Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Balandžio 9 d. Biržos apžvalga

Spekuliantai.lt | 2014-04-09 | Spekuliantai.lt apžvalgos | perskaitė: 4099
Raktiniai žodžiai: OMXV, techninė analizė, Alita, Litgrid, Anykščių vynas, Limarko, Utenos trikotažas, Agrowill Group, Šiaulių bankas
2014 m. Balandžio 9 d. Biržos apžvalga 2014 m. Balandžio 9 d. Biržos apžvalga

 

Antradienio prekyba nepasižymėjo nei investuotojų aktyvumu, nei optimizmu. Užtat galėjome matyti nelikvidžiausių akcijų kainų solidžius pokyčius. Vien jau Anykščių vyno akcijų kainos kritimas perpus su dviem sandoriais rodo, kad investuotojui su šiomis akcijomis ne pakeliui.
Talino akcijų kainos toliau krenta. OMXV indeksas kyla antra diena iš eilės. Per jas pakilo 0.75%.

 


1 pav. Įmonių grupė „ALITA“, AB, juridinio asmens kodas 302444238, buveinės adresas Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) gavo Belgrado komercinio teismo nutartį serbų kalba, kuria Belgrado komercinis teismas nenagrinėdamas iš esmės atmetė dėl procedūrinių klausimų Bendrovės prašymą panaikinti Užsienio prekybos arbitražo teismo prie Serbijos Prekybos Rūmų (toliau – arbitražo teismas) 2011 m. lapkričio 15 d. dalinį sprendimą dėl jurisdikcijos, kuriuo Bendrovė buvo įtraukta atsakove į arbitražo bylą. Belgrado komercinio teismo nutartis gali būti skundžiama aukštesniajam teismui. Apie ankstesnįjį Serbijos komercinio apeliacinio teismo sprendimą, kuriuo buvo panaikintas žemesnės instancijos Belgrado (Serbija) komercinio teismo sprendimas dėl Bendrovės įtraukimo atsakove į arbitražo bylą ir šis klausimas grąžintas nagrinėti Belgrado komerciniam teismui, Bendrovė detaliau skelbė Bendrovės 2014-03-04 pranešime apie esminį įvykį.

 


2 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2014-04-04 sprendimu Nr.4, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Utenos trikotažas“, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, įmonės kodas 183709468, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2014 m. balandžio 30 d. 11:00 val. J.Basanavičiaus g. 122, Utena (2 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia 10:00 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 23 d.
Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:
1.Bendrovės metinis pranešimas.
2.Bendrovės auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo.
3.2013 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4.2013 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
5.Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2014 m. balandžio 23 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

AB ,,Utenos trikotažas“, (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2014 m. balandžio 30 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:
1. Bendrovės metinis pranešimas.
Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2013 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Bendrovės auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo.
Išklausyta.
3. 2013 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2013 m. Bendrovės ir konsoliduotas grupės metines finansines ataskaitas.
4. 2013 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas:
2013 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.
5. Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Balsavimui pateikiamas sprendimo projektas:
Pratęsti su UAB ,,Ernst & Young“ (įmonės kodas 110878442) sudarytą AB „Utenos trikotažo“ finansinių ataskaitų audito atlikimo paslaugų sutartį 2014 metams. Nustatyti metinį atlyginimą už audito paslaugas ne didesnį kaip 54.600 Lt plius PVM.
Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į AB ,,Utenos trikotažas“, adresu Basanavičiaus g. 122, Utena arba Bendrovės tinklalapyje www.ut.lt.
Buvo koreguotos Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos už 2013 m. Atliktos korekcijos susijusios su neteisingu vertės sumažėjimo apskaitymu dėl pastatų apskaitos politikos pasikeitimo: 2013 m. įsigijimo savikainos metodas buvo pakeistas į tikrosios vertės metodą. Dėl aukščiau išvardintų korekcijų:
•Konsoliduotoje Grupės Pelno (nuostolio) ataskaitoje veiklos sąnaudos išaugo 945 tūkst. Lt, kas lėmė, kad Grupės nuostolis padidėjo iki - 1 145 tūkst. Lt.;
•Konsoliduotame Grupės Balanse perkainavimo rezervas išaugo 609 tūkst. Lt, nepaskirstytas rezultatas sumažėjo 848 tūkst. Lt., nekontroliuojanti dalis padidėjo 100 tūkst. Lt. Rezultate nuosavas kapitalas sumažėjo 142 tūkst. Lt, o atidėto pelno mokesčio įsipareigojimai išaugo 142 tūkst. Lt;

 


3 pav. Akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. balandžio 9 d., buvo priimti šie sprendimai:
1. Bendrovės 2013 m. metinio pranešimo paskelbimas
Bendrovės 2013 m. metinis pranešimas paskelbtas Bendrovės akcininkams. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
2. Auditoriaus išvados paskelbimas
Auditoriaus išvada paskelbta Bendrovės akcininkams. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
3. 2013 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Patvirtinti 2013 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4. 2013 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymo, kaip nurodyta žemiau:
Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2013 m. pabaigoje (6 657) tūkst. Lt arba (1 928) tūkst. EUR
Grynasis 2013 m. pelnas (nuostoliai) (438) tūkst. Lt arba (127) tūkst. EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2013 m. pelnas (nuostoliai) (145) tūkst. Lt arba (42) tūkst. EUR
Pervedimai iš rezervų 0 Lt
Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (7 240) tūkst. Lt arba (2 097) tūkst. EUR
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0 Lt
Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.) 0 Lt
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2013 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (7 240) tūkst. Lt arba (2 097) tūkst. EUR
5. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas
Bendrovės auditoriumi 2014 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti „KPMG Baltics“, UAB, kodas 111494971, buveinė registruota adresu Upės g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika, ir nustatyti atlyginimą už paslaugas ne didesnį kaip 45 000 Lt plius PVM.

 


4 pav. AB „Limarko laivininkystės kompanija“ (įmonės kodas 140346648) valdyba savo iniciatyva nusprendė sušaukti eilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą (toliau – Susirinkimas) 2014 m. balandžio 30 d. 11 val. Bendrovės buveinės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda.
Susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 23 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės metinis pranešimas už 2013 m.;
2. Audito ataskaita už 2013 m.;
3. Bendrovės 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4. 2013 m. pelno (nuostolio) paskirstymas;
5. Dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykio atstatymo.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo, bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapio http://www.limarko.com skiltyje „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda) darbo dienomis nuo 8:30 val. iki 17:30 val.. Telefonas pasiteirauti: (8 46) 340001-712.

Mindaugas Petrauskas, Vykdantysis direktorius pirmadienį biržoje pardavė 716 akcijų, nors biržos duomenyse tai neatsispindi.

 


5 pav. AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu Smolensko g. 10, Vilnius, toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 30 d. 10 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimas vyks viešbučio „Amberton“ konferencijų salėje, adresu L. Stuokos–Gucevičiaus g. 1, LT-01122 Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia 09.30 val.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 23 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Sprendimų projektai ir bendrasis balsavimo biuletenis bus paskelbti atskiru pranešimu.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 84 820 986 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000127466.
Svarbi pastaba – jei iki akcininkų apskaitos dienos bus įregistruotas padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas, taip kaip numatyta 2014 m. kovo 13 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose, apie tai Bendrovė praneš atskirai.
Pildymosi signalas @0.285.

 


6 pav. Šiaulių banko akcijos techniškai krito, o Vilniaus biržos tinklapis rodo 1,25% augimą. Birža jau skaičiuoja 20,000,000 litų padidinto kapitalo „praskiedimą“ akcijos kainai. Tokiu atveju akcijos kaina kilo.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 11 08 13:49     #41150
 Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks Just keep writing this kind of post.
http://www.individualhealthnews.com/why-supplements-are-important/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital