Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Balandžio 7 d. Biržos apžvalga

2015 m. Balandžio 7 d. Biržos apžvalga 2015 m. Balandžio 7 d. Biržos apžvalga

Po ilgų švenčių priridenome milijoną eurų apyvartos. Ir ne tik estai rideno. Uoliai plušo ir lietuviai, Aprangos ir Šiaulių banko akcijas pirkdami.
Indeksai toliau demonstruoja kilimą ir koreliuoja su atbundančia gamta. Akcijų kaina ir indeksus palaistė dividendinis lietutis. Reikia pripažinti, ne be ECB pagalbos.

 

 


1 pav. AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai 2015-04-24 įvyksiančiam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui:
1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.
Pranešimas išklausytas.
2. Audito komiteto išvada.
Sprendimo projektas:
Pritarti Audito komiteto išvadai.(pridedama)
3. Bendrovės 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2014 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (pridedama)
4.Bendrovės 2014 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2014 metų audituotas konsoliduotas finansines ataskaitas.(pridedama)
5.Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
Pavadinimas tūkst. litų tūkst. EUR
1. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pradžioje 168 820 48 894
2. Akcininkų patvirtinti dividendai už 2013 metus (3 507) (1 016)
3. Pervesta iš kitų rezervų 13 336 3 862
4. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių
metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 178 649 51 740
5. Grynasis ataskaitinių metų bendrovės pelnas/(nuostoliai) (21 154) (6 127)
6. Paskirstytinasis pelnas iš viso: 157 495 45 614
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - -
8. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - -
9. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - -
10. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams - -
11. Pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kt. tikslams - -
12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 157 495 45 614
6. Bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiškos litais keitimas į išraišką eurais.
Sprendimo projektas:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo nuostatomis, AB „Rokiškio sūris“ vienos akcijos nominalią vertę iš 1 (vieno) lito pakeisti į 0,29 EUR (dvidešimt devynias šimtąsias euro), atitinkamai Bendrovės įstatinio kapitalo dydį išraiška eurais nustatyti 10 401 711,30 EUR (dešimt milijonų keturi šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai vienuolika eurų 30 ct) padalintų į 35 867 970 (trisdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų.
7. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus bei kitus įstatų pakeitimo projekte pateiktus pakeitimus, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją.
Įgalioti AB „Rokiškio sūris“ direktorių Antaną Trumpą pasirašyti naują AB „Rokiškio sūris“ įstatų redakciją.
8. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Sprendimo projektas:
AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui bei konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui atlikti išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“. Įgalioti valdybą nustatyti atlyginimą auditui už atliktą darbą. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą.
9.Bendrovės savų akcijų įsigijimas.
Sprendimo projektas
1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 3,475 EUR (12,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290 EUR (1,00 Lt).
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.
Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas.
6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.
10.Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.
Sprendimo projektas:
Savų akcijų įsigijimui suformuotas 11 668 tūkst. EUR (40 287 tūkst. Lt) litų rezervas.

 


2 pav. AB „Kauno energija“ 2014 metų audituotas veiklos rezultatas yra pelnas – 2.992 tūkst. Lt (867 tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 265.492 tūkst. Lt (76.892 tūkst. EUR), o Grupės, kurią sudaro AB „Kauno energija“ bei jos dukterinės bendrovės – UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ (įm. kodas 300580563) ir UAB „Kauno energija NT“ (įm. kodas 303042623), pelnas – 2.977 tūkst. Lt (862 tūkst. EUR), pardavimų pajamos – 265.754 tūkst. Lt (76.968 tūkst. EUR).
2014 m. EBITDA: Bendrovės – 25.341 tūkst. Lt (7.339 tūkst. EUR), Grupės – 25.359 tūkst. Lt (7.344 tūkst. EUR).
Bendrovės 2014 m. audituotas pelnas, lyginant su 2014 m. neaudituotu pelnu, sumažėjo 70 tūkst. Lt (20 tūkst. EUR) dėl pardavimo pajamų sumažėjimo ir veiklos sąnaudų padidėjimo. Bendrovės audituotos pardavimų pajamos 2014 m., palyginus su 2014 m. neaudituotomis pajamomis sumažėjo 4 tūkst. Lt (1 tūkst. EUR). Bendrovės audituotos veiklos sąnaudos 2014 m., palyginus su 2014 m. neaudituotomis veiklos sąnaudomis padidėjo 66 tūkst. Lt (19 tūkst. EUR).
Pateikiame 2014 metų audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotą ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, su atsakingų asmenų patvirtinimu.
Valdyba siūlo 0.002 euro dividendus.

 


3 pav. AB „Klaipėdos nafta“ naftos bei Subačiaus kuro bazės (SKB) terminaluose per 2015 m. kovo mėnesį į talpyklas perkrovė 354 tūkst. tonų naftos produktų, 15,5 proc. daugiau nei 2014 m. kovo mėn., kai buvo perkrauta 306 tūkst. tonų. Tokį 2015 m. kovo mėnesio krovos padidėjimą nulėmė kiek didesnė AB „Orlen Lietuva“ naftos produktų krova bei atsiradę naftos produktų srautai iš Baltarusijos, priklausantys „Belarusskaja neftenaja kampanija“ (BNK) .
Per pirmą 2015 m. ketvirtį į talpyklas perkrautų naftos produktų kiekis sudaro 1.498 tūkst. tonų, 31,8 proc. daugiau nei atitinkamai 2014 metų trijų mėn. krova, kai į talpyklas perkrauta 1.137 tūkst. tonų.
Per 2015 m. kovo mėn. Bendrovės Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminale kovo mėn. priimtas vienas dujovežis, atgabenęs 65,95 tūkst. tonų SGD, o išdujintas ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiektas gamtinių dujų kiekis per kovą sudaro 518 tūkst. MWh, o viso per tris 2015 m. mėnesius – 1.399,5 tūkst. MWh (ši veikla pradėta vykdyti 2014 m. lapkričio 27 d.).
Bendrovės naftos terminalo ir Subačiaus kuro bazės 2015 m. kovo mėnesio preliminarios pardavimo pajamos sudaro 3,2 mln. eurų (11,0 mln. litų), 0,5 proc. daugiau lyginant su 2014 m. kovo mėnesio pardavimo pajamomis (3,1 mln. eurų arba 10,7 mln. litų).
Preliminarios SGD terminalo 2015 m. kovo mėn. pajamos sudaro 5,4 mln. eurų (18,6 mln. litų), kurios lygios vienai dvyliktajai 2015-iems metams Valstybinės kainos ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintų būtinųjų SGD terminalo eksploatavimo sąnaudų bei vienai dvyliktajai SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų grąžos sumai.
AB „Klaipėdos nafta“ naftos terminalo ir SKB 2015 m. pirmo ketvirčio preliminarios pardavimo pajamos – 10,4 mln. eurų (35,9 mln. litų), kurios, lyginant su 2014 m. pirmo ketvirčio pardavimo pajamomis (8,9 mln. eurų arba 30,7 mln. litų), yra 16,9 proc. didesnės.
Bendros 2015 m. pirmo ketvirčio preliminarios pajamos – 26,6 mln. eurų (91,8 mln. litų), o atitinkamai 2014 m. – 8,9 mln. eurų arba 30,7 mln. litų.

AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir 2015 m. kovo 7 d. sprendimu 2015 m. balandžio 30 d. 13.00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje Burių g. 19, Klaipėda, Bendrovės administracijos patalpose (gaisrinės pastato II aukšto salėje).
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2014 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.
2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.
3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.
5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2015 ir 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei jos teikiamų audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.55 val. Atvykstantiems į susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą (įgaliotam atstovui – papildomai turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).
Susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Valdyba siūlo 0.0008397933 Lt (0.0002432210 eur) dividendus.

 


4 pav. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 30 d. 8.30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1 A (6 aukštas, akcinės bendrovės „Invalda LT“ patalpos), šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 303299735, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2015 m. balandžio 23 d.).
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimo.
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
7. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo sąlygų parengimui.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ pelną paskirstyti taip:
Straipsniai (tūkst. LTL) (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 7 643 2 213
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 1 370 397
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) - -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 9 013 2 610
Pervedimai iš rezervų - -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 9 013 2 610
Pelno paskirstymas: - -
- į įstatymo numatytus rezervus - -
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti - -
- į kitus rezervus - -
- dividendai - -
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai - -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 9 013 2 610
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai keičiant įstatinio kapitalo dydį iš 7 044 365 litų į 2 042 865,85 eurų.
6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, priimtą 5 darbotvarkės klausimu bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Andrių Daukšą pasirašyti naują akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakciją.
7. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo sąlygų parengimui
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ reorganizavimo sąlygų, kurių pagrindu akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ prijungiama prie akcinės bendrovės „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, parengimui.
Pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir paskelbti reorganizavimo sąlygas.

AB "INVL Baltic Real Estate" pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda Lt pirko 142 akcijas.

 


5 pav. AB Vilkyškių pieninė, įmonės kodas 277160980, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 24 d. 13 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose, adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 12 val. iki 12 val. 50 min.
Susirinkimo darbotvarkė:
Bendrovės 2014 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
Auditoriaus išvados apie bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
Bendrovės 2014 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Dėl savų akcijų supirkimo.
Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas.
Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. balandžio 17 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Akcininkų teisių apskaitos diena – 2015 m. gegužės 11 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2015 m. balandžio 24 d., siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba:
1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą už 2014 metus.
2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
Sprendimo projektas: Išklausyta.
3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius už 2014 metus.
4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti 2014 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:
Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2013 metų pabaigoje 10,253
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2013 metus 1,038
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 0
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 692
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 8,523
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 1,886
7) Pervedimai iš rezervų 109
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 10,518
- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus 0
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 87
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0.07 EUR vienai paprastai vardinei 0.29 Eur nominalios vertės akcijai) 836
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 43
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 9,552
5 darbotvarkės klausimas – Dėl savų akcijų supirkimo.
Sprendimo projektas: Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:
Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2016 m. balandžio 27 d.
Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.10 EUR, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.
Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.
6 darbotvarkės klausimas – Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas.
Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus įstatų pakeitimo projekte pateiktus pakeitimus, patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją. Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.
Mokės 0.07 EUR dividendų.
Pildymosi signalas @1.99.

 


6 pav. APB „APRANGA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2015 m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:
1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2014 m. veiklą.
Sprendimo projektas:
Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Išklausyta.
3. 2014 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2014 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4. 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
2014 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3 priedas).
5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
APB „APRANGA“ audito įmone 2015 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2015 m. iki 26 000 EUR plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.
6. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo.
Sprendimo projektas:
6.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 3.2. punktą ir išdėstyti jį taip:
„3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 16 034 668,40 (šešiolika milijonų trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 40 euro centų).“
6.2. Pakeisti Bendrovės įstatų 3.3. punktą ir išdėstyti jį taip:
„3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 55 291 960 (penkiasdešimt penkis milijonus du šimtus devyniasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt) paprastųjų vardinių 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro nominalios vertės akcijų.“
6.3. Pakeisti Bendrovės įstatų 5.6. punktą ir išdėstyti jį taip:
„5.6. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas bendrovės įstatuose nurodytame dienraštyje ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie dokumentus, patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.“
6.4. Pakeisti Bendrovės įstatų 6.11. punktą ir išdėstyti jį taip:
„6.11. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdis sprendžia su jo veikla valdyboje susijusį ar jo atsakomybės klausimą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Balsams „už” ir „prieš” pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.“
6.5. Pakeisti Bendrovės įstatų 10.2. punktą ir išdėstyti jį taip:
„10.2. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bendrovės vadovas privalo paskelbti ne vėliau kaip 21 dienai iki susirinkimo dienos dienraštyje “Lietuvos rytas“ ir apie tai pranešti kaip apie esminį įvykį įstatymų nustatyta tvarka. Pranešimas apie pakartotinį akcininkų susirinkimą skelbiamas dienraštyje “Lietuvos rytas” ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.“
6.6. Sutinkamai su 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, papildyti Bendrovės įstatų 1.1. punktą, 3.7. punktą nauju 5) papunkčiu, 5.12. punktą, 6.5. punkto 2) papunktį, 6.12. punktą, 7.5. punktą nauju 10) papunkčiu, panaikinti Bendrovės įstatų 1.4. punktą, 6.6. punkto 7) papunktį, pakeisti Bendrovės įstatų 2.2. punktą, 5.9. punktą, 6.9. punktą, 7.5. punkto 2) ir 6 papunkčius, 9.1. punktą, 9.5. punktą, 10.3. punktą, 10.5. punktą.
6.7. Patvirtinti pagal aukščiau išvardintus punktus pakeistą naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą (5 priedas).
6.8. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių Rimantą Pervenecką pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus.
Valdyba siūlo 0.130 euro (0.449 Lt) dividendus.
Pildomės, kainai toliau kylant.

 


7 pav. 2015 m. balandžio 3 dienos AB LESTO valdybos sprendimu šaukiamas eilinis AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas.
Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB LESTO eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m. balandžio 27 d. 11.00 val., AB LESTO registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia – 10.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 10.55 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
2015 m. balandžio 3 d. AB LESTO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomi tokie sprendimų projektai:
AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl 2014 metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.
2. Dėl 2014 metų audituoto AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
3. Dėl 2014 metų AB LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo.
4. Dėl naujos AB LESTO įstatų redakcijos patvirtinimo.
5. Dėl AB LESTO buveinės keitimo.
Siūlomi AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai darbotvarkėje numatytais klausimais:
1. Dėl 2014 metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.
„1.1. Pritarti 2014 metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama).“
2. Dėl 2014 metų audituoto AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
„2.1. Patvirtinti 2014 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“
3. Dėl 2014 metų AB LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo.
„3.1. Paskirstyti 2014 metų AB LESTO pelną (nuostolius) (pridedama).“
4. Dėl naujos AB LESTO įstatų redakcijos patvirtinimo.
„4.1. Patvirtinti naują AB LESTO įstatų redakciją (pridedama).
4.2. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių pasirašyti įstatus bei pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“
5. Dėl AB LESTO buveinės keitimo.
„5.1. Pakeisti AB LESTO buveinę ir įregistruoti naują jos adresą – Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aguonų g. 26.
5.2. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių pačiam ar per įgaliotus asmenis atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.“
2015 m. balandžio 3 d. AB LESTO stebėtojų taryba priėmė sprendimą pritarti 2014 metų AB LESTO įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui, audituotam AB LESTO konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, 2014 metų AB LESTO pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir nusprendė teikti šį atsiliepimą 2015 m. balandžio 27 d. įvyksiančiam eiliniam AB LESTO visuotiniam akcininkų susirinkimui.
Akcininkas, dalyvaujantis AB LESTO eiliniame visuotiniuose akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@lesto.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 24 d. darbo dienos pabaigos (15.15 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Visuotiniam akcininkų susirinkimui AB LESTO nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.
Valdyba siūlo 0.07 Lt (0,02 eur) dividendus.

 


8 pav. Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybos 2015 m. balandžio 3 d. sprendimu 2015 m. balandžio 27 d. 13.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo darbotvarkė:
Dėl pritarimo 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ metiniam pranešimui.
Dėl 2014 metų audituoto AB „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Dėl 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymo.
Dėl AB „Lietuvos dujos“ naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. balandžio 27 d. 12.25 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. balandžio 27 d. 12.55 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2015 m. balandžio 20 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Bendrovės valdyba 2015 m. balandžio 3 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei sprendimų projektams.
Dėl pritarimo 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ metiniam pranešimui.
Sprendimo projektas:
1.1 Pritarti 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ metiniam pranešimui (pridedama).
Dėl 2014 metų audituoto AB „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Sprendimo projektas:
1. Patvirtinti 2014 metų auditoriaus UAB „Ernst & Young Baltic” audituotą AB „Lietuvos dujos“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
Dėl 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymo.
Sprendimo projektas:
1. Paskirstyti 2014 metų AB „Lietuvos dujos“ pelną (pridedama).
Dėl AB „Lietuvos dujos“ naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
Sprendimo projektas:
1. Patvirtinti naują AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją (pridedama).
2. Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių asmeniškai ar per jo įgaliotus asmenis pasirašyti naują AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
Valdyba siūlo 0.0963 eur (0.3325 Lt) dividendus.
Pildomės, kainai toliau kylant.

 


9 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 27 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.
Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia – 2015 m. balandžio 27 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. balandžio 27 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. balandžio 27 d. 8.55 val.
Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2015 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Taip pat informuojame, kad Bendrovės stebėtojų taryba pateikė atsiliepimą ir pritarė Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektui ir Bendrovės metiniam pranešimui.
Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimas dėl Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir Bendrovės metinio pranešimo [pristatoma Bendrovės akcininkų informacijai].
Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir jos dukterinių įmonių 2014 metų konsoliduoto metinio pranešimo svarstymo.
„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, ir jos dukterinių įmonių 2014 metų konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedama)“.
3. Dėl 2014 metų audituoto konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
„Patvirtinti 2014 metų auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą konsoliduotų ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, metinių finansinių ataskaitų rinkinį“.
4. Dėl 2014 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelno (nuostolių) paskirstymo.
„Paskirstyti 2014 metų „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pelną (nuostolius)“.
5. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
„Patvirtinti naują „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įstatų redakciją ir įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių pasirašyti pakeistus įstatus“.
Valdyba siūlo 0.0342 eur (0.1181 Lt) dividendus.
Per mažai pasiūlė?

 


10 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 27 d. 10. 00 val. bendrovės buveinėje Keramikų g. 2 Vilniuje , šaukiamas akcinės bendrovės „Dvarčionių keramika“ visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.Metinis pranešimas apie 2014 m. bendrovės veiklą.
2.Tarptautinio audito išvados apie bendrovės veiklą.
3.Bendrovės 2014 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4.Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 9.30 val..
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. balandžio 20 d.

 


11 pav. „Litgrid“ AB Stebėtojų taryba, susipažinusi su „Litgrid“ AB 2014 m. finansinių ataskaitų rinkiniu, 2014 m. metiniu konsoliduotu pranešimu ir 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektu pažymi, kad esminių pastabų šiems dokumentams neturi. Atsižvelgiant į tai, Stebėtojų taryba „Litgrid“ AB visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlo patvirtinti bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo pagal bendrovės valdybos pateiktą 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektą.

 


12 pav. Restruktūrizuojama AB „Agrowill Group“ pradėjo galutinį atsiskaitymą su Bendrovės kreditoriais. Kaip ir numatyta Bendrovės restruktūrizavimo plane – Bendrovė 2015 m. balandžio 7-10 d. išmokės likusius įsiskolinimus kreditoriams - 85 proc. kreditorinių reikalavimų, t.y. 2,96 mln. EUR.
15 proc. AB „Agrowill Group“ kreditorių reikalavimų jau buvo išmokėta 2014 m. balandžio mėn.
Bendrovės obligacijų turėtojams skirta pinigų suma bus pervesta obligacijų savininkų interesus atstovaujančiai UAB FMĮ „Orion Securities“, kuri paskirstys mokėjimus į obligacijų turėtojų sąskaitas.
Šią savaitę įvykdžius galutinį atsiskaitymą, Bendrovė įstatymo nustatyta tvarka kreipsis į restruktūrizavimo bylą nagrinėjantį teismą dėl restruktūrizavimo procedūros užbaigimo patvirtinimo.
Tuo pačiu pranešame, kad kitos grupės bendrovės (10 dukterinių žemės ūkio bendrovių) likusius 85 proc. mokėjimų savo kreditoriams (viso1,56 mln. EUR ) vykdys iki 2015 m. gruodžio 1 d., t.y. kaip numatyta jų restruktūrizavimo planuose.
AB „Agrowill Group“ pažymi, kad atsiskaitymas tiek su motininės bendrovės, tiek ir su dukterinių žemės ūkio bendrovių kreditoriais vyksta tiksliai taip, kaip numatyta restruktūrizavimo planuose. Trečiaisiais restruktūrizavimo metais, skaičiuojant nuo restruktūrizavimo planų patvirtinimo, t.y. 2013-2014 m. buvo išmokama 15 proc. kreditorinių reikalavimų, o paskutiniais restruktūrizavimo metais – 2015m. yra mokama 85 proc. kreditorinių reikalavimų.
Pirkimo signalas @0.236.

 


13 pav. AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. balandžio 24 d. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, buveinės adresas Sedos g.35, Telšiai, įmonės kodas 180240752 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta – AB „Žemaitijos pienas“ posėdžių salė, adresu Sedos g. 35, Telšiai.
Susirinkimo pradžia - 15:00 val. (registracija nuo 14:30 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. balandžio 20 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Siūloma susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimo projektai (pridedama).
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, taip pat kiti įstatyme nurodyti asmenys gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu.
Valdyba dividendų nesiūlo.

 


14 pav. Investicijų į informacijos technologijų verslus AB „INVL Technology“ valdoma įmonė „Norway Registers Development“ (NRD AS) pasirašė sutartį dėl investicijų į elektroninės bankininkystės, mobiliojo parašo bei mažmeninės prekybos sprendimus kuriančią bendrovę UAB„Etronika“.
Numatoma, kad Norvegijos „Norway Registers Development“ investuodama į naują akcijų emisiją įsigis iki 80 proc. „Etronikos” akcijų. Bendra investicijų, įskaitant skolintą kapitalą, suma sieks iki 400 tūkst. eurų.
Sandorį ketinama užbaigti gavus Konkurencijos tarybos bei Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisijos leidimus.
2014 metais „Etronika” gavo 1,9 mln. eurų pajamų, bendrovėje dirba daugiau kaip 40 darbuotojų.

 


15 pav. Silvano Fashion Group pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


16 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


17 pav. Panevėžio statybos tresto pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 07 09:59     #40274
 You have a good point here! I totally agree with what you said !! Thanks for sharing your views ... hope more people will read this article !!http://www.shoppingallabout.com
2018 10 20 15:56     #40776
 Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is an engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.
http://www.cookinganystyle.com/why-do-we-cook-foods/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital