Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Kovo 28 d. Biržos apžvalga

2013 m. Kovo 28 d. Biržos apžvalga 2013 m. Kovo 28 d. Biržos apžvalga

 

Vilniuje akcijų kainos šiandien labiau koregavosi nei kilo. Tiesa, tą pavadinti korekcija sudėtinga, nes apyvartos žemiau juoko ribos.
Tuo tarpu likvidžiausios akcijos kilo, bet ir čia apyvartomis vienas Olympicas galėjo pasigirti, paėmęs trečdalį visos Talino apyvartos.

 

 

 

 


1 pav. LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 24 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2013 m. balandžio 24 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2013 m. balandžio 24 d. 9.55 val.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2013 m. balandžio 17 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2013 m. gegužės 9 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
1.Pritarimas 2012 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.
Siūlomas sprendimas:
„Pritarti Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui apie Bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2012 m.“
2.Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.
Siūlomas sprendimas:
,,Išklausoma bendrovės auditoriaus išvada.“
3.Konsoliduotų ir bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Siūlomas sprendimas:
,,Patvirtinti konsoliduotų ir bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinį.“
4.2012 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.
Siūlomas sprendimas:
,,Patvirtinti 2012 metų Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą.“
Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai sudaro 0,089 Lt (0,026 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2013 m. gegužės 9 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2013 m. gegužės 9 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
5. Bendrovės įstatų pakeitimai ir jų tvirtinimas.
Siūlomas sprendimas:
,,1. Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.
2. Įgalioti Bendrovės vadovą teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, o taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimu.“
6.Stebėtojų tarybos suformavimas.
Siūlomas sprendimas:
„LITGRID AB stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:
[vardas, pavardė];
[vardas, pavardė];
[vardas, pavardė].

„Litgrid“ grupės pajamos 2012 metais buvo 508,4 mln. Litų, o pelnas iki apmokestinimo – 31 mln. litų. Elektros perdavimo sistemos operatoriaus svarbiausi pagrindinės veiklos – energijos persiuntimo patikimumo – rodikliai prilygsta Europos elektros perdavimo įmonių geriausiems rezultatams.
„Svarbiausi „Litgrid“ tikslai – patikimas elektros perdavimas ir strateginių projektų įgyvendinimas. Dirbant tokius atsakingus ir visai šaliai svarbius darbus, ypač svarbu darbuotojų komandos profesionalumas, atsakomybė ir pasišventimas tikslui. Pernai dirbome efektyviau ir veržliau, todėl metus baigėme pelningai, o strateginiuose elektros projektuose per metus pasistūmėjome tiek, kad šiais metais jau pradedame jų įgyvendinimą“, – sakė „Litgrid“ generalinis direktorius Virgilijus Poderys.
2012 m. toliau vyko tarptautinių elektros jungčių „LitPol Link“ ir „NordBalt“ planavimo darbai, pabaigtos mokėti kompensacijos pagal servituto nustatymo sutartis žemės sklypų savininkams, kurių nuosavybė patenka į elektros jungčių tiesimo trasas. Švedijoje pagaminta daugiau kaip 100 km „NordBalt“ jūrinio kabelio, tarptautinio konkurso būdu atrinktas svarbiausio „LitPol Link“ jungties įrenginio – nuolatinės srovės intarpo – gamybos ir įrengimo rangovas.
„Siekdami kuo išsamiau pristatyti vykdomus ir planuojamus projektus gyventojams, praėjusiais metais surengėme daugiau kaip pusšimtį susitikimų su bendruomenėmis. Mums svarbu, kad visai šaliai svarbūs projektai, kuriuos įgyvendiname, būtų suprantami ir priimtini žmonėms, kurių kaimynystėje drieksis naujos elektros perdavimo linijos“, – sako V. Poderys. Gyventojams buvo teikiama informacija apie vykdomų infrastruktūros projektų eigą, elektromagnetinius laukus, jų poveikį, pristatytas Lietuvos elektros perdavimo tinklo plėtros planas, rengti vieši seminarai apie elektros rinkos plėtrą Lietuvoje ir regione.
Įgyvendinant Baltijos energijos rinkų sujungimo planą (BEMIP) 2012 m. birželio mėnesį įsteigta Šiaurės šalių elektros biržos „Nord Pool Spot“ Lietuvos prekybos zona. Pirmojo veiklos pusmečio rezultatas pademonstravo pokyčius elektros importo struktūroje, – vis daugiau elektros importuojama iš Estijos ir Šiaurės Europos valstybių.
Pernai LR Vyriausybė nutarimu įgaliojo „Litgrid“ įgyvendinti Lietuvos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais planą. Įgyvendinant šį strateginį projektą „Litgrid“ kartu su Latvijos ir Estijos elektros perdavimo sistemų operatoriais rengia Baltijos valstybių energetinių sistemų sujungimo su kontinentinės Europos tinklais techninių sąlygų ir galimybių studiją, kurios rezultatai bus pristatyti 2013 m. pabaigoje.
„Litgrid“ tęsia Jaunųjų specialistų programą. Bendradarbiaujant su universitetais atrenkami gabiausi studijas baigiantys jaunuoliai kviečiami pradėti savo karjerą centrinėje šalies elektros energetikos įmonėje. „Jauni žmonės ne tik turi galimybę perimti geriausių energetikos specialistų patirtį, bet ir ruoštis valdyti šalies elektros energetikos sistemą, kuri po 2015 – ųjų bus geriausiai sujungta sistema su kitomis Europos elektros sistemomis. Tai iššūkis, kuriam jau dabar ruošiamės ”, – sakė V. Poderys.
„Litgrid“ grupės pajamos 2012 m. išaugo 16,9 proc. iki 508,4 mln. litų. EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) siekė 30,5 proc. – 155,3 mln. litų.
Grupės investicijos per metus buvo 140,3 mln. litų. Daugiausia – 69 proc. – investuota į perdavimo tinklo rekonstrukciją ir plėtrą, 31 proc. – į strateginių projektų įgyvendinimą.
„Litgrid“ grupės turto grąža išaugo nuo -0,7 iki 1 proc., nuosavo kapitalo grąža augo nuo -0,9 iki 1,6 procento.
„Litgrid“ aukštos įtampos elektros perdavimo tinklais šalies poreikiams 2012 m. perdavė 9 239 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos. Tai sudarė 43,2 proc. „Litgrid“ grupės pajamų.
„Litgrid“ grupę sudaro Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“, Lietuvos energijos išteklių birža „Baltpool“ ir elektros įrenginių techninę priežiūrą atliekanti bendrovė „Tetas“.
Pildymosi signalas @0.584.

 


2 pav. AB „Linas“, juridinio asmens kodas 147689083, buveinės adresas S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 29 d. šaukiamas AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo data – 2013 m. balandžio 29 d., pirmadienis.
Susirinkimo laikas – 12.00 valanda. Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val.
Susirinkimo vieta – AB „Linas“ buveinės salėje, S.Kerbedžio g. 23, Panevėžyje.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Auditoriaus išvada apie 2012 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.
2. 2012 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
4. Audito komiteto narių rinkimai.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2013 m. balandžio 22 d. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2013 m. balandžio 22 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

 

3 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. balandžio 18 d. 10.00 val. bendrovės buveinėje, Panerių g. 47/2, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Vilniaus degtinė” (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia – 9.00 val.
Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu vd@degtine.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2013 m. balandžio 11 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje
Teisių apskaitos diena – 2013 m. gegužės 3 d. Iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
3. 2012 m. bendrovės metinis pranešimas.
4. 2012 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. 2012 m. bendrovės pelno paskirstymas.
6. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Dividendų mokėti nesiūlo.

 


4 pav. AB „GRIGIŠKĖS“, reaguodama į 2013 m. kovo 28 d. dienraštyje „Verslo žinios“ išplatintą informaciją straipsnyje pavadinimu „Antruoju bandymu „Grigiškės“ mėgins pralaužti ledus“, praneša, kad Bendrovė šiuo metu svarsto įvairias galimas Bendrovės verslo plėtros alternatyvas, tarp kurių yra ir galimas papildomo kapitalo pritraukimas, vykdant antrinį viešą Bendrovės akcijų siūlymą, tačiau šiai dienai jokie su tuo susiję sprendimai Bendrovės nėra priimti.
Bendrovė taip pat informuoja, kad aukščiau nurodytų alternatyvų analizės ir įgyvendinimo tikslais ji yra pasirašiusi konsultavimo sutartį su UAB FMĮ „Orion securities“.

 


5 pav. AB banko „Finasta“ Kapitalo rinkų departamento analitikai atnaujinę „Aprangos“ akcijų vertinimą padidino tikslinę akcijos vertę iki 2,77 eurų, kuri yra 4,9 proc. didesnė nei prekybos uždarymo kaina trečiadienį. Nustatyta akcijų laikymo rekomendacija 12-os mėn. laikotarpiu. Tikslinės kainos augimą lėmė šiek tiek pagerintos 2013 m. finansinių rezultatų prognozės bei sumažėjusi lyginant su anksčiau naudotąja nerizikinga palūkanų norma. „Aprangos“ 2013 m. pajamų prognozė yra padidinama iki 464,9 mln. Lt, bendrovės EBITDA turėtų siekti 63,3 mln. Lt, o grynasis pelnas 37,8 mln. Lt. Praėjusiais metais pasiektas 8,7 proc. grynasis pelningumas šiais metais neturėtų būti išlaikytas atsižvelgiant į daugiau nei pajamos didėsiančias veiklos sąnaudas. Tikėtina, kad bendrovės pardavimų apyvartos augimo tempas bus didesnis I pusm., o antrojoje metų dalyje augimas tempas turėtų sulėtėti ypač dėl padidėsiančios konkurencijos mažmeninės prekybos rūbais sektoriuje rudenį. Aktyvesnė bendrovės plėtra bei santykinai didesnės investicijos bus matomos tik 2014 m. II pusm., tad šiais metais įmonė galėtų pasiūlyti akcininkams išmokėti apie 26 mln. Lt dividendų už praėjusius metus.

 


6 pav. Tallinna Kaubamaja AS valdyba akcininkų susirinkimui siūlo išsimokėti 0.35 euro dydžio dividendus.

 


7 pav. TEO LT, AB gavo didžiausio Bendrovės akcininko, turinčio 88,15 proc. akcijų ir balsų, „TeliaSonera AB“ raštą su siūlomais kandidatais į Bendrovės valdybą.
„TeliaSonera AB“ kaip TEO LT, AB akcininkas siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2013 m. balandžio 25 d., Vilniuje, į TEO LT, AB valdybą rinkti šiuos kandidatus:
1. p. Malin Frenning,
2. p. Tiia Tuovinen,
3. p. Ingą Skisaker,
4. p. Jens Lööw,
5. p. Mats Lillienberg,
6. p. Rolandą Viršilą.
Pozicijoje suveikė pardavimo signalas.

 


8 pav. АB „Agrowill Group“ ir BAB bankas Snoras susitarė dėl 22,06 mln. LТL paskolos grąžinimo pratęsimo iki 2016 m. kovo 20 d.

 


9 pav. Š. m. kovo 28 d. vykusiame Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta padidinti banko įstatinį kapitalą iš banko lėšų 15 142 467 litais, t. y. nuo 234 857 533 litų iki 250 000 000 litų, išleidžiant 15 142 467 naujas paprastąsias vardines akcijas.
Išleistos akcijos bus nemokamai paskirstytos akcininkams, proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos (balandžio 12 d.) pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 6,4475 proc.).
Prie Šiaulių banko kapitalo bazės stiprinimo 2013 m. vasario mėn. prisidėjo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), kuris remdamas Šiaulių banko aktyvų verslo augimą ir banko plėtrą, perimant dalį Ūkio banko turto ir įsipareigojimų, dešimties metų laikotarpiui suteikė bankui 20 mln. eurų (69 mln. litų) subordinuotą paskolą, kuri bus įtraukta į Šiaulių banko antrojo lygio kapitalą. Paskutinį kartą Šiaulių bankas įstatinį kapitalą didino 2011 m. rugpjūčio mėn.
Ketvirtadienį vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo metu Šiaulių banko akcininkai nusprendė padidinti banko stebėtojų tarybos narių skaičių iki 8, tačiau naujas narys į papildomą aštuntojo stebėtojų tarybos nario vietą nebuvo renkamas. Dabar Šiaulių banko stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai. Jos kadencija baigsis 2016 metais.
Akcininkų susirinkimas taip pat išklausė konsoliduotą metinį pranešimą, audito įmonės išvadas bei patvirtino 2012 m. konsoliduotą Šiaulių banko grupės finansinių ataskaitų rinkinį.
Atsižvelgiant į sėkmingus banko veiklos rezultatus, susirinkime buvo nutarta akcininkams mokėti simbolinius dividendus - 0,5 proc. nuo akcijos nominalios vertės.
2012 m. Šiaulių bankas uždirbo 14,9 mln. litų grynojo pelno - tai 16 proc. geresnis rezultatas nei 2011-aisiais. Šiaulių banko grupės grynasis pelnas siekė 13 mln. litų. Sėkmingiems rezultatams reikšmingos įtakos turėjo per praėjusius metus 13 proc. ūgtelėjęs klientų skaičius.
Palaikymo-pasipriešinimo riba kaina tapo stipriu psichologiniu slenksčiu.

 


10 pav. City Service pirkimo signalas @2.05.


Su Šventomis Velykomis!


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital