Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Gegužės 25 d. Biržos apžvalga

2015 m. Gegužės 25 d. Biržos apžvalga 2015 m. Gegužės 25 d. Biržos apžvalga

Pirmadienį Baltijos rinkose viešpatavo aktyvios meškos. Indeksus jos privertė raudonuoti, o apyvartos sugeneravo virš milijono eurų. Ne be tiesioginių sandorių pagalbos.
Aktyviausios buvo estiškos meškos. Vilniuje labiausiai pardavinėjo Aprangos akcijas. Savaitės pradžia rodo, kad nesiruošiama ramiai laukti ketvirtinių rezultatų skelbimo.

 

 

1 pav. AB K2 LT 2015 m. gegužės 14 d. gavo pranešimą apie Bendrovės vadovų sandorius dėl Bendrovės vertybinių popierių. V.Labanauskas ir V.Andrikis per biržą pardavė po 20 akcijų.

Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 23 str., 26 str., informuojame apie šaukiamą neeilinį visuotinį AB „K2 LT“ (juridinio asmens kodas 301950535, buveinės adresas: Metalistų g. 3, Kėdainiai) akcininkų susirinkimą (toliau – „Susirinkimas“ ).
Susirinkimas yra šaukiamas AB „K2 LT“ akcininkų Vytenio Labanausko, Vido Andrikio, Vykinto Labanausko, Luko Andrikio iniciatyva ir 2015-04-30 priimto Valdybos sprendimo pagrindu.
1. Susirinkimo data, laikas, vieta:
Susirinkimas įvyks 2015 m. birželio 3 d. 10 val. AB „Finasta“ patalpose adresu Maironio g. 11, LT-01124, Vilnius.
2. Susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. gegužės 27 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2015 m. gegužės 27 d. pabaigoje yra AB „K2 LT“ akcininkai.
3. Teisių apskaitos diena: 2015 m. birželio 17 d. Kadangi Susirinkime priimami spendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, t. y. pelno dalies (dividendų) išmokėjimu, šias teises turės asmenys, kurie 2015 m. birželio 17 dienos pabaigoje bus AB „K2 LT“ akcininkai.
4. Bendrovė sudaro išankstinio balsavimo galimybę akcininkams. Tai akcininkai galės padaryti persiųsdami užpildytą balsavimo biuletenį el. paštu.
Akcininkai, pageidaujantys pasinaudoti šia teise privalo informuoti AB „K2 LT“ vadovą likus 5 dienoms iki Susirinkimo, pranešdami jam apie tokį savo pageidavimą ir nurodydami tikslų savo elektroninio pašto adresą. Šiems akcininkams balsavimo biuleteniai bus išsiųsti el. paštu į jų nurodytus el. pašto adresus ir biuleteniai bus laikomi gautais, tinkamai juos užpildžius ir pateiktus iš to paties el. pašto adreso AB „K2 LT“ iki 2015 m. birželio 2 d. 17 valandos.
5. 2015-04-30 valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl valdybos narių atšaukimo ir naujų valdybos narių išrinkimo;
2. Dėl tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
3. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo ir išmokėjimo.
6. Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val. Telefonas: 8 698 44313.

 


2 pav. Nuo 2015-05-22 pradedamas savanoriško oficialaus siūlymo supirkti AB „INVL Technology“ PVA (ISIN kodas LT0000128860) įgyvendinimas. 1 akcijos kaina – 1,61 EUR. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga - 2015-06-04.
Maksimalus perkamų akcijų skaičius – 414034 vnt., minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje), pavedimų knyga – INC1LTOE.

 


3 pav. Nuo 2015-05-22 pradedamas privalomo oficialaus siūlymo supirkti Įmonių grupė „ALITA“, AB PVA (ISIN kodas LT0000128266) įgyvendinimas. 1 akcijos kaina – 1,076 EUR. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga - 2015-06-04.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje), pavedimų knyga – AGP1LTOE2.

 


4 pav. Nuo 2015-05-22 pradedamas privalomo oficialaus siūlymo supirkti „Anykščių vynas“, AB PVA (ISIN kodas LT0000112773) įgyvendinimas. 1 akcijos kaina – 0,22 EUR. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga - 2015-06-04.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje), pavedimų knyga – ANK1LTOE2

 


5 pav. 2015 m. gegužės 19 d. AB „City Service“ valdyba, įgyvendindama 2015 m. balandžio 30 d. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl Bendrovės dalyvavimo Europos bendrovės (Societas Europaea) formavime, parengė Bendrovės ir City Service EU AS bendras vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi sąlygas (toliau – Jungimosi sąlygos). Jos taikomos numatomam vienos valstybės ribas peržengiančiam jungimuisi (toliau – Jungimasis) tarp Bendrovės ir City Service EU AS, kurio metu Bendrovė bus prijungta prie City Service EU AS ir pasibaigs be likvidavimo procedūros, o City Service EU AS perims visą Bendrovės turtą, teises ir įsipareigojimus ir po Jungimosi tęs veiklą.
Pagal Jungimosi sąlygas:
1) jungiama, peržengiant vienos valstybės ribas, akcinė bendrovė: AB „City Service“ (buveinė: Konstitucijos pr. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas: 123905633, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre);
2) dalyvaujanti vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi akcinė bendrovė: City Service EU AS (buveinė: J. Kunderi g. 8a, Talinas, Estijos Respublika, juridinio asmens kodas: 12827710, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Estijos komerciniame registre);
3) Jungimosi būdas: prijungimas;
4) po Jungimosi pasibaigianti bendrovė: AB „City Service“;
5) po Jungimosi tęsianti veiklą bendrovė: City Service EU AS. Po Jungimosi tęsianti veiklą bendrovė veiks pavadinimu City Service AS;
6) po Jungimosi pasibaigiančios bendrovės turtas, teisės ir pareigos pereina po Jungimosi tęsiančiai veiklą bendrovei bei pasibaigiančios Bendrovės teisės ir pareigos pagal sandorius pereina po Jungimosi veiksiančiai bendrovei, taip pat sandoriai įtraukiami į po Jungimosi veiksiančios bendrovės buhalterinę apskaitą nuo Jungimosi sąlygose nurodyto momento;
7) po Jungimosi valdymo struktūra liks ta pati, kokia buvo Bendrovės valdymo struktūra prieš Jungimąsi, išskyrus dėl privalomų Estijos įstatymų reikalavimų atliktus pakeitimus. Po Jungimosi tęsiančios veiklą bendrovės organai bus: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, kurią sudarys 3 – 5 nariai, renkami 4 metų kadencijai, ir valdyba, kurią sudarys 1 valdybos narys, renkamas 4 metų kadencijai.
Jungimasis bus vykdomas tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl Jungimosi, Jungimosi sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.
Su dokumentais, susijusiais su Jungimusi (Jungimosi sąlygomis, Jungimosi sąlygų vertinimo ataskaita, Jungimosi ataskaita, finansinių ataskaitų rinkiniais bei kitais įstatymų numatytais dokumentais) galima įstatymų nustatyta tvarka susipažinti darbo dienomis (nuo 9 val. iki 12 val.) atvykus į Bendrovę, adresu Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika. Visi su Jungimusi susiję dokumentai taip pat yra paskelbti Bendrovės interneto svetainėje www.cityservice.lt.
Pirkimo signalas @1.69.

 


6 pav. Siekiant pagal Lietuvos banko nustatytus Atlygio politikos reikalavimus išmokėti grupei darbuotojų kintamojo atlygio dalį AB Šiaulių banko akcijomis, 2015 m. gegužės 20 d. NASDAQ OMX Vilnius prekybos sesijoje pagal darbuotojų grupės jungtinį pavedimą sudaryti Banko akcijų pirkimo sandoriai. Už šiais sandoriais nupirktas 788.895 Banko akcijas atsiskaito Bankas bei UAB „Šiaulių banko lizingas“, tokiu būdu įvykdydami prievolę išmokėti kintamojo atlygio dalį Banko akcijomis.

AB Šiaulių bankas gavo vadovų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių.
J.Bartkus pirko 38,542 akcijas;
I.Baranauskienė pirko 28,623 akcijas;
D.Kiburienė pirko 46,355 akcijas; pardavė 1,651 akciją;
V.Adomaitytė pirko 36,676 akcijas;
V.Sinius pirko 76,962 akcijas;
D.Savickas pirko 37,298 akcijas;
A.Butkus pirko 112,244 akcijas;
UAB „Namų statyba“ pardavė 100,000 akcijų.

 


7 pav. Kvietimas suinteresuotiems investuotojams įsigyti AB „Klaipėdos nafta“ valdomas UAB LITGAS akcijas
Pardavimo pagrindas
Siekiant įgyvendinti veiklų gamtinių dujų sektoriuje atskyrimą, Europos Komisija rekomendavo Valstybinei kainų ir energetikos komisijai sertifikuoti AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos operatoriumi tik su sąlyga, kad visos UAB LITGAS akcijos, kurias valdo AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) būtų perleistos. Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į minėtas aplinkybes, priėmė sprendimą organizuoti Bendrovės valdomų UAB LITGAS akcijų pardavimą. Siekiant objektyviai ir skaidriai vykdyti Bendrovės valdomų UAB LITGAS akcijų pardavimą, o taip pat užtikrinti maksimalią naudą Bendrovei bei visiems jos akcininkams, Bendrovė valdomų UAB LITGAS akcijų pardavimą planuoja vykdyti viešos procedūros (t.y. viešo siūlymo rinkos dalyviams) būdu. Šiuo kvietimu Bendrovė kreipiasi į potencialius suinteresuotus pirkėjus dėl pirminių neįpareigojančių paraiškų, kuriomis išreiškiamas susidomėjimas dalyvauti akcijų pirkime, pateikimo.
Akcijų kiekis
Šiuo metu Bendrovė valdo 33,3 % UAB LITGAS akcijų, likusią dalį 66,7% - “Lietuvos energija”, UAB. Bendrovės valdoma UAB LITGAS akcijų dalis (1/3 įstatinio kapitalo) sudaro 15 000 000 paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų. Potencialūs pirkėjai gali įsigyti tik visą siūlomą akcijų kiekį (akcijų kiekis į dalis neskaidomas).
UAB LITGAS veikla
UAB LITGAS yra gamtinių dujų tiekimo ir prekybos įmonė, kurios pagrindinė veikla yra būtinojo gamtinių dujų kiekio tiekimas per Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą, reikalingą terminalo minimaliai nepertraukiamai veiklai. UAB LITGAS šią veiklą vykdo laimėjusi Energetikos ministerijos paskelbtą konkursą, UAB LITGAS patvirtinus paskirtuoju tiekėju 5 (penkerių) metų laikotarpiui. UAB LITGAS, kaip paskirtasis tiekėjas, yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė.
Be paskirtojo tiekėjo veiklos, UAB LITGAS taip pat planuoja tapti konkurencingu žaidėju regiono gamtinių dujų ir SGD tiekimo rinkoje, užsiimti augančia bunkeriavimo – SGD, tiekiamo kaip kuro laivams, veikla. Bendrovė yra pasirašiusi bendrąsias neįpareigojančias prekybos SGD sutartis su 15 pasaulinių tiekėjų, kurie visi kartu tiekia daugiau kaip pusę viso pasaulio SGD. Šios sutartys suteikia galimybes UAB LITGAS tarptautinėse neatidėliotinų sandorių rinkose greitai įsigyti dujų.
Svarbi informacija
Atsižvelgiant į UAB LITGAS akcininko „Lietuvos energija“, UAB 2015-05-05 viešą pranešimą, „Lietuvos energija“, UAB iki šių metų pabaigos planuoja prijungti UAB LITGAS prie UAB „Lietuvos dujų tiekimas“[1].
Reikalavimai potencialiems pirkėjams
UAB LITGAS, vadovaujantis LR suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 str. 2 d., yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė, todėl potencialūs akcijų pirkėjai turės atitikti Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo reikalavimus, o jų atitiktį nacionalinio saugumo interesams vertins LR Vyriausybės sudaryta potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisija (Komisija). Potencialūs akcijų pirkėjai turės pateikti sutikimą būti tikrinamiems Komisijos bei dokumentus, nustatytus Komisijos darbo tvarkos apraše[2]. Jeigu potencialus akcijų pirkėjas atsisako pateikti sutikimą būti tikrinamam ir/ar reikalingus dokumentus, toks potencialus dalyvis praranda teisę dalyvauti UAB LITGAS akcijų įsigijime. Potencialūs akcijų pirkėjai, kurie neįpareigojančių paraiškų pateikimo dieną atitinka aukščiau minėto įstatymo reikalavimus ir turi tai pagrindžiančius dokumentus, papildomai nebus tikrinami.
Vadovaujantis veiklų energetikos sektoriuje atskyrimo reikalavimais, potencialus akcijų pirkėjas negali būti įmonė, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Energetikos ministerija, taip pat turi tenkinti veiklų atskyrimo reikalavimus, nustatytus Gamtinių dujų įstatymo aštuntame skirsnyje. Teikdamas neįpareigojančią paraišką potencialus akcijų pirkėjas turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius jo atitiktį keliamiems reikalavimams.

 


8 pav. Informuojame, kad Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį nutraukti AB „Dvarčionių keramika“ restruktūrizavimo bylą.
Minėta nutartis dar nėra įsiteisėjusi. Bendrovė ketina pasinaudoti savo teise apskųsti Vilniaus apygardos teismo nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui.

 


9 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė) informuoja, jog 2015 m. gegužės 25 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas nutartimi nutarė nutraukti administracinę bylą dėl 2014 m. lapkričio 28 d. Bendrovės skundo dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo”, Nr. O3-875 panaikinimo.
Bendrovė primena, jog Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama kita tiesiogiai su šia susijusi byla: 2015 m. sausio 16 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė Bendrovės skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gruodžio 11 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos vienašališko nustatymo”, Nr. O3-934 panaikinimo.

 


10 pav. 2015 m. gegužės 22 d. AB „Rokiškio sūris“ gavo pranešimą apie emitento vadovo sandorį dėl emitento vertybinių popierių. A.Trumpa pirko 100,000 akcijų.

 


11 pav. AB „INVL Baltic Real Estate“ pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda LT pirko 206 akcijas.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 16 14:49     #40573
 You finished a couple of fine focus there. I did an inquiry on the subject and discovered about all people will be obliged with your online journal.


http://www.oursnetwork.com/what-are-the-types-of-business/

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital