Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Kovo 21 d. Biržos apžvalga

2014 m. Kovo 21 d. Biržos apžvalga 2014 m. Kovo 21 d. Biržos apžvalga

 

Penktadienį biržoje pradėjo sprogti pavasariniai dividendų „pumpurai“, pagausėjo naujienų srautas. Vilniaus biržoje dideliu aktyvumu pasižymėjo ir tos akcijos, kurios paprastai yra nelikvidžios. O ir naujienų šioms akcijoms šiandien nebuvo.
TEO LT su dividendais ir įstatinio kapitalo mažinimo naujiena buvo likvidžiausia šiandien akcija rinkoje. Ir akcijos kaina kilo solidžiai.
Vilniuje šiandien nuotaikos buvo labai teigiamos, OMXV indeksas kilo net 0.87%. O per visą savaitę jis ūgtelėjo 4.02%. Tikimės, kad optimizmas neišblės ir kitą savaitę.

 


1 pav. Viena didžiausių Lietuvos investicinių bendrovių „Invalda LT“ praneša apie parengtas akcinės bendrovės „Invalda LT“ atskyrimo sąlygas, pagal kurias bus atskiriamos bendrovės „INVL Baltic Farmland“, „INVL Baltic Real Estate“ bei „INVL Technology“, šiuo metu sudarančios 47,95 proc. „Invaldos LT“ turto (balansinėmis vertėmis). Atskyrimas vykdomas pertvarkant „Invaldos LT“ verslo modelį pagal klasikinius turto valdymo principus.
Atskyrimo sąlygas parengė bendrovės valdyba, vadovaudamasi 2014 m. vasario 5 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
Atskyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriamos tos pačios teisinės formos naujos bendrovės.
Sutinkamai su Akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 2 dalimi, atskyrimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.
Po atskyrimo pasibaigiančių juridinių asmenų nėra. Užbaigus atskyrimą toliau tęs veiklą akcinė bendrovė „Invalda LT“, kurios teisinė forma - akcinė bendrovė, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, juridinio asmens kodas 121304349, PVM mokėtojo kodas LT213043414, įstatinis kapitalas iki atskyrimo 24.833.551 litas, apmokėtas įstatinis kapitalas 24.833.551 litas, turimos nuosavos akcijos 2.036.254 vienetai, įstatinis kapitalas po atskyrimo 11.865.993 litai, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras. Po atskyrimo „Invaldai LT“ lieka „Vilniaus baldų“, „Litagros“ akcijų paketai, pastatų priežiūros įmonių grupė „Inservis“, bendrovė „Kelio ženklai“ bei kitas finansinis turtas.
Atskiriamos bendrovės:
(i) Akcinė bendrovė „INVL Technology“, kurios teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę; įstatinis kapitalas 592.730 litų, kuris bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie atskiriamą bendrovę - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bendrovė bus įregistruota Juridinių asmenų registre.
„INVL Technology“ planuojama perduoti 80 proc. BAIP grupės akcijų. Kaip skelbta anksčiau, neaudituotos BAIP grupės pajamos 2013 metais išaugo 25 proc. iki 50,3 mln. litų, o EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) – 63 proc. iki 4,4 mln. litų.
(ii) Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“, kurios teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę; įstatinis kapitalas 3.294.209 litų, kuris bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie atskiriamą bendrovę - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bendrovė bus įregistruota Juridinių asmenų registre.
„INVL Baltic Farmland“ siūloma perduoti 17 į žemės ūkio paskirties žemę investuojančių įmonių bei joms suteiktas paskolas. Šiuo metu minėtos įmonės kartu valdo daugiau kaip 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, o jų konsoliduotas nuosavas kapitalas 2013 metų pabaigoje siekė 34,4 mln. litų.
(iii) Akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, kurios teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę; įstatinis kapitalas 7.044.365 litų, kuris bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie atskiriamą bendrovę - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bendrovė bus įregistruota Juridinių asmenų registre.
„INVL Baltic Real Estate“ perims „Invaldos LT“ nekilnojamojo turto įmones „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“, „Rovelija“ bei jai suteiktas paskolas bei su logistikos nekilnojamojo turto projektu susijusį turtą Latvijoje. Konsoliduotas „INVL Baltic Real Estate“ nuosavas kapitalas, skaičiuojant 2013 metų pabaigoje, siektų 44,3 mln. litų, o turtas – 150,2 mln. litų.
Atskyrimas bus vykdomas tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka akcinės bendrovės „Invalda LT“ visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl atskyrimo, atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.
Atskyrimas bus užbaigtas, kai bus įvykdytas paskutinis iš šių veiksmų, pabaigą: (i) Juridinių asmenų registre bus įregistruota po Atskyrimo tęsiančios veiklą akcinės bendrovės „Invalda LT“ nauja įstatų redakcija, kuria sumažinamas įstatinis kapitalas, (ii) Juridinių asmenų registre bus įregistruoti nauji juridiniai asmenys (Atskiriamos bendrovės) – akcinė bendrovė „INVL Technology“, akcinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“, akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“, (iii) Akcininkai mainais už anuliuotas akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijas gaus Atskiriamų bendrovių akcijų, (iv) bus pasirašyti Perdavimo – priėmimo aktai.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcininkai atskiriamų bendrovių - akcinės bendrovės „INVL Technology“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“, akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigoje Atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka neteks atitinkamos dalies akcinės bendrovės „Invalda LT“ akcijų ir proporcingai jų dalims šios bendrovės įstatiniame kapitale mainais įgis atskiriamų bendrovių akcijų. „Invaldai LT“ liks 52,05 proc., „INVL Baltic Farmland“ atiteks 14,45 proc., „INVL Baltic Real Estate“ – 30,9 proc., o „INVL Technology“ – 2,6 proc. „Invaldos LT“ turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, skaičiuojant balansinėmis vertėmis. 2013 metų atskiros „Invalda LT“ bendrovės turtas sudarė 174,9 mln. litų, nuosavas kapitalas – 160,3 mln. litų.
Su atskyrimo sąlygomis, akcinės bendrovės „Invalda LT“ pakeistais įstatais ir po atskyrimo sukuriamų naujų bendrovių įstatais; akcinės bendrovės „Invalda LT“ 3 paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais, tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu, galima susipažinti akcinės bendrovės „Invalda LT“ buveinėje, adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16 valandos bei interneto tinklalapyje www.invaldalt.com. Atskyrimo sąlygos ir su jomis susiję dokumentai taip pat bus skelbiami AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos internetinėje svetainėje. Apie parengtas atskyrimo sąlygas pranešama VĮ Registrų centro Informaciniame leidinyje.

 


2 pav. 2014 m. balandžio 29 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB buveinės 23 aukšto salėje, šaukiamas eilinis visuotinis TEO LT, AB (kodas 121215434, registruota šiuo adresu: Lvovo g. 25, Vilnius) akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 12.00 val. iki 12.40 val.
Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2014 m. kovo 20 d. Bendrovės valdybos sprendimu.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2014 m. balandžio 22 d.
Akcininkų turtinių teisų apskaitos diena – 2014 m. gegužės 14 d.
Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2013 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2013 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. 2013 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
5. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas.
6. Bendrovės įstatų pakeitimai.
7. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
8. Dėl sprendimų vykdymo.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2014 m. balandžio 22 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

2014 m. kovo 20 d. TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) valdyba nutarė:
- Patvirtinti audituotos 2013 m. Bendrovės metinės konsoliduotos finansinės atskaitomybės projektą, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir pateikti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti 2013 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų projektą.
Audituoti 2013 m. TEO įmonių grupės veiklos rezultatai nesiskiria nuo 2014 m. sausio 29 d. paskelbtų 2013 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų: 2013 m. konsoliduotos TEO įmonių grupės pajamos sudarė 720 589 tūkst. litų (208 697 tūkst. eurų), o laikotarpio pelnas – 149 151 tūkst. litų (43 197 tūkst. eurų).
- Patvirtinti Bendrovės parengtą ir auditoriaus įvertintą 2013 metų Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą bei pateikti jį Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinimui.
- Patvirtinti 2013 metų pelno paskirstymo projektą ir pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pelną paskirstyti pagal patvirtintą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino pelno 150 145 tūkst. litų (43 485 tūkst. eurų) skirti 147 595 tūkst. litų (42 746 tūkst. eurų) 2013 m. dividendams mokėti, t. y. 0,19 lito (0,055 euro) dividendų vienai akcijai. 2013 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti 324 tūkst. litų (93,8 tūkst. eurų), t. y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos nariui.
- Pasiūlyti Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 776 817 518 litų iki 582 613 138 litų (mažinimo suma – 194 204 380 litų). Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas – bendrovės lėšų visiems akcininkams išmokėjimas, proporcingai nuosavybės teise jiems priklausančių akcijų nominaliai vertei. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinimo būdas – anuliuojant akcijas, kurių nominali vertė lygi mažinimo sumai, t. y. 194 204 380 litų. Atitinkamai pakeisti Bendrovės įstatus.
- Sušaukti eilinį visuotinį TEO LT, AB akcininkų susirinkimą 2014 m. balandžio 29 d. 13.00 val. Vilniuje, Lvovo g. 25, TEO LT, AB buveinės 23-io aukšto salėje ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2013 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2013 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. 2013 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
5. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas.
6. Bendrovės įstatų pakeitimai.
7. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
8. Dėl sprendimų vykdymo.
Valdyba siūlo akcininkų susirinkimui išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės audito įmone 2014 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2014 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimui.
Vietoje nuo 2014 m. balandžio 28 d. atsistatydinsiančių valdybos narių Malin Frenning, Jens Lööw ir Mats Lillienberg akcininkų susirinkime bus renkami nauji valdybos nariai einamajai valdybos kadencijai. Bendrovė nėra gavusi siūlomų į valdybos narius kandidatų sąrašo.

2014 m. kovo 20 d. TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) valdyba pritarė už kelių mėnesių įsigaliosiantiems įmonės struktūros pokyčiams, leisiantiems daugiau dėmesio skirti klientų poreikių pažinimui ir jiems tinkamesnių bei paprastesnių sprendimų sukūrimui. Valdyba taip pat pritarė bendrovės Finansų bei Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybų vadovų darbo santykių pabaigai.
TEO generalinio direktoriaus Kęstučio Šliužo teigimu, reikšmingus pokyčius bendrovė pradėjo kovo mėnesį atnaujindama savo prekės ženklą, kuris nuo šiol yra bendras visoms įmonės paslaugoms. O už kelių mėnesių įsigaliosianti bendrovės struktūra leis daugiau kompetencijos ir atsakomybės sutelkti vienose, tiesiogiai su klientais dirbančių specialistų rankose.
„Klientai taps bendrovės dėmesio centru, todėl naujojoje TEO struktūroje vietoje paslaugų plėtros bei pardavimo padalinių bus sukurti du nauji, kursiantys paslaugas bendrovės privatiems bei verslo klientams bei aptarnausiantys juos. Klientams šie pokyčiai reikš paprastesnius bei naudingesnius sprendimus bei jų lūkesčius atitinkantį aptarnavimą. Naujoji įmonės struktūra taip pat leis siekti didesnio bendrovės valdymo efektyvumo ateityje“, – sakė K. Šliužas.
TEO Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovas Edis Kasperavičius nusprendė baigti darbą TEO įmonių grupėje ir, valdybos sprendimu, nuo 2014 m. kovo 21 d. tapo laikinuoju tarnybos vadovu. Numatoma, jog šias pareigas E.Kasperavičius eis iki 2014 m. liepos.
„Itin vertinu dešimties metų darbo TEO patirtį turinčio E.Kasperavičiaus žinias ir džiaugiuosi, jog jis sutiko kartu su kitais vadovais įgyvendinti pokyčius organizacijoje šiuo svarbiu jai laikotarpiu“, – teigė K. Šliužas.
Naujojoje TEO struktūroje vietoje Finansų tarnybos bus suformuotas Finansų ir strateginio planavimo padalinys, kurio veikla apims finansų ir strateginį planavimą, efektyvesnį investicijų ir išteklių valdymą bei partnerystės su įmonės tiekėjais stiprinimą. Giedrius Vegys nuo 2014 m. kovo 21 d. nebeatlieka Finansų tarnybos vadovo funkcijų ir nuo 2014 m. gegužės 22 d. baigia darbą bendrovėje. Atitinkamai, nuo 2014 m. kovo 21 d. imtinai visos vyriausiojo buhalterio teisės, pareigos bei įgaliojimai buvo suteikti Antanui Poškai, Apskaitos departamento direktoriui.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


3 pav. „Aprangos” grupė toliau laikosi savo plėtros planų ir plečia prabangos segmento parduotuvių tinklą bei papildo portfelį naujomis koncepcijomis – tai „Weekend MaxMara” bei „Armani Jeans” parduotuvės, kurios įsikurs prekybos centruose. Šiandien atidaroma „Weekend MaxMara” parduotuvė Rygoje, prekybos centre „Spice“, balandžio viduryje duris atvers ir Vilniuje, prekybos centre „Europa”. Netrukus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bus atidaryta po „Armani Jeans” parduotuvę, kurios taip pat numatomos atidaryti prekybos centruose.
„Prabangos segmente jau ne pirmi metai pastebime teigiamas tendencijas – tai vienas labiausiai augančių mūsų segmentų praėjusiais metais. Tad atitinkamai čia matome ir daugiau perspektyvų bei plėtros galimybių. Tiek „Weekend MaxMara”, kuris priklauso „MaxMara grupei”, tiek „Armani Jeans”, kuris priklauso „Giorgio Armani” grupei, yra komerciškai patrauklūs prekės ženklai ir parduotuvių formatai. Savo ruožtu – tai postūmis ir prekybos centrams ieškoti ir pritraukti įvairesnį vartotoją”, - teigia Rimantas Perveneckas, „Aprangos” grupės generalinis direktorius.
Pildymosi signalas @2.71.

 


4 pav. 2014 m. kovo 20 d. Juridinių asmenų registre užregistruoti AB „Kauno energija“ įstatai, padidinus bendrovės įstatinį kapitalą. Bendrovės įstatinis kapitalas po padidinimo yra 256 812 858 Lt (du šimtai penkiasdešimt šeši milijonai aštuoni šimtai dvylika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt aštuoni litai) (EUR 74.378.145). Vienos akcijos nominali vertė – 6 litai (EUR 1,74).
Kapitalas padidintas, vadovaujantis 2014 m. sausio 6 d. įvykusio AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, naujai išleidžiant 70 166 vienetus akcinės bendrovės „Kauno energija“ 6 litų (EUR 1,74) nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų, kurių emisijos kaina buvo lygi 420 996 Lt (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių devyni šimtais devyniasdešimt šeši litai) (EUR 121.929).

 

5 pav. LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) 2014 m. kovo 20 d. gavo stebėtojų tarybos narės Violetos Greičiuvienės atsistatydinimo raštą, kuriuo narė informuoja apie savo atsistatydinimą nuo 2014 m. balandžio 7 d.
Taip pat, LITGRID AB 2014 m. kovo 21 d. gavo pagrindinio savo akcininko UAB „EPSO-G“, turinčio 97,5 procentus akcijų ir balsų, pranešimą, kuriuo siūloma papildyti 2014 m. balandžio 7 d. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę toliau nurodytais klausimais ir jų sprendimų projektais:
Standartinių sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygų patvirtinimas
Siūlomas sprendimas:
„Patvirtinti standartines sutarties dėl stebėtojų tarybos veiklos sąlygas.“
Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas
Siūlomi sprendimai:
2.1. „Nuo 2014 m. balandžio 8 d. LITGRID AB stebėtojų tarybos nariu, likusiai stebėtojų tarybos kadencijai, išrinkti Mindaugą Vaičiulį.“
2.2. „Naujai išrinktą stebėtojų tarybos narį laikyti nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu.“
2.3. „Nustatyti bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.“
2.4. „Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 2500 Lt (dviejų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM suma.“
2.5. „Įgalioti LITGRID AB stebėtojų tarybos pirmininką su naujai išrinktu nepriklausomu stebėtojų tarybos nariu pasirašyti sutartį dėl stebėtojų tarybos veiklos“,
2.6. „Pavesti LITGRID AB generalinį direktorių atlikti visus reikalingus veiksmus, susisijusius su naujojo stebėtojų tarybos nario išrinkimu ir registravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. LITGRID AB generalinis direktorius turi teisę perįgalioti (išduoti įgaliojimą) bet kuriuos kitus asmenis atlikti bet kuriuos iš pirmiau nurodytų veiksmų.“
Mindaugas Vaičiulis (g. 1974 m.) yra Lietuvos banko bankininkystės tarnybos direktorius. M. Vaičiulis yra baigęs bankininkystės bakalauro ir magistro studijas Vilniaus universitete ir yra sertifikuotas finansų analitikas.

 


6 pav. AB „Vilkyškių pieninė“ gavo pranešimą apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių. Finasta pensijų fondas „Finasta Asset Management“ pirko 13,400 akcijų.
Pirkimo signalas @2.24.

 


7 pav. Silvano Fashion Group pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


8 pav. Lietuvos dujų pildymosi signalas @0.671. Savaitinis pirkimo signalas @0.686.

 


9 pav. Lietuvos energijos gamyba pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital