Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Liepos 20 d. Biržos apžvalga

2015 m. Liepos 20 d. Biržos apžvalga 2015 m. Liepos 20 d. Biržos apžvalga

Šiandien prekybos Baltijos rinkose beveik nebuvo. Daugiausia sandorių padaryta Šiaulių banko pozicijoje. Ši akcija ir buvo aktyviausia Vilniaus biržoje. Akcijos kaina kilo.
Nuotaikos optimistinės, jei taip galima pavadinti tokią neaktyvią prekybą. Indeksai žaliavo. Bet vis tiek net šešiolikos akcijų kainos krito. Nepaliaujamai krenta Lietuvos jūrų laivininkystės akcijų kaina.

 

 


1 pav. AB „INVL Baltic Real Estate“ pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda INVL pirko 17 akcijų.

 


2 pav. Susidarius itin sudėtingai AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LJL) finansinei situacijai, Susisiekimo ministerija imasi visų įmanomų priemonių, kad bendrovei priklausančių laivų įgulos galėtų apsirūpinti būtiniausiais ištekliais ir saugiai grįžti į Lietuvą.
Iškilusioms problemoms spręsti skubiai sušaukti LJL Stebėtojų tarybos ir Valdybos posėdžiai. Priimtas sprendimas derėtis su banku dėl papildomo finansavimo. Vyriausybė, valdanti 56,66 proc. LJL akcijų, neturi galimybės finansiškai gelbėti šios įmonės, nes valstybei tiesiogiai remti verslo įmones draudžia Europos Sąjungos teisė.
Tačiau Susisiekimo ministerija ir AB SEB bankas sutarė, kad bendrovei palankiomis sąlygomis bus suteiktas trumpalaikis kreditas, būtinas laivų įguloms apsirūpinti maistu, degalais, draudimu ir kitomis skubiai reikalingomis priemonėmis.
Prasidėjus pasauliniam laivybos rinkos nuosmukiui, nuo 2008 m. bendrovės veikla tapo nuostolinga, ir generuojamos pagrindinės veiklos pajamos buvo nepakankamos finansiniams įsipareigojimams vykdyti. „Lietuvos jūrų laivininkystė“ bendrovė, siekdama sumažinti finansinę naštą, 2013–2015 metais pardavė šešis turėtus laivus ir didžiąją dalį lėšų skyrė įsipareigojimams mažinti.

 


3 pav. 2015 m. liepos 17 d. AB „Invalda INVL“ užbaigė sandorį ir perleido valdytas banko „Finasta“ ir finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijas Šiaulių bankui. Atsiskaitymui už parduotas akcijas Šiaulių bankas išleidžia naują akcijų emisiją, kurios vertė – 6,19 mln. eurų.
„Invalda INVL“ penktadienį pasirašė 21,35 mln. vienetų naujai išleidžiamų Šiaulių banko akcijų, kurių emisijos kaina – 0,29 euro už akciją. Šiaulių banko įstatinio kapitalo didinimui užbaigti dar reikalingas Lietuvos banko leidimas.
Užbaigus Šiaulių banko kapitalo didinimą, „Invalda INVL“ įsigis 6,79 proc. Šiaulių banko akcijų, kurios kotiruojamos NASDAQ Vilnius biržoje.
Sandoryje 100 proc. banko „Finasta” ir FMĮ „Finasta” akcijų įvertinta 6,19 mln. eurų. „Invalda INVL“ antrojo ketvirčio atskaitomybėje iš „Finastos“ vertės prieaugio bus užfiksuotas 1,12 mln. eurų pelnas.
Prekės ženklą „Finasta“ naudos „Invaldos INVL“ grupė. Gerovės valdymo paslaugas, kurias šiuo metu teikia bankas „Finasta“, planuojama teikti per steigiamą finansų maklerio įmonę „INVL Finasta“.
„Invalda INVL“ toliau koncentruosis į turto valdymo veiklą ir valdys bendroves „INVL Asset Management“ (anksčiau – „Finasta Asset Management“ ), „MP Pension Funds Baltic“ bei Latvijos „Finasta Asset Management“.
Šiandien akcijomis neprekiauta.

 


4 pav. 2015 m. liepos 17 d. Šiaulių bankas įsigijo 100 proc. AB banko „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonės (toliau – FMĮ) „Finasta“ akcijų (toliau – Akcijos) už 6,19 mln. eurų sumą. Kaina buvo apskaičiuota pagal 2015 m. gegužės 11 d. pasirašytoje Akcijų pirkimo - pardavimo sutartyje (toliau – Sutartis) nustatytą kainos apskaičiavimo formulę.
Atsiskaitymui už Akcijas, kaip buvo numatyta Sutartyje, Bankas pateikė AB „Invalda INVL“ pasirašyti 21,35 mln. Banko naujos emisijos akcijų, kurių bendra nominali vertė yra 6,19 mln. eurų (toliau – Naujoji emisija). Atsiskaitymui už Banko akcijas Bankas ir AB „Invalda INVL“ 2015 m. liepos 17 d. sudarė Tarpusavio reikalavimų įskaitymo sutartį, kuria šalys įskaitė savo turimus reikalavimus kilusius iš Sutarties ir Banko akcijų pasirašymo sutarties.
Banko valdyba, vadovaudamasi 2015 m. birželio 22 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu dėl įstatų pakeitimų, susijusių su įstatinio kapitalo didinimu, pakeitė Banko įstatų 3.5 punktą, nurodant jame įstatinio kapitalo dydį, atitinkantį faktiškai pasirašytų ir apmokėtų naujos emisijos akcijų skaičių. Po padidinimo (po įstatų įregistravimo) Banko įstatinis kapitalas bus 91.226.381,99 euro, jį sudarys 314.573.731 paprastoji vardinė 0,29 euro nominalios vertės akcija.
Naujoji emisija bus įregistruota ir AB „Invalda INVL“ įgis nuosavybę į Naujosios emisijos akcijas, tik gavus Banko priežiūros institucijos – Lietuvos banko, leidimą dėl Banko įstatų pakeitimo, susijusio su įstatinio kapitalo didinimu.
Nors akcijos kaina kilo, pozicijoje antra sesija dominuoja pardavėjai.

 


5 pav. Silvano Fashion Group pildymosi signalas @1.41.

 


6 pav. Olympic Entertainment Group pildymosi signalas @1.91.

 


7 pav. 2015 m. liepos 16 d. TEO LT, AB valdyba patvirtino auditorių netikrintas TEO LT, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir konsoliduotą tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 dieną.
2015 m. šeši mėnesiai
2015 m. šešių mėnesių bendros pajamos buvo beveik tokios pat kaip prieš metus (sumažėjo 0,1 proc.) ir sudarė 99,4 mln. eurų, tačiau neįskaičiavus toliau mažėjančių pajamų, gautų iš balso telefonijos paslaugų, bendros pajamos padidėjo 3,8 procento.
2015 m. pirmojo pusmečio EBITDA buvo 37,1 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. pirmojo pusmečio EBITDA – 38,8 mln. eurų, sumažėjo 4,3 procento. EBITDA marža sumažėjo ir sudarė 37,3 proc. (2014 m. – 39 procentus). Per metus EBITDA (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) sumažėjo 10,1 proc., o EBITDA marža (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) siekė 38,5 procento.
2015 m. pirmojo pusmečio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 20,8 mln. eurų, sumažėjo 12 proc. ir sudarė 18,3 mln. eurų. Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio ir neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, buvo 20,8 proc. mažesnis nei 2014 m. pirmojo pusmečio pelnas.
2015 m. sausio–birželio laikotarpio pelnas, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio pelnu – 18,4 mln. eurų, sumažėjo 11,8 proc. ir sudarė 16,3 mln. eurų. Pelno marža sudarė 16,4 proc. (prieš metus – 18,6 procento). Laikotarpio pelnas (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) buvo 21,6 proc. mažesnis nei 2014 m. sausio–birželio pelnas, o pelno marža (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) siekė 17,6 procento.
2015 m. antrasis ketvirtis
Bendros 2015 m. antrojo ketvirčio pajamos buvo 49,4 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. antrojo ketvirčio pajamomis – 50,3 mln. eurų, sumažėjo tik 1,8 procento.
2015 m. antrojo ketvirčio EBITDA buvo 18,3 mln. eurų ir, palyginti su 2014 m. antrojo ketvirčio EBITDA – 19,7 mln. eurų, sumažėjo 7,2 procento. 2015 m. antrojo ketvirčio EBITDA marža sudarė 37 proc. (2014 m. – 39,2 procentus).
2015 m. antrojo ketvirčio pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio, palyginti su 2014 m. to paties ketvirčio pelnu, neatskaičiavus pelno mokesčio – 10,7 mln. eurų, sumažėjo 16,6 proc. ir sudarė 8,9 mln. eurų.
2015 m. balandžio–birželio laikotarpio pelnas, palyginti su 2014 m. to paties laikotarpio pelnu – 9,3 mln. eurų, sumažėjo 16 proc. ir sudarė 7,8 mln. eurų. 2015 m. antrojo ketvirčio pelno marža buvo 15,8 proc. (prieš metus – 18,4 procento).
Vadovybės komentaras apie Bendrovės veiklos rezultatus:
„2015 m. šešių mėnesių pajamos buvo tokios pat kaip prieš metus (-0,1 proc.) ir sudarė 99,4 mln. eurų. Pajamos iš interneto, TV ir IT paslaugų toliau didėjo, o pajamų, gautų iš balso telefonijos, duomenų perdavimo, su tinklu susijusių ir kitų paslaugų sumažėjo. Per 2015 m. pirmąjį pusmetį bendros pajamos, neįskaičiavus mažėjančių pajamų iš balso telefonijos paslaugų, padidėjo 3,8 procento. Pajamų, gautų ne iš balso telefonijos paslaugų, dalis sudarė 62 proc. bendrų pajamų.
2015 m. antrojo ketvirčio pajamos sudarė 49,4 mln. eurų, o tai yra 1,8 proc. mažiau nei praėjusiais metais. Pajamos iš balso telefonijos paslaugų (įskaičiavus tranzitą) sumažėjo 12,3 proc., o pajamos iš interneto, TV bei IT paslaugų didėjo 12,7 procento. Per 2015 m. balandį–birželį pajamos iš privačių klientų padidėjo 3,3 proc., o pajamos iš verslo klientų ir operatorių (daugiausia – tranzito) sumažėjo atitinkamai 4,2 ir 10,7 procento.
Produktų krepšelio pokyčiai (balso telefonijos paslaugų dalis mažėja, o interneto ir IT paslaugų – didėja) darė įtaką maržoms: 2015 m. antrąjį ketvirtį prekių ir paslaugų savikaina padidėjo 7,3 proc., palyginti su 2014 m. antrojo ketvirčio duomenimis. Dėl didesnio tranzito srauto ir įrangos pardavimo 2015 m. šešių mėnesių prekių ir paslaugų savikaina buvo 19,5 proc. didesnė nei prieš metus.
Su darbuotojais susijusios sąnaudos (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų išeitinėms išmokoms) 2015 m. antrąjį ketvirtį ir pirmąjį pusmetį buvo atitinkamai 7,2 ir 2,8 proc. didesnės nei prieš metus dėl 2015 m. didesnio vidutinio atlyginimo. Pastarąjį lėmė kitokių kompetencijų poreikis ir padidėję atlyginimai rinkoje. Kitos 2015 m. antrojo ketvirčio ir šešių mėnesių sąnaudos sumažėjo atitinkamai 7,4 ir 10,6 procento.
Visa tai lėmė, kad 2015 m. šešių mėnesių EBITDA (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų), palyginti su praėjusių metų duomenimis, sumažėjo 10,1 proc. ir sudarė 38,3 mln. eurų. 2015 m. antrojo ketvirčio EBITDA (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) sumažėjo 10,7 proc. ir siekė 19,1 mln. eurų. 2015 m. šešių mėnesių EBITDA marža (neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų) buvo 38,5 procento.
Toliau didėja klientų skaičius bei auga jų pasitenkinimas. Per 2015 m. balandį–birželį „Teo“ atidarė 5 naujos koncepcijos klientų aptarnavimo salonus Vilniuje, Šilutėje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Elektrėnuose. Rinkodaros kampanija masinės informacijos priemonėse turėjo teigiamos įtakos interneto ir TV paslaugų pardavimui š. m. antrąjį ketvirtį.
Per paskutinius 12 mėnesių bendras plačiajuosčio interneto (neįskaičiavus Wi-Fi) paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 18,1 tūkst. ir 2015 m. birželio pabaigoje sudarė 378 tūkstančius. Dabar „Teo“ šviesolaidinio interneto paslaugomis turi galimybę naudotis 842 tūkst., arba 69 proc. šalies namų ūkių. Per metus naudojamų šviesolaidinių prieigų skaičius padidėjo 12,1 proc. ir 2015 m. antrojo ketvirčio pabaigoje siekė 210 tūkstančių. Tai reiškia, kad 55,5 proc. „Teo“ plačiajuosčio interneto (neįskaičiavus Wi-Fi) paslaugų vartotojų prie interneto jungėsi per šviesolaidinę prieigą. 2015 m. birželį Bendrovė naujiems ir esamiems šviesolaidinio interneto plano „Premium“ klientams padidino greitaveiką nuo 500 iki 600 Mb/s. Per paskutinius 12 mėnesių „Teo Wi-Fi“ prieigų skaičius padidėjo 1,7 karto – iki 176 tūkstančių.
Per metus išmaniosios televizijos (IPTV) paslaugos klientų skaičius padidėjo 27,7 tūkst. ir 2015 m. birželio pabaigoje sudarė 144 tūkstančius. 2015 m. antrąjį ketvirtį balso telefonijos paslaugų vartotojų skaičius, palyginti su paskutinių 3 metų duomenimis, mažėjo lėčiausiai ir per metus sumažėjo 5,6 procento.
Per 2015 m. šešis mėnesius ilgalaikėms investicijoms skirta 11,9 mln. eurų – tai yra 14,4 proc. daugiau nei prieš metus (10,4 mln. eurų). Daugiausia investuota į pagrindinio ir naujos kartos šviesolaidinės prieigos tinklo plėtrą, taip pat galinę klientų įrangą.
Gegužę, vadovaujantis 2015 m. balandžio 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, „Teo“ akcininkams buvo išmokėta 39,6 mln. eurų dividendų už 2014 m., t. y. 0,068 euro dividendų vienai akcijai.“
Investuotojai veiklos rezultatus vertina nevienareikšmiškai. Kaina niekur nepajudėjo.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 11 15:25     #40428
 You finished a couple fine focuses there. I did an inquiry on the subject and discovered about all persons will oblige with your online journal.
http://www.foodandfoodtrips.com/what-are-the-3-types-of-cooking-methods/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital