2011 m. Balandžio 29 d. Biržos apžvalga

2011 m. Balandžio 29 d. Biržos apžvalga Savaitė rinkoje praėjo itin ramiai. Santūriai laukėm susirinkimų sprendimų, santūriai reagavom ir į ketvirčio naujienas, kurios jau pradeda lįsti iš

  Savaitė rinkoje praėjo itin ramiai. Santūriai laukėm susirinkimų sprendimų, santūriai reagavom ir į ketvirčio naujienas, kurios jau pradeda lįsti iš lėto.
Daug informacijos, bus visas savaitgalis jai „suvirškinti“, o pirmadienį naujomis jėgomis vėl kibsim akcijų kainų kelti. Arba griauti...

 

 

 
1 pav. AB „Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio mėn. 28 d. 11:00 val. įvyko AB „Pieno žvaigždės" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Akcininkų susirinkimo sprendimai:
5. AB „Pieno žvaigždės“ įstatinio kapitalo didinimas, išleidžiamų akcijų klasės, skaičiaus, nominalios vertės ir minimalios emisijos kainos nustatymas.
Nepriimtas sprendimas padidinti AB „Pieno žvaigždės“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 54 205 031 litų iki 58 205 031 litų, papildomai išleidžiant 4 000 000 paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų.
7. Valdybos nario rinkimai
Vietoj atsistatydinusio Valdybos nario Lino Sasnausko, bendrovės valdybos nariu išrinkti Gžegož Rogoža.
PELNO PASKIRSTYMAS

Straipsniai Suma (LTL) /
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių metų pabaigoje 24.488.037
Grynasis finansinių metų rezultatas - pelnas (nuostoliai) 18.570.344
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) 43.058.381
Pervedimai iš rezervų 370.000
Paskirstytinas pelnas 43.428.381
Pelno paskirstymas
– dividendai * 24.810.865
– tantjemos 420.000
– parama ir labdara, premijos 1.000.000
Nepaskirstytas rezultatas - pelnas (nuostolis) 17.197.516
* 0,49 lito (0,14 EUR) vienai akcijai.

Pildymosi signalas @1.631.

 


2 pav. AB "Klaipėdos baldai" visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011.04.28 d., priimti nutarimai:
4.Patvirtintas 2010 m. pelno paskirstymas sekančiai:
Straipsniai Suma Suma
Nepaskirstytasis rezultatas –
pelnas (nuostoliai) – praėjusių
finansinių metų pabaigoje 38 705 11 210
Grynasis finansinių metų
rezultatas – pelnas (nuostoliai) 4 074 1 180
Paskirstytinas rezultatas
pelnas (nuostoliai)
finansinių metų pabaigoje 42 779 12 390
Akcininkų įnašai nuostoliams - -
Padengti
Pervedimai iš rezervų 1 085 314
Paskirstytinas pelnas 43 864 12 704
Pelno paskirstymas:
- į įstatymo numatytus rezervus - -
- į kitus rezervus(savų akcijų
įsigijimui) 1 000 290
- dividendai - -
- kiti - -
Nepaskirstytasis rezultatas –
pelnas (nuostoliai) -
finansinių metų pabaigoje 42 864 12 414
6. Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:
a) Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
b) Savų akcijų įsigijimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
c) Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
d) Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 1,20 EUR (4,14 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,290 EUR (1,00 Lt).
e) Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

 


3 pav. 2011 m. balandžio 28 d. AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo.
AB „Linas“, juridinio asmens kodas 147689083, buveinės adresas S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. gegužės 17 d. šaukiamas AB „Linas“ pakartotinis eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Sprendimų projektai:
3. 2010 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2010 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 8.999.732 Lt (2.606.503 EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 7.997.694 Lt ( 2.316.292 EUR);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas 12.673 Lt (3.670 EUR);
4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 Lt (0 EUR);
5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 Lt (0 EUR);
6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR);
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 11.706 Lt (3.390 EUR);
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);
9) paskirstytini nuostoliai iš viso 977.659 Lt (283.150 EUR);
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR);
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);
15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus – 977.659 Lt ( 283.150 EUR).
4. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
Sprendimo projektas: atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Ramūną Lenčiauską, Martyną Jasinską, Lilijaną Pūrienę, Virginiją Jukonienę.
5. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimo projektas: į Bendrovės valdybą siūlyti išrinkti Ramūną Lenčiauską, Martyną Jasinską, Nijolę Šventickienę ir Daivą Minkevičienę.
Akcininko UAB „Rentija“, valdančiu 14,11 % AB “Linas” akcijų, pasiūlymu įtraukti Gintarę Dambrauskaitę papildomu kandidatu į AB “Linas” valdybos narius.

2011 m. balandžio 28 d. AB „Linas“ valdybos nutarimu parduodama AB „Linas“ veiklos nevykdanti dukterinė įmonė UAB „Lino aptarnavimas“.

 


4 pav. AS Tallinna Vesi's Q1 pajamos didėjo 1.4%, veiklos pelnas kilo 1.7%. Grynasis pelnas išaugo net 52.6%
Rinka rezultatus įvertino teigiamai. Pildymosi signalas @9.211.

 

 5 pav. AB "Dvarčionių keramika" 2011 04 29 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
4. Darbotvarkės klausimas:
Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas;
Patvirtinti bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymą..
Ankstesnių finansinių metų Nepaskirstytasis pelnas(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje (6 101)
Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis 530
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas(nuostoliai) (5 353)
Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti -
Pervedimai iš rezervų -
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso :
Pelno paskirstymas:
- Į įstatymo numatytus rezervus
- Į kitus rezervus
- Dividendai
- Kiti (10 924)
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (10 924)

 

 6 pav. 2011 m. balandžio 29 d. įvykusiame LITGRID eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
4. 2010 metų bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Patvirtinti 2010 metų bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą.
Ankstesniu finansiniu metu nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitiniu finansiniu metu pabaigoje 987.396.596
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -8.203.121
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitiniu finansiniu metu pelnas (nuostoliai) 3.228.870
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 982.422.345
Pelno paskirstymas:
-pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 2.768.325
-pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 979.654.020
Pirkimo signalas @0.539.

 

7 pav. 2011 m. balandžio 29 d. įvyko akcinės bendrovės „Snaigė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkime išklausyta Bendrovės 2010 m. konsoliduotas metinis Bendrovės pranešimas, Bendrovės auditoriaus išvada apie 2010 m. bendrovės finansines ataskaitas.
2. Patvirtinti AB „Snaigė“ 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas parėjusių finansinių metų pabaigoje: -13.028.614 Lt. (-3.773.347,43 EUR)
Akcijų priedai nuostoliams padengti: 13 028 614 Lt. (3 773 347,43 EUR)
Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas (nuostolis): -671.517 Lt. (-194.484,77 EUR)
Pervedimai iš rezervų: 1 860 000 Lt. (538 693,23 EUR)
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti: 0 Lt (0 EUR)
Akcijų priedai nuostoliams padengti: 0
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 1.188.483 Lt. (344.208,46 EUR)
Pelno paskirstymas:
Pelno dalis, paskirta į įstatymo numatytus rezervus: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt. (0 EUR)
-paramai, labdarai: 0 Lt. (0 EUR)
Socialinėms ir kultūrinėms reikmėms 30 000 Lt. (8 688,6 EUR)
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta premijoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta tantjemoms išmokėti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt. (0 EUR)
Pelno dalis, paskirta į rezervą investicijoms: 1.158.483 Lt. (335.519,86 EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje: 0 Lt. (0 EUR)

3. Valdybos narių skaičių padidinti iki 6 (šešių) narių.
4. Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu išrinkti Kustaa Aima, Jaakko Salmelin ir Harvey Sawikin.
5. Iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos audito komiteto nariais išrinkti Antti Partanen ir Steve Gorelik.
7. Išleisti ir neviešo platinimo būdu išplatinti Bendrovės konvertuojamųjų obligacijų emisiją:
- konvertuojamųjų obligacijų skaičius: 43.000 vnt.;
-vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė: 100 litų;
-vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina: 100 litų;
-bendra nominali vertė: 4.300.000 litų;
-bendra emisijos suma: 4.300.000 litų;
-konvertuojamųjų obligacijų savininkams suteikiamos teisės: nustatyta tvarka gauti iš Bendrovės palūkanas; išpirkimo dieną gauti išpirkimo sumą arba pareikalauti pasibaigus jų išpirkimo terminui pakeisti konvertuojamąsias obligacijas į akcijas; taip pat visos kitos teisės, kurias įstatymai nustato bendrovių kreditoriams;
-pasirašymo ir apmokėjimo diena: 2011 m. gegužės 2 d.;
-trukmė: 732 dienos;
-palūkanos: 9 proc. metinių;
-palūkanų skaičiavimo metodas: act/365;
-išpirkimo diena: 2013 m. gegužės 2 d.;
-palūkanų mokėjimas: palūkanos sumokamos pasibaigus kalendoriniams metams (metus skaičiuojant nuo obligacijų pasirašymo dienos), t.y. 2012 m. gegužės 2 d. ir 2013 m. gegužės 2d.
-akcijos, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos: paprastosios vardinės 1 lito nominalios vertės akcijos, suteikiančios jų turėtojui turtines ir neturtines teises, nustatytas įstatymų ir Bendrovės įstatų;
-konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos: konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas obligacijų savininkui raštu pateikus Bendrovei reikalavimą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo dienos;
-keitimo terminas: konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas išpirkimo dieną;
-keitimo į akcijas santykis: 1:100 (viena konvertuojamoji obligacija keičiama į 100 vieno lito (1 Lt.) nominalios vertės akcijų;
-įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje: emisija į prekybą reguliuojamoje rinkoje nebus įtraukiama.
8. Siekiant įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su trumpalaikiu Bendrovės finansavimu išperkant ankstesnę konvertuojamųjų obligacijų emisiją 2011 m. balandžio 11 d. ir naują konvertuojamųjų obligacijų emisiją išplatinti per įmanomai trumpiausią terminą, atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų proporcingai jų turimų akcijų bendrai nominaliai vertei. Teisę įsigyti visas išleidžiamas konvertuojamąsias obligacijas suteikti KJK Fund SICAF-SIF, Liuksemburgo Societe d'investissement a capital variable – fonds d'investissement specialise (buveinė registruota adresu 412F, route d'Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 86 728) – suteikiama teisė įsigyti 22906 vnt. obligacijų, Firebird Republic Fund, Ltd., pagal Kaimanų salų įstatymus įsteigta bendrovė (buveinė registruota c/o Trident Trust Company (Cayman) Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanų salos) – suteikiama teisė įsigyti 9110 vnt obligacijų, Firebird Avrora Fund, Ltd., pagal Kaimanų salų įstatymus įsteigta bendrovė (buveinė registruota c/o Trident Trust Company (Cayman) Ltd., One Capital Place, P.O. Box 847 Grand Cayman, Kaimanų salos) – suteikiama teisė įsigyti 3847 vnt. obligacijų, Amber Trust S.C.A., Liuksemburgo Societe d'Investissement a Capital Fixe Qualifying as fonds d'Investissement Specialise (buveinė registruota adresu 412F, route d'Esch L-1030, Liuksemburgas, registracijos Nr. B 87 145) – suteikiama teisė įsigyti 7137 vnt. obligacijų.
9. 2013 m. 10 darbo dienų iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo dienos (2013 m. gegužės 2 dienos) konvertuojamųjų obligacijų savininkams pareikalavus nustatyta tvarka pakeisti konvertuojamąsias obligacijas į akcijas, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą suma, lygia akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, bendrai nominaliai vertei ir atitinkamai dėl įstatinio kapitalo didinimo pakeisti Bendrovės įstatų 4.1 ir 5.1 punktus;
Kadangi valdybos narių skaičius didinamas iki šešių narių atitinkamai keičiama įstatų 6.1.2 punktas, kurio nauja redakcija po pakeitimo bus: „6.1.2. Valdyba sudaroma iš šešių narių ir renkama ketverių metų kadencijai“.
Įstatų 12.1 punktą pakeisti nauja LR akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus atitinkančia redakcija: „ Bendrovės įstatai gali būti keičiami LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka“
10. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Čeiką:
pasirašyti Bendrovės vardu konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartį ir kitus dokumentus, susijusius su konvertuojamųjų obligacijų emisija;
pasirašyti pakeistus įstatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre (įgaliojimas galioja keičiant įstatus dėl 6.1.2 ir 12.1 įstatų punktų pakeitimų bei nustatyta tvarka keičiant konvertuojamąsias obligacijas į akcijas ir dėl šios priežasties keičiant įstatų 4.1 ir 5.1 punktus).
Pildymosi signalas @0.330.

 


8 pav. 2011 m. balandžio 29 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai:
4. Patvirtintas bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 0 LTL (0 EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): -10 471 004 LTL (-3 032 612 EUR);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 LTL (0 EUR);
4) pervedimai iš rezervų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR)
- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti: 0 LTL (0 EUR);
- iš privalomojo rezervo: 0 LTL (0 EUR);
- iš akcijų priedų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR);
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 LTL (0 EUR);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 0 LTL (0 EUR);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 LTL (0 EUR);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 LTL (0 EUR);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 LTL (0 EUR);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 LTL (0 EUR);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 LTL (0 EUR);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 LTL (0 EUR).
Pirkimo signalas @2.119.

 

9 pav. 2011 m. balandžio 29 d. įvykusiame AB „Limarko laivininkystės kompanija“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti tokie sprendimai:
2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas – patvirtintas bendrovės 2010 metų Pelno (nuostolio) paskirstymas.
Beveik 42 mln. lt nuostolis perkeliamas į šiuos metus.
Dėl valdybos sudėties – valdybos nariais naujai valdybos kadencijai buvo išrinkti Vytautas Lygnugaris, Igoris Uba, Audrius Žiugžda, Egidijus Bernotas, Aurimas Lygnugaris. Informacija apie valdybos narius pridedama.
Bendrovės įstatų pakeitimas – buvo patvirtinta nauja Bendrovės įstatų redakcija (pridedama).
Pirkti rizikinga, o pildymosi signalas @0.154.

 


10 pav. 2011 m. balandžio 28 d. įvykęs eilinis visuotinis TEO LT, AB (kodas 1212 15434, registruota šiuo adresu: Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2010 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,18 lito dividendų vienai akcijai.
Dividendus gaus tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje, t. y. 2011 m. gegužės 12 d. bus TEO LT, AB akcininkai.
Nuo 2011 m. gegužės 26 d. dividendai bus mokami tokia tvarka:
- akcininkams, kurių TEO LT, AB akcijų apskaita yra tvarkoma finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;
- akcininkams, kurių TEO LT, AB akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma AB SEB banke, dividendų suma, atskaičius gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą SEB banke arba į akcininko nurodytą sąskaitą kitame Lietuvos komerciniame banke (prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti artimiausiame SEB banko klientų aptarnavimo padalinyje).
Atkreipiame dėmesį, kad 2010 m. dividendai apmokestinami tokia tvarka:
- Lietuvos Respublikos rezidentams fiziniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;
- Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.
Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis ir pateikti Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1). Pagal įstatymų reikalavimus užpildyta forma iki 2011 m. gegužės 20 d. turi būti pateikta SEB bankui per akcininko-užsienio šalies rezidento vertybinių popierių apskaitą tvarkančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigos padalinį, teikiantį vertybinių popierių apskaitos paslaugas.
Kaina vis dar žemyn juda. Neskubam pirkti...

 


11 pav. 2011 m. balandžio 29 d. įvykęs APB „Apranga“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
4. 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 23 970 328 Lt (6 942 287 EUR);
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 6 982 712 Lt (2 022 333 EUR);
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;
4) Pervedimai iš rezervų - nėra;
5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;
6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 30 953 040 Lt (8 964 620 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 350 000 Lt (101 367 EUR);
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 13 822 990 Lt (4 003 415 EUR);
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 700 000 Lt (202 734 EUR);
12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 16 080 050 Lt (4 657 104 EUR).
6. Valdybos nario rinkimai.
Sprendimas:
Likusiam Bendrovės valdybos kadencijos laikotarpiui išrinkti APB „Apranga“ valdybos nariu Vidą Lazicką.
Kol kaina juda į apačią, pirkti rizikinga. Palaukiam trendo apsivertimo signalų.

 

12 pav. Pateikiame 2011 m. balandžio 29 d. įvykusio AB "Rokiškio sūris" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus.
1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje 83 741
2. Akcininkų patvirtinti dividendai už 2009 metus 3 884
3. Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 359 104
4. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 15 000
5. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 64 498
6. Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 24 561
7. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 89 059
8. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - -
9. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 20 000
10. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - -
11. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 3 587
12. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. Tikslams 4 900
13. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus
finansinius metus 60 572
Už 2010 m. dividendams paskirti 3 586 797 Lt, ( 1 038 808 EUR) t.y. 0,10 Lt (0,029 EUR) vienai
paprasrąjai vardinei akcijai (neatskaičius mokesčių).
Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2011 m. gegužės 13 d.
7.Bendrovės savų akcijų įsigijimas.
Sprendimas:
1. Supirkti iki 10 procentų bendrovės akcijų.
2. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo.
4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 3,475 EUR (12,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y 0,290
EUR (1,00 Lt).
5. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai.
Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas.
6. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei
pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus,
laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.
8.Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.
Sprendimas:
Savų akcijų įsigijimui suformuoti 20 000 000 Lt (dvidešimt milijonų) litų rezervą. Su anksčiau
sudarytu rezervu savoms akcijoms įsigyti, bendras rezervas savų akcijų įsigijimui sudarys 40 287
tūkst. litų.
Pildymosi signalas @1.821.

 


13 pav. AB „Utenos trikotažas" pardavimai pirmąjį 2011 metų ketvirtį sudarė 15 mln. Lt (4,3 mln. EUR) ir buvo 4,3 % didesni palyginus su 2010 metų atitinkamu laikotarpiu. Konsoliduoti grupės pardavimai pirmąjį 2011 metų ketvirtį sudarė 17,8 mln. Lt. (5,1 mln. EUR) ir buvo 4,1 % didesni palyginus su 2010 metų atitinkamu laikotarpiu. „Pardavimų augimas pirmą ketvirtį buvo pasiektas dėka kryptingo darbo su klientais, kurie orientuojasi į aukštesnės pridėtinės vertės, ekologiškus, aukštos kokybės gaminius. Šio tipo gaminių pardavimai kompensuoja jau kelerius metus nuosekliai mažėjančius paprastų, žemesnės pridėtinės vertės gaminių pardavimus. Eksporto srityje vis didesnę pardavimų dalį sudaro į aukštesnį segmentą besiorientuojančios kompanijos, kaip antai, Vokietijos kompanija „Triumph“, Švedijos „Polarn O Pyret“ bei Austrijos kompanija „Palmers“, su kuriomis pradėjome bendradarbiauti tik pastaraisiais metais. Kita išsiskirianti ir palanki bendrovei tendencija - tai ekologiškų gaminių pardavimų augimas, kuris pastarąjį ketvirtį siekė beveik 50 % palyginus su praėjusių metų pirmu ketvirčiu, “ – teigia AB „Utenos trikotažas“ generalinis direktorius Nerijus Vilūnas. Lietuvos rinkoje bendrovės pardavimai išaugo apie 25 proc. dėka intensyvesnio darbo su nuosavais prekiniais ženklais, tokiais kaip „Rokas“, „Gunda“ bei „Eko“ modelių linija. Šių prekinių ženklų trikotažo gaminiai sėkmingai platinami per „Utenos trikotažo“ partnerių tinklą visoje Lietuvoje bei „Maxima“ prekybos centrus. Pasak generalinio direktoriaus, netrukus AB „Utenos trikotažas“ rinkai pristatys naujas šių prekinių ženklų kolekcijas, kuriomis prekiauti pageidauja vis daugiau prekybininkų, todėl pirkėjams įsigyti trikotažo gaminius taps patogiau.

 


14 pav. Pateikiame AB „City Service“ (toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011 m. balandžio 29 d., priimtus sprendimus:
4. Dėl Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymo.
Perkeltas praėjusių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) 15.087
Grynasis finansinių metų - pelnas (nuostoliai) 15.050
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -
Pervedimai iš rezervų -533
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje 29.604
Pelno paskirstymas:
Pervedimai į privalomąjį rezervą -717
Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
Pervedimai į kitus rezervus -
Dividendams -7.903
Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams -800
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje 20.184
4.2. Išmokėti 7.902.500 Lt (2.288.722 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,25 Lt (0,0724 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai. Išmokėti dividendus akcininkams per LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytą terminą.
5. Dėl Bendrovės įstatuose numatytų Bendrovės veiklos tikslų papildymo.
5.1. Papildyti Bendrovės įstatų 2-ą skyrių „Bendrovės tikslai ir veikla“, įtraukiant naują 2.2.9. punktą ir jame išdėstyti šį veiklos tikslą:
„2.2.9. teikti liftų ir eskalatorių priežiūros, įrengimo, gamybos ir remonto paslaugas;”.
Pirkimo signalas @2.886.

 


15 pav. AB GRIGIŠKĖS pateikė 2011 metų 3 mėn. tarpinė konsoliduotą finansinę atskaitomybę: pajamos augo 89.58%, grynasis pelnas – 471%.
Pirkimo signalas @0.811, pildymosi - @0.868.

 

16 pav. 2011 m. balandžio 29 d. įvykusiame AB LESTO eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
3. Darbotvarkės klausimas „Dėl 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymo“:
1. Paskirstyti 2010 metų pelną (nuostolius)
Straipsniai Suma, LTL
Ankstesniųjų finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 744.000.054
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 61.936.418
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 257.077.688
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0
Pervedimai iš rezervų 0
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso: 939.141.324
- pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti, tenkanti vienai akcijai - 0,101 LTL/0,029 EUR) 60.998.403,89
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo) 878.142.920,11.

5. Darbotvarkės klausimas „Dėl AB LESTO valdybos nario atšaukimo“:
1. Atšaukti p. Dalių Misiūną iš AB LESTO valdybos nario pareigų nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
6. Darbotvarkės klausimas „Dėl AB LESTO valdybos nario išrinkimo“:
1. Išrinkti p. Arvydą Tarasevičių AB LESTO valdybos nariu iki veikiančios AB LESTO valdybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
AB LESTO pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t.y. 2011 m. gegužės 13 d., yra AB LESTO akcininkai, o dividendai tokiems asmenims yra išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 4 dalies nuostatomis, t.y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos, per AB LESTO akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus ir per AB LESTO (emitento) vertybinių popierių apskaitos tvarkytoją „Swedbank“, AB.
Pirkti dabar rizikinga.

 

17 pav. AB "Kauno energija" neaudituotas 2011 metų I-o ketvirčio (2011 m. kovo 31 d.) veiklos rezultatas pagal Tarptautinius apskaitos standartus yra pelnas (prieš apmokestinimą) 25806 tūkst. Lt (7473,934 tūkst. EUR), o Grupės pelnas (prieš apmokestinimą) – 25822 tūkst. Lt (7478,568 tūkst. EUR).
Bendrovės pardavimų pajamos per 2011 m. I-ą ketvirtį 142898 tūkst. Lt (41386,121 tūkst. EUR), o Grupės – 143229 tūkst.Lt (41481,986 tūkst. EUR).
AB „Kauno energija“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2011 m. balandžio 29 d., nuspręsta:
3. Paskirstyti 2010 m. Bendrovės pelną (nuostolius) pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedama):
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 7 620 Lt.
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 3 737 394 Lt.
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 0 Lt.
4. Pervedimai iš rezervų – 0 Lt.
4.1. Pervedimai iš privalomojo rezervo – 0 Lt.
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai ) – 0 Lt.
6. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso – 3 745 014 Lt.
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 186 870 Lt.
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti – 0 Lt.
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 3 468 000 Lt.
9.1. Rezervas investicijoms – 3 468 000 Lt.
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 0 Lt.
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams (paramai) – 89 187 Lt.
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 957 Lt.
4. Išrinkti akcinės bendrovės „Kauno energija“ stebėtojų tarybos nariais ketveriems metams:
Oną Balžekienę, Stasį Buškevičių, Orintą Leiputę, Visvaldą Matijošaitį, Kęstutį Mikėną, Artūrą Orlauską, Rytį Šatkauską.

 


18 pav. Įmonių grupės „ALITA“, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011 m. balandžio 29 d. priimti sprendimai:
4. 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Patvirtinti 2010 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:
Ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje 2.598 tūkst. Lt arba 752 tūkst. EUR;
Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai) (-113.071) tūkst. Lt arba (-32.748) tūkst. EUR;
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – nėra;
Pervedimas iš rezervų – nėra;
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje (-110.473) tūkst. Lt arba (-31.995) tūkst. EUR;
Pelno (nuotolio) paskirstymas:
Į kitus rezervus neskirstytas,
Dividendai nebus mokami.
Nepaskirstytas pelnas (nuotoliai) finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus (-110.473) tūkst. Lt arba (-31.995) tūkst. EUR
7.Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas.
Šiame susirinkime akcininkai nepritarė įstatinio kapitalo mažinimui.

 

19 pav. 2011 m. balandžio 29 d. įvykusiame akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
3. Patvirtinti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA" pelno už 2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus paskirstymą:
Dividendams skiriama virš 89 mln.lt, vienai akcijai mokant 0.182 lt.
Nepaskirstytas pelnas – 604,384,792 lt.
Pirkti rizikinga.

 

20 pav. AB Šiaulių bankas gavo stebėtojų tarybos nario Gintaro Kateivos pranešimą apie
sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių. Stebėtojų tarybos narys biržoje šią savaitę pardavė 50 000 vnt. banko akcijų. Bendra sandorio vertė – 15,765 EUR.
Pirkimo signalas @0.328.

 

21 pav. Lietuvos dujų pildymosi signalas @0.799.

 

 

Smagaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Rašykite mums
 

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2011 04 30 00:26     #35213
apzvalgos perziurejjmui skiriu mazdaug 2min, kas cia Nojau tave priverte rasyti tiek demagogiju.. FAkcikai?
2011 04 30 00:32     #35214
 Psio, Vasai baigėsi, nebus ko rašyti...

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital