Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Balandžio 8 d. Biržos apžvalga

2015 m. Balandžio 8 d. Biržos apžvalga 2015 m. Balandžio 8 d. Biržos apžvalga

Baltijos rinkose pinigų lietus nenutrūksta. Upeliai įteka į upes. Ir štai turime seniai pas mus matytą likvidumo baseiną.
Estiškos akcijos apyvartomis pranoko fantazijas. Lietuvoje stebuklai! Likvidžiausia šios dienos akcija tapo Panevėžio statybos trestas su neįsivaizduojamu 12.45% teigiamu kainos pokyčiu. Čia jums ne maxima-rimi-iki kainų karas. Čia rimti buliai ganosi.

 

 


1 pav. 2014 metų AB „Invalda LT“ įmonių grupės audituoti rezultatai:
- AB „Invalda LT“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 4,0 mln. eurų (13,9 mln. litų), 2013 metais siekė 31,1 mln. eurų (107,3 mln. litų);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 4,0 mln. eurų (13,8 mln. litų), 2013 metais siekė 31,4 mln. eurų (108,5 mln. litų).
Pačios AB „Invalda LT“ 2014 m. pelnas sudaro 20,5 mln. eurų (70,8 mln. litų), 2013 metais AB „Invalda LT” pelnas sudarė – 23,5 mln. eurų (81 mln. litų).
Grupės grynasis pelnas yra 29,8 proc. didesnis nei anksčiau skelbtas 2014 m. 12 mėn. neaudituotas rezultatas. Pagrindiniai veiksniai, lėmę pelno augimą, buvo investicijų į pastatų priežiūros įmonių grupę „Inservis“ (įskaitant suteiktas paskolas) padidėjimas nuo 3,125 mln. eurų iki 3,952 mln. eurų, patikslinus lyginamuosius daugiklius, bei investicijų vertės pokytis į žemės ūkio sektoriuje veikiančią „Litagrą“ (įskaitant suteiktas paskolas) nuo 14,568 mln. eurų iki 14,909 mln. eurų.
Papildoma informacija:
Viena didžiausių Lietuvoje investuojančių bei turtą valdančių bendrovių „Invalda LT“ keis pavadinimą į „Invalda INVL“.
„Turto valdymas yra strateginis „Invalda LT“ verslas, kuriame veikiame nuo 1991 metų. Plėtojant turto valdymo verslą toliau, ketiname naudoti INVL prekės ženklą, todėl siūlome keisti ir pagrindinės bendrovės pavadinimą“, -sakė „Invaldos LT“ prezidentas Darius Šulnis.
Pasak jo, INVL prekės ženklą taip pat naudoja nuo „Invaldos LT“ atskirtos specializuotos turtą valdančios įmonės – „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Baltic Farmland“ bei „INVL Technology“.
Dėl pavadinimo keitimo „Invaldos LT“ akcininkai balsuos balandžio 30 dieną vyksiančiame akcininkų susirinkime.
„Invaldos LT“ valdyba taip pat siūlo akcininkams suteikti leidimą įmonei įsigyti iki 10 proc. savo akcijų. Minimali vienos akcijos supirkimo kaina – 3 eurai, o maksimali turi neviršyti „Invaldos LT“ akcijos buhalterinės vertės prieš inicijuojant supirkimą. Sprendimas galiotų 18 mėnesių.
„Norime turėti galimybę valdybos sprendimu supirkti savo akcijas. Supirkimai galėtų būti vykdomi siekiant panaikinti diskontą tarp akcijų rinkos kainos ir buhalterinės vertės, arba siekiant išmokėti laisvas lėšas akcininkams“, - sakė D. Šulnis.
Akcininkams taip pat bus siūloma tvirtinti audituotus 2014 m. veiklos rezultatus. 2014 metų pabaigoje grynoji „Invaldos LT“ turto vertė sudarė 44,5 mln. eurų, arba 3,75 euro akcijai. Per 2014 metus „Invalda LT” uždirbo 20,5 mln. eurų grynojo pelno.

Akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 30 d. 8:45 val. bendrovės buveinės patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas), šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „Invalda LT“ (įmonės kodas 121304349, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. balandžio 23 d.)
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Supažindinimas su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas.
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelno paskirstymo.
5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ pavadinimo keitimo.
6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimo.
7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
8. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT savų akcijų supirkimo.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2014 m. akcinės bendrovės „Invalda LT“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
4. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ 2014 m. pelną paskirstyti taip:
Straipsniai Tūkst. litų Tūkst. eurų
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje; 27 138 7 860
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai); 70 775 20 497
pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – atskyrimo metu perduotas nepaskirstytasis pelnas (13 267) (3 842)
Pervedimai iš rezervų; 0 0
- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti 0 0
- iš privalomojo rezervo 0 0
- iš akcijų priedų 0 0
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai); 0 0
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso; 84 646 24 515
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą; 0 0
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti; 0 0
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus; 0 0
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti; 0 0
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; 0 0
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus. 84 646 24 515
5. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ pavadinimo keitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „Invalda LT” pavadinimą iš akcinė bendrovė „Invalda LT“ į akcinė bendrovė „Invalda INVL“. Apie sprendimą pakeisti pavadinimą pranešti teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „Invalda LT“ vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai keičiant įstatinio kapitalo dydį iš 11 865 993 litų į 3 441 137,97 eurų.
7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 5 ir 6 darbotvarkės klausimais bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „Invalda LT“ prezidentą Darių Šulnį pasirašyti naują akcinės bendrovės „Invalda LT“ įstatų redakciją.
8. Dėl akcinės bendrovės „Invalda LT savų akcijų įsigijimo.
Akcinėje bendrovėje „Invalda LT“ yra sudarytas 11,1 mln. eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti sudarytą rezervą savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų:
1) akcijų įsigijimo tikslas - užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius - bendra akcinei bendrovei „Invalda LT“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - turi neviršyti akcijos buhalterinės vertės (nuosavo kapitalo padalinto iš akcijų skaičiaus) apskaičiuotos pagal paskutinės prieš inicijuojant akcijų supirkimą viešai paskelbtos AB „Invalda LT“ finansinės atskaitomybės duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3 EUR ;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

 


2 pav. AB „Panevėžio statybos trestas“ valdyba siūlo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2015 m. balandžio 30 d. (ketvirtadienis) 10 val. bendrovės buveinėje adresu P.Puzino 1, Panevėžyje, tokius sprendimų projektus:
1. Audito išvados dėl 2014 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
Informacija išklausyta.
2. Bendrovės 2014 m. metinis pranešimas.
Informacija išklausyta.
3. Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2014 m. konsoliduotą ir atskirų finansinių ataskaitų rinkinius.
4. Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
Patvirtinti AB „Panevėžio statybos trestas“ 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 108 737 798 Lt ( 31 492 643 EUR);
Išmokėti dividendai – 0 Lt (0 EUR);
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 3 728 807 Lt (1 079 937 EUR);
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 551 267 Lt ( 159 658 EUR);
Pervedimai iš rezervų - 0 Lt (0 EUR);
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 Lt (0 EUR);
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 113 017 872 Lt ( 32 732 238 EUR);
pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt ( 0 EUR);
pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 Lt (0 EUR);
pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 Lt (0 EUR);
pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 3 725 916,48 Lt ( 1 079 100 EUR);
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 745 761 Lt ( 215 987 EUR);
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 108 546 194,52 Lt ( 31 437 151 EUR).
Dividendams paskirti 0,2278848 Lt (0,066 EUR) vienai paprastajai AB ”Panevėžio statybos trestas” 1 lito nominalios vertės akcijai. Viso dividendams paskirti 3 725 916,48 litų ( 1 079 100 EUR).
5. Audito komiteto narių rinkimas.
Siūlyti į audito komitetą rinkti:
Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),
Liną Ragelienę
Reginą Sukarevičienę.
6. Valdybos nario rinkimas
AB „Panenėžio statybos trestas“ valdybos nariu išrinkti daugiausia balsų surinkusį kandidatą.
Dividendinis pajamingumas 6.41%. Akcijos kaina dar turi kur kilti. Pildymosi signalas @1.04.

 


3 pav. 2015m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Kareivių g. 6 (5 aukštas), Vilnius.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).
Susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.
Susirinkimo darbotvarkė:
1 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ konsoliduotas metinis pranešimas apie bendrovės veiklą 2014 metais;
2 darbotvarkės klausimas: Auditoriaus išvada apie 2014m. bendrovės finansines ataskaitas;
3 darbotvarkės klausimas: 2014 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
5 darbotvarkės klausimas: Valdybos naujai kadencijai rinkimas;
6 darbotvarkės klausimas: Audito įmonės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
7 darbotvarkės klausimas: Audito komiteto narių rinkimas;
8. darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ įstatų keitimas dėl Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraiškos pakeitimo iš litų į eurus ir kiti pakeitimai.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206, (8-5) 2361970.
Valdyba siūlo dividendų nemokėti.

 


4 pav. AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino balandžio 30 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.
1.Konsoliduotas metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
1.1.Supažindinti su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2.Auditoriaus išvada.
Sprendimo projektas:
2.1.Supažindinti su Auditoriaus išvada.
3.Bendrovės 2014 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
3.1. Patvirtinti 2014 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas.
4.Konsoliduotų 2014 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
4.1. Patvirtinti 2014 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas metines finansines ataskaitas.
5.Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
5.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 78 755 Lt 22 809 EUR
Grynasis 2014 finansinių metų pelnas 16 440 625 Lt 4 761 534 EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2014 finansinių metų pelnas (nuostoliai) (60 185) Lt (17 431) EUR
Pervedimas iš savų akcijų supirkimo rezervo - -
Paskirstytinas rezultatas 16 459 195 Lt 4 766 912 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą - -
Pelno paskirstymas savų akcijų supirkimo rezervui - -
Pelno paskirstymas į kitus rezervus - -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti - -
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams - -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus
16 459 195 Lt 4 766 912 EUR
6.Akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais keitimo į išraišką eurais tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
6.1. Pakeisti Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraišką litais į išraišką eurais.
6.2. Nustatyti, kad Bendrovės vienos akcijos nominali vertė yra lygi 1,16 (vienas euras 16 euro centų) euro.
6.3. Nustatyti, kad Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 4 508 069,72 (keturi milijonai penki šimtai aštuoni tūkstančiai šešiasdešimt devyni eurai ir 72 euro centai) euro.
7.Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
7.1. Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Įgalioti generalinį direktorių Rimantą Vaitkų pasirašyti akcinės bendrovės “Vilniaus baldai” įstatų naują redakciją (pridedama).

 


5 pav. Pildomės Tallinna Kaubamaja Group, kainai toliau kylant.

 


6 pav. Tallinna Vesi pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


7 pav. Šiaulių banko akcijų kaina užpildė gap‘ą. Kas toliau? Tikrinam palaikymą ties 0.31?

 


8 pav. Agrowill Group pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


9 pav. Investuotojai įvertino Pieno žvaigždžių dividendus. Pakilusi kaina prisišaukė meškas.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 07 09:59     #40281
 You have a good point here! I totally agree with what you said !! Thanks for sharing your views ... hope more people will read this article !!http://www.firstdesignmarketing.com
2018 10 20 16:02     #40783
 Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is an engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readershttp://www.earnmoneynetwork.com/what-do-you-mean-by-small-business/.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital