2011 m. Birželio 28 d. Biržos apžvalga

2011 m. Birželio 28 d. Biržos apžvalga Stagnacija biržoje. Kažkur kažkas sujuda sukruta, ir vėl ramu. O nepalaikomos kainos iš lėto juda žemyn.

 

Stagnacija biržoje. Kažkur kažkas sujuda sukruta, ir vėl ramu. O nepalaikomos kainos iš lėto juda žemyn.

 

 

 

 


1 pav. Baltika paskelbė, kad dėl per menkos paklausos nutraukė naują akcijų emisijos platinimą. Tuo pačiu bendrovės Stebėtojų taryba nusprendė akcinį kapitalą didinti pasiūlant 4 300 000 PVA po 0.70 euro.
Investuotojams žinia nepatiko, nes siūlymo kaina sumažinta 30%. Šiandien biržoje kaina krito daugiau nei 15%. Tiesą pasakius, dalis investuotojų jau vakar apleido poziciją. Insaidas, matyt...

 


2 pav. Anykščių vynas pardavė visas jai priklausančias 100% dukterinės UAB „VILKMERGĖS ALUS“ akcijas pirkėjui UAB “Kalnapilio-Tauro grupė” už bendrą 2,9 mln. LTL kainą ir įsipareigojo visas už Akcijų pardavimą gautas sumas paskolinti savo patronuojančiai bendrovei Įmonių grupei „ALITA“, panaudojant šią paskolą Įmonių grupės „ALITA“, AB įsipareigojimų AB Šiaulių bankui mažinimui.

 


3 pav. Alita sudarė su savo dukterine įmone AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ paskolos sutartį, kuria AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“ įsipareigojo paskolinti Bendrovei 2,9 mln. LTL sumą iš pajamų, gautų už visų turimų savo dukterinės įmonės UAB „VILKMERGĖS ALUS“ akcijų pardavimo. Visa ši paskola bus panaudota Bendrovės kreditui AB Šiaulių bankui dengti.

 


4 pav. Vz.lt praneša, kad Suskystintų dujų terminalo projektą vystanti AB "Klaipėdos nafta" pasirašė antrą ketinimų protokolą dėl suskystintų dujų tiekimo su Ispanijos dujų tiekimo kompanija "Gas Natural Fenosa".
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


5 pav. Merko Ehitus VAS nusprendė:
Išmokėti akcininkams 1,770,000 Eur dividendų - 0.1 euro akcijai. „Dividendinių“ akcininkų sąrašas bus registruojamas liepos 12 d. 23.59 val. Išmokami – liepos 19 d. Likusi pelno galis – į Nepaskirstytąjį pelną.
Taip pat nuspręsta didinti bendrovės įstatinį kapitalą.
Toomas Annus išrinktas Stebėtojų tarybos pirmininku.

 


6 pav. AB „Invalda“ gavo pranešimą (pridedamas) apie su emitento vadovu susijusių asmenų sandorius dėl emitento vertybinių popierių. D.Šulnis biržoje nusipirko 758 vnt. bendrovės akcijų. Pranešime labai įdomi „Asmens kategorija“ – Vaikas, įvaikis...
Kaina antrą kartą testavo stogo stiprumą – dar stiprus. Todėl pildymąsi dar kuriam laikui atidedam. Apie pirkimą nekalbam.

 


7 pav. Veikdama pagal AB „Agrowill Group“ (toliau – Bendrovė) prospektą, kurį Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija patvirtino 2011 m. gegužės 31 d. (prospekto patvirtinimo pažymos Nr. 4R-7) ir apie kurį buvo pranešta Lenkijos finansinės priežiūros tarnybai (toliau – Prospektas), Bendrovės valdyba praneša, kad (didžiąja raide rašomos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir Prospekte) 2011 m. birželio 28d. Bendrovė paskirstė (išplatino) Siūlymo akcijas.
Bendras paskirstytų (išplatintų) Siūlymo akcijų skaičius yra 13.268.732, iš kurių:
a) iš viso 13.000.000 Siūlymo akcijos paskirstytos instituciniams investuotojams skirtoje siūlymo dalyje;
b) iš viso 268.732 Siūlymo akcijos paskirstytos mažmeniniams investuotojams skirtoje siūlymo dalyje.
Vienos Siūlymo akcijos Siūlymo kaina yra 1 Lt, kas, vadovaujantis oficialiu Lietuvos banko valiutų santykiu 2011 m. birželio 14 dienai, kuris taikytinas visiems atsiskaitymams už investuotojų įsigyjamas Siūlymo akcijas, atitinka 1,14 PLN.
Pareiškimas dėl atsakomybės ribojimo
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto pagrindu ir Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijų Siūlymą. Prospektas yra paskelbtas Bendrovės tinklalapyje (www.agrowill.lt) ir Siūlymo tarpininko Lenkijoje Dom Maklerski IDMSA tinklalapyje (www.idmsa.pl).
Be to, Prospektas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių Siūlymo akcijų siūlymų, išskyrus Siūlymą viešai Lenkijos teritorijoje pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB, kaip ji įgyvendinta atitinkamai Lietuvoje ir Lenkijoje.

 


8 pav. Nuo 2011 m. birželio 20 d. iki birželio 27 d. buvo priimamos paraiškos įsigyti po pirmųjų dviejų platinimo etapų likusioms 7.347.740 akcijų iš AB Šiaulių banko išleidžiamos 30 milijonų akcijų emisijos, platinamos 1,04 lito už akciją emisijos kaina.
Iš viso investuotojai pateikė paraiškų įsigyti 10.048.496 akcijas, prieš tai bankui pervedę pageidaujamų akcijų bendros emisijos kainos dydžio garantinius įnašus.
Kadangi pagal pateiktas paraiškas bendras pageidaujamų įsigyti akcijų skaičius viršija trečiajame etape platinamą akcijų skaičių, paraiškos tenkinamos proporcingai. Paraiškas pateikusiems investuotojams tenkantis akcijų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę:
S = P * k,
kur S- investuotojui tenkantis akcijų skaičius (apvalinama iki sveiko skaičiaus),
P – paraiškoje nurodytas maksimalus pageidaujamas įsigyti akcijų skaičius,
koeficientas k=0,73122784.
Paskirstytos akcijos pasirašomos ir apmokamos nuo 2011-06-29 iki 2011-07-04.
Investuotojui paskirtoms ir jo pasirašytoms akcijoms apmokėti naudojamos investuotojo pervestos piniginio įnašo akcijų apmokėjimo garantavimui lėšos, kurias pats bankas pagal akcijų pasirašymo sutartį perves į kapitalo kaupimo sąskaitą. Jeigu investuotojo įnašo lėšų liks, bankas jas grąžins investuotojui be jokių atskaitymų ir mokesčių per tris darbo dienas po pasirašytų trečiajame etape akcijų apmokėjimo.
Su akcijų emisijos prospektu galima susipažinti Šiaulių banko centrinėje buveinėje – Tilžės g.149, Šiauliuose, visuose banko teritoriniuose padaliniuose, taip pat banko tinklalapyje adresu http://www.sb.lt/lt/investuotojams/akciju_ir_obligaciju_emisiju_prospektai.
Akcijos platinamos AB Šiaulių banko centrinėje buveinėje (adresu Tilžės g. 149, Šiauliai) ir visuose Šiaulių banko teritoriniuose padaliniuose. Platinimo vietų adresai yra nurodyti akcijų emisijos prospekte, išsami informacija teikiama telefonais (841) 595653, 595669, 500704, 595608, 500709, 595654.

Europos investicijų fondas (EIF) ir Šiaulių bankas šiandien pasirašė sutartį, pagal kurią mikroįmonėms Lietuvoje kredituoti skiriami 5 milijonai eurų.
Pagal sutartį Šiaulių bankas turės dar didesnes galimybes aktyviai teikti kreditus smulkiesiems verslininkams ir sudarys ypač palankias sąlygas Lietuvos moterims gauti finansavimą verslo vystymui.
Šis sandoris pasirašytas, siekiant įgyvendinti Europos mikrofinansų priemonę „Progress“, kuri yra finansuojama Europos Komisijos bei Europos investicijų banko (EIB) lėšomis ir kurią administruoja Europos investicijų fondas.
Komentuodamas sandorį, Europos investicijų fondo vadovas Richardas Pelly sakė: „Mes džiaugiamės, kad pirmąją sutartį, įgyvendinant Europos mikrofinansų priemonę „Progress“, pasirašome su Šiaulių banku. Aš esu įsitikinęs, kad šis ilgalaikis finansavimas paskatins mikroįmonių steigimą – ypač tų, kurioms vadovauja moterys, bei paspartins ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą Lietuvoje“.
„Ši mikrofinansų priemonė yra svarbi, plečiant mikroįmonių veiklą, skatinant investicijas į gebėjimus, kokybiškas darbo vietas ir socialinę sanglaudą, taip pat moterų verslumą. Tikime, kad „Progress“ iniciatyva gali veiksmingai prisidėti prie ekonomikos dinamikos ir užimtumo didinimo šalies regionuose“, – sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.
Pasirašyta sutartis leis Šiaulių bankui dar labiau plėsti smulkiojo ir vidutinio verslą finansavimą bei didinti teikiamų mikrokreditų apimtis. Ši sutartis – tai ilgalaikio ir glaudaus EIB grupės ir Šiaulių banko bendradarbiavimo tęsinys. Įgyvendinant JEREMIE (bendros Europos lėšos labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms) priemonę, Šiaulių bankas su EIF yra pasirašęs dvi sutartis dėl smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių finansavimo – 2010 m. sausio mėn. (40 mln. eurų) ir 2011 m. birželio mėn. (25 mln. eurai). Taip pat bankas teikia paskolos pagal JESSICA (bendra Europos parama tvarioms investicijoms į miestų teritorijas) iniciatyvą daugiabučių namų atnaujinimui bei renovacijai Lietuvoje – šiam finansavimui teikti Šiaulių bankas pernai pasirašė dvi sutartis su EIB: gegužę – dėl 6 mln. eurų, lapkričio mėn. – dėl 15 mln. eurų paskolos.

 


9 pav. Tallink kainos palaikymas neatlaikė... Kur kitas dugnas?

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital