Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Sausio 6 d. Biržos apžvalga

2015 m. Sausio 6 d. Biržos apžvalga 2015 m. Sausio 6 d. Biržos apžvalga

Kažkaip negrįžta investuotojai po švenčių į Baltijos rinkas. Apyvartos vidutinės, Estijoje štilis. Šiandien TEO LT buvo likvidžiausia akcija. Čia keli stambesni sandoriai praėjo.
Nuotaikos irgi pasiskirstė nevienodai. Taline meškos sukinėjosi, Rygoje ir Vilniuje buliukai ganėsi. Bendrai paėmus nuotaikos neutralios, vienodai kilusių ir kritusių akcijų kainų.

 

 


1 pav. AB „GRIGIŠKĖS“ Valdybos posėdyje buvo peržiūrėti 2014 m. prognozuojami rezultatai, planuojami 2015m. metų rodikliai bei priimti sekantys sprendimai.
Atsižvelgdama į faktinius rezultatus bei prognozuojamus 2014 m. finansinius rodiklius AB „GRIGIŠKĖS“ valdyba siūlys eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui antrus metus iš eilės didinti dividendus vienai akcijai. Eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pritarus už 2014 m. būtų skirta ir išmokėta po beveik 7 lito centus akcijai, kas atitiktų 2 euro centus vienai akcijai. Tai būtų didžiausi Bendrovės mokami dividendai vienai akcijai per pastaruosius 11 metų.
Tame pačiame AB „GRIGIŠKĖS“ Valdybos posėdyje buvo patvirtintas 2015 m. biudžetas.
Planuojama, kad įmonių grupė, kurią sudaro AB „GRIGIŠKĖS“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Klaipėda recycling“, 2015 m. pasieks 385 mln. litų (111,5 mln. EUR) pardavimų apyvartą, t.y., 25 mln. Lt (7,2 mln. EUR) arba 7% daugiau nei 2014 m. laukiama apyvarta. Įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą sieks 27 mln. litų (7,8 mln. EUR) ir bus 7 mln. litų (2 mln. EUR) arba 35% didesnis už laukiamą 2014 metais. Prognozuojama Grupės 2015 m. EBITDA – 60 mln. Lt (17,4 mln. EUR).
Taip pat planuojama, kad AB „GRIGIŠKĖS“ pardavimai 2015 m. sieks 210 mln. litų (60,8 mln. EUR) ir bus 40 mln. litų (11,6 mln. EUR) arba 23,5% didesni už laukiamus 2014 m. pardavimus. Bendrovė uždirbs 11 mln. litų (3,2 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą ir tai bus 3,5 mln. litų (1 mln. EUR) daugiau, nei 2014 m. prognozė. Prognozuojama Bendrovės 2015 m. EBITDA – 32 mln. Lt (9,3 mln. EUR).
Šių tikslų Grupės bendrovės sieks plėsdamos pardavimus vietinėje ir užsienio rinkose. Sparčiausiai Grupėje 2015 m. augs AB GRIGIŠKĖS pardavimai. Minimus rodiklius Bendrovė pasieks 2015 m. I ketvirtį pradėjusi eksploatuoti naująją popieriaus gamybos mašiną. Naujoji linija pakeis dvi seniausias iš trijų turimų Bendrovės popieriaus gamybos mašinų. Po šio atnaujinimo AB GRIGIŠKĖS per 2015 m. pagamins 36% proc. daugiau popieriaus produkcijos, palyginti su 2014 m. gamyba.
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


2 pav. 2014 m. gruodžio 23 d. įvykusio AB INVL Baltic Real Estate visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1.Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315). Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 10 000 (dešimt tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.
2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinės pakeitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015).
3. Dėl audito komiteto narių rinkimo.
Į AB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).
4. Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
Už darbą AB „INVL Baltic Real Estate“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.
5. Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.
Patvirtinti AB „INVL Baltic Real Estate“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.
6.Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos nario išrinkimo.
Išrinkti Andrių Daukšą į akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

 


3 pav. AB „City Service“ 2014 m. gruodžio 23 d. pasirašė sutartį dėl UAB „AWT Holding“ 25 proc. akcijų paketo perleidimo. Šiuo metu UAB „AWT Holding“, kuri valdo UAB „Ecoservice“ įmonių grupę, kontrolinis akcijų paketas – 75 proc. priklauso „BaltCap“ valdomam fondui „BaltCap Private Equity Fund II“, likę 25 proc. – Bendrovei.
Akcijų perleidimas bus vykdomas „BaltCap“ valdomiems fondams gavus LR Konkurencijos tarybos leidimą kontroliuoti 100 proc. UAB „AWT Holding“ akcijų.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


4 pav. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi AB „INVL Technology“ praneša apie parengtas AB BAIP grupė ir akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimo sąlygas.
Reorganizavimo sąlygas parengė bendrovės valdyba, vadovaudamasi 2014 m. gruodžio 19 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
Pagrindiniai reorganizavime dalyvaujančios bendrovės, kuri toliau tęs veiklą, duomenys:
- pavadinimas iki reorganizavimo užbaigimo: AB BAIP grupė;
- pavadinimas užbaigus reorganizavimą: akcinė bendrovė „INVL Technology“;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- kodas: 300893533;
- buveinė iki reorganizavimo užbaigimo: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., A. Juozapavičiaus g. 6;
- buveinė užbaigus reorganizavimą: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 16;
- registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras;
- įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas: 6 092 685 litai;
- akcijų skaičius: 6 092 685 paprastosios vardinės akcijos;
- akcijų nominali vertė:1 litas;
- įstatinis kapitalas užbaigus reorganizavimą: 1 773 267,06 eurai;
- akcijų skaičius: 6 114 714 paprastosios vardinės akcijos;
- akcijų nominali vertė:0,29 euro.
Pagrindiniai reorganizuojamos bendrovės, kuri po reorganizavimo pasibaigs, duomenys:
- pavadinimas: akcinė bendrovė „INVL Technology“;
- teisinė forma: akcinė bendrovė;
- buveinė: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kalvarijų g. 11A-20;
- juridinio asmens kodas: 303299817;
- registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Juridinių asmenų registras;
- įregistruotas ir apmokėtas įstatinis kapitalas: 592 730 litų;
- akcijų skaičius: 592 730 paprastųjų vardinių akcijų;
- akcijų nominali vertė: 1 (vienas) litas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 3 d., AB BAIP grupė dalyvauja reorganizavime, o akcinė bendrovė „INVL Technology“ yra reorganizuojama prijungimo būdu, prijungiant akcinę bendrovę „INVL Technology“, kuri po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro, prie AB BAIP grupė, kuri po reorganizavimo, perėmusi visą akcinės bendrovės „INVL Technology“ turtą, teises, pareigas ir pavadinimą, tęs veiklą. Reorganizavimo laikotarpis tęsis tol, kol Juridinių asmenų registre bus įregistruota po reorganizavimo nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“, veiksiančios AB BAIP grupė nauja įstatų redakcija bei bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro akcinė bendrovė „INVL Technology“.
Reorganizavimas bus vykdomas tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.
AB BAIP grupė perims akcinės bendrovės „INVL Technology“ turtą, teises, pareigas ir pavadinimą, akcinės bendrovės „INVL Technology“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereis AB BAIP grupė, sandoriai bus įtraukti į AB BAIP grupė buhalterinę apskaitą naujos akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje.
Su Reorganizavimo sąlygomis, nauja AB BAIP grupė įstatų redakcija, reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita ir kitais, reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatytais dokumentais ir informacija, galima susipažinti interneto svetainėse www.baipgrupe.lt ir www.invltechnology.lt bei bendrovių buveinėse. Papildoma informacija teikiama telefonu 8 682 55 526.
Bendrovių kreditoriai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 66 str. 2 d. pagrindu savo reikalavimus gali pateikti bendrovėms nuo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų sudarymą Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti pirmos dienos iki visuotinių akcininkų susirinkimų, kurių darbotvarkėse numatyta priimti sprendimą dėl atitinkamos bendrovės reorganizavimo.
„INVL Technology“ akcininkai už kiekvieną turėtą akciją gaus 6,7856 BAIP grupės, kuri po reorganizavimo pakeis pavadinimą į AB „INVL Technology“, akcijų. Po susijungimo „INVL Technology“ akcininkams priklausys 65,78 proc., o smulkiesiems BAIP grupės akcininkams – 34,22 proc. po susijungimo veiksiančio jungtinės bendrovės akcijų. Po susijungimo veiksiančios bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 6 114 714 vienetus akcijų, o kapitalizacija dabartine akcijų rinkos kaina siektų 8,6 mln. eurų.

 


5 pav. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) per 2014 m. gruodžio mėnesį į talpyklas perkrovė 640 tūkst. tonų naftos produktų, 68,4 proc. daugiau nei 2013 m. gruodžio mėn., kai buvo perkrauta 380 tūkst. tonų. 2014 m. gruodžio mėnesį buvo perkrauta daugiau tiek pagrindinio Bendrovės kliento AB „Orlen Lietuva“, tiek Baltarusijos Respublikos naftos perdirbimo gamyklų naftos produktų, lyginant su 2013 m. gruodžio mėn. krova, taip pat 2014 m. gruodžio mėn. perkrauti papildomi tamsieji naftos produktai iš Rusijos Federacijos naftos perdirbimo gamyklų.
Bendrovės 2014 m. gruodžio mėnesio preliminarios naftos terminalo pardavimo pajamos siekia 11,5 mln. litų (3,3 mln. eurų), 5,5 proc. daugiau lyginant su 2013 m. gruodžio mėnesio pardavimo pajamomis (10,9 mln. litų arba 3,2 mln. eurų).
Per 2014 m. dvylika mėnesių į talpyklas perkrautų naftos produktų kiekis sudaro 5.584 tūkst. tonų, 4,2 proc. mažiau nei per atitinkamą 2013 metų laikotarpį, kai buvo perkrauta 5.831 tūkst. tonų. 2014 m. krova, lyginant su 2013 m. mažesnė iš esmės dėl nepalankių makroekonominių sąlygų pirmoje metų pusėje, kurios nulėmė mažesnę AB „Orlen Lietuva“ naftos produktų gamybą bei atitinkamai mažesnę krovą Bendrovės terminale.
Bendrovės 2014 m. dvylikos mėnesių preliminarios naftos terminalo pardavimo pajamos – 116,4 mln. litų (33,7 mln. eurų), 8,3 proc. mažesnės lyginant su 2013 m. dvylikos mėnesių pardavimo pajamomis (126,9 mln. litų arba 36,8 mln. eurų).
Per laikotarpį iki 2014 m. gruodžio mėn. pabaigos Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminale priimti du dujovežiai, bendrai atgabenę 241 tūkst. m3 SGD bei išdujinta ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekta 45 mln. Nm3 gamtinių dujų (ši veikla pradėta vykdyti 2014 m. lapkričio 27 d. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK) išdavus gamtinių dujų skystinimo licenciją).
Preliminarios SGD terminalo 2014 m. gruodžio mėn. pajamos sudaro 17,3 mln. litų (5,0 mln. eurų), kurios lygios VKEKK patvirtintoms būtinosioms SGD terminalo eksploatavimo sąnaudoms bei SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų grąžai.

 


6 pav. Neaudituotais duomenimis 2014 metais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) pasiekė 183,5 mln. eurų (633,5 mln. litų), arba 8,5% daugiau nei 2013 metais.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2014 metais Lietuvoje sudarė 110,9 mln. eurų (383,0 mln. litų) arba 4,5% daugiau nei 2013 metais. 2014 metais „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Latvijoje pasiekė 47,3 mln. eurų (163,3 mln. litų) ir padidėjo 12,5%, apyvarta Estijoje sudarė 25,2 mln. eurų (87,2 mln. litų) ir padidėjo 20,9%.
2014 m. 4-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 51,4 mln. eurų (177,5 mln. litų), arba 8,3% daugiau, nei 2013 metais. Per 2014 m. 4-ą ketvirtį, lyginant su atitinkamu 2013 m. ketvirčiu, apyvarta Lietuvoje išaugo 6,2%, Latvijoje augo 6,2%, Estijoje 23,7%.
„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2014 m. gruodžio mėnesį sudarė 17,0 mln. eurų (58,8 mln. litų), ir buvo 0,5% didesnė nei 2013 m. gruodžio mėnesio apyvarta.
Per 2014 metus „Aprangos“ grupė atidarė 20 naujų parduotuvių, 8 parduotuves rekonstravo ir 7 uždarė. Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 161 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 73,2 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 5,1%.
„Aprangos“ grupė 2015 metais planuoja pasiekti 204 mln. eurų (704 mln. Lt) apyvartą (su PVM), arba 11% didesnę, nei faktinė 2014 metų apyvarta.
„Aprangos“ akcijos listinguojamos Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Baltijos Oficialiame prekybos sąraše. Kontrolinis „Aprangos“ grupės akcijų paketas priklauso koncernui “MG Baltic“.

 


7 pav. AB „Invalda LT” 2015 m. sausio 5 d. įsigijo 100 proc. Latvijos turto valdymo bendrovės „Finasta Asset Management” akcijų. Taip pat užbaigti kiti sandoriai, po kurių Lietuvos investicinio banko „Finasta” akcijų paketas padidintas iki 99,99 proc., o finansų maklerio įmonės „Finasta” - iki 100 proc.
Bendra „Finastos” grupės įmonių Lietuvoje ir Latvijoje įsigijimo kaina, įskaitant mažumos akcininkams sumokėtas sumas bei išlaidas konsultantams sudarė 7,35 mln. eurų.
Latvijoje „Finasta Asset Management” turi 48 tūkst. klientų ir 2014 metų pabaigoje valdė 45,1 mln. eurų turto. Lietuvos „Finasta Asset Management” klientų skaičius siekė apie 50 tūkst., o valdomas turtas 2014 metų pabaigoje sudarė 134 mln. eurų.
2014 metų lapkričio pabaigoje banko „Finasta” nuosavas kapitalas siekė 6,1 mln. eurų, o turtas - 65,4 mln. eurų.
Lietuvoje „Invalda LT” taip pat valdo specializuotą pensijų fondų valdymo įmonę „MP Pension Funds Baltic”, kuri 2014 m. pabaigoje turėjo 63 tūkst. klientų ir valdė 96,3 mln. eurų turto.

 

8 pav. Olympic Entertainment Group pirkimo signalas @1.74.

 


9 pav. Šiaulių banko pirkimo signalas @0.278.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 17 17:13     #40661
 Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us.
http://www.gadgetidiots.com/what-is-the-modern-technology/


2018 10 20 17:33     #40845
 Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.
http://www.bestsoccertop.com/why-is-sports-important/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital