Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Rugpjūčio 30 d. Biržos apžvalga

2013 m. Rugpjūčio 30 d. Biržos apžvalga 2013 m. Rugpjūčio 30 d. Biržos apžvalga

 

Penktadienį Vilniaus biržoje prekiauta aktyviau negu Taline ir Rygoje drauge sudėjus. Vilniečiai vertino bendrovių IIQ veiklos rezultatus ir aktyviai pirko arba pardavinėjo akcijas. Vienų kompanijų veiklos rezultatai atitiko lūkesčius, kitų – priešingai. Atitinkamai buvo ir reaguojama rinkoje.
Per savaitę visi akcijų indeksai judėjo į apačią, buvo jaučiama korekcija. OMXV indeksas per savaitę sumažėjo 0.59%.

 

 

 


1 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) informuoja, kad patronuojanti UAB „Visagino atominė elektrinė“ nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. keičia bendrovės pavadinimą į „Lietuvos energija“, UAB. Taip pat informuojame, kad kiti patronuojančios „Lietuvos energija“, UAB duomenys bei rekvizitai nesikeičia.
„Lietuvos energija“, UAB šiuo metu valdo 96,13 proc. „Lietuvos energijos gamyba“, AB paprastųjų vardinių akcijų.

 

2013 m. šešių mėnesių „Lietuvos energijos gamybos“ pelnas išaugo daugiau nei dvigubai
Per pirmąjį 2013 metų pusmetį nacionalinės elektros gamintojos „Lietuvos energijos gamybos“ (buvusi „Lietuvos energija“ ) įmonių grupė (toliau – Grupė) uždirbo 57,9 mln. Lt grynojo pelno. Tai – beveik dvigubai geresnis rezultatas nei pernai: 2012 metų pirmųjų šešių mėnesių grynasis pelnas siekė 26,2 mln. Lt.
„Pirmasis šių metų pusmetis pasižymėjo ypač sėkminga Grupės komercine veikla. Šios veiklos pajamos kompensavo ir dėl sumažintos gamybos kvotos smarkiai sumenkusią gamybą rezervinėje elektrinėje Elektrėnuose, ir apyvartinių taršos leidimų, kitaip – ATL, vertės pokytį. Eliminavus ATL vertės pokyčio įtaką, grynasis pelningumas lyginamuoju laikotarpiu buvo net 11 procentinių punktų didesnis nei pernai ir siekė 15,3 proc.“, – veiklos rezultatus komentuoja Dalius Misiūnas, buvęs „Lietuvos energijos gamybos“ generalinis direktorius, šiuo metu užimantis jos stebėtojų tarybos pirmininko pareigas.
Daugiau nei dvigubai padidėjęs pelnas leido sustiprinti Grupės finansinę padėtį. Per aptariamą laikotarpį buvo sumažinti Grupės finansiniai įsipareigojimai bankams, „Lietuvos energijos gamybos“ akcininkams buvo išmokėta beveik 25 mln. Lt dividendų už 2012 metus.
Pelningumo rodikliai
Grupės EBITDA, palyginti su 2012 metų pirmuoju pusmečiu, padvigubėjo ir pasiekė 145 mln. Lt. EBITDA marža siekė 27,4 proc. ir buvo 16,9 procentinio punkto didesnė nei 2012 m. pirmąjį pusmetį.
Grynasis Grupės pelningumas didėjo 7 procentiniais punktais – nuo 3,9 proc. 2012 m. pirmąjį pusmetį iki 10,9 proc. šiemet.
Tuo metu grynasis pelningumas eliminavus ATL vertės pokyčio įtaką didėjo nuo 4,3 proc. iki 15,3 proc. Grupės grynasis pelnas be ATL įtakos aptariamu laikotarpiu augo beveik keturis kartus – nuo 28,5 mln. Lt pirmąjį 2012-ųjų pusmetį iki 81,3 mln. Lt pirmąjį šių metų pusmetį.
Anot D. Misiūno, aukšti pelningumo rodikliai rodo, kad Grupė pasirinko efektyvią prekybos laisvoje rinkoje strategiją.
Pajamos, reguliuojama ir komercinė veikla
Didelės konkurencijos laisvoje rinkoje ir 53 proc. mažesnių rezervinės elektrinės gamybos apimčių rezultatas – penktadaliu mažesnės Grupės šešių mėnesių pajamos. 2012 m. pirmąjį pusmetį pajamos siekė 664,9 mln. Lt, šiemet – 531,3 mln. Lt.
Reguliuojamos veiklos* pajamos aptariamą laikotarpį buvo 14 proc. mažesnės nei pernai tuo pat metu. Šių pajamų dalis visoje pusmečio Grupės pajamų struktūroje sudaro 38 proc. (pernai pirmąjį pusmetį – 46 proc.). Reguliuojama veikla Grupei pirmąjį 2013 metų pusmetį atnešė 1 mln. Lt pelną prieš apmokestinimą. Tuo pačiu laikotarpiu pernai reguliuojama veikla buvo nuostolinga – nuostolių suma siekė 5 mln. Lt.
Aptariamą laikotarpį žymiai didėjo komercinės veiklos** pelningumas – siekė 18,4 proc. prieš apmokestinimą (pernai pirmąjį pusmetį – 8,2 proc.). Taigi, nors pajamų iš šios veiklos Grupė gavo beveik penktadaliu mažiau, pelnas iš jos didėjo. Komercinės veiklos pajamos sudarė 62 proc. visų pajamų ir leido uždirbti 60,9 mln. Lt pelno prieš apmokestinimą. 2012 metų pirmąjį pusmetį komercinės veiklos pelnas prieš apmokestinimą siekė 35,2 mln. Lt.
Gamybos rodikliai
Pasak „Lietuvos energijos gamybos“ Gamybos departamento direktoriaus Juozo Bartlingo, laikinai einančio Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, didelę įtaką sėkmingiems komercinės veiklos rezultatams turėjo didesnė gamyba Bendrovės valdomose hidroelektrinėse. 2013 metų pirmąjį pusmetį Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir Kauno hidroelektrinėje kartu sudėjus pagaminta beveik penktadaliu daugiau elektros nei pernai per tą patį laikotarpį, atitinkamai 0,52 ir 0,42 TWh.
Kauno hidroelektrinėje per aptariamą laikotarpį buvo pagaminta 0,25 TWh elektros energijos, t. y. daugiau nei 35 proc. visos šalyje pagamintos ir į tinklus patiektos iš atsinaujinančių išteklių pagamintos elektros energijos. Šią Grupės įmonės „Energijos tiekimas“ parduodamą sertifikuotą „Žalią lietuvišką energiją“ pirmojo pusmečio pabaigoje vartojo 30 įmonių ir 5 namų ūkiai.
Iš viso visos trys „Lietuvos energijos gamybos“ valdomos elektrinės per pirmąjį 2013 metų pusmetį pagamino 0,74 TWh, pernai tuo pačiu metu buvo pagaminta 0,88 TWh, t. y. 19 proc. daugiau, elektros energijos.
Išskirtinis gamybai buvo kovo mėnuo, kada staiga atšalus smarkiai išaugo elektros energijos poreikis ir pakilo elektros kainos. Tąsyk Bendrovė paleido vieną iš rezervinės elektrinės blokų. Tai buvo jau trečias kartas nuo praėjusių metų vasario, kai „Lietuvos energijos gamybai“ priklausančios elektrinės blokai paleidžiami siekiant užtikrinti ir reaguojant į staigų kainų padidėjimą.
„Lietuvos energijos gamyba“, AB yra „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės dalis.
„Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupę sudaro: rezervinę elektrinę Elektrėnuose, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno hidroelektrinę valdanti „Lietuvos energijos gamyba“, AB (iki 2013 m. rugpjūčio 5 d. – Lietuvos energija, AB), Energijos tiekimas UAB, UAB „Kauno energetikos remontas“, UAB Technologijų ir inovacijų centras.
*Reguliuojama veikla apima elektros energijos gamybą rezervinėje elektrinėje Elektrėnuose, šilumos gamybą bei rezervinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinių teikiamas galios rezervavimo paslaugas.
**Komercinė veikla apima elektros energijos gamybą Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje ir Kauno hidroelektrinėje, elektros energijos didmeninę ir mažmeninę prekybą laisvoje rinkoje ir kitas komercines paslaugas.

 


2 pav. Kaip skelbta 2013-07-23, 2013 m. I pusm. įmonių grupė, kurią sudaro AB „GRIGIŠKĖS“, UAB „Baltwood“, AB „Klaipėdos kartonas“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Klaipėda recycling“, pasiekė 156,4 mln. Litų (45,3 mln. EUR) konsoliduotą pardavimo apyvartą. Tai yra 11,8 mln. litų (3,4 mln. EUR) arba 8 % daugiau nei per 2012 m. I pusm.
Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 67,9 mln. litų (19,7 mln. EUR) ir tai yra 16,1 mln. litų (4,7 mln. EUR), arba 31 % daugiau nei prieš metus.
Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 4,6 mln. Lt (1,4 mln. EUR) pelno prieš mokesčius ir tai yra 0,4 mln. Lt (0,1 mln. EUR) arba 8 % daugiau nei per 2012 m. I pusm.
Per 2013 m. I pusm. Bendrovė uždirbo 3,1 mln. Lt (0,9 mln. EUR) pelno prieš apmokestinimą.
Grupės ir Bendrovės EBITDA rodiklis - pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2012 m. I pusm., augo atitinkamai 14 % ir 10 %. 2013 m. I pusm. Grupės EBITDA – 18,5 mln. Lt (5,4 mln. EUR), Bendrovės – 10,7 mln. Lt (3,1 mln. EUR).
Savaitinis pildymosi signalas @0.666.

 


3 pav. Elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus AB LESTO grupės veiklos rezultatus toliau gerina reikšmingai sumažintos grupės veiklos sąnaudos, efektyvios investicijos, didėjantis persiunčiamos elektros energijos kiekis – per pirmą pusmetį AB LESTO konsoliduotas grynasis pelnas sudarė 22,85 mln. Lt, kai tuo pačiu laikotarpiu prieš metus grupė patyrė 14,29 mln. Lt nuostolį.
Grupės apskaitomos pajamos šiemet per pusmetį sudarė 1,22 mlrd. Lt, tai yra 5,5 proc. daugiau, lyginant su 2012 m. I pusm., tačiau pajamų pokytį lėmė išaugęs valstybei sumokamas VIAP mokestis ir pabrangusios kitos sektoriaus teikiamos paslaugos, lėmusios elektros energijos kainų didėjimą vartotojams. Išlaidos elektros energijos įsigijimui per pusmetį sudarė 843,65 mln. Lt, tai yra 4,1 proc. daugiau nei lyginamuoju laikotarpiu prieš metus. Persiųstos elektros energijos kiekis išaugo 1,67 proc., iki 4,15 mlrd. kWh.
LESTO grupės veiklos efektyvumo didėjimą atspindi didėjanti EBITDA (pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) marža – 2013 m. I pusm. ji siekė 19,65 proc., kai 2012 m. I pusm. – 17,39, o 2011 m. I pusm. – 16,44 proc.
Grupės EBITDA šiemet pirmą pusmetį sudarė 239,85 mln. Lt – tai yra 19,29 proc. daugiau nei prieš metus.
Pirmąjį pusmetį LESTO grupės veiklos sąnaudos sumažėjo 4,79 proc., lyginant su atitinkamu pernai metų laikotarpiu, ir sudarė 150,87 mln. litų. Labiausiai per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo remonto ir techninės priežiūros bei transporto sąnaudos, atitinkamai 18,61 proc. ir 10,57 proc.
„Kryptingos LESTO investicijos per pirmą pusmetį leido pasiekti itin mažą – 7 proc. – technologinių sąnaudų rodiklį skirstomajame tinkle – sutaupytos kilovatvalandės ne tik gerina LESTO veiklos rezultatus, bet ir prisideda prie viso energetikos sektoriaus veiklos efektyvinimo. Šiemet LESTO įgyvendina daug Europos sąjungos fondų finansuojamų projektų, kurie taip pat nukreipti į skirstomojo tinklo modernizavimą, – tai leis ilgainiui dar labiau gerinti elektros energijos persiuntimo kokybę ir mažinti tinkle prarandamų kilovatvalandžių skaičių“, – teigia Virgilijus Žukauskas, laikinai einantis AB LESTO generalinio direktoriaus pareigas.
LESTO yra „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės dalis.
Savaitinis pildymosi signalas @0.696.

 


4 pav. AB “Žemaitijos pienas“ grupės preliminarūs 2013 m. pirmojo pusmečio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 261 mln. litų ( 75,6 mln. EUR ) t.y. 7,5 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį.
Preliminarus konsoliduotas neaudituotas AB “Žemaitijos pienas“ grupės rezultatas per 2013 metų šešis mėnesius yra 7,5 mln. litų ( 2,2 mln. EUR ) grynojo pelno.
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


5 pav. AB "Klaipėdos baldai" neaudituotas 2013 m. 6-ių mėn. veiklos rezultatas:
Pardavimai 2013 metų sausio - birželio mėnesiais sudarė 92 111 tūkst. Lt (26 677 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio – 90 921 tūkst. Lt (26 333 tūkst. EUR).
Pelnas iki apmokestinimo 2013 m. sausio - birželio mėnesiais siekė 2 361 tūkst. Lt (684 tūkst. EUR). 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu pelnas iki apmokestinimo buvo 2 392 tūkst. Lt (693 tūkst. EUR).

 


6 pav. 2013 m. rugpjūčio 29 d. AB „Klaipėdos nafta“ ir AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) lėšų išmokėjimo (toliau – Sutartis).
Amber Grid, vykdanti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis veikia kaip lėšų, skirtų SGDT, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti (toliau – SGDT lėšos) administratorius. Tuo tarpu Bendrovė, šiuo metu atliekanti SGDT projekto įgyvendinimo bendrovės funkcijas, teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis veikia kaip SGDT lėšų gavėjas, turintis teisę gauti SGDT lėšų administratoriaus surinktas ir administruojamas SGDT lėšas ir jas panaudoti teisės aktų nustatyta tvarka.
Minėta Sutartimi Bendrovė ir Amber Grid nustatė bei detalizavo Amber Grid surinktų SGDT lėšų išmokėjimo Bendrovei tvarką ir sąlygas. Pagal Sutartį Amber Grid kas mėnesį išmokės Bendrovei 1/12 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) ataskaitiniams metams patvirtintų SGDT lėšų, skirtų kompensuoti SGDT, jo infrastruktūros ir jungties eksploatavimo sąnaudas ar jų dalį.
Vadovaujantis 2012 m. spalio 19 d. VKEKK nutarimu Nr. O3-317, 2013 metams nustatyta 113.798 tūkst. Lt, skirtų kompensuoti SGDT, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudas ar jų dalį.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo 5, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo 1 straipsniu, nuo 2014 m. sausio 1 d. SGDT lėšos bus skiriamos SGDT, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms, kurių nėra galimybės finansuoti iš kitų SGDT projekto įgyvendinimo bendrovei prieinamų šaltinių, taip pat SGDT, jo infrastruktūros ir jungties visoms pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGDT veiklai užtikrinti, kompensuoti.

 


AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) neaudituotas 2013 m. 6 mėn. grynasis pelnas išaugo 2,0 proc. ir siekė 21,4 mln. Lt (6,2 mln. EUR) palyginus su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 21,0 mln. Lt (6,1 mln. EUR). Grynojo pelno augimui įtakos turėjo sėkmingi naftos produktų krovos veiklos rezultatai.
Pardavimo pajamos per 2013 m. pirmus 6 mėn. išaugo 5,9 proc. ir siekė 72,1 mln. Lt (20,9 mln. EUR) palyginus su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 68,1 mln. Lt (19,7 mln. EUR). Bendrovė per pirmus šešis mėn. į terminalo talpas perkrovė 3.566 tūkst. tonų naftos produktų, arba 6 proc. daugiau nei per 2012 m. tą patį laikotarpį (3.352 tūkst. tonų).
Akcijos kaina pasiekė nauja žemumas. Pirkti rizikinga.

 


7 pav. Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per pirmus šešis 2013 m. mėnesius buvo 399,1 mln. litų (115,6 mln. EUR), arba 10,6% didesnės nei prieš metus (2012 m. 6 mėnesių pardavimų pajamos siekė 360,9 mln. litų, arba 104,5 mln. EUR). Pardavimų apimtys eksporto rinkose padidėjo 15%, o vietos rinkoje augimas sudarė 5%.
Bendrovės pirmųjų šešių mėnesių EBITDA sudarė 26,2 mln. litų (7,6 mln. EUR) ir buvo 4,2% didesnis, palyginti su 2012 metais, kai EBITDA siekė 25,1 mln. litų (7,3 mln. EUR).
Per 2013 m. šešis mėnesius bendrovė uždirbo 9,9 mln. litų (2,9 mln. EUR) grynojo pelno. Per 2012 m. šešis mėn. buvo uždirbta 6,6 mln. litų (1,9 mln. EUR) grynojo pelno.
Savaitinis pildymosi signalas @2.21.

 


8 pav. 2013 m. rugpjūčio 30 dieną įvykęs akcinės bendrovės „Invalda LT“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:
1. Dėl AB „Invalda LT“ audito komiteto narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo.
Atšaukti akcinės bendrovės „Invalda LT“ audito komitetą in corpore.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ audito komiteto nariais išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).
2. Dėl AB „Invalda LT“ savų akcijų supirkimo.
Akcinė bendrovė „Invalda LT“ yra suformavusi 92,5 mln. litų (26,8 mln. eurų) rezervą savoms akcijoms supirkti.
Siekiant įgyvendinti akcininkų valią, išreikštą balsuojant už rezervo savoms akcijoms sudarymą ir užtikrinant akcininkams galimybę parduoti akcijas, suteikti valdybai įgaliojimus vadovaujantis žemiau nustatytomis sąlygomis priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „Invalda LT“ savų akcijų pirkimo per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.
Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,50 eurai (12,08 lito), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,50 eurai (8,63 lito).
Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „Invalda LT“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

 


9 pav. AB „Linas Agro group“ pateikia 2012–2013 finansinių metų tarpinį veiklos pranešimą bei neaudituotas konsoliduotas finansines ataskaitas už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2013 m. birželio 30 d.
AB „Linas Agro Group“ pajamos augo 53 %, bendrasis pelnas – 65 %
AB „Linas Agro Group“ 2012–2013 finansinių metų dvylikos mėnesių konsoliduotos pajamos siekė 2,043 mlrd. Lt ir buvo 53 % didesnės, nei ankstesniais metais (1,338 mlrd. Lt). Grupė pardavė 1,78 mln. tonų įvairių žemės ūkio produktų bei prekių žemės ūkiui, t. y. 32 % daugiau, nei ankstesniais metais (1,35 mln. tonų).
Bendrasis pelnas buvo rekordinis įmonei ir siekė 157 mln. litų, 65 % daugiau, nei 2011–2012 finansiniais metais (95 mln. Lt).
Grupės veiklos pelnas siekė 103 mln. Lt ir buvo 10 % mažesnis nei per atitinkamą praėjusių finansinių metų laikotarpį (115 mln. Lt). Nors faktiškai veiklos pelnas išaugo 2 kartus, nes 2011–2012 finansinių metų veiklos pelną buvo padidinęs pavaldžiosios įmonės Ukrainoje PAT „UKRAGRO NPK“ akcijų pardavimas, generavęs 64 mln. Lt.
Pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA) buvo 126 mln. Lt (palyginti su 127 mln. Lt ankstesniais metais). Grynasis pelnas, tenkantis įmonei, beveik nepakito ir buvo 87 mln. Lt (palyginti su 89 mln. Lt ankstesniais finansiniais metais).
Per ataskaitinį laikotarpį AB „Linas Agro Group“ įsigijo Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovę, logistikos įmonę UAB „Jungtinė ekspedicija“ bei vieną didžiausių Lietuvoje žemės ūkio technikos, sėklų ir grūdų saugyklų įrangos pardavėjų UAB „Dotnuvos projektai“.
Grupės konsoliduotos veiklos sąnaudos dėl kelių įmonių įsigijimų augo 63 % ir siekė 80 mln. Lt.
„Rezultatai rodo, kad einame teisingu keliu. Be naujų grūdų saugyklų ir investicijų į jas, net ir esant geram grūdų derliui Lietuvoje, nebūtume galėję parduoti 1 milijono tonų grūdų ir aliejinių sėklų – dvigubai daugiau nei pernai. Mūsų grūdų saugyklos priėmė 556 tūkstančių tonų įvairių grūdų, t. y., 53 % daugiau nei pernai. Kitos investicijos irgi pasiteisino. Vien UAB „Dotnuvos projektai“ padidino mūsų Grupės pajamas 190 mln. litų.
Matome aiškią tolesnio augimo perspektyvą ir visose srityse, kuriose dirbame, ir regiono mastu. Rugpjūčio 16 d. gavome Konkurencijos tarybos leidimą įsigyti turto valdymo įmonę UAB „Žemės ūkio investicijos“, valdančią Panevėžio rajono Žibartonių žemės ūkio bendrovę, ruošiamės įmonės perėmimui. Taip pat šiemet tikimės gauti Latvijos Respublikos Konkurencijos tarybos leidimą įsigyti Latvijos paukštininkystės įmonių grupę,“ – sako AB „Linas Agro Group“ generalinis direktorius Darius Zubas.
Pildymosi signalas @0.767.

 


10 pav. 2013 m. rugpjūčio 29 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2013 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
AB „Linas“ 2013 metų sausio-birželio mėnesių pardavimo pajamos sudarė 20,63 mln. litų ( 5,97 mln. eurų), kai 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu – 17,30 mln. Lt ( 5,01 mln. eurų ).
AB „Linas“ įmonių grupės 2013 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 21,02 mln. litų (6,09 mln. eurų), kai 2012 m. jos sudarė 17,71 mln. Lt ( 5,13 mln. eurų).
AB „Linas“ 2013 metų pirmo pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 0,71 mln. litų ( 0,205 mln. eurų), o AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 1,24 mln. litų ( 0,36 mln. eurų). 2012 m. to paties laikotarpio Bendrovės rezultatas – pelnas 0,47 mln. Lt ( 0,136 mln. eurų), o Grupės - pelnas 0,75 mln. Lt ( 0,22 mln. eurų).

 


11 pav. AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2013 m. šešių mėnesių pajamos buvo 158 mln. LTL (45,8 mln. EUR), arba 14% didesnės negu per tą patį laikotarpį 2012 m. 2012 m. pirmojo pusmečio konsoliduotas pelnas – 1,752 tūkst.LTL (507 tūkst.EUR), per 2012 m. šešis mėnesius įmonių grupė uždirbo 23 tūkst.LTL (6,6 mln.EUR).
AB Vilkyškių pieninės 2013 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. Taip pat 2013 m. šešių mėnesių rezultatų pristatymą galite atsisiųsti dinaminiu formatu:
Pildymosi signalas @1.70.

 


12 pav. AB „Rokiškio sūris“ grupės 2013 m. 6 mėnesių konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 408, 455 mln. litų (118,297 mln. EUR), t.y.13,18 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2012 m. 6 mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 360,882 mln. litų (104,519 mln. EUR).
AB „Rokiškio sūris“ grupės 2013 m. 6 mėnesių konsoliduotas neaudituotas grynasis pelnas – 10,520 mln. litų (3,047 mln.EUR), t.y. 4 proc. mažiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Per 2012 m. 6 mėn. grupė gavo 10,958 mln. litų (3,174 mln. EUR) grynojo pelno.
Pildymosi signalas @1.63.

 


13 pav. AB „Utenos trikotažas“ grupė per 2013 m. pirmąjį pusmetį patyrė 0,8 mln. Lt (0,2 mln. EUR) veiklos nuostolio, kai per 2012 m. pirmąjį pusmetį buvo patirta 1,8 mln. Lt (0,5 mln. EUR) veiklos nuostolio. Buvo patirta 1,9 mln. Lt (0,6 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių, kai per 2012 metų pirmąjį pusmetį patirta 2,4 mln. Lt (0,7 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių.
AB „Utenos trikotažas“ per 2013 m. pirmąjį pusmetį patyrė 1,5 mln. Lt (0,4 mln. EUR) veiklos nuostolio, kai per 2012 m. pirmąjį pusmetį buvo taip pat patirta 1,5 mln. Lt (0,4 mln. EUR) veiklos nuostolio. Bendrovė patyrė 2,6 mln. Lt (0,8 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių, kai per 2012 metų pirmąjį pusmetį patirta 2,5 mln. Lt (0,7 mln. EUR) nuostolio iki mokesčių.
Finansinėje veikloje apskaitytas Ukrainos valiutos kurso (UAH) pokyčio pelnas, kuris iš esmės neturėjo įtakos nei grupės, nei bendrovės pinigų srautams, per 2013 m. pirmąjį pusmetį konsoliduotus grupės rezultatus pagerino 0,1 mln. Lt (0,04 mln. EUR), kai tuo tarpu 2012 m. analogišku laikotarpiu Ukrainos valiutos kurso (UAH) pokytis rezultatus pagerino 0,5 mln. Lt (0,2 mln. EUR).
2013 m. rugpjūčio 26 d. AB ,,Utenos trikotažas“ pardavė pagrindinėje veikloje nenaudojamas patalpas už 1,62 mln. Lt (0,47 mln. EUR). Turtas buvo parduotas už apskaitinę vertę, todėl turto pardavimas įtakos 2013 m. III ketv. bendrovės ir grupės rezultatams neturės. Gautos lėšos buvo panaudotos įsipareigojimams UAB „Swedbank lizingas“ dengti.

 


14 pav. AB „Agrowill Group“ per pirmąjį šių metų pusmetį gavo 18,618 mln. litų pardavimo pajamų (13 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu), o bendrasis pelnas siekė 7,832 mln. litų ir buvo 61 proc. didesnis nei praėjusių metų pirmajame pusmetyje.
Grynasis rezultatas sudarė 3,498 mln. litų nuostolių, 32 proc. mažiau nei pirmąjį praėjusių metų pusmetį.
Grupės 2013 metų pirmo pusmečio EBITDA, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, didėjo 57 proc. – nuo 3,220 mln. litų iki 5,051 mln. litų.

Viena didžiausių Baltijos šalyse žemės ūkio bendrovių „Agrowill Group“ per pirmąjį šių metų pusmetį gavo 18,618 mln. litų pardavimo pajamų (13 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu), o bendrasis pelnas siekė 7,832 mln. litų ir buvo 61 proc. didesnis nei praėjusių metų pirmajame pusmetyje.
Grynasis rezultatas sudarė 3,498 mln. litų nuostolių, 32 proc. mažiau nei pirmąjį praėjusių metų pusmetį. Grupės 2013 metų pirmo pusmečio EBITDA, lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, didėjo 57 proc. – nuo 3,220 mln. litų iki 5,051 mln. litų.
„Grupės pajamos, lyginant su pernai metų pirmuoju pusmečiu, išaugo dėl išaugusių pieno pardavimų bei aukštesnių pieno supirkimo kainų – šie faktoriai lėmė, kad pieno pardavimo pajamos pirmąjį šių metų pusmetį buvo 30 proc. didesnės nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Tuo tarpu grūdų pardavimo pajamos, lyginant su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo, nes šiemet pardavimams buvo pasiliktos mažesnės pernai metų grūdų atsargos. Be to, sektoriaus sezoniškumas lemia tai, kad pirmasis pusmetis reikalauja didesnių investicijų į gamybos procesą - lėšos skiriamos trąšoms, chemikalams, kurui bei darbo jėgai - visos šios išlaidos apskaitomos nebaigtoje gamyboje ir veiklos rezultatas pasimato tik antroje metų pusėje nuėmus derlių. – teigia AB „Agrowill Group“ valdybos pirmininkas Vladas Bagavičius.
Prie aukštų pirmojo pusmečio rezultatų prisidėjo ir pirmojoje metų pusėje gautos pajamos iš trijų žemės valdymo fondų pardavimo. Pardavusi 100 proc. akcijų dalį, Grupė gavo 1,425 mln. litų pelno. Visos trys dukterinės įmonės valdė apie 1.900 ha žemės ūkio paskirties žemės. Šio sandorio vertė – 17,7 mln. litų.
Siekdama išvengti grūdinių kultūrų kainų svyravimo metų pradžioje „Agrowill Group“ sudarė išankstinius 2013 metų derliaus pardavimo sandorius, pagal kuriuos pardavė 27 tūkst. tonų kviečių ir 3,5 tūkst. tonų žieminių rapsų.
Per pirmąjį šių metų ketvirtį Grupė susitarė su bankrutuojančiu banku „Snoras“ dėl 22 mln. paskolos grąžinimo termino pratęsimo iki 2016 metų bei panaudojo dalį 2012 metų derliaus pajamų kitiems trumpalaikiams įsipareigojimams padengti. Dėl to bendrovės bendrojo likvidumo rodiklis pakilo apie 18 proc. iki 74 proc.
Bendrovė pradėjo su jau vykdomomis veiklomis glaudžiai susijusius papildomus verslus, kurie, tikimasi, leis maksimaliai išnaudoti gamybinės bazės, esamų pajėgumų ir naujų veiklų sinergiją.

 


15 pav. AB „Vilniaus degtinė“ 2013 m. sausio–birželio mėn. pardavimo pajamos, palyginus su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 6,0 procentais (2013 m. balandžio-birželio mėn. sumažėjo 26,5 procentais). 2013 m. sausio–birželio mėn. pardavimo pajamos sudarė 25 382 tūkst. Lt (7 351 tūkst. EUR), 2012 m. sausio–birželio mėn. 27 007 tūkst. Lt (7 822 tūkst. EUR).
Pajamos iš alkoholinių gėrimų pardavimo padidėjo 6,7 procentais per 2013 m. sausio–birželio mėn., palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.
Pajamos iš etilo alkoholio ir jo produktų sumažėjo 40,1 procentu arba 2 950 tūkst. litų 2013 m. sausio–birželio mėn., palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.
Pardavimai į Europos Sąjungos šalis mažėjo, tačiau 2,3 karto išaugo pardavimai į trečiąsias šalis per 2013 m. sausio–birželio mėn., palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu.
2013 m. sausio–birželio mėn. pelnas iki mokesčių siekė 145 tūkst. Lt (42 tūkst. EUR), 2012 m. atitinkamu laikotarpiu nuostoliai iki mokesčių sudarė 83 tūkst. Lt (24 tūkst. EUR).
2013 m. sausio–birželio mėn. EBITDA siekė 2 215 tūkst. Lt (641 tūkst. EUR) ir padidėjo 32,2 procentais, lyginant su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu. 2012 m. sausio–birželio mėn. EBITDA siekė 1 675 tūkst. Lt (485 tūkst. EUR).


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital