Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Balandžio 1 d. Biržos apžvalga

2014 m. Balandžio 1 d. Biržos apžvalga 2014 m. Balandžio 1 d. Biržos apžvalga

 

Antradienį investuotojai buvo pakankamai aktyvūs Talino ir Vilniaus biržose. Optimistiškai nusiteikę, jie pirko akcijas ir kėlė jų kainas. Tik pačių aktyviausių akcijų kainos krito.
Aktyvumą skatina tiek ramesnė Ukrainos situacija, tiek padidėjęs naujienų srautas, tiek dividendiniai pažadai.

Ieškom Balandžio 1 d. pokšto! 

 


1 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) (toliau – Bendrovė), informuoja, kad Bendrovė 2014 m. kovo 31 d. sudarė visų jos valdomų UAB Duomenų logistikos centro (juridinio asmens kodas 302527488, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) akcijų pirkimo – pardavimo sutartį su savo patronuojančia bendrove „Lietuvos energija“, UAB (juridinio asmens kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius).
Pagal šią sutartį Bendrovė pardavė „Lietuvos energija“, UAB 31 835 166 (trisdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus trisdešimt penkis tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt šešias) UAB Duomenų logistikos centro paprastąsias vardines akcijas. Bendrai šios akcijos sudaro apie 54,04 proc. UAB Duomenų logistikos centro įstatinio kapitalo.
Po UAB Duomenų logistikos centro akcijų pardavimo, Bendrovės įmonių grupei priklauso Energijos tiekimas UAB (100 proc. akcijų) ir jos dukterinės įmonės Energijos tiekimas OU bei Energijos tiekimas SIA, taip pat UAB „Kauno energetikos remontas“ (100 proc. akcijų) ir jos dukterinė įmonė UAB „Gotlitas“. Bendrovė valdo ir 41,74 proc. NT Valdos, UAB akcijų, 20 proc. UAB Technologijų ir inovacijų centro akcijų, 23,44 proc. UAB „Geoterma“ akcijų bei 25 proc. likviduojamos AS Nordic Energy Link akcijų.
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


2 pav. AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.
Vadovaujantis AB LESTO valdybos sprendimu, 2014 m. kovo 31 d. AB LESTO ir „Lietuvos energija“, UAB (kodas 301844044) sudarė akcijų pirkimo - pardavimo sutartį. Šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi AB LESTO perleido „Lietuvos energija“, UAB AB LESTO nuosavybės teise priklausančias UAB Duomenų logistikos centro (kodas 302527488) akcijas, kurios sudaro 24,94 proc. UAB Duomenų logistikos centro įstatinio kapitalo.
UAB Duomenų logistikos centras teikia duomenų perdavimo ir duomenų centrų nuomos paslaugas.
Pirkimo signalas @ 0.915.

 


3 pav. Akcinė bendrovė „UTENOS TRIKOTAŽAS“, juridinio asmens kodas 183709468, registruotas buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, Utena, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), šiuo pranešimu informuoja visus Bendrovės akcininkus apie galimybę pirmenybės teise įsigyti perleidžiamų Bendrovės išleistų konvertuojamųjų obligacijų šiame pranešime nurodytomis sąlygomis.
Šio pranešimo teikimo pagrindas – Švedijos bendrovės FR&R Invest AB (toliau – Investuotojas) 2014 m. kovo 28 d. pranešimas „Dėl konvertuojamųjų obligacijų perleidimo“ ir Bendrovės bei „Swedbank“, AB 2010 m. sausio 11 d. sudaryta konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartis Nr. 68946 (toliau – Sutartis). Investuotojas yra „Swedbank“, AB teisių ir pareigų, kylančių iš Sutarties, perėmėjas.
Informacija apie obligacijas (toliau – Obligacijos):
Obligacijų išleidimo data – 2010 m. sausio 11 d.;
Obligacijų savininkas – Švedijos bendrovė FR&R Invest AB;
Obligacijų skaičius – 50 (penkiasdešimt) vienetų;
Obligacijų ISIN kodas – LT1000450007;
Nominali vienos Obligacijos vertė – 68 640 EUR (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt eurų);
Bendra Obligacijų nominali vertė – 3 432 000 EUR (trys milijonai keturi šimtai trisdešimt du tūkstančiai eurų);
Diskontuota vienos Obligacijos emisijos kaina jų išleidimo dieną– 32 574,32 EUR (trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt keturi eurai ir trisdešimt du euro centai);
Bendra diskontuota Obligacijų emisijos kaina jųišleidimo dieną– 1 628 716 EUR (vienas milijonas šeši šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiolika eurų);
Obligacijų metinė palūkanų norma – 0 (nulis) procentų;
Vidutinis Obligacijos pelningumas iki išpirkimo – 15 (penkiolika) procentų metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo diskontuotos Obligacijų emisijos kainos. Šiuo tikslu palūkanos skaičiuojamos kas mėnesį;
Obligacijų valiuta – eurai;
Obligacijų galiojimo pradžia – 2010 m. sausio 12 d.;
Obligacijų galiojimo laikas – 5 (penki) metai;
Obligacijų išpirkimo diena (terminas) – 2015 m. sausio 12 d.;
Terminas, per kurį galima pranešti apie Obligacijų keitimą į akcijas – nuo 2010 m. sausio 12 d. iki 2014 m. gruodžio 11 d. imtinai.
Obligacijų suteikiamos teisės bei kitos Obligacijų išleidimo sąlygos: Obligacijų suteikiamos teisės bei kitos Obligacijų išleidimo sąlygos yra nustatytos Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2009 m. gruodžio 3 d. sprendimu (Priedas Nr. 1), kuris buvo iš dalies pakeistas Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2014 m. kovo 26 d. sprendimu.
Asmenys, turintys teisę pasinaudoti pirmenybės teise įsigyti Obligacijas: pirmenybės teisę įsigyti Obligacijas šiame pranešime nurodytomis sąlygomis turi Bendrovės akcininkai, kurie buvo Bendrovės akcininkais šio pranešimo paskelbimo per NASDAQ OMX Vilnius dienos, t.y. 2014 m. kovo 31 d., pabaigoje, t.y. 17:00 val.
Perleidžiamų Obligacijų įsigijimo pasinaudojant pirmenybės teise sąlygos:
•Parduodamos visos Obligacijos, t.y. 50 (penkiasdešimt) vienetų aukščiau aprašytų Obligacijų;
•Bendra Obligacijų kaina – 2 375 000 (du milijonai trys šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų; vienos Obligacijos kaina – 47 500 (keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai) eurų;
•Obligacijos parduodamos su visomis jų suteikiamomis teisėmis bei pareigomis, išskyrus (i ) pirkėjui neperleidžiamos teisės pagal priemones (sandorius), užtikrinančias Bendrovės prievolių pagal Sutartį įvykdymą, ir (ii) Obligacijos parduodamos tik su sąlyga, kad pirkėjo reikalavimas Bendrovei išpirkti Obligacijas (taip pat ir mokėti visus kitus su Obligacijomis susijusius mokėjimus) bus subordinuotas viso finansavimo, kurį „Swedbank lizingas“, UAB, juridinio asmens kodas 111568069, yra suteikęs Bendrovei pagal visas lizingo (finansinės nuomos) ir išperkamosios nuomos sutartis, atžvilgiu. Minėtas subordinavimas atliekamas sudarant atitinkamą susitarimą tarp pirkėjo, Bendrovės ir „Swedbank lizingas“, UAB;
•Pirkėjas gali pareikšti pageidavimą pirkti tik visas Obligacijas, t.y. tik 50 (penkiasdešimt) vienetų Obligacijų. Paraiškos įsigyti mažiau Obligacijų bus laikomos nepaduotomis ir nebus vertinamos;
•Nuosavybės teisė į Obligacijas perleidžiama pirkėjui tik sumokėjus visą jų kainą ir pirkėjui aukščiau numatyta tvarka subordinavus savo reikalavimą Bendrovei išpirkti Obligacijas (taip pat ir mokėti visus kitus su Obligacijomis susijusius mokėjimus).
•Obligacijų kainos mokėjimo tvarka – visa įsigyjamų Obligacijų kaina privalo būti sumokėta Investuotojui ne vėliau, kaip 2014 m. balandžio 17 d.Bendrovės akcininkams, pareiškusiems pageidavimą įsigyti Obligacijas, iki nurodytos dienos nesumokėjus įsigyjamų Obligacijų kainos, laikoma, kad teisė įsigyti Obligacijas pasibaigė ir Investuotojas turi teisę tokias Obligacijas savo nuožiūra parduoti tretiesiems asmenims už kainą, ne mažesnę nei šiame pranešime nurodyta Obligacijų pardavimo kaina.
Terminas, per kurį Bendrovės akcininkai gali pareikšti pageidavimą įsigyti Obligacijas: Bendrovės akcininkai, atitinkantys šiame pranešime nurodytas sąlygas, turi teisę pareikšti pageidavimą įsigyti visas perleidžiamas Obligacijas pateikdami Bendrovei rašytinįšiame pranešime nurodytas sąlygas atitinkantį pareiškimą jos buveinės adresu (J. Basanavičiaus g. 122, Utena) ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 9 d. pabaigos, t.y. 17:00 val. Paduotais laikomi ir vertinami tik tie pareiškimai, kurie atitinka šiame pranešime nurodytus reikalavimus ir kuriuos Bendrovė gaus iki 2014 m. balandžio 9 d. 17:00 val. Visi vėliau gauti pareiškimai (nepriklausomai nuo jų išsiuntimo laiko) bus laikomi nepaduotais ir nebus vertinami.
Reikalavimai pareiškimui įsigyti Obligacijas pasinaudojant pirmenybės teise: pareiškimą įsigyti visas Obligacijas gali pateikti tik Bendrovės akcininkas, atitinkantis šiame pranešime nurodytas sąlygas. Pareiškimas teikiamas lietuvių ir/ar anglų kalba. Pareiškime privalo būti nurodytas ketinamas įsigyti Obligacijų kiekis – visos Obligacijos, Obligacijų įsigijimo kaina – šiame pranešime nurodyta kaina, įsipareigojimas sumokėti Obligacijų įsigijimo kainą ne vėliau kaip 2014 m. balandžio 17 d. bei kontaktiniai duomenys, kuriais Bendrovės akcininkas pageidauja būti informuotas apie jo pareiškimo vertinimo rezultatus, bet kuriuo atveju – telefono numeris ir adresas pašto korespondencijai siųsti. Priimami tik originalūs, t.y. originaliai pasirašyti, pareiškimai, pareiškimų kopijos ir/ar nuorašai nėra priimami ir vertinami. Pranešimas turi būti pasirašytas paties akcininko (kai akcininkas – fizinis asmuo) arba jo tinkamai įgalioto atstovo (atstovavimą patvirtinantis dokumentas – originalas arba notariškai patvirtinta jo kopija – privalo būti pridedamas prie pareiškimo) arba juridinio asmens vadovo (kai akcininkas – juridinis asmuo) arba jo tinkamai įgalioto atstovo (atstovavimą patvirtinantis dokumentas – originalas arba notariškai patvirtinta jo kopija – privalo būti pridedamas prie pareiškimo).
Obligacijų paskirstymo pareiškimus jas įsigyti pateikusiems akcininkams tvarka: Jei siūlomų parduoti Obligacijų paklausa viršija jų pasiūlą (t.y. daugiau nei vienas Bendrovės akcininkas pageidauja įsigyti parduodamas Obligacijas), pageidaujantiems įsigyti Obligacijų Bendrovės akcininkams parduodamos Obligacijos skirstomos proporcingai jiems priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui. Tokiu atveju (t.y. jei siūlomų parduoti Obligacijų paklausa viršija jų pasiūlą) Bendrovė nustatys ir praneš Investuotojui, kurie Bendrovės akcininkai, pageidaujantys įsigyti parduodamas Obligacijas, turi teisę įsigyti parduodamas Obligacijas ir kiek Obligacijų turi teisę įsigyti konkretus Bendrovės akcininkas. Bendrovė, nustatydama akcininkus, turinčius teisę įsigyti parduodamas Obligacijas, bei Obligacijų kiekį vadovausis šiais principais:
•Obligacijų, kurias turi teisę įsigyti kiekvienas Bendrovės akcininkas, pareiškęs pageidavimą įsigyti parduodamas Obligacijas, skaičius bus nustatomas padalijus tokio akcininko turimų Bendrovės akcijų skaičių iš bendro Bendrovės akcininkų, pareiškusių pageidavimą įsigyti parduodamas Obligacijas, turimų Bendrovės akcijų skaičiaus bei gautą rezultatą padauginus iš parduodamų Obligacijų skaičiaus;
•Teisė įsigyti parduodamas Obligacijas pirmiausia suteikiama tiems Bendrovės akcininkams, kurių atžvilgiu aukščiau nustatyta tvarka apskaičiuotas koeficientas yra didesnis nei 1 (vienas); šiems Bendrovės akcininkams suteikiama teisę įsigyti tiek parduodamų Obligacijų, koks yra sveikas tokio koeficiento skaičius (pvz., jei gautas koeficientas yra 1,6, tokiam Bendrovės akcininkui pirmiausia suteikiama teisė įsigyti vieną parduodamą Obligaciją);
•Jei, paskirsčius Obligacijas pagal aukščiau nustatytą tvarką, ne visos parduodamos Obligacijos yra paskirstomos (t.y. viena ar kelios parduodamos Obligacijos nėra paskirstomos konkretiems Bendrovės akcininkams), teisė įsigyti parduodamas Obligacijas suteikiama paeiliui tiems Bendrovės akcininkams, kurių atžvilgiu nustatyto koeficiento po kablelio dalis yra didžiausia (pvz., jei lieka nepaskirstytos dvi Obligacijos, o akcininko A atžvilgiu nustatytas koeficientas yra 1,75, akcininko B koeficientas – 3,65, o akcininko C koeficientas – 5,70, teisė įsigyti po vieną parduodamą Obligaciją bus suteikiama akcininkams A ir C);
•Jei kelių Bendrovės akcininkų atžvilgiu nustatyto koeficiento po kablelio dalis yra vienoda, pirmenybę įsigyti parduodamą Obligaciją turi teisę tas arba tie Bendrovės akcininkai, kurie pateikė pageidavimą pirkti parduodamas Obligacijas pirmiau.
Bet kuriuo atveju, jei Bendrovės akcininkai pasinaudoja pirmumo teise įsigyti parduodamas Obligacijas ir siūlomų parduoti Obligacijų paklausa viršija jų pasiūlą, kiekviena parduodama Obligacija (tačiau visais atvejais ne mažiau ir ne daugiau nei visos parduodamos Obligacijos) turi būti priskiriama konkretiems Bendrovės akcininkams.
Pareiškimą pateikusių Bendrovės akcininkų informavimo apie jų pareiškimų vertinimo rezultatus tvarka: Bendrovė informuos pareiškimus pateikusius Bendrovės akcininkus apie jų pareiškimų vertinimo rezultatus bei informuos apie tolimesnius veiksmus ne vėliau kaip 2014 m. balandžio 11 d. išsiųsdama pranešimus pareiškimuose nurodytais adresais.

 


4 pav. ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.
Lietuvos bankas 2014 m. kovo 31 d. patvirtino AB „Agrowill Group“ (toliau – Bendrovė) naujų paprastųjų vardinių akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamose rinkose (AB NASDAQ OMX Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje) prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).
Patvirtintame Prospekte viešas Bendrovės akcijų siūlymas nėra numatomas ir Prospektas yra skirtas išimtinai siekiant įtraukti įstatinio kapitalo didinimo metu naujai išleidžiamas iki 102 595 266 vnt. Bendrovės akcijų į prekybą aukščiau nurodytose reguliuojamose rinkose.
Naujos Bendrovės akcijos bus išleidžiamos atšaukus visiems esamiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti akcijas ir suteikiant teisę jas įsigyti Baltic Champs Group, UAB ir Vretola Holdings Limited, su tikslu išplėsti Bendrovės įmonių grupės vykdomą augalininkystės veiklą, taip pat pradėti vykdyti pievagrybių auginimo veiklą, bei kitas su tuo susijusias veiklas, kaip tai numatyta 2014 m. kovo 13 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose.
Prospektas yra paskelbtas per AB NASDAQ OMX Vilnius interneto informacinę sistemą GlobeNewswire, taip pat per Varšuvos vertybinių popierių biržos informacinę sistemą ir Bendrovės interneto svetainėje http://www.agrowill.lt.
SVARBUS ĮSPĖJIMAS:
Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas ir/ar yra neteisėtas.
Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su Bendrovės įstatinio kapitalo didinimu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.
Nei šis pranešimas, nei Prospektas, kuris yra skirtas išimtinai naujų Bendrovės akcijų įtraukimui į prekybą reguliuojamose rinkose, nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis su Bendrovės naujų akcijų įtraukimu į prekybą minėtose reguliuojamose rinkose susijęs dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, jos įstatinio kapitalo didinimą pagal 2014 m. kovo 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus ir kt.
Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas Bendrovės vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/ar bet kokiose kitose valstybėse.
Pirkimo signalas @0.278.

 


5 pav. 2014 m. kovo 31 d. buvo užbaigtas UAB „Ecoservice“, įmonės kodas 123044722, akcijų paketo perleidimo sandoris. Sutartis dėl akcijų perleidimo buvo sudaryta 2014 m. vasario 21 d. Sandorio galutinė suma – 56,6 mln. LTL (16,4 mln. EUR), įskaitant 5,2 mln. LTL (1,5 mln. EUR) Bendrovei išmokėtų dividendų.
Užbaigus sandorį AB „City Service“ (toliau – Bendrovė) bei jos dukterinės bendrovės neužsiims atliekų vežimo veikla – tokiu būdu bus įgyvendinti LR Civilinio kodekso reikalavimai, numatantys, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo veiklą vykdantys subjektai negali užsiimti ar būti susiję su atliekų vežimo veikla užsiimančiomis įmonėmis.
UAB „Ecoservice“ akcijos perleidžiamos AWT Holding, UAB, kurios kontrolė ir kontrolinis akcijų paketas – 75 proc. priklausys „BaltCap“ valdomam fondui „BaltCap Private Equity Fund II“, likę 25 proc. akcijų priklausys Bendrovei. Atitinkamai, Bendrovės investicija į AWT Holding, UAB įstatinį kapitalą siekia 5,1 mln. LTL (1,48 mln. EUR), o galutinė Bendrovės gaunama suma – 51,5 mln. LTL (14,9 mln. EUR). Po sandorio Bendrovė neturės LR Akcinių bendrovių įstatymo numatytos pirmumo teisės įsigyti AWT Holding, UAB akcijų.
UAB „Ecoservice“ – atliekų tvarkymo bendrovė Lietuvoje, kartu su dukterinėmis įmonėmis užsiimanti antrinių žaliavų ir komunalinių atliekų surinkimu, vežimu ir apdorojimu. „Ecoservice“ grupės veiklos audituotos konsoliduotos pajamos per 2013 metus sudarė 55 mln. LTL (15,92 mln. EUR), veiklos pelnas – 6,34 mln. LTL (1,84 mln. EUR). UAB „Ecoservice“ neaudituotose konsoliduotose finansinėse Bendrovės 2013 metų ataskaitose yra klasifikuota kaip turtas, skirtas pardavimui, o nutrauktos veiklos grynasis pelnas bendrojoje pajamų ataskaitoje sudarė 5,78 mln. LTL (1,7 mln. EUR).
Privataus ir rizikos kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ įsteigtas privataus kapitalo fondas „BaltCap Private Equity Fund II“ investuoja į mažų ir vidutinių įmonių akcijas ir kapitalo plėtrą Baltijos šalyse.
Bendrovės finansų patarėjai buvo „Porta Finance“, teisines paslaugas teikė advokatų kontora „Tark Grunte Sutkienė“.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


6 pav. Vienai didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių „Invalda LT“ priklausanti „Invalda LT Investments“ kreipėsi į Lietuvos banką, prašydama suteikti licenciją, leisiančią valdyti privataus kapitalo, nekilnojamojo turto bei investicinius fondus.
„Manome, kad mūsų patirtis nuo 1991 metų valdant „Invaldos LT“ akcininkų turtą bei pademonstruoti rezultatai leidžia tikėtis tiek dabartinių „Invaldos LT“ akcininkų, tiek naujų klientų pasitikėjimo ir uždirbti jį pateisinančią grąžą. Turime siekį tapti viena pirmaujančių turto valdymo įmonių regione“, - sakė „Invalda LT Investments“ direktorius ir „Invalda LT prezidentas“ Darius Šulnis.
Planuojama, kad licencijuojamos veiklos pradžioje „Invalda LT Investments“ valdys nuo „Invaldos LT“ atskiriamas įmones, savo esme panašias į fondus – į žemės ūkio paskirties žemę investuojančią „INVL Baltic Farmland“, nekilnojamojo turto srityje veiksiančią „INVL Baltic Real Estate“ ir informacinių technologijų „INVL Technology“, o vėliau steigs naujus privataus kapitalo fondus.
Pasak D. Šulnio, valdymo įmonės steigimas leis „Invaldai LT“ pereiti prie pasaulyje paplitusio turto valdymo modelio, o Lietuvos banko priežiūra padidins „Invalda LT Investments“ klientų investicijų saugumą.
Apie 247 mln. litų (71,5 mln. eurų) rinkoje vertinama „Invalda LT“ valdo 100 proc. „Invalda LT Investments“ akcijų. „Invalda LT Investments“ įstatinis kapitalas siekia 1,381 mln. litų (400 tūkst. eurų).

 


7 pav. „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2014 m. kovo mėnesį sudarė 45,9 mln. litų (13,3 mln. eurų) ir išaugo 16,6% lyginant su 2013 m. kovo mėnesiu.
2014 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 132,9 mln. litų (38,5 mln. eurų), arba 12,3% daugiau, nei 2013 m. I-ą ketvirtį.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2014 m. sausio-kovo mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2013 metų laikotarpiu, Lietuvoje padidėjo 7,3%, Latvijoje 28,5%, o Estijoje 8,7%.
2014 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupė atidarė 5 naujas parduotuves („Burberry“, „Tommy Hilfiger“ ir „Desigual“ Vilniuje bei „Weekend MaxMara“ ir „Moskito“ Rygoje), 1 rekonstravo („Bershka“ Klaipėdoje) ir 1 parduotuvę („Mango Touch“ Vilniuje) uždarė.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 152 parduotuvių tinklą (94 Lietuvoje, 43 Latvijoje ir 15 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 70,4 tūkst. kv. m. arba 4,5% daugiau, nei 2013 m. I ketv. pabaigoje.
Pildymosi signalas @2.80.

 


8 pav. Baltikos kovo pajamos per metus nepasikeitė. Trijų mėnesių pajamos augo 2%.
Pirkimo signalas @0.530.

 


9 pav. Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas 110012450 (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 24 d. 11.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.
Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje: Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav., Bendrovės administracinio pastato II aukšto salėje.
Akcininkai registruojami nuo 10.30 val., registracijos pabaiga – 10.55 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 16 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2014 m. gegužės 9 d. Turtines teises (teisę gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t.y. 2014 m. gegužės 9 d., bus Bendrovės akcininkai.
AB „GRIGIŠKĖS“ valdyba siūlo už 2013 metus skirti 0,05 lito akcijai dividendų.
Susirinkimo darbotvarkė:
Bendrovės 2013 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.
Bendrovės 2013 m. auditoriaus išvada.
Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Bendrovės 2013 m. pelno paskirstymas.
Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Dividendai skiriami 65 700 000 akcijų, t.y. po 0,05 Lt vienai akcijai. Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


10 pav. Vilkyškių pieninės pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


11 pav. Rokiškio sūrio pildymosi signalas @1.72.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 11 08 13:47     #41143
 Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.
http://www.okladyfashion.com/what-is-infatuation-how-does-it-differ-from-love/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis