Komentarai 161 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2011 m. Lapkričio 17 d. Biržos apžvalga

2011 m. Lapkričio 17 d. Biržos apžvalga 2011 m. Lapkričio 17 d. Biržos apžvalga

 

Problemos Snoro, o rinkoje labiausiai kentėjo Ūkio bankas, kurio akcijos šiandien buvo numestos net -13.42%.
Šiaip snoriados apžvalgoje nekartosim, nebent svarbesnius momentus. Taip pat norime priminti, kad bus Video konferencija su Investuotojų asociacijos atstovu. Nors tema buvo apie Lifosą, bet dabar galima temą išplėsti ir Snoro klausimu, kuris šiandien yra daug opesnis.
Ir mėtytojų didelis būrys susirinko. Apyvartos rinkoje mušė, bijau sumeluoti, bet gal net šių metų rekordus. Juk be tiesioginių sandorių apsieita...
Žodžiu, Kalėdų senis į biržą atvažiavo šiemet gerokai anksčiau ir atidarė kalėdinę išparduotuvę. Tokių pigių akcijų seniai nebuvo. Imk – nereikia.

 

 


1 pav. Generalinė prokuratūra gavusi iš Lietuvos banko informaciją apie banke „Snoras“ patikrinimo metu nustatytus galimus pažeidimus pradėjo ikiteisminį tyrimą. Juo siekiama patikrinti Lietuvos banko pateiktą informaciją apie galimai padarytas nusikalstamas veikas ir imtis visų priemonių banko turtui apsaugoti bei galimos žalos atlyginimui užtikrinti.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal keleto nusikaltimų finansų sistemai, valstybės tarnybai ir nuosavybei požymius. Šiuo metu pranešimai apie įtarimus niekam nepateikti.
Organizuoti ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauti pavesta Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorui, o atlikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. (prokuraturos.lt)

Vertybinių popierių komisija, atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl AB bankas „SNORAS“, pateikia aktualią informaciją susijusią su investuotojais. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, informacija bus papildyta.
AB bankas „SNORAS“ smulkiesiems akcininkams:
Nuo 2011 m. lapkričio 17 d. prekyba AB bankas „SNORAS“ akcijomis NASDAQ OMX Vilnius biržoje yra sustabdyta, taip pat yra sustabdyti bet kokie atsiskaitymų ir vertybinių popierių judėjimo procesai AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“, nes 2011 m. lapkričio 16 d. Vyriausybės nutarimu nutarta AB bankas „SNORAS“ akcijas paimti visuomenės poreikiams, t. y. nuo Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo momento (paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse momento) sąskaitų tvarkytojai privalėjo nedelsiant padaryti įrašus sąskaitose apie 100 proc. AB bankas „SNORAS“ akcijų nuosavybės perėjimą valstybės nuosavybėn.
Remiantis Finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 6 dalimis, jeigu Vyriausybė perima banko akcijas visuomenės poreikiams, toliau banko akcijų kainą turėtų tvirtinti Vyriausybė, atsižvelgdama į audito įmonės ir (ar) turtą vertinančios įmonės siūlymus. Banko akcijų kainos nustatymo išlaidos apmokamos valstybės lėšomis. Nustatant banko akcijų kainą, negali būti atsižvelgiama į bankui pagal šį įstatymą jau taikomas ar galimas taikyti finansinio stabilumo stiprinimo priemones. Bankas privalo banko akcijų kainą nustatantiems asmenims pateikti duomenis, reikalingus banko akcijų kainai nustatyti. Nustačius banko akcijų kainą, apie tai raštu pranešama buvusiems banko akcininkams pagal Finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 5 dalį (ne vėliau kaip per 5 dienas kiekvienam buvusiam akcininkui išsiunčiamas pranešimas registruotu laišku).
Tas pats įstatymas taip pat numato, kad buvusiems banko akcininkams sumokant nustatytą akcijų kainą už paimamas akcijas, jiems taip pat sumokamos Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje (5 proc. dydžio metinės palūkanos) nustatyto dydžio palūkanos nuo jiems priklausančios sumokėti akcijų kainos už paimamas akcijas už laikotarpį nuo nutarimo paimti akcijas įsigaliojimo dienos iki atsiskaitymo su buvusiais akcininkais dienos. Su buvusiais banko akcininkais, kurie nepraneša apie kredito įstaigose atidarytas (turimas) sąskaitas, atsiskaitoma Civilinio kodekso 6.56 straipsnyje nustatyta tvarka.
Pasirašiusiems AB bankas „SNORAS“ 2010 m. gruodžio 21 d. akcininkų sprendimu išleistą paprastųjų vardinių akcijų emisiją:
AB bankas „SNORAS“ 2010 m. gruodžio 21 d. akcininkų sprendimu išleistos paprastųjų vardinių akcijų emisijos sąlygose buvo numatyta, kad pinigai už pasirašytas akcijas yra pervedami į kaupiamąją sąskaitą, nurodytą akcijų pasirašymo sutartyje – sąskaitą AB banke „Finasta“, kur jos šiuo metu ir yra saugomos. Jei banko įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo padidėjimu, nepateikiami registravimui Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka iki 2011 m. gruodžio 21 d., visos įmokos grąžinamos į investuotojų nurodytas banko sąskaitas.
Preliminariais duomenimis, kadangi naujosios akcijų emisijos registravimui nebuvo suteiktas Lietuvos banko leidimas, pinigai turėtų būti gražinami juos įnešusiems asmenims (asmenys, įnešę pinigus už naujos emisijos akcijas tampa banko kreditoriais ir turi reikalavimo teisę į įneštus pinigus).
AB bankas „SNORAS“ obligacijų savininkams:
Kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 1 d. bendrovės obligacija yra terminuotas ne nuosavybės vertybinis popierius, pagal kurį bendrovė, išleidžianti obligacijas, tampa obligacijos savininko skolininke ir prisiima įsipareigojimus obligacijos savininko naudai. Šie įsipareigojimai turi būti nurodyti sprendime išleisti obligacijas ir obligacijų pasirašymo sutartyje. Obligacijų savininkas turi tokias pat teises kaip ir kiti bendrovės kreditoriai (Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 5d.). Tai reiškia, kad obligacijų savininkai laikomi kreditoriais ir įsipareigojimai jiems atlyginami tokia pat tvarka kaip ir kitiems įmonės (šiuo atveju banko) kreditoriams. Šiuo metu AB bankas „SNORAS“ veikla sustabdyta ir yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės.
Remiantis Bankų įstatymo 76 str. 7 dalimi nuo sprendimo paskelbti banko veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti banko laikinąjį administratorių pateikimo bankui dienos bankui draudžiama vykdyti įsipareigojimus mokėti ar perleisti banko turtą, jei šie įsipareigojimai kyla iš sandorių ar kitų juridinių faktų, atsiradusių iki banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo dienos, išskyrus mokėjimus, būtinus apribotai banko veiklai apribojimo (moratoriumo) metu užtikrinti. Banko veiklos apribojimo (moratoriumo) metu netesybos už banko prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą neskaičiuojamos ir nemokamos. Palūkanos pagal banko prievoles skaičiuojamos, tačiau išmokamos tik pasibaigus banko veiklos apribojimo (moratoriumo) terminui. Taigi, stabdomas bet koks įsipareigojimų kylančių pagal pasirašytas obligacijų sutartį vykdymas.
Šiuo atveju taip pat aktualus Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Pagal Įstatymą įsipareigojimai investuotojams (t.y. grąžintini investuotojo perduoti arba jam priklausantys pinigai ir/arba vertybiniai popieriai) kaip ir indėliai Lietuvoje yra draudžiami. Pagal dabartinę Įstatymo redakciją Lietuvoje didžiausia draudžiama įsipareigojimų investuotojams suma yra 22 000 EUR. Suma viršijanti 22 000 EUR nėra kompensuojama, nes ji neįeina į draudimo sumą pagal minėto įstatymo 5 str. 3 d. Investuotojas įgyja teisę į draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios (daugeliu atvejų tai galėtų būti nesąžininga veikla, t.y. kliento vertybinių popierių ar pinigų pasisavinimas ir pan.).
Svarbu pažymėti, kad vertybiniai popieriai, kurių suma iki 3 000 EUR yra apdraudžiami 100 % ir 90 % - vertybiniai popieriai nuo 3 000 iki 22 000 EUR (Įstatymo 9 str. 3 d. 5 p.).
Pažymėtina, kad ABĮ 55 str. 6 d. kontekste minimų obligacijų savininkų atžvilgiu Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas būtų taikomas tik tuo atveju, jei viešosios apyvartos tarpininkas turėtų jiems įsipareigojimų, kaip jie apibrėžiami Įstatymo 2 str. 12 d.
Obligacijų savininkų teisės, remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 6 d. privalo ginti ir vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas privalo taip ginti obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus, kaip jis gintų savo teises ir teisėtus interesus būdamas visų šios emisijos obligacijų savininkas. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos obligacijų savininkų teisės (Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 6 d).
AB bankas „SNORAS“ yra sudaręs tarpininkavimo sutartį su UAB FMĮ „DV INVEST“ (Konstitucijos pr. 23B-609, Vilnius. tel.8512735806 ).
Šią savaitę pirkusiems ir pardavusiems AB bankas „SNORAS“ akcijas ir obligacijas:
Atsižvelgiant į tai, kad lapkričio 14 d., (pirmadienį), sudarytų sandorių atsiskaitymams galioja 3 darbo dienų terminas, t. y. atsiskaitymas vyksta trečią darbo dieną po sandorio sudarymo, taip pat vadovaujantis Finansinio tvarumo įstatymo 8 str., kuris numato, kad nuosavybės teisė į paimamas akcijas pereina valstybei įsigaliojus Vyriausybės nutarimui paimti akcijas visuomenės poreikiams, o sąskaitų tvarkytojai, gavę Vyriausybės įsigaliojusį nutarimą privalo nedelsiant padaryti įrašus VP sąskaitose apie nuosavybės pasikeitimą, darytina išvada, kad Valstybė lapkričio 16 d. vakarą (trečiadienio vakarą) įgijo nuosavybės teisę į visas (100 proc.) AB bankas „SNORAS“ akcijas, todėl jei sandoris nebuvo užbaigas iki 2011-11-16 (trečiadienio vakaro), tai Valstybė akcijas perėmė iš AB bankas „SNORAS“ akcijų pardavėjų, kadangi vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 64 straipsniu, pirkėjai dar nebuvo įgiję nuosavybės teisės į AB bankas „SNORAS“ akcijas, nes nebuvo padaryti įrašai jų asmeninėse sąskaitose prieš Valstybei įgyjant nuosavybės teisę į 100 proc. AB bankas „SNORAS“ akcijų.

 

 

 

2 pav. 2011 metų lapkričio 16 d AB „Panevėžio statybos trestas“ ir partnerių TŪB „Vilniaus papėdė“ pasirašė sutartį su VĮ ,,Vilniaus pilių direkcija“ dėl „Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų A dalies“ baigiamųjų statybos rangos darbų atlikimo, 29 262 289 litų sumai. Darbų pabaiga 2013 metų gegužės mėn.
Šiandien galima visoms akcijoms pasakyti, kad pirkti labai rizikinga. Tačiau, pasibaigus triukšmui, bus prisiminta, kad gi gal tas statybos trestas, ar dar kokia kita bendrovė čia visai ne prie ko. O jau pigumas... pigiau dempingo, jei tik ekonomistai-kalbininkai leidžia taip formuluoti.

 


3 pav. AB „Invalda“ informuoja, kad turi įsigijusi AB bankas „Snoras“ 20 mln. litų (5,79 mln. EUR) vertės indėlio sertifikatą. Vyriausybė trečiadienį (2011 m. lapkričio 16 d.) paskelbė, kad nutarė paimti visuomenės poreikiams 100 proc. „Snoro“ akcijų. Lietuvos banko valdyba nutarė bankui „Snoras“ paskirti laikinąjį administratorių ir taikyti laikinąsias banko turto apsaugos priemones.
Turimas indėlių sertifikatas sudaro apie 4,1 proc. nuo AB „Invalda“ turto, bei 7,2 proc. nuosavo kapitalo, skaičiuojant pagal paskutinio viešai paskelbto balanso (2011 m. birželio 30 d.) duomenis bei apie 12 proc. „Invaldos“ turimų laisvų lėšų (pinigų bei jų ekvivalentų bei likvidžių finansinių priemonių) 2011 m. rugsėjo 30 dienai.
Ne pirma ir ne paskutinė bendrovė su sąskaitomis Snore. Tai, kad rinka į tai sureagavo, reiškia, kad ji mano, jog A.Kubilius blogiau už V.Antonovą? Ar kaip čia suprasti?..

 


4 pav. APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorius dėl emitento vertybinių. Minvista dar pirko 6,590 akcijų.
Visiems kliuvo, kam dabar gerai? Tik D.Mockui gerai, jam nuolaidos dabar labai į naudą. Sulauksime naujų pranešimų apie Minvistos įsigijimus. Tikėsimės, kad Minvistos sąskaitos ne Snore.

 


5 pav. Valstybės valdoma AB „Klaipėdos nafta“ ir naftos perdirbimo AB „Orlen Lietuva“ pasirašė naują ilgalaikę naftos produktų krovos sutartį (toliau – sutartis), kuri galios iki 2024 metų pabaigos. Sutartis įsigalios ją patvirtinus AB „Klaipėdos nafta“ valdybai.
Pakeista ir nauja redakcija išdėstyta sutartis dėl terminalo leido atsisakyti perteklinių reikalavimų, nenaudingų įmonei, ir užtikrino palankias krovos sąlygas abiems šalims. Pagal sutartį AB „Klaipėdos nafta“ teiks pagrindinių naftos produktų t.y. mazuto, benzino ir dyzelino krovos paslaugas, kurių apimtys nesikeis nuo dabartinių. Sutartis sudaryta lygiateisiškumo principu, įvertinant abiejų šalių poreikius.
Šia sutartimi AB „Klaipėdos nafta“ įgyvendino strateginį tikslą - gerinant bendradarbiavimą su naftos perdirbimo AB „Orlen Lietuva“, užsitikrinti ilgalaikes perkrovimo apimtis.
Pirkimo signalas @0.411.

 


6 pav. AS Merko Ehitus 9 pajamos siekė 153.4 mln. EUR ir augo 21.48%. IIIQ pajamos augo net +41.4%. Tačiau patirti nuostoliai.
Pildymosi signalas @6.041ю

 


7 pav. Ūkio bankas nuskriaustas stipriai. Toooks gap‘as paliktas. Ar tik tame gap‘e pelnai nesimėto... Pagalvokit gerai prieš priimdami sprendimą pirkti dabar.

 


8 pav. Šiaulių banke analogiška situacija.

 


9 pav. Žiūrėdamas estiškas akcijas, jau norėjau atitinkamai pakomentuoti. Paskui pagalvojau, o tai Estijoje Snoras ne prie ko. Tačiau va tokia Baltika sau ramiausiai ir be skandalų naujų dugnų ieško. Ką ji darytų, jei ten kokį vietinį snorą nacionalizuotų...

 


10 pav. Žemaitijos pienas savo pinigus tikrai ne Snore laiko. O gal net ir ne Lietuvoje. Vienintelė kilusi akcija – ne be reikalo...

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 07 11 17:04     #39209
 
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.
beard trims
2018 07 14 14:09     #39224
 
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.
www.huntingtonssa.org
2018 07 15 16:36     #39238
 
I think this is a really good article.  You make this information interesting and engaging.  You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing.
online
2018 07 16 17:12     #39244
 
This content is written very well.  Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand.  Thank you.
david hoffmeister
2018 07 17 19:32     #39251
 
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me.
australia 
2018 07 19 09:22     #39271
 
Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a  pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional  expand. Regards.
non dual teachers
2018 07 19 20:36     #39281
 
I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.
nonduality
2018 07 21 18:53     #39299
 
This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.
find more info
2018 07 24 22:37     #39331
 
nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this!
from this source
2018 07 26 15:12     #39347
 
I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.
Lebensversicherung kündigen
2018 07 28 15:50     #39371
 
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..
www.calgaryinc.ca
2018 07 29 14:59     #39384
 
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
www.fidanilham.com
2018 07 30 14:34     #39400
 
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site.
mexico
2018 07 31 15:43     #39412
 
I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.
teachings
2018 08 02 16:25     #39441
 
Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!
Onlinr Quran lessons
2018 08 06 13:52     #39487
 
Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. 
technology update
2018 08 11 11:45     #39512
 
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
impetusconsulting.ca
2018 08 11 16:33     #39515
 
This content is written very well.  Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand.  Thank you.
mobilizz.com
2018 08 16 11:38     #39555
 
Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
edwardsragatz.com
2018 08 16 17:54     #39562
 
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing...
mobil bekas
2018 08 18 17:07     #39613
 
Thanks  for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information.
healingempire.ca
2018 08 19 16:02     #39625
 
It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!
havaianas uk
2018 08 20 15:41     #39647
 
All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks
engagement rings price
2018 08 26 14:33     #39682
 
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
www.canadianrealestateonline.ca
2018 08 27 14:03     #39699
 
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.
www.dracopublishing.com

 
2018 08 29 15:09     #39730
 
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.
Heating Edmonton
2018 08 30 13:01     #39739
 
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..
ways to make money
2018 09 01 13:46     #39754
 
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people..
leilão de imoveis rj
2018 09 03 16:22     #39787
 
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. 
Free anti-virus promo code
2018 10 09 21:13     #40387
 
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..
third eye experiences
2018 10 12 15:29     #40477
 
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.
Profi Kassen
2018 10 14 11:58     #40508
 
it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity..
http://www.snowtimes.de
2018 10 16 18:32     #40595
 
Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!
patron jupe
2018 10 17 18:56     #40673
 
I'm glad to see the great detail here!.
affinity at serangoon floor plan
2018 10 21 08:39     #40853
 
i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and help others such as you helped me.
iepnw.com
2018 10 22 13:35     #40874
 
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!
Ado Berlin
2018 11 18 09:39     #41486
 
Your website is really cool and this is a great inspiring article.
Umzugsunternehmen
2018 11 24 14:50     #41543
 
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that...
Riverfront residences floor plan
2018 11 27 13:22     #41558
 
I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post. 
fastest electric scooter for adults
2018 12 01 07:42     #41581
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog, I will keep visiting this blog very often. 
commercial awnings
2018 12 04 09:07     #41604
 
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work 
motorcycle parts
2018 12 04 12:32     #41613
 
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here!  
park colonial showflat
2018 12 04 12:32     #41614
 
It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commentators here!  
park colonial showflat
2018 12 05 10:51     #41618
 
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. 
Free standing sign holder
2018 12 12 10:38     #41651
 
I’ve read some good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a great informative website. 
online marketing agency
2018 12 15 07:54     #41672
 
I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all,..
Molokini Snorkel Tours
2018 12 17 08:56     #41680
 
Great knowledge, do anyone mind merely reference back to it 
my usa local
2018 12 19 10:29     #41707
 
I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. 
פורץ מנעולים בחיפה
2018 12 20 08:29     #41711
 
very interesting keep posting. 
lol boosting
2018 12 25 08:51     #41746
 
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.
email verification
2018 12 25 08:51     #41747
 
Please continue this great work and I look forward to more of your awesome blog posts.
email verification
2018 12 30 09:34     #41771
 
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.
travel inn
2019 01 03 11:37     #41799
 
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. 
ultimatedog.info
2019 01 06 10:27     #41804
 
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!  
Entrepreneurship
2019 01 06 10:27     #41805
 
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!  
Entrepreneurship
2019 01 07 12:34     #41814
 
Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.
ukrayna üniversitesi
2019 01 15 12:33     #41873
 
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... 
fishing tackle unlimited houston
2019 01 16 10:05     #41878
  
party tents
I read that Post and got it fine and informative.
2019 01 23 08:54     #41911
 
This is a brilliant blog! I'm very happy with the comments!..
SEO
2019 01 24 08:57     #41923
 
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.
cong bong bong su kien
2019 01 26 09:08     #41937
Thank you for some other informative blog. Where else could I get that type of information written in such an ideal means? I have a mission that I’m just now working on, and I have been at the look out for such information. 
Smooth and popcorn free
 
2019 01 27 09:09     #41946
 
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
Sem Seo 4 You
2019 02 04 09:27     #41994
 
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
https://www.fcsurplus.ca
2019 02 10 08:33     #42022
 
This blog website is pretty cool! How was it made !
Omaha SEO
2019 03 05 09:17     #42227
 
hi was just seeing if you minded a comment. i like your website and the them you picked is super. I will be back.
torrijos abogados
2019 03 10 11:33     #42277
 
solar batteries
I gotta  favorite this website   it seems  very helpful .
2019 03 11 12:49     #42282
 
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.
Amber park location
2019 03 15 08:43     #42314
 
thanks for this usefull article, waiting for this article like this again.
https://kimsknowledge.com
2019 03 16 10:18     #42328
 
Is it okay to post part of this on my website basically post a hyperlink to this webpage?
Limobook
2019 03 17 11:30     #42336
 
I appreciated your work very thanks
The Tribune World
2019 03 19 10:31     #42350
 
I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post.
MS Glow
2019 03 23 09:46     #42365
 
Thanks for sharing this useful info..
ceramic coating
2019 03 26 08:29     #42378
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.
Hendersonville Tree Pruning 
 
2019 03 27 09:56     #42386
 
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
Mag Digital experience
2019 04 08 11:06     #42421
 
Thank you for taking the time to publish this information very useful!
mturk bitcoin cash
2019 04 09 09:46     #42430
 
Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
latest technology news
2019 04 09 11:19     #42433
 
Super-Duper site! I am Loving it!! Will come back again, Im taking your feed also, Thanks.
latest technology news
2019 04 09 14:49     #42441
 
Thank you very much for the sharing! COOL.. 
latest technology news
2019 04 10 10:51     #42446
 
I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article.
information technology news
2019 04 10 14:10     #42453
 
Great content material and great layout. Your website deserves all of the positive feedback it’s been getting.
latest information technology news
2019 04 11 09:58     #42455
 
Roof Replacement Contractor
Your website is really cool and this is a great inspiring article.
2019 04 11 11:33     #42458
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
roofing Indianapolis IN
2019 04 11 11:34     #42459
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. 
roofing Indianapolis IN
2019 04 11 15:51     #42464
 
Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this. 
Health Blog
2019 04 14 07:31     #42477
 
I am glad you take pride in what you write.  This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.
Housing travel job
2019 04 14 09:13     #42480
 
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.
colemanlawfirm.com
2019 04 14 12:41     #42487
 
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
tech updates
2019 04 15 08:35     #42497
 
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work
business majors
2019 04 22 10:32     #42525
 
Your blog provided us with valuable information to work with. Each &  every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
Marketing Today
2019 04 22 13:45     #42528
 
I gotta  favorite this website   it seems  very helpful .
Stellar Residences mactan
2019 04 22 16:18     #42531
 
I read that Post and got it fine and informative.
https://carpentersotg.com
2019 04 23 09:43     #42551
 
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot! 
2019 Mercedes Benz C300 Facelift convertible
2019 04 23 13:17     #42559
 
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!
mlb live streaming
2019 04 24 07:16     #42564
 
I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the comments that this is working for you as well.
fire retardant spray
2019 04 24 11:16     #42571
 
Thanks for your information, it was really very helpfull..
2019 Mercedes Benz C300 Facelift convertible
2019 04 27 15:10     #42592
 
Thanks so much for sharing this awesome info! I am looking forward to see more posts by you!
PRO LOCKSMITHS
2019 04 30 12:03     #42614
 
I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
Health Blog Covering Nutrition Psychology and Health Care
2019 05 11 14:23     #42704
 
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site.
el ojo seco
2019 05 15 15:43     #42728
 
I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.
Fractual Farm
2019 05 21 20:06     #42757
 
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
hail damage
2019 06 09 09:45     #42853
 
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! 
exterior painting services in Denver
2019 06 09 23:36     #42864
 
I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming!
Denver home remodelers
2019 06 21 14:34     #42964
 
Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success.
natural food pantry
2019 06 27 14:12     #43037
 
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Digital Marketing Milano
2019 06 29 20:17     #43069
 
I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
international haulage
2019 07 02 10:19     #43090
 
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..
dream dictionary
2019 07 27 14:57     #43281
 
Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here.
Advertoriale Top Companii Romania
2019 07 28 17:28     #43290
 
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!
Hamptons architects
2019 08 08 16:39     #43330
 
Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success.
taroko park
2019 12 01 14:01     #43904
 
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work
Alfred Hitchcock
2019 12 07 23:19     #43956
 
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site.
http://ypick.me
2019 12 10 14:42     #43981
 
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. 
mifuma
2019 12 16 13:17     #44036
 
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
voyance gratuite telephone 24h 24
2019 12 19 16:46     #44089
 
I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues.
travel blog
2019 12 25 13:50     #44158
 
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work
cbr testing
2019 12 26 16:24     #44179
 
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article.
Schwerlastauszüge
2020 02 15 18:50     #44529
 
Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post. 
Oxford Safety Systems
 
2020 02 16 14:26     #44539
 
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
noi that chung cu dien tich nho
 
2020 02 16 14:29     #44540
 
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.
noi that chung cu dien tich nho
 
2020 02 17 17:15     #44557
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...
My Hero Academia shirt
 
2020 02 18 07:16     #44565
 
thanks for the tips and information..i really appreciate it.. 
My Hero Academia Stuff
 
2020 02 18 13:57     #44574
 
Your blog provided us with valuable information to work with. Each &  every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
Handmade By Heroes
 
2020 02 19 09:37     #44588
 
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot!
Manchester SEO
 
2020 02 19 15:40     #44601
 
thanks for this usefull article, waiting for this article like this agvcain.
escape room Portland
 
2020 02 20 12:56     #44613
 
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..
http://achievethedream.ca
 
2020 02 21 09:49     #44620
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
http://www.garpaz.org
 
2020 02 21 10:03     #44621
 
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
http://www.garpaz.org
 
2020 02 22 09:00     #44632
 
I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post.
http://www.cheapguccimall.com
 
2020 02 22 12:47     #44637
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
http://www.recupit.info
 
2020 02 24 10:06     #44665
 
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.
AndroidHackers
 
2020 02 24 12:51     #44668
 
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me.
kinh nghiem du lich
 
2020 02 27 15:55     #44702
 
Your blog provided us with valuable information to work with. Each &  every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging,
Bán biệt thự vinhomes ocean park
 
2020 02 28 14:41     #44716
 
I like this post,And I guess that they having fun to read this post,they shall take a good site to make a information,thanks for sharing it to me.
vinhomes ocean park giá
 
2020 02 28 14:42     #44717
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...
shop thương mại dịch vụ vinhomes ocean park
 
2020 02 29 10:16     #44728
 
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards,
ô tô điện gia đình
 
2020 02 29 11:58     #44731
 
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you.
altenen alternative
2020 03 01 11:08     #44751
 
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
xe ô tô điện việt nam
 
2020 03 03 15:34     #44777
 
howdy, your websites are really good. I appreciate your work.
hoa lan hồ điệp tím
 
2020 03 04 13:26     #44797
 
I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. 
Lead Generation
 
2020 03 05 07:00     #44799
 
I love this blog!! The flash up the top is awesome!! 
anonymous texting number
 
2020 03 05 08:41     #44802
 
send and receive text online
I read that Post and got it fine and informative.
 
2020 03 06 11:30     #44822
 
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
thế chấp sim
 
2020 03 07 11:41     #44830
 
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here.
Dentalhygiene Bern
2020 03 07 16:27     #44844
 
Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic.
xưởng sỉ áo thun
 
2020 03 08 11:25     #44855
  
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.
Automated Commerce
2020 03 08 16:36     #44877
 
You have done a great job on this article.  It’s very readable and highly intelligent.  You have even managed to make it understandable and easy to read.  You have some real writing talent. Thank you.
Al Taqwa Company
2020 03 08 18:21     #44884
 
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
https://walkonwatermovie.com
 
2020 03 08 18:30     #44885
 
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.  
https://walkonwatermovie.com
 
2020 03 09 11:19     #44895
 
I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article.
http://caresectorrouteway.co.uk
 
2020 03 09 16:29     #44907
 
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. 
Hollywood Gossip
2020 03 10 12:03     #44925
Best work you have done, this online website is really cool with great facts. 
mua chung cư bình dương
 
 
2020 03 10 17:28     #44941
 
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
shop hoa tuoi
 
2020 03 10 18:53     #44945
 
Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. 
Twain Harte Cabins
2020 03 11 14:52     #44957
 
Thank you for very usefull information.. 
shop hoa tươi online
 
2020 03 11 16:30     #44964
 
I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
One Pearl Bank
2020 03 13 18:19     #45001
 
Nice Informative Blog having nice sharing..  
Zahnarztpraxis Bern
 
2020 03 14 16:33     #45032
 
I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article. 
Cosmic Jumpers
2020 03 15 12:48     #45046
 
This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written.  I commend your hard work on this and thank you for this information.  You’ve got what it takes to get attention.
Australian made fabrics
2020 03 16 18:48     #45074
 
Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
Zahnarztpraxis Luzern
 
2020 04 07 17:59     #45108
 
This is a truly good site post. Not too many people would actually, the way you just did. I am really impressed that there is so much information about this subject that have been uncovered and you’ve done your best, with so much class. If wanted to know more about green smoke reviews, than by all means come in and check our stuff.  
bán chó cảnh tại tphcm
2020 04 12 01:12     #45119
 
i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and help others such as you helped me.
xo so mien bac

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital