Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Spalio 7 d. Biržos apžvalga

2014 m. Spalio 7 d. Biržos apžvalga 2014 m. Spalio 7 d. Biržos apžvalga

Antradienį investuotojai Baltijos rinkose buvo pakankamai aktyvūs ir pakankamai optimistiški. Kilusių akcijų kainų šiek tiek daugiau negu kritusių.
Aktyvumą didino ir pasirodęs naujienų srautas. Ir jau laukiam ketvirtinių rezultatų skelbimo maratono.

 

 


1 pav. AB „INVL Technology“ pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda Lt pirko 2 akcijas.

 


2 pav. AB „INVL Baltic Real Estate“ pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda Lt pirko 31 akciją.

 


3 pav. 2014 m. spalio 06 d. AB „Žemaitijos pienas“ stebėtojų taryba patenkino valdybos nario Remigijaus Bieliausko prašymą atšaukti iš valdybos nario pareigų, kurio teisės ir pareigos valdyboje pasibaigė nuo 2014 m. spalio 06 d.

 


4 pav. AB „Klaipėdos nafta“ preliminarios pardavimo pajamos už 2014 m. rugsėjo mėnesį siekė 8,2 mln. litų (2,4 mln. eurų), lyginant su 2013 m. rugsėjo mėnesio pardavimo pajamomis (9,3 mln. litų arba 2,7 mln. eurų), jos 11,8 proc. mažesnės.
Per 2014 m. rugsėjo mėnesį Bendrovė į talpyklas perkrovė 419 tūkst. tonų naftos produktų, kai tuo tarpu per 2013 m. rugsėjo mėn. 328 tūkst. tonų, t.y. 27,7 proc. daugiau.
Bendrovės 2014 m. devynių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos – 83,5 mln. litų (24,2 mln. eurų), kurios, lyginant su 2013 m. devynių mėnesių pardavimo pajamomis (98,7 mln. litų arba 28,6 mln. eurų), yra 15,4 proc. mažesnės.
Per 2014 m. devynis mėnesius Bendrovės į talpyklas perkrautų naftos produktų kiekis sudaro 3.891 tūkst. tonų, o per 2013 metų devynis mėn. – 4.779 tūkst. tonų. 2014 m. devynių mėn. krova, lyginant su 2013 m. analogišku periodu, mažesnė 18,6 proc.
Krovos sumažėjimas 2014 m. lyginant su tuo pačiu 2013 m. periodu susidarė dėl mažesnių naftos produktų srautų tiek iš Bendrovės pagrindinio kliento AB „Orlen Lietuva“ tiek iš Rusijos Federacijos naftos perdirbimo gamyklų.

 


5 pav. 2014 m. balandžio 29 d. įvykęs eilinis visuotinis TEO LT, AB (kodas 121215434, registruota šiuo adresu: Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 776 817 518 litų iki 582 613 138 litų (mažinimo suma – 194 204 380 litų).
Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas – bendrovės lėšų visiems akcininkams išmokėjimas proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei.
Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo būdas – anuliuojant akcijas, kurių nominali vertė lygi mažinimo sumai, nurodytai pirmiau, t. y. 194 204 380 litų.
Informuojame, kad bendrovė dokumentus dėl įstatinio kapitalo mažinimo registravimo Juridinių asmenų registre pateiks 2014 m. spalio 15 dieną.
Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ listingavimo taisyklėmis bendrovė kreipėsi į AB „NASDAQ OMX Vilnius“ biržą dėl prekybos Bendrovės akcijomis stabdymo AB „NASDAQ OMX Vilnius“ biržoje nuo 2014 m. spalio 13 d. iki bendrosios finansinių priemonių sąskaitos Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume koregavimo dienos.
Akcijos dėl įstatinio kapitalo mažinimo proporcingai jų nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei bus anuliuojamos asmenims, kurie dėl įstatinio kapitalo mažinimo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje bus TEO LT, AB akcininkai.
Akcininkams, pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje turintiems daugiau negu vieną akciją, liekantis akcijų skaičius apskaičiuojamas pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje jų turimų akcijų skaičių dauginant iš koeficiento 0,749999999 ir apvalinant tokia tvarka:
1) jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra 0,5 ar daugiau – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į didesnę pusę;
2) jeigu akcijų skaičiaus trupmeninė dalis yra mažiau negu 0,5 – akcijų skaičius iki sveiko skaičiaus bus apvalinamas į mažesnę pusę.
Akcininkams, kuriems pagal akcijų keitimo taisykles po apvalinimo tenkantis Bendrovės akcijų skaičius bus mažesnis už vieną, bus paliekama po vieną Bendrovės akciją.
Apie dėl įstatinio kapitalo mažinimo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimą Juridinių asmenų registre bus pranešta viešai.
Išmokas dėl įstatinio kapitalo mažinimo turi teisę gauti asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl įstatinio kapitalo mažinimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. buvo TEO LT, AB akcininkai 2014 m. gegužės 14 dieną.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatyta, kad sumažinus įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, su akcininkais atsiskaitoma tik pinigais.
Pinigai dėl įstatinio kapitalo mažinimo, t. y. 0,25 lito (0,072 euro) vienai TEO LT, AB akcijai, turėtai 2014 m. gegužės 14 d., bus išmokami ne anksčiau, negu pakeisti bendrovės įstatai įregistruojami juridinių asmenų registre, ir bus išmokėti per vieną mėnesį nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo dienos.
Kadangi Bendrovės įstatinis kapitalas buvo formuojamas iš savininkų (akcininkų) įnašų ir nebuvo didinamas iš Bendrovės lėšų (pelno, rezervų ar akcijų priedų), akcininkams išmokamos lėšos nebus apmokestinamos gyventojų pajamų (pelno) mokesčiais.
Apie išmokų dėl įstatinio kapitalo mažinimo mokėjimo dieną ir tvarką bus pranešta atskirai.

 


6 pav. Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) akcininko „Lietuvos energija“, UAB iniciatyva ir Bendrovės valdybos sprendimu, 2014 m. spalio 29 d. 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo darbotvarkė:
Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos atšaukimo.
Dėl AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto veiklos ataskaitos.
Dėl AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto panaikinimo ir įgaliojimų suteikimo.
Dėl naujos AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakcijos tvirtinimo bei įgaliojimų pasirašyti įstatus suteikimo.
Dėl AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos narių rinkimo.
Dėl sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl veiklos AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų taryboje sąlygų patvirtinimo ir įgaliojimų pasirašyti šias sutartis suteikimo.
Dėl sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų patvirtinimo ir įgaliojimų pasirašyti sutartis suteikimo.
Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. spalio 29 d. 9.00 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. spalio 29 d. 9.45 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. spalio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m. spalio 22 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Bendrovės valdyba 2014 m. spalio 6 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei sprendimų projektams.
Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos atšaukimo.
Sprendimo projektas:
„Atšaukti AB „Lietuvos dujos“ valdybą in corpore.“
Dėl AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto veiklos ataskaitos.
Sprendimo projektas:
„Atsižvelgti į AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą už 2014 m. devynis mėnesius.“
Dėl AB „Lietuvos dujos“ audito komiteto panaikinimo ir įgaliojimų suteikimo.
Sprendimo projektas:
„Panaikinti AB „Lietuvos dujos“ audito komitetą. Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių nutraukti su Audito komiteto nariais sudarytas paslaugų teikimo sutartis.“
Dėl naujos AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakcijos tvirtinimo bei įgaliojimų pasirašyti įstatus suteikimo.
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti naują AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją (pridedama). Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių asmeniškai ar per jo įgaliotus asmenis pasirašyti naują AB „Lietuvos dujos“ įstatų redakciją bei atlikti visus veiksmus, susijusius su įstatų registracija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.“
Dėl AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos narių rinkimo.
Sprendimo projektas:
„Į AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybą išrinkti Darių Kašauską, Iloną Daugėlaitę, Petrą Povilą Čėsną (nepriklausomas narys).“
Dėl sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl veiklos AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų taryboje sąlygų patvirtinimo ir įgaliojimų pasirašyti šias sutartis suteikimo.
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl veiklos AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų taryboje sąlygas (pridedama). Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis su stebėtojų tarybos nariais.“
Dėl sutarčių su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl konfidencialios informacijos apsaugos sąlygų patvirtinimo ir įgaliojimų pasirašyti sutartis suteikimo.
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti sutarties su AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos nariais dėl konfidencialios informacijos apsaugos sąlygas (pridedama). Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis su stebėtojų tarybos nariais.“

2014 m. spalio 6 d. AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė) valdyba, vykdydama Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus dėl gamtinių dujų skirstymo veiklos atskyrimo bei atsižvelgdama į 2014 m. birželio 30 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo ir 2014 m. liepos 21 d. Bendrovės valdybos sprendimus, nusprendė atlygintinai perleisti Bendrovės turtinį kompleksą (įmonės dalį), t.y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis (toliau – Įmonės dalis), UAB „Lietuvos dujų tiekimas“.

Pagal Bendrovės valdybos patvirtintame įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutarties projekte numatytas sąlygas, Įmonės dalies kaina yra 60 457 000 Litų (šešiasdešimt milijonų keturi šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai litų) (17 509 557,46 Eurai (septyniolika milijonų penki šimtai devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt septyni eurai ir keturiasdešimt šeši euro centai)), ir nuosavybės teisė į Įmonės dalį pereis UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 2014 m. spalio 31 d. Parduodamos Įmonės dalies kaina atitinka nepriklausomų turto vertintojų nustatytą Įmonės dalies rinkos vertę.
Įmonės dalies perleidimas vykdomas pagal Bendrovės skirstymo ir tiekimo veiklų atskyrimo veiksmų planą, suderintą su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.

 


7 pav. Olympic Entertainment Group pildymosi signalas @2.07


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis