2011 m. Lapkričio 25 d. Biržos apžvalga

2011 m. Lapkričio 25 d. Biržos apžvalga 2011 m. Lapkričio 25 d. Biržos apžvalga

 

Savaitė pasitaikė įspūdinga. OMXV indeksas nusirito net -7.38%. Sako, kad čia tik smulkieji išsipardavinėja, instituciniai, atseit, santūriai dar žiūri. Bet juk mūsų rinkos specifika tokia, kad institucinio pavedimai parduoti tokiu metu negali būti didesni už individualaus investuotojo. Priešingu atveju turėtume dviženklius procentinius pokyčius. Tiek optimizmo šią savaitę...

 

 

 

 

 

 


1 pav. 2011 m. lapkričio 25 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) priėmė nutarimą paskelbti viešai AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos bei visuomenines elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarkas, kurios įsigalios nuo 2012 m. sausio 1 dienos.
Komisija taip pat priėmė nutarimą suderinti AB LESTO pateiktas elektros energijos persiuntimo paslaugos bei visuomeninių elektros energijos kainų diferencijavimo metodikas.
Dėl iki 7,04 ct/kWh (be PVM) padidėjusios 2012 metams nustatytos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos (2011 m. buvo 6,01 ct/kWh be PVM):
visuomeninės elektros energijos kainos gyventojams nuo 2012 metų sausio 1 dienos vidutiniškai didėja 1,4 ct/kWh įskaitant PVM (3 proc.);
elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos verslo klientams, gaunantiems elektros energiją iš vidutiniosios įtampos tinklų, nuo 2012 metų sausio 1 dienos didėja 1,1 ct/kWh (8 proc., be PVM), gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos tinklų - 0,7 ct/kWh (3 proc., be PVM).
Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos augimo išaugusios AB LESTO bendrosios pajamos reikšmingos įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams neturės.
Daugiau informacijos apie nuo 2012 m. sausio 1 dienos įsigaliosiančias elektros energijos persiuntimo paslaugos ir visuomenines elektros energijos kainas bus galima rasti AB LESTO interneto tinklalapyje www.lesto.lt ir Komisijos tinklalapyje www.regula.lt.
Akcijų kainos dugnas neatsilaikė. Kainos kryptis artimiausiu metu – kaip Dievas duos...

 


2 pav. AB „Snaigė“ informuoja, jog dėl LR Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. paskelbto nutarimo paimti visuomenės poreikiams 100 proc. AB Banko Snoras akcijų, AB „Snaigė“ veiklos rezultatams įtakos neturės.
Jei kaina užpildys gap‘ą, bus labai didelis įvykis, tačiau nieko nenustebins...

 


3 pav. AB "Vilkyškių pieninė" gavo pranešimą apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių. Bendrovės CEO sūnus nusipirko dar 200 akcijų.
Šiaip dar galima tikėtis ir pigesnių akcijų...

 


4 pav. AB ,,Utenos trikotažas" informuoja, kad AB banke „Snoras“, kuriam Lietuvos banko valdybos sprendimu paskirtas laikinasis administratorius ir taikomos laikinosios turto apsaugos priemonės, AB „Utenos trikotažas“ neturi jokių indėlių ar kito turto banke „Snoras“ ir nacionalizavimas bendrovės veiklos rezultatams ir pinigų srautams įtakos neturės.

 

 

5 pav. AB "Klaipėdos baldai" neaudituotas 2011 m. 9-ių mėn. veiklos rezultatas:
Pardavimai 2011 metų sausio - rugsėjo mėnesiais sudarė 137 892 tūkst. Lt (39 936 tūkst. EUR), praėjusių metų to paties laikotarpio – 114 586 tūkst. Lt (33 186 tūkst. EUR).
Pelnas iki apmokestinimo 2011 m. sausio - rugsėjo mėnesiais siekė 4 381 tūkst. Lt (1 269 tūkst. EUR). 2010 m. tuo pačiu laikotarpiu pelnas iki apmokestinimo buvo 3 420 tūkst. Lt (991 tūkst. EUR).
AB Klaipėdos baldai neturi jokių indėlių, vertybinių popierių ar kito turto AB banke „Snoras“, kuriam taikomos laikinosios turto apsaugos priemonės.

 


6 pav. AB Ūkio bankas informuoja, kad įvykiai, susiję su AB banku Snoras, kuriam atšaukta veiklos licencija, įtakos AB Ūkio banko veiklos rezultatams neturės.
O kodėl UKB įsitikinęs, kad indėlininkai masiškai nepuls atsiiminėti pinigų?...

 


7 pav. JSC “Latvijas Gāze” 9 mėn. pelnas išaugo 4.3 %. Būtų likvidi akcija, visiškai normaliai atrodytų, net pasiūlytume pirkti..

 


8 pav. AS Järvevana 9 mėn. nuostolius sumažino beveik dvigubai, o IIIQ pelas augo daugoiau nei keturis kartus.

 


9 pav. Rokiškio sūrio savaitinis dugnas neatsilaikė. Viskas per tą Snorą... nerizikuojam pirkti dabar.

 


10 pav. Apranga šiandien dar bandė laikytis, tačiau bendra kryptis vis tiek į apačią. Susiformavo dieninis pirkimo signalas @1.411, bet savaitinis kainos grafikas nerekomenduoja atidarinėti long pozicijų.

 


11 pav. City Service per savaitę prarado beveik 15% savo rinkos vertės. Tik nežinia dėl ko, ar dėl Snoro, ar dėl politikos, ar dėl būsimų rezultatų...

 


12 pav. TEO akcijų kainos kritimas įgauna didėjantį pagreitį. Vien tik individualūs investuotojai kainos tiek nenumuštų. Arba rinkoje visiškai nebeliko pirkėjų. Nors yra... Šiandien akcijų susiurbta beveik už 800K eurų, gerokai daugiau nei įprastai ir prie gerokai mažesnių akcijų kainų.


Na ir visur kitur masiška dugnų nelaikymo epidemija. Nėra nuo to vaistų. Tačiau pinigais galima pataisyti situaciją...


Vertybinių popierių komisija (VPK), atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl AB bankas „SNORAS“, pateikia aktualią informaciją susijusiems investuotojams. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, informacija bus papildyta.
SVARBU: Lietuvos bankas atšaukė AB banko „SNORAS“ veiklos licenciją, kreipsis į teismą dėl bakroto.

Žemiau pateikiama tik VPK nuomonė, nes komisija nedisponuoja visa informacija dėl AB „SNORAS“ situacijos - pateiktai VPK nuomonei įtaką gali daryti Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų, AB „SNORAS“ laikinojo administratoriaus ar kitų institucijų priimami sprendimai.
AB bankas „SNORAS“ smulkiesiems akcininkams:
Nuo 2011 m. lapkričio 17 d. prekyba AB bankas „SNORAS“ akcijomis NASDAQ OMX Vilnius biržoje yra sustabdyta, taip pat yra sustabdyti bet kokie atsiskaitymų ir vertybinių popierių judėjimo procesai AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“, nes 2011 m. lapkričio 16 d. Vyriausybės nutarimu nutarta AB bankas „SNORAS“ akcijas paimti visuomenės poreikiams, t. y. nuo Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo momento (paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse momento) sąskaitų tvarkytojai privalėjo nedelsiant padaryti įrašus sąskaitose apie 100 proc. AB bankas „SNORAS“ akcijų nuosavybės perėjimą valstybės nuosavybėn.
Remiantis Finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 6 dalimis, jeigu Vyriausybė perima banko akcijas visuomenės poreikiams, toliau banko akcijų kainą turėtų tvirtinti Vyriausybė, atsižvelgdama į audito įmonės ir (ar) turtą vertinančios įmonės siūlymus. Banko akcijų kainos nustatymo išlaidos apmokamos valstybės lėšomis. Nustatant banko akcijų kainą, negali būti atsižvelgiama į bankui pagal šį įstatymą jau taikomas ar galimas taikyti finansinio stabilumo stiprinimo priemones. Bankas privalo banko akcijų kainą nustatantiems asmenims pateikti duomenis, reikalingus banko akcijų kainai nustatyti. Nustačius banko akcijų kainą, apie tai raštu pranešama buvusiems banko akcininkams pagal Finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 5 dalį (ne vėliau kaip per 5 dienas kiekvienam buvusiam akcininkui išsiunčiamas pranešimas registruotu laišku).
Tas pats įstatymas taip pat numato, kad buvusiems banko akcininkams sumokant nustatytą akcijų kainą už paimamas akcijas, jiems taip pat sumokamos Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje (5 proc. dydžio metinės palūkanos) nustatyto dydžio palūkanos nuo jiems priklausančios sumokėti akcijų kainos už paimamas akcijas už laikotarpį nuo nutarimo paimti akcijas įsigaliojimo dienos iki atsiskaitymo su buvusiais akcininkais dienos. Su buvusiais banko akcininkais, kurie nepraneša apie kredito įstaigose atidarytas (turimas) sąskaitas, atsiskaitoma Civilinio kodekso 6.56 straipsnyje nustatyta tvarka.
Pasirašiusiems AB bankas „SNORAS“ 2010 m. gruodžio 21 d. akcininkų sprendimu išleistą paprastųjų vardinių akcijų emisiją (PAPILDYTA 2011 11 23):
Pagal Banko įstatymo 41 str. 5 d., visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą, išskyrus sprendimą išleisti konvertuojamųjų obligacijų, laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti banko įstatai nebuvo pateikti juridinių asmenų registrui per 12 mėnesių nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos.
Banko įstatinis kapitalas sudaromas, didinamas ir mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, jei šis Įstatymas nenustato kitaip (Banko įstatymo 41 str. 1 d.). Akcinių bendrovių įstatymo 49 str. 7 d. numato, kad nepadidinus įstatinio kapitalo per nurodytą terminą (šiuo atveju 12 mėn.) įnašai už pasirašytas akcijas jas pasirašiusio asmens raštišku pareikalavimu turi būti nedelsiant grąžinti be jokių atskaitymų. Taigi, tokiu atveju visos lėšos grąžintinos akcijas pasirašiusiems asmenims. Iš esmės tas pats numatyta ir AB bankas „SNORAS“ 2010 m. gruodžio 21 d. akcininkų sprendimu išleistos paprastųjų vardinių akcijų emisijos sąlygose – pinigai už pasirašytas akcijas yra pervedami į kaupiamąją sąskaitą, nurodytą akcijų pasirašymo sutartyje – sąskaitą AB banke „Finasta“, kur jos šiuo metu ir yra saugomos. Jei banko įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo padidėjimu, nepateikiami registravimui Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka iki 2011 m. gruodžio 21 d., visos įmokos grąžinamos į investuotojų nurodytas banko sąskaitas.
2011 m. lapkričio 22 d. Lietuvos bankas atsisakė išduoti leidimą registruoti įstatų pakeitimus dėl naujos emisijos registravimo – platesnė informacija pateikiama Lietuvos banko tinklalapyje www.lb.lt (paspaudus nuorodą, atsidarys pranešimas).
Kaip nurodyta šiame sprendime, banko akcijas apmokėję asmenys įgijo teisę reikalauti, kad AB bankas Snoras jiems grąžintų už pasirašytas akcijas sumokėtas lėšas. Reikalavimai grąžinti lėšas raštu turėtų būti pateikti AB bankui Snoras (laikinajam administratoriui).
Pažymėtina, kad už banko akcijas sumokėtos lėšos kaupiamos kredito įstaigoje, turinčioje teisę teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje, tam tikslui atidarytoje sąskaitoje (šiuo atveju banke „Finasta&ldquo. Sukauptas lėšas bankas turi teisę naudoti tik banką įsteigus ar įregistravus įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimu (Banko įstatymo 41 str. 8 d.). Tai reiškia, kad bankas neturi teisės naudotis sukauptomis lėšomis iki tol kol nėra įregistruoti įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo didinimu.
Tačiau kaip numato Finansinio tvarumo įstatymo 14 str. 3 d., kai valstybė įsigyja banko akcijas ar jas paima visuomenės poreikiams, Bankų įstatymo 5 straipsnio 2–8 dalių, 23 straipsnio 1 dalies, 24, 25 straipsnių ir 41 straipsnio 4 ir 8 dalių nuostatos netaikomos. Tai reiškia, kad susiklosčius tokiai faktiniai situacijai, kai bankas „Snoras“ yra paimtas visuomenės poreikiams, kredito įstaigos sąskaitoje sukauptomis lėšomis bankas (šiuo atveju laikinasis administratorius) gali disponuoti.
Norėtume atkreipti dėmesį, kad teisės aktai tiksliai nenumato, kaip įgytomis lėšomis nacionalizuotas bankas gali disponuoti, t. y. privalo ar neprivalo grąžinti lėšas akcijas pasirašiusiems asmenims neatsižvelgiant į kitų kreditorių interesus, todėl už pasirašytas akcijas sumokėtų lėšų grąžinimo investuotojams klausimas, kaip ir kitų banko kreditorių reikalavimų vykdymo klausimai, tikėtina, kad bus sprendžiami atsižvelgiant į banko specifinę padėtį – į tai, kad AB bankui Snoras yra nustatyti banko veiklos apribojimai ir paskirtas laikinasis administratorius.
Komisijos nuomone, sprendimą kaip ir kokia tvarka bus grąžinamos lėšos akcijas pasirašiusiems asmenims pirmiausia turėtų priimti laikinasis administratorius, be to, lėšų grąžinimui įtaką gali daryti ir teisėsaugos institucijų priimami sprendimai.
AB bankas „SNORAS“ obligacijų savininkams (atnaujintos 3-6 pastraipos):
Kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 1 d. bendrovės obligacija yra terminuotas ne nuosavybės vertybinis popierius, pagal kurį bendrovė, išleidžianti obligacijas, tampa obligacijos savininko skolininke ir prisiima įsipareigojimus obligacijos savininko naudai. Šie įsipareigojimai turi būti nurodyti sprendime išleisti obligacijas ir obligacijų pasirašymo sutartyje. Obligacijų savininkas turi tokias pat teises kaip ir kiti bendrovės kreditoriai (Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 5d.). Tai reiškia, kad obligacijų savininkai laikomi kreditoriais ir įsipareigojimai jiems atlyginami tokia pat tvarka kaip ir kitiems įmonės (šiuo atveju banko) kreditoriams. Šiuo metu AB bankas „SNORAS“ veikla sustabdyta ir yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės.
Remiantis Bankų įstatymo 76 str. 7 dalimi nuo sprendimo paskelbti banko veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti banko laikinąjį administratorių pateikimo bankui dienos bankui draudžiama vykdyti įsipareigojimus mokėti ar perleisti banko turtą, jei šie įsipareigojimai kyla iš sandorių ar kitų juridinių faktų, atsiradusių iki banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo dienos, išskyrus mokėjimus, būtinus apribotai banko veiklai apribojimo (moratoriumo) metu užtikrinti. Banko veiklos apribojimo (moratoriumo) metu netesybos už banko prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą neskaičiuojamos ir nemokamos. Palūkanos pagal banko prievoles skaičiuojamos, tačiau išmokamos tik pasibaigus banko veiklos apribojimo (moratoriumo) terminui. Taigi, stabdomas bet koks įsipareigojimų kylančių pagal pasirašytas obligacijų sutartį vykdymas.
Šiuo atveju taip pat aktualus Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Pagal Įstatymą įsipareigojimai investuotojams (t. y. grąžintini investuotojo perduoti arba jam priklausantys pinigai ir/arba vertybiniai popieriai) yra draudžiami. Investuotojas įgyja teisę į draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios (daugeliu atvejų tai galėtų būti nesąžininga veikla, t.y. kliento vertybinių popierių ar pinigų pasisavinimas ir pan.).
Taigi, jeigu bankas investuotojo vertybinius popierius perleistų ar panaudotų be investuotojo valios, investuotojas atgautų 100 % investuotos sumos, jei ji neviršijo 3000 eurų, ir 90 % investuotos sumos, jei ji neviršijo 22 000 eurų sumos (Įstatymo 2 str. 12 d. ir 9 str. 3 d. 5 p.).
Pažymėtina, kad pačios obligacijos nėra apdraustos (kitaip nei indėlis), todėl, jei bankas negalėtų laiku išpirkti obligacijų, kraštutiniu atveju investuotojai gali prarasti visą į obligacijas investuotą sumą.
Obligacijų savininkų teises privalo ginti vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, su kuriuo bankas yra pasirašęs sutartį. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas privalo taip ginti obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus, kaip jis gintų savo teises ir teisėtus interesus būdamas visų šios emisijos obligacijų savininkas. Taip pat vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos obligacijų savininkų teisės (Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 6 d). Obligacijų savininkus informuojame, kad AB bankas „SNORAS“ yra sudaręs sutartį su UAB FMĮ „DV INVEST“ (Konstitucijos pr. 23B-609, Vilnius. tel. 8 5 273 5806; mob. tel. 8 685 70 545).
Lapkričio 14-16 dienomis reguliuojamoje rinkoje pirkusiems ir pardavusiems AB bankas „SNORAS“ akcijas:
Atsižvelgiant į tai, kad lapkričio 14 d., (pirmadienį), sudarytų sandorių atsiskaitymams galioja 3 darbo dienų terminas, t. y. atsiskaitymas vyksta trečią darbo dieną po sandorio sudarymo, taip pat vadovaujantis Finansinio tvarumo įstatymo 8 str., kuris numato, kad nuosavybės teisė į paimamas akcijas pereina valstybei įsigaliojus Vyriausybės nutarimui paimti akcijas visuomenės poreikiams, o sąskaitų tvarkytojai, gavę Vyriausybės įsigaliojusį nutarimą privalo nedelsiant padaryti įrašus VP sąskaitose apie nuosavybės pasikeitimą, darytina išvada, kad Valstybė lapkričio 16 d. vakarą (trečiadienio vakarą) įgijo nuosavybės teisę į visas (100 proc.) AB bankas „SNORAS“ akcijas, todėl jei sandoris nebuvo užbaigas iki 2011-11-16 (trečiadienio vakaro), tai Valstybė akcijas perėmė iš AB bankas „SNORAS“ akcijų pardavėjų, kadangi vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 64 straipsniu, pirkėjai dar nebuvo įgiję nuosavybės teisės į AB bankas „SNORAS“ akcijas, nes nebuvo padaryti įrašai jų asmeninėse sąskaitose prieš Valstybei įgyjant nuosavybės teisę į 100 proc. AB bankas „SNORAS“ akcijų.


Lietuvos banko valdyba pripažino AB bankas SNORAS nemokiu ir kreipsis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismui iškėlus bankroto bylą, bankui visam laikui atšaukiama ir Lietuvos banko išduota veiklos licencija.
Sprendimą Lietuvos banko valdyba priėmė išanalizavusi ir įvertinusi AB banko SNORAS laikinojo administratoriaus pateiktą išvadą ir pasiūlymus dėl banko veiklos perspektyvų.
AB banko SNORAS laikinojo administratoriaus atlikta analizė atskleidė, kad banko finansinė būklė žymiai blogesnė nei identifikuota 2011 m. lapkričio 16 d. Lietuvos banko valdybai priimant sprendimą AB bankui SNORAS paskirti laikinąjį administratorių ir laikinai taikyti banko turto apsaugos priemones.
Pagal administratoriaus pateiktą išvadą ir AB banko SNORAS tarpines finansines ataskaitas, šio banko grynoji vertė yra žymiai mažesnė negu banko įsipareigojimai, todėl bankas yra nemokus.
Valdyba išsamiai analizavo laikinojo administratoriaus pateiktus galimus banko veiklos gaivinimo modelius: valstybės finansinę injekciją dabartinio banko kapitalui ir veiklai atkurti, bankų įstatymo 761 straipsnyje numatytą banko turto ir įsipareigojimų perdavimą kitam jau veikiančiam ar valstybės įsteigtam bankui, banko padalijimą sudarant galimybę apsaugoti ir neapdraustų kreditorių interesus.
Administratoriaus pateiktų banko pertvarkos būdų palyginamoji analizė parodė, kad bet kokio naujai sukurto subjekto vėlesnės nesėkmės rizika yra pernelyg didelė – nėra pakankamų prielaidų greitu laiku atkurti pelningą veiklą, galimi dideli nuostoliai dėl teisinių ginčų. Tokios rizikingos banko gelbėjimo operacijos mokesčių mokėtojams kainuotų gerokai brangiau ir užtruktų žymiai ilgiau nei AB banko SNORAS likvidavimas.

Atšaukti ankstesni Valdybos nutarimai, kuriais buvo leista vykdyti kai kurias operacijas.
Įsigaliojus Lietuvos banko valdybos nutarimui, pradeda veikti indėlių draudimo mechanizmas. Indėliai kompensuojami Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme numatytomis sąlygomis – draudžiama suma iki 345 280 litų fiziniams ir juridiniams asmenims. Įstatyme taip pat numatyta, kad indeliai turi būti kompensuoti per 20 darbo dienų. Indėlių draudimo įmonė šį terminą gali pratęsti 10 darbo dienų.


Kitą savaitę:
Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas
2011-11-28
- Nulinės atkarpos obligacijos (ISIN kodas: LT1000600320)
Emisijos parametrai:
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=479016&messageId=585296

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2011-11-28
- AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" (trumpinys: LJL1L)

2011 m. devynių mėnesių tarpinė informacija
2011-11-30
- AB "Invalda" (trumpinys: IVL)

2011 m. devynių mėnesių tarpinė informacija
2011-11-30
- AB "Vilkyškių pieninė" (trumpinys: VLP1L)

2011 m. devynių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos
2011-11-30
- AB "Rokiškio sūris" (trumpinys: RSU1L)

2011 m. 9 mėn. tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė
iki 2011-11-30
- AB "Utenos trikotažas" (trumpinys: UTR1L)

2011 m. lapkričio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2011-12-01
- APB "Apranga" (trumpinys: APG1L)

 

Vis tiek ramaus savaitgalio!..

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital