Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2012 m. Birželio 4 d. Biržos apžvalga

2012 m. Birželio 4 d. Biržos apžvalga 2012 m. Birželio 4 d. Biržos apžvalga

 

Savaitė prasidėjo kiek didesne nei įprastai apyvarta. O akcijų kainos sparčiai krenta. Didžiausia apyvarta pasižymėjo vėl TEO LT. Matyt, todėl, kad TeliaSonera nuo rytdienos tęsia TEO LT akcijų supirkimą. Didėja tikimybė, kad likvidžiausia akcija paliks mūsų biržą.

 

 

 


1 pav. 2012 m. gegužės 30 d. TEO LT, AB (toliau – Bendrovė) akcininkas „TeliaSonera AB“ informavo Bendrovę apie tai, kad 2012 m. gegužės 30 d. Lietuvos bankas patvirtino savanoriško nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas.
Žemiau pateikiama patvirtino cirkuliaro santrauka.
SAVANORIŠKO NEKONKURENCINIO OFICIALAUS SIŪLYMO SUPIRKTI LIKUSIAS PAPRASTĄSIAS VARDINES TEO LT, AB, AKCIJAS CIRKULIARO SANTRAUKA
Draudžiama platinti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Australijoje, Japonijoje ar Italijoje
Oficialus siūlymas teikiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, todėl nereikalauja registracijos užsienio reguliavimo tarnybose ar jų patvirtinimo. Oficialus siūlymas nėra ir nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai teikiamas ir negalės būti priimamas Jungtinės Amerikos Valstijose, Kanadoje, Australijoje, Japonijoje ar Italijoje arba iš jų. Oficialus siūlymas nėra ir nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nei paštu, nei tarptautinės arba užsienio prekybos priemonėmis ar būdais, nei per nacionalinę vertybinių popierių biržą teikiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Australijoje, Japonijoje ar Italijoje. Šie būdai, jais neapsiribojant, apima informacijos perdavimą faksimiliniu ryšiu, elektroniniu paštu, teleksu, telefonu ir internetu. Atitinkamai, šio dokumento kopijas bei kitus su oficialiu siūlymu susijusius dokumentus draudžiama siųsti paštu ar kitaip persiųsti, platinti ar perduoti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Australijoje, Japonijoje ar Italijoje ar į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Australiją, Japoniją ar Italiją. Bet koks sąmoningas šio oficialaus siūlymo priėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su šių apribojimų nesilaikymu, bus negaliojantis. Jokie vertybiniai popieriai ar kitoks atlygis nėra siūlomi ir nebus priimami, jeigu jie bus siunčiami Jungtinių Amerikos Valstijų, Kandos, Australijos, Japonijos ar Italijos nuolatinio gyventojo.
Šio dokumento ar kito su oficialiu siūlymu susijusio dokumento paskelbimas ar išplatinimas kai kuriose jurisdikcijose gali būti ribojamas įstatymų, todėl visų jurisdikcijų, kuriose šis pranešimas bus skelbiamas ar platinamas, asmenys turėtų sužinoti apie šiuos apribojimus ir į juos atsižvelgti. Šio dokumento ar kito su oficialiu siūlymu susijusio dokumento gavimas kurioje nors jurisdikcijoje, kur oficialus siūlymas draudžiamas, nelaikytinas oficialiu siūlymu, o tik informaciniu pranešimu. Šį dokumentą ar kitus su oficialiu siūlymu susijusius dokumentus gaunantys asmenys (įskaitant saugotojus, įgaliotinius ar patikėtinius) turėtų nepažeisti šių apribojimų ir draudimo siųsti šį dokumentą į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Australiją, Japoniją ar Italiją ar jį ten platinti. Priešingu atveju, bet koks sąmoningas priėmimas gali tapti negaliojančiu.
1. Oficialaus siūlymo cirkuliaro patvirtinimo data
2012 m. gegužės 30 d. Lietuvos bankas patvirtino „TeliaSonera AB (publ)“ (kodas Nr. 556103-4249, adresas SE-106 63 Stokholmas, Švedija) (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjas) savanoriško nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą supirkti likusias paprastąsias vardines TEO LT, AB (kodas 121215434, adresas Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva) (toliau – Emitentas) akcijas.
2. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia ir pabaiga
Oficialaus siūlymo įgyvendinimas pradedamas 2012 m. birželio 5 d. ir baigiamas – 2012 m. birželio 29 d.
3. Emitento pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas, buveinės adresas, telefono ir telefakso numeriai, elektroninio pašto adresas ir interneto tinklalapis
Pavadinimas: TEO LT, AB
Teisinė forma: akcinė bendrovė
Įmonės kodas: 121215434
Buveinės adresas: Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefono numeris: +370 5 262 15 11
Telefakso numeris: +370 5 212 66 65
Elektroninio pašto adresas: [email protected]
Interneto tinklalapis: www.teo.lt
4. Oficialaus siūlymo teikėjo rekvizitai
Pavadinimas: „TeliaSonera AB (publ)“
Teisinė forma: Aktiebolag (akcinė bendrovė)
Įmonės kodas: Nr. 556103-4249
Buveinės adresas: Stureplan 8, SE-106 63 Stokholmas, Švedija
Telefono numeris: +46 8 504 550 00
Telefakso numeris: +46 8 504 550 01
Elektroninio pašto adresas: [email protected]
Interneto tinklalapis: www.teliasonera.com
5. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis)
Savanoriško oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė – 25 (dvidešimt penkios) kalendorinės dienos.
6. Numatomų supirkti Emitento vertybinių popierių minimalus ir maksimalus skaičius pagal rūšis, klases, ISIN kodą; jeigu Emitento vertybinių popierių savininkai nepateikia numatyto supirkti vertybinių popierių kiekio, oficialus siūlymas laikomas neįvykęs (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą)
Numatomų supirkti Emitento vertybinių popierių maksimalus skaičius – 128 631 714 (vienas šimtas dvidešimt aštuoni milijonai šeši šimtai trisdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai keturiolika) paprastųjų vardinių akcijų (ISIN kodas LT0000123911), kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt (vienas litas), kas cirkuliaro pasirašymo dieną sudarė visas likusias paprastąsias vardines Emitento akcijas. Oficialus siūlymas teikiamas dėl visų Emitento paprastųjų vardinių akcijų, nepriklausančių Oficialaus siūlymo teikėjui prašymo įgyvendinti oficialų savanorišką siūlymą pateikimo AB „NASDAQ OMX Vilnius“ dienai. Numatomų supirkti Emitento vertybinių popierių minimalus skaičius – 1 (viena) paprastoji vardinė akcija (ISIN kodas LT0000123911), kurios nominali vertė yra 1 Lt (vienas litas). Oficialus siūlymas bus įvykęs, jeigu bent 1 (viena) paprastoji vardinė akcija bus pateikta pardavimui.
7. Apmokėjimo už superkamus Emitento vertybinius popierius būdas (pinigai, vertybiniai popieriai arba pinigų ir vertybinių popierių derinys)
Už Emitento paprastąsias vardines akcijas bus mokama pinigais.
8. Kaina (keitimo santykis, jeigu atsiskaitoma vertybiniais popieriais arba vertybinių popierių ir pinigų kombinacija, t.y. koks pinigų ir siūlomų mainais vertybinių popierių sveikasis skaičius tenka vienam superkamam Emitento vertybiniam popieriui), kuria bus superkami Emitento vertybiniai popieriai (oficialaus siūlymo kaina). Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai atsiskaitoma vertybiniais popieriais, kaina turi būti nurodoma ir pinigais
Oficialaus siūlymo kaina yra 0,637 EUR (šešiasdešimt trys ir septynios dešimtosios Euro centų) už 1 (vieną) paprastąją vardinę Emitento akciją (ISIN kodas LT0000123911), kurios nominali vertė yra 1 Lt (vienas litas).
9. Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, atsiradusius įgyvendinant Vertybinių popierių statymo 36 straipsnio 1-5 dalies reikalavimus (kompensacijos nustatymo metodas, sumokėjimo būdas) – netaikytina.
10. Oficialaus siūlymo įvykimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo Oficialaus siūlymo teikėjo
Oficialaus siūlymo įvykimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios nuo Oficialaus siūlymo teikėjo, nėra žinomos cirkuliaro pasirašymo dieną.
11. Su Emitentu susiję Oficialaus siūlymo teikėjo planai ir ketinimai, jeigu oficialus siūlymas įvyktų
11.1. Emitento verslo sričių tęstinumas – numatoma tęsti dabartinę Emitento veiklą.
11.2. restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas, reorganizavimas arba likvidavimas – nėra numatoma Emitentą restruktūrizuoti, reorganizuoti ar likviduoti. Jeigu įgyvendinus oficialų siūlymą Oficialaus siūlymo teikėjui nuosavybės teise priklausys daugiau negu 95 % visų balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, tuomet Oficialaus siūlymo teikėjas svarstys galimybę įgyvendinti privalomo akcijų pardavimo procedūrą.
11.3. politika darbuotojų atžvilgiu – nuo 2007 m. balandžio 25 d. įsigaliojo Emitento, kaip darbdavio, kolektyvinė sutartis su jo darbuotojų kolektyvu, atstovaujamu profesinių sąjungų jungtinės atstovybės (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Kolektyvinė sutartis užtikrina Emitento darbuotojams papildomas socialines garantijas. Artimiausioje ateityje nenumatoma keisti Emitento politikos darbuotojų atžvilgiu.
11.4. politika vadovų atžvilgiu – artimiausioje ateityje neketinama keisti Emitento politikos vadovų atžvilgiu.
11.5. kapitalo pritraukimo politika – Oficialaus siūlymo teikėjas planuoja, kad Emitentas ir toliau užsitikrins kapitalo poreikius iš savo uždirbamų pajamų.
11.6. dividendų politika – artimiausioje ateityje neketinama keisti Emitento dividendų politikos.
11.7. numatomi pakeitimai Emitento įstatuose – artimiausioje ateityje neketinama keisti Emitento įstatų.
11.8. Emitento vadovams numatomos specialios išmokos, skatinimo sistemos ir pan. – Emitento akcininkai renka valdybos narius 2 metų laikotarpiui ir su jais darbo sutartys nesudaromos. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris priima sprendimą dėl pelno paskirstymo, turi teisę nuspręsti mokėti valdybos nariams metines išmokas (tantjemas). Valdybos nariai neturi teisės gauti kompensacijų ar išmokų, jeigu atsistatydina iš pareigų nepasibaigus kadencijai. Emitento aukščiausiojo lygio vadovų darbo sutarčių sąlygas svarsto valdybos atlyginimų komitetas ir tvirtina valdyba. Atlyginimų komitetas turi teisę pasiūlyti valdybai įtraukti į aukščiausiojo lygio vadovų darbo sutartis papildomas nuostatas, numatančias kompensacijas atsistatydinimo ar panašiais atvejais. Emitento generalinio direktoriaus valdybos patvirtintoje darbo sutartyje yra numatyta, kad įvykdžius tam tikras sąlygas, atsistatydinimo ar atleidimo iš pareigų atveju generalinis direktorius turės teisę gauti nuo 6 (šešių) iki 12 (dvylikos) mėnesinių atlyginimų dydžio kompensaciją. Artimiausioje ateityje neketinama keisti Emitento vadovų skatinimo plano.
12. Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime
Oficialaus siūlymo teikėjas nėra sudaręs rašytinių susitarimų su kitais asmenimis dėl balsavimo sutartinai Emitento visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.
13. Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesus, darančius arba galinčius daryti esminę įtaką Oficialaus siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai
Vykdydamas savo įprastinę veiklą, Oficialaus siūlymo teikėjas dalyvauja įvairiuose teisminiuose ginčuose. Šiose bylose daugiausiai nagrinėjami reikalavimai iš komercinės teisės srities ir klausimai, susiję su telekomunikacijų reguliavimu ir konkurencijos teise. Konkrečiai, Oficialaus siūlymo teikėjas dalyvauja keliose bylose, susijusiose su sujungimo mokesčiais, turinčiais įtakos būsimoms pajamoms. Išskyrus toliau aprašytas bylas, Oficialaus siūlymo teikėjas arba jo dukterinės bendrovės nedalyvauja ir nėra dalyvavę jokiose teisminėse, arbitražo arba reguliuojamos veiklos bylose, kurios, vadovybės manymu, galėtų turėti esminės neigiamos įtakos Oficialaus siūlymo teikėjo veiklai, finansinei būklei arba veiklos rezultatams.
Ginčai dėl reguliuojamos veiklos: 2001 m. antroje pusėje daug operatorių apskundė Oficialaus siūlymo teikėją Švedijos Konkurencijos Tarnybai ir ši Tarnyba inicijavo tyrimą dėl Oficialaus siūlymo teikėjo ADSL paslaugoms taikomos kainodaros. Skunduose teigiama, kad skirtumas tarp Oficialaus siūlymo teikėjo didmeninių kainų ir mažmeninių kainų yra pernelyg mažas, kad konkurencija mažmeninėje rinkoje būtų efektyvi. 2004 m. gruodžio mėnesį Konkurencijos tarnyba iškėlė bylą Oficialaus siūlymo teikėjui Stokholmo apygardos teisme, teikdama, kad Oficialaus siūlymo teikėjas piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi. Tarnyba reikalauja sumokėti 144 milijonų SEK mokestį. 2011 m. gruodžio mėnesį Stokholmo apygardos teismas priėmė sprendimą, atsižvelgdamas į Konkurencijos tarnybos reikalavimus. Oficialaus siūlymo teikėjas laikosi pozicijos, kad jis neatliko jokių draudžiamų kainodaros veiksmų ir apskundė Apygardos teismo sprendimą. Po Konkurencijos tarnybos ieškinio „Tele2“ 2005 m. balandį ir „Spray Network“ 2006 m. birželį pareikalavo Oficialaus siūlymo teikėjo atlyginti didelius nuostolius, patirtus dėl tariamo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje. Oficialaus siūlymo teikėjas aktyviai ginčija „Tele2“ ir „Spray Network“ reikalavimus. Ieškiniai dėl nuostolių atlyginimo buvo sustabdyti, kol bus išnagrinėta byla tarp Oficialaus siūlymo teikėjo ir Konkurencijos tarnybos.

Nuo 2012-06-05 pradedamas savanoriško oficialaus siūlymo supirkti TEO LT, AB PVA (ISIN kodas LT0000123911) įgyvendinimas.
1 akcijos kaina – 0,637 Eur. Siūlymo įgyvendinimo pabaiga - 2012-06-29.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje), pavedimų knyga – TEO1LTOE.

 


2 pav. AB „Snaigė“, įmonės kodas 249664610, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus.
AB Snaigė gavo UAB „VAIDANA“ pranešimą apie 75 proc. balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ribos peržengimą. Vaidana dabar turi virš 91% Snaigės akcijų.

 

3 pav. 2012 m. gegužės mėnesį AB „Klaipėdos nafta“ į terminalo talpyklas perkrovė 298 tūkst. tonų naftos produktų, 2,6 karto mažiau nei 2011 m. mėn. (765 tūkst. tonų).
Bendrovės preliminarios pajamos 2012 m. gegužės mėnesį buvo 8,1 mln. litų (2,3 mln. eurų) - 37 proc. mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį (12,8 mln. litų ( 3,7 mln. eurų)).
2012 m. gegužės mėn. krovos ir pajamų sumažėjimui įtakos turėjo akcinėje bendrovėje „ORLEN Lietuva“ vykdomas mėnesio trukmės kapitalinis remontas.
Bendrovės preliminarios pajamos per 2012 m. penkis mėnesius išaugo iki 59,7 mln. litų (17,3 mln. eurų) – 1 proc. didesnės nei pernai per tą patį laikotarpį (2011 m. penkis mėnesius – 59,1 mln. litų (17,1 mln. eurų)).
Pardavimo signalas @0.373.

 


4 pav. 2012 m. birželio 4 d. AB "Rokiškio sūris" gavo pranešimą apie emitento vadovo sudarytus sandorius dėl emitento vertybinių popierių. A.Trumpa biržoje pirko 80,000 akcijų.

 


5 pav. VZ.lt rašo, kad Swedbank Markets AB „City Service“ akcijas įvertino po 3,30 EUR ir nustatė rekomendaciją pirkti šias akcijas.
Kainos nelaiko jokie palaikymai. Tačiau šiandien pozicijoje pirkėjai buvo aktyvesni.

 


6 pav. Linas Agro Group kainoje formuojasi palaikymas ties 0.490. Šiandien kaina nuo šio palaikymo atšoko su didele apyvarta.

 


7 pav. Tallink Grupp pirkimo signalas @0.616.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis