2012 m. Kovo 28 d. Biržos apžvalga

2012 m. Kovo 28 d. Biržos apžvalga 2012 m. Kovo 1 d. Biržos apžvalga

 

Trečiadienį rinkoje prekiauta itin kukliai. Matyt, naujienų badas iššaukė idėjų badą. Apie dividendus kol kas pranešė tik dvi bendrovės. Kitos turėtų pranešti artimiausiu metu. Tada, tikėsimės, ir pamatysim šiokį tokį ralį, bet anšlago nesitikim. Nes jau panašu, kad biržos buvimas žemiau likvidumo ribos yra normali jos būsena. Susitaikom su tuo ir ramiai patraukiam ieškoti naujų rinkų.

 

 

 


1 pav. Olympic Entertainment Group skelbia VAS‘ą balandžio 19 d. 10:00 val. Reval Park Hotel&Casino, Park Lounge , Kreutzwaldi g. 23, Talinas.
Susirinkimui nesiūloma mokėti dividendų. Pelną paskirstys į rezervą ir nuostoliams padengti.
Taip pat siūloma mažinti bendrovės akcinį kapitalą nuo 81,717,932.70 eurų iki 60,531,802 eurų. Kapitalas mažinamas mažinat akcijų nominalą nuo 0.54 euro iki 0.40 euro.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


2 pav. Atsižvelgiant į UAB FMĮ „Orion securities“ pateiktą prašymą nuo 2012 m. kovo 31 dienos nutraukiama rinkos formuotojo veikla AB "Agrowill Group" akcijų atžvilgiu.
Pildymosi signalas galioja.

 


3 pav. Šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Vilniaus degtinė” akcininkų susirinkimas
Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 19 d. 10.00 val. bendrovės buveinėje, Panerių g. 47/2, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Vilniaus degtinė” (įmonės kodas 120057287) akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia – 9.00 val.
Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu [email protected] ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 12 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Teisių apskaitos diena – 2012 m. gegužės 4 d. Iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
2. Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
3. 2011 m. bendrovės metinis pranešimas.
4. 2011 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. 2011 m. bendrovės pelno paskirstymas.
6. Stebėtojų tarybos rinkimai.
7. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu [email protected] arba pristatyti į bendrovę adresu Panerių g. 47/2, Vilnius, ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 5 d. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu (pristatant pasiūlymus į bendrovę adresu Panerių g. 47/2, Vilnius) ar elektroninių paštu [email protected] siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, audito įmonę.

 


4 pav. AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 27 d. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, buveinės adresas Sedos g.35, Telšiai, įmonės kodas 180240752 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta – AB „Žemaitijos pienas“ posėdžių salė, adresu Sedos g. 35, Telšiai.
Susirinkimo pradžia - 15:00 val. (registracija nuo 14:15 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. balandžio 20 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Teisių apskaitos diena - 2012 m. gegužės 14 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Auditoriaus išvados dėl 2011 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
2. Bendrovės audito komiteto išvada.
3. Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas.
4. Bendrovės 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
5. Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
6. Rezervo sudarymas savoms akcijoms įsigyti bei akcijų įsigijimo sąlygų nustatymas.
7. Kiti klausimai.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.zpienas.lt meniu punkte „investuotojams“.
Kainos palaikymas ties 0.648 kol kas yra stiprus. Tikėtinas tolimesnis kainos kilimas.

 


5 pav. Ūkio banko akcijų kaina toliau kyla. Pildymosi signalas @0.182.

 


6 pav. Šiaulių banko akcijų kaina užpildė vieną gap‘ą, bet tikėsimės, kad kito neskubės šiuo metu pildyti.

 


7 pav. Lino akcijų kaina šiandien staigiai pakilo su padidėjusia apyvarta. Pildomės, kainai toliau kylant. Bet primename, kad akcija yra labai nelikvidi.

 


8 pav. Pildomės Nordecon, kainai toliau kylant.

 


9 pav. TEO LT pildymosi signalas @0.650.


NASDAQ OMX Vilnius valdybos sprendimas (2012-03-28, protokolo Nr. 47)

Sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą šiomis finansinėmis priemonėmis 2012-04-12 nuo 15.00 val. Prekybą atnaujinti atskiru Rinkos operacijų departamento sprendimu po esminio įvykio paskelbimo:
Lietuvos jūrų laivininkystė PVA (LT0000125999 LJL1L)
Dėl 2012-04-12 akcininkų susirinkimo.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą šiomis finansinėmis priemonėmis 2012-04-23. Prekybą atnaujinti atskiru Rinkos operacijų departamento sprendimu po esminio įvykio paskelbimo:
Lietuvos dujos PVA (LT0000116220 LDJ1L)
Dėl 2012-04-23 akcininkų susirinkimo.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą šiomis finansinėmis priemonėmis 2012-04-24 nuo 13.00 val. Prekybą atnaujinti atskiru Rinkos operacijų departamento sprendimu po esminio įvykio paskelbimo:
TEO LT, AB PVA (LT0000123911 TEO1L)
Dėl 2012-04-24 akcininkų susirinkimo.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą šiomis finansinėmis priemonėmis 2012-04-25 nuo 11:00 val. Prekybą atnaujinti atskiru Rinkos operacijų departamento sprendimu po esminio įvykio paskelbimo:
Grigiškės PVA (LT0000102030 GRG1L)
Dėl 2012-04-25 akcininkų susirinkimo.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą šiomis finansinėmis priemonėmis 2012-04-26 nuo 12.00 val. Prekybą atnaujinti atskiru Rinkos operacijų departamento sprendimu po esminio įvykio paskelbimo:
Linas PVA (LT0000100661 LNS1L)
Dėl 2012-04-26 akcininkų susirinkimo.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sustabdyti automatinį pavedimų vykdymą šiomis finansinėmis priemonėmis 2012-04-26. Prekybą atnaujinti atskiru Rinkos operacijų departamento sprendimu po esminio įvykio paskelbimo:
Gubernija PVA (LT0000114357 GUB1L)
Panevėžio statybos trestas PVA (LT0000101446 PTR1L)
Dėl 2012-04-26 akcininkų susirinkimo.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital