LESTO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:
1. Dėl AB LESTO stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl AB LESTO tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto.
2. Dėl 2015 metų šešių mėnesių AB LESTO grupės konsoliduoto tarpinio pranešimo svarstymo.
„Pritarti 2015 metų šešių mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotam tarpiniam pranešimui (pridedama).“
3. Dėl AB LESTO 2015 m. I pusmečio bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą AB LESTO 2015 m. I pusmečio bendrovės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“
4. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB LESTO akcininkams.
„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos ABĮ 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti AB LESTO akcininkams po 0,0360 EUR vienai AB LESTO akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d.“
Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2015 m. spalio 8 d. pabaigoje bus AB LESTO akcininkai.
Rytoj prekyba akcijomis bus atnaujinta.

 


4 pav. „INVL Technology“ AB – investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Baltic biržoje, per pirmąjį 2015 metų pusmetį apskaitė neigiamą finansinio turto tikrosios vertės pokytį, kuris siekė 60 tūkst. eurų (pernai buvo teigiamas ir siekė 807 tūkst. eurų per tą patį 2014 m. laikotarpį), gavo 111 tūkst. eurų pajamų (nulį per tą patį 2014 m. laikotarpį), ir patyrė 257 tūkst. eurų nuostolių (per tą patį 2014 m. laikotarpį buvo 796 tūkst. eurų pelnas).

 


5 pav. 2015 metų 6 mėnesių AB „Invalda INVL“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda INVL“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 4,1 mln. eurų, 2014 metų 6 mėn. pabaigoje siekė 5,4 mln. eurų.
- konsoliduotas nuosavas kapitalas 2015 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 48,1 mln. eurų arba 4,10 euro akcijai.
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 4,1 mln. eurų, 2014 metų 6 mėn. pabaigoje siekė 5,4 mln. eurų.
Pačios AB „Invalda INVL“ 2015 metų 6 mėnesių pelnas sudaro 3,8 mln. eurų, tuo pačiu laikotarpiu 2014 m. bendrovės pelnas sudarė – 21,9 mln. eurų. Bendrovės nuosavas kapitalas 2015 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 47,8 mln. eurų arba 4,08 euro akcijai. Papildoma informacija:
Vienos pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas 2015 m. pirmojo pusmečio pabaigoje sudarė 47,8 mln. eurų, arba 4,08 euro akcijai. Per pirmąjį pusmetį nuosavas kapitalas, tenkantis akcijai, padidėjo 8,8 proc.
Pirmojo pusmečio pelnas siekė 4,1 mln. eurų, arba 23,8 proc. mažiau nei tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu (5,4 mln. eurų)
Turto valdymo verslas
„Invaldos INVL“ valdomos turto valdymo įmonės Lietuvoje „INVL Asset Management“, „MP Pension Funds Baltic“ ir Latvijos„Finasta Asset Management, pirmojo pusmečio pabaigoje valdė 305 mln. eurų turto, arba 10,8 proc. daugiau nei 2014 metų pabaigoje (275,3 mln. eurų).
„Netrukus baigsime Lietuvoje veikiančių turto valdymo įmonių „INVL Asset Management“ bei „MP Pension Funds Baltic“ susijungimo procesą, siekdami atspindėti priklausomybę „Invaldos INVL“ grupei, Latvijos „Finasta Asset Management“ pavadinimą keičiame į „INVL Asset Management“. Pagrindinis mūsų tikslas – siūlyti geriausiai klientų poreikius atitinkančius taupymo bei investavimo sprendimus rinkose, kuriose dirbame“, - sakė „Invaldos INVL“ prezidentas Darius Šulnis.
Pajamos iš turto valdymo verslo pirmąjį pusmetį siekė 1,8 mln. eurų.
Kitas turtas
Investicijos į susijusias įmones
2015 m. birželio pabaigoje į „INVL Technology“ akcijas buvo investuota 933 tūkst. eurų. „Invalda INVL“ sudalyvavo naujoje „INVL Technology“ akcijų emisijoje, kurios platinimas buvo baigtas liepą. Po liepą baigtų sandorių „Invalda INVL“ į „INVL Technology“ akcijajs investavo dar 2,3 mln. eurų ir iš viso valdo 15,7 proc. “INVL Technology” akcijų.
„Tikime, kad „INVL Technology“ pavyks sėkmingai investuoti per naują akcijų emisiją pritrauktas lėšas ir įsigyti dabartinį portfelį papildančių informacijos technologijų įmonių“, - sakė D. Šulnis.
Į „INVL Baltic Real Estate“ akcijas birželio pabaigoje buvo investuota 1,688 mln. eurų, dar 5,4 mln. eurų sudarė paskolos „INVL Baltic Real Estate“ grupės įmonėms.
Žemės ūkis
Baltijos šalių žemės ūkio sektoriuje veikiančios „Litagros“ akcijų paketas (36,9 proc.) pusmečio pabaigoje buvo įvertintas 16,2 mln. eurų – 9 proc. daugiau nei metų pradžioje.
Pasak D. Šulnio, „Litagroje“ jau įgyvendinti ir dar diegiami pokyčiai turėtų gerinti įmonės konkurencingumą bei finansinius rezultatus bei didinti įmonės vertę.
Bankininkystės veikla
„Invalda INVL“ gegužės 11 d. pasirašė sutartis dėl jos valdomų banko „Finasta“ ir finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijų pardavimo Šiaulių bankui. Sandoriui užbaigti Šiaulių bankas išleidžia naują akcijų emisiją, kurią įsigis „Invalda INVL“.
Sandoryje 100 proc. “Finastos” banko bei finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijų buvo įvertinta 6,19 mln. eurų. Užregistravus naują akcijų emisiją, „Invalda INVL“ valdys 6,79 proc. Šiaulių banko akcijų.
„Tikime, kad geri Šiaulių banko rezultatai bei sėkminga veikla toliau didins šių akcijų vertę“, - sakė D. Šulnis.
Per pirmąjį pusmetį iš „Finastos“ akcijų vertės pokyčio uždirbta 1,8 mln. eurų pelno.
Pastatų priežiūros sektorius
„Invalda INVL” valdo 100 proc. pastatų priežiūros grupės „Inservis” (kartu su įmonėmis „Priemiestis”, „Jurita”, „Advima”, „Naujosios Vilnios turgavietė” ). Pusmečio pabaigoje šio segmento įmonės buvo įvertintos 4,1 mln. eurų, per pusmetį iš šių įmonių paskirta 237 tūkst. eurų dividendų.
„Teigiamą efektą „Inservis“ rezultatams duoda sėkmingas organinis augimas bei tobulinami vidiniai procesai“, - sakė D. Šulnis.
Kitos investicijos
Pirmojo pusmečio pabaigoje „Invalda INVL“ turėjo 0,7 mln. eurų investicijų į biržoje kotiruojamas akcijas, taip pat 2,4 mln. eurų kitų investicijų. Visi „Invaldos INVL“ įsipareigojimai birželio pabaigoje siekė 0,8 mln. eurų.

 


6 pav. AB „Panevėžio statybos trestas“ rugpjūčio 31 d. baigė vykdyti sandorio įsipareigojimus ir įsigijo viešbutį „Panevėžys“.

 


7 pav. Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ neaudituotas 2015 m. 6 mėn. grynasis pelnas siekia 9.458 tūkst. Eur arba 157,7 proc. daugiau, lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu – 3.670 tūkst. Eur. Pelnas prieš mokesčius, palūkanas bei nusidėvėjimą (EBITDA) už 2015 m. pirmą pusmetį didesnis 131,2 proc. nei už atitinkamą 2014 m. periodą ir sudaro 17.822 tūkst. Eur.
Pardavimo pajamos už 2015 m. 6 mėn. sudaro 53.871 tūkst. Eur arba 3,2 karto daugiau, lyginant su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu – 16.726 tūkst. Eur.
2015 m. I pusmečio finansiniai rezultatai bei pelningumas, lyginant su 2014 m. tuo pačiu periodu, reikšmingai išaugo dėl išaugusios naftos produktų krovos (+ 37,8 proc. iki 3,33 mln. tonų) bei dėl prasidėjusios Suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklos. Suveikė pirkimo signalas.

 


8 pav. AB „GRIGIŠKĖS“ gavo pranešimą apie UAB „Ginvildos investicija“, glaudžiai susijusios su emitento valdybos pirmininku ir prezidentu Gintautu Pangoniu, sandorius emitento vertybiniais popieriais. UAB „Ginvildos investicija“ pirko 1,800,000 akcijų.

 


9 pav. AB „Rokiškio sūris“ grupės 2015 m. 6 mėnesių konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 101,078 mln. EUR, t.y. 21,79 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2014 m. 6 mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 129,236 mln. EUR.
AB „Rokiškio sūris“ grupės 2015 m. 6 mėnesių konsoliduotas neaudituotas grynasis pelnas – 992 tūkst. EUR, t.y. 23,04 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Per 2014 m. 6 mėn. grupė uždirbo 1 289 tūkst. EUR grynojo pelno.

 


10 pav. AB „Vilniaus degtinė“ 2015 m. sausio–birželio mėn. pardavimo pajamos įskaitant akcizą padidėjo 3,9 procentais, palyginus su 2014 m. atitinkamu laikotarpiu. 2015 m. sausio–birželio mėn. pardavimo pajamos įskaitant akcizą sudarė 26 970 tūkst. EUR, 2014 m. sausio–birželio mėn. pardavimo pajamos įskaitant akcizą sudarė 25 970 tūkst. EUR.
Bendrovės pardavimo pajamos, neįskaitant akcizo, pirmąjį pusmetį (9 414 tūkst. EUR) didėjo 11,4 procentų, palyginus su atitinkamu 2014 m. laikotarpiu (8 446 tūkst. EUR).
AB „Vilniaus degtinė“ eksportas 2015 m. sausio–birželio mėn. į ES ir į trečiąsias šalis padidėjo 57,4 procentais, palyginus su ankstesniais metais.
Vadovaujantis prancūzų koncerno „Marie Brizard Wine & Spirits“ (toliau – MBWS) investiciniu planu, šiais metais pradėti vienintelės Lietuvoje „Vilniaus degtinės“ Obelių spirito varyklos modernizavimo darbai, kurių bendra investicijų vertė sudaro 3,1 mln. eurų. Už šias lėšas varykloje bus atlikti modernizavimo darbai, kurie padidins įmonės gamybinius pajėgumus 1,5 karto ir leis pagaminti iki 27 tūkst. litrų etilo alkoholio per dieną.
AB „Vilniaus degtinė“ ir toliau stiprina savo pozicijas pagrindinėse stipriųjų gėrimų kategorijose: degtinė, brendis, trauktinė. Pavasarį atnaujintas „Bajorų Premium“ degtinės butelis ir pradėta naujosios pakuotės pristatymo reklaminė kampanija „Bajų Premium iš vienintelės Lietuvoje spirito varyklos“. Kanapių skonio degtinė „Shotka“ tapo vienu iš prioritetinių grupės MBWS produktų. 2015 metų pirmąjį pusmetį į rinką išleistas naujas brendis „Kaligula XO“.
Gegužės mėn. įmonės produktams „Bajorų Premium“ ir „Vilniaus Starka 5“ įteikti prestižiniai „Superior Taste Award 2015“ apdovanojimai. „Vilniaus Starka 5“ yra vienintelė „Starka“ įvertinta tokiu apdovanojimu, kurį skiria Briuselio Tarptautinis skonio ir kokybės institutas (International taste and quality institut - įTQi).
Didelį postūmį bendrovei davė naujų rinkų atsivėrimas. Nuo metų pradžios „Vilniaus degtinė“ atstovauja bendrovės ir visą MBWS grupės produktų portfelį Lietuvos, Latvijos, Estijos ir NVS šalyse. Šis postūmis ir grupės reorganizacija leido bendrovei susitelkti į naujas dideles, kaimynines rinkas. Kitose pasaulio rinkose bendrovės produktai parduodami per MBWS grupės atstovus.
AB „Vilniaus degtinė“ 2015 m. sausio–birželio mėn. pelnas iki mokesčių siekė 553 tūkst. EUR, 2014 m. atitinkamu laikotarpiu pelnas iki mokesčių sudarė 241 tūkst. EUR.
2015 m. sausio–birželio mėn. EBITDA siekė 1 034 tūkst. EUR, 2014 m. sausio–birželio mėn. EBITDA siekė 781 tūkst. EUR.

 


11 pav. AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2015 m. šešių mėnesių pajamos buvo 39,1 mln. EUR, arba 30% mažesnės lyginant su tuo pačiu 2014 m. laikotarpiu. Apyvartos sumažėjimą lėmė ženkliai kritusios pieno produktų kainos pasaulinėje rinkoje, sumažėjusi paklausa ir Rusijos Federacijos embargas.
2015 m. pirmųjų šešių mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas – 294 tūkst. EUR, per 2014 m. šešis mėnesius įmonių grupės konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 1,1 mln. EUR

 


12 pav. 2015 m. sausio - birželio AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ apyvarta sudarė 7,4 mln. EUR ir , palyginti su 2014 m. šešiais mėnesiais apyvarta – 10,6,0 mln. EUR, sumažėjo 31 %. 2015 m. LJL priklausė 5 laivai, 2014 m. – 8 laivai.
2015 m. sausio – birželio EBITDA buvo ( - 1,0) mln. EUR , 2014 m. pirmųjų šešių mėnesių EBITDA – 0,8 mln. EUR.
2015 m. sausio – birželio laikotarpio veiklos nuostolis buvo 4,2 mln. EUR, 2014 m. pirmųjų šešių mėnesių veiklos nuostolis buvo 1,6 mln. EUR
Šešių mėnesių 2015 m. tarpinis pranešimas bus paskelbtas iki rugsėjo 4 dienos.

Nasdaq Vilnius sprendimu AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LJL1L, ISIN kodas: LT0000125999) panaikintas stebimojo statusas, kadangi Teismas patenkino LR Susisiekimo ministerijos prašymą nutraukti bylą dėl bankroto bylos iškėlimo AB ”Lietuvos jūrų laivininkystė”.

 


13 pav. AB „Žemaitijos pienas“ neaudituotos konsoliduotos 2015 m. 6 mėnesių pardavimo pajamos - 72,5 mln. eur , palyginus su 2014 m. pirmu pusmečiu pardavimai sumažėjo 10,7 % .
Preliminarus konsoliduotas neaudituotas AB “Žemaitijos pienas“ grupės rezultatas per 2015 metų 6 mėnesius yra 1,4 mln. eur grynojo pelno.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital