Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Birželio 10 d. Biržos apžvalga

2015 m. Birželio 10 d. Biržos apžvalga 2015 m. Birželio 10 d. Biržos apžvalga

Baltijos rinkose investuotojai išlieka aktyvūs. Apyvartos biržose solidžios. Pirmauja estų investuotojai, pardavinėjantys savo akcijas.
Lietuvoje likvidžiausios buvo Linas Agro Group akcijos su riebiu tiesioginiu sandoriu. Kaina kilo.
Indeksai pasirinko priešingas kryptis. Meškos patraukė į šiaurę. Vilniuje dominavo buliukai.

 

 


1 pav. AB „INVL Technology“ praneša, kad 2015 m. gegužės 27 d. Bendrovė ir jos akcininkai UAB „LJB Investments“, UAB „Lucrum investicija“, akcinė bendrovė „Invalda INVL“, Irena Ona Mišeikienė, Darius Šulnis, Alvydas Banys, Indrė Mišeikytė, Kazimieras Tonkūnas, Rokas Ralys, Marius Leščinskas, Artūras Milašauskas, Gytis Umantas, Tomas Šeikus, Vida Juozapavičienė pasirašė susitarimą papildyti 2014 m. lapkričio 26 d. akcininkų sutartį.
Susitarimas numato, kad jeigu vykdant Bendrovės 2015 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, viešo akcijų platinimo metu bus gauta ne mažesnė kaip 10 mln. eurų akcijų emisijos kainos suma, kitą darbo dieną po padidinto Bendrovės įstatinio kapitalo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos akcinė bendrovė „Invalda INVL“ iš Kazimiero Tonkūno, Roko Ralio, Mariaus Leščinsko, Artūro Milašausko, Gyčio Umanto, Tomo Šeikaus ir Vidos Juozapavičienės, įsigis 551 523 paprastąsias vardines Bendrovės akcijas už naujos akcijų emisijos platinimo kainą.
Įvykdžius šiuos sandorius, minėti Bendrovės akcininkai, pardavę savo akcijas akcinei bendrovei „Invalda INVL“ įsipareigoja 12 mėnesių nuo padidinto Bendrovės įstatinio kapitalo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos neperleisti jiems priklausančių Bendrovės akcijų.

Lietuvos bankas 2015 m. birželio 8 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimu Nr. 241-108 patvirtino akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastųjų vardinių akcijų emisijos prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus). Patvirtintas Prospektas yra skirtas (i) iki 4 026 732,94 EUR bendros nominalios vertės naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų viešam siūlymui (akcijų skaičius – iki 13 885 286, vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR, vienos akcijos minimali emisijos kaina 1,56 EUR, maksimali – 1,96 EUR) ir (ii) iki 13 885 286 paprastųjų vardinių naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimui į prekybą AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomajame prekybos sąraše.
Sprendimas dėl Bendrovės naujų akcijų išleidimo, viešo siūlymo ir dėl jų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje buvo priimtas 2015 m. balandžio 10 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bei detalizuotas 2015 m. gegužės 15 d. Bendrovės valdybos sprendimu.
Vadovaujantis Prospektu, siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje: (i) esamiems Bendrovės akcininkams, kaip tai nurodyta Prospekte, (ii) mažmeniniams investuotojams ir (iii) instituciniams investuotojams (ši sąvoka apima subjektus, valdančius savo klientų vertybinių popierių portfelius ir juridinio asmens statuso neturinčias organizacijas). Siūlymas instituciniams investuotojams taip pat apima neviešą platinimą instituciniams investuotojams tam tikrose jurisdikcijose už Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ribų pagal S reglamentą pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą.
Kiekvienam esamam Bendrovės akcininkui yra suteikiama teisė ir garantuojama, kad jei jis dalyvaus siūlyme (ir pateiks paraišką dėl atitinkamo akcijų skaičiaus įsigijimo už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė siūlymo kaina), tokiam esamam akcininkui bus paskirstytas siūlymo akcijų skaičius, kuris yra proporcingas Bendrovės akcijų paketo, kurį toks akcininkas turės 2015 m. birželio 26 d. pabaigoje, nominaliai vertei, arba bet koks mažesnis siūlymo akcijų skaičius, jei jis pateiktų paraišką mažesniam nei aukščiau nurodytam siūlymo akcijų skaičiui už kainą, kuri nebus mažesnė nei galutinė siūlymo kaina.
Prospekte numatyti tokie paraiškų dėl Bendrovės akcijų įsigijimo pateikimo ir akcijų apmokėjimo terminai:
(i) esamų akcininkų bei mažmeninių investuotojų, kurie teikia paraiškas už mažiau kaip 50 000 EUR, paraiškos bus priimamos laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 10 d. iki 26 d. (iki 17:00 Vilniaus laiku). Šie investuotojai iki minėto laikotarpio pabaigos taip pat privalės pilnai sumokėti už pasirašomas akcijas, mokėdami už jas maksimalią kainą (1,96 EUR už akciją);
(ii) esamų akcininkų bei mažmeninių investuotojų, kurie teikia paraiškas už ne mažiau kaip 50 000 EUR, taip pat institucinių investuotojų paraiškos bus priimamos laikotarpiu nuo 2015 m. birželio 10 d. iki liepos 3 d. (iki 17:00 Vilniaus laiku). Šie investuotojai iki minėto laikotarpio pabaigos taip pat privalės sumokėti už pasirašomas akcijas, mokėdami kainą, apskaičiuotą siūlymo akcijų skaičių, kurį atitinkamas investuotojas norės įsigyti, padauginus iš kainos (ne didesnės nei maksimali kaina (1,96 EUR) ir ne mažesnės nei minimali kaina (1,56)), kurią jis norės mokėti. Instituciniai investuotojai nurodytu būdu apskaičiuotą kainą turės sumokėti Prospekte nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
Detalios paraiškų pateikimo ir apmokėjimo, taip pat siūlymo akcijų paskirstymo sąlygos nurodytos Prospekte.
Galutinė siūlymo kaina, galutinis siūlymo akcijų skaičius bei jų paskirstymas tarp esamų akcininkų ir mažmeninių bei institucinių investuotojų bus nustatytas ir paskelbtas 2015 m. liepos 7 d. arba maždaug šią dieną.
SVARBUS ĮSPĖJIMAS:
Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.
Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto pagrindu ir Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijų viešą siūlymą. Prospektas yra paskelbtas per AB NASDAQ OMX Vilnius interneto informacinę sistemą GlobeNewswire ir Bendrovės interneto svetainėje www.invltechnology.lt, taip pat siūlymo organizatoriaus AB banko „FINASTA“ interneto svetainėje www.finasta.com.
Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės akcijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB, kaip ji įgyvendinta Lietuvoje.
Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Nasdaq Vilnius sprendimu 2015 m. birželio 10 d. AB „INVL Technology“ (INC1L, ISIN kodas: LT0000128860) panaikintas stebimojo statusas, kadangi pasibaigė savanoriškojo oficialaus siūlymo supirkti bendrovės paprastąsias vardines akcijas įgyvendinimas.

 

2 pav. Įmonių grupė „ALITA“, AB patvirtino oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ akcijas įgyvendinimo ataskaitą.
Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpiu Įmonių grupė „ALITA“, AB supirko 90 652 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ akcijų (ISIN kodas LT0000112773), kurios sudaro 0,45 proc. balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

2015 m. birželio 9 d. Įmonių grupė „ALITA“, AB iš bendrovės akcininkės UAB „MINERALINIAI VANDENYS“ gavo oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaitą.
Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpiu UAB „MINERALINIAI VANDENYS“ supirko 25 501 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės Įmonių grupės „ALITA“, AB akcijų (ISIN kodai LT0000128266), kurios sudaro 0,13 proc. balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

 


3 pav. 2015 m. birželio 9 d. AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ iš bendrovės akcininkės Įmonių grupės „ALITA“, AB gavo oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaitą.
Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpiu Įmonių grupė „ALITA“, AB supirko 90 652 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ akcijų (ISIN kodas LT0000112773), kurios sudaro 0,45 proc. balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

 


4 pav. AB „City Service“, juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo data – 2015 m. birželio 30 d., antradienis. Susirinkimo pradžia – 9.00 val., vieta – Lvovo g. 25 (verslo centras „3 burės“ mažoji burė, 11 aukštas), Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia – 8 val. 30 min.
Valdybos patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
Bendrovės prijungimas prie City Service EU AS.
Bendrovės ir City Service EU AS jungimosi sąlygų tvirtinimas.
City Service EU AS (pavadinimas po jungimosi - City Service AS) įstatų tvirtinimas.
Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.
Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.
Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. birželio 22 d. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2015 m. birželio 22 d. darbo dienos pabaigoje turėjo AB „City Service“ akcijų. Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turtinių teisių apskaitos diena – 2015 m. liepos 15 d.
Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.
Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.eu ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 29 darbo dienos pabaigos (17 val. 00 min.).
Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.eu arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Lvovo g. 25, Vilniuje (verslo centras „3 burės“, mažoji burė, 11 aukštas) ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 29 darbo dienos pabaigos (17 val. 00 min). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Dėl LR Akcinių bendrovių įstatymo 261 straipsnio 1 dalies 1-3 punktų įgyvendinimo
Neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.eu arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Lvovo g. 25, Vilnius, (verslo centras „3 burės“, mažoji burė, 11 aukštas) ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 16 d. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.
Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.eu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2015 m. birželio 30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.eu arba pristatomi į bendrovės atstovybę adresu Lvovo g. 25, Vilnius (verslo centras „3 burės“, mažoji burė, 11 aukštas) ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 25 d.
Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją.
Bendras AB „City Service“ akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 31 610 000 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000127375.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


5 pav. AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašė sutartį su Nacionaline M.K. Čiurlionio menų mokykla dėl rekonstravimo darbų T. Kosciuškos g. 11A, Vilniuje. Projektą, kurio vertė įskaitant PVM, daugiau nei 5 milijonai eurų, numatyta įgyvendinti per 3 metus.
Pozicijoje suveikė dieninis pardavimo signalas.

 


6 pav. 2015 m. gegužės mėnesį AB „Vilkyškių pieninė“ konsoliduoti pardavimai buvo 6,7 mln. EUR arba 29 % mažesni negu 2014 m. gegužės mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - gegužės mėn. buvo 32 mln. EUR arba 30% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


7 pav. Linas Agro Group pozicijoje formuojasi palaikymas ties 0.685.

 


8 pav. Agrowill Group pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


9 pav. Aprangos pozicijoje pirkimo signalas @2.75.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 20 15:44     #40759
 Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.
http://www.customhouseessay.com/what-is-the-true-education/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital