2011 m. Balandžio 28 d. Biržos apžvalga

2011 m. Balandžio 28 d. Biržos apžvalga Ramiai, neskubėdami, belaukdami prekybos akcijomis atnaujinimo ir VAS sprendimų, stūmėme sesijos laiką, kaip tas senas pirklys miesto grindiniu ridenantis

 

Ramiai, neskubėdami, belaukdami prekybos akcijomis atnaujinimo ir VAS sprendimų, stūmėme sesijos laiką, kaip tas senas pirklys miesto grindiniu ridenantis savo bagažą.
Ridentis galėtume ir kiek drąsiau. Sesijos metu indeksai jau žaliavo ir staiga mes išsigandome tokios neįprastos kainų kilimo būsenos, kad ėmėm ir prieš sesijos pabaigą nuleidom šiek tiek kraujo.

 

 

 


1 pav. TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) gavo Bendrovės akcininkų įmonės „East Capital Asset Management AB“, veikiančios fondų „East Capital Baltic Fund“ ir „East Capital Eastern European Fund“ vardu, bei „East Capital Explorer Investment AB“, „East Capital (Lux) Convergence Eastern European Fund“, „East Capital (Lux) Eastern European Fund“ ir „Coneglen Limited“, bendrai turinčių 55 761 216 TEO LT, AB akcijų, kurios sudaro 7,18 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų, siūlymą į Bendrovės valdybą rinkti Joną Pilkauską.
Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius" listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, Jonas Pilkauskas, išrinktas į valdybą, taps valdybos nariu – direktoriumi konsultantu (neetatiniu valdybos nariu), be to, – ir nepriklausomu valdybos nariu.

2011 m. balandžio 28 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
- Patvirtinti audituotus 2010 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Akcininkams buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2010 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
- Paskirstyti 2010 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 144 333 tūkst. litų (41 802 tūkst. eurų) skirti 139 827 tūkst. litų (40 497 tūkst. eurų) 2010 m. dividendams mokėti, t. y. 0,18 lito (0,052 euro) dividendų vienai akcijai. 2010 m. tantjemoms septyniems valdybos nariams skirti 378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos nariui.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. bus TEO LT, AB akcininkais 2011 m. gegužės 12 dieną.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2010 m. dividendus mokėti 2011 m. gegužės 26 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.
Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1).
- Nepritarti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimui 120 000 000 litų nuo 776 817 518 litų iki 656 817 518 litų, anuliuojant 120 000 000 paprastųjų vardinių vieno lito nominalios vertės akcijų, siekiant išmokėti Bendrovės akcininkams Bendrovės lėšų.
- Pakeisti Bendrovės įstatų 9.1. str. 1) p. ir jį išdėstyti taip: „Valdybos nariai kartu sudaro kolegialų Bendrovės valdymo organą. Valdybą sudaro 6 (šeši) Valdybos nariai. Valdybos nariai renkami 2 (dvejiems) metams. Valdybos pirmininką 2 (dvejiems) metams renka Valdyba iš savo narių.“
- Sumažinti Bendrovės privalomąjį rezervą 3 817 000 litų ir perkelti šią sumą į Bendrovės nepaskirstytąjį pelną.
- Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Håkan Dahlström, Joakim Sundström, Malin Frenning, Lars Ohnemus, Ove Alm, Tiia Tuovinen, Martyną Česnavičių.
- Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:
1. Malin Frenning (pasiūlė „Amber Teleholding A/S&ldquo
2. Lars Klasson (pasiūlė „Amber Teleholding A/S&ldquo
3. Joakim Sudström (pasiūlė „Amber Teleholding A/S&ldquo
4. Tiia Tuovinen (pasiūlė „Amber Teleholding A/S&ldquo
5. Ingą Skisaker (pasiūlė „Amber Teleholding A/S&ldquo
6. Joną Pilkauską (pasiūlė „East Capital&ldquo
Kaina iš lėto kyla. Pirkimo signalų palaukiam dabar iki kaina pasikoreguos per div/yield‘ą.

 


2 pav. AB „Žemaitijos pienas“ stebėtojų tarybos susirinkimo sprendimas
1. 2011-04-28 AB “Žemaitijos pienas” stebėtojų taryba pirmininku išrinko Romusą Jarulaitį..
2. Nuo 2011-05-01 atšaukiama bendrovės valdybą bei paskiriami nauji bendrovės valdybos nariai: Marius Dromantas, Asta Gaubienė, Algirdas Pažemeckas, Vygantas Sliesoraitis, Alvydas Žabolis.
3. Sudaryti veiklos bendrovėje sutartį su valdybos nariais. Sutartį įgalioti pasirašyti R. Jarulaitį.
Pirkimo signalas @0.678.

 


3 pav. Šiandien, 2011 m. balandžio 28 d. įvyksiančiame AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime pagrindinis Bendrovės akcininkas LR Energetikos ministerija siūlys netvirtinti 2010 metų Bendrovės veiklos finansinių ataskaitų ir atidėti sprendimą dėl pelno (nuostolių) patvirtinimo.
Pagrindinė tokio siūlymo priežastis yra ta, jog būtina įvertinti ar Bendrovės finansinei būklei turės poveikį 2011 m. balandžio 18 d., jau po finansinių ataskaitų sudarymo, UAB „Naftos grupė“ pateiktas ieškinys teismui dėl 17 mln. litų nuostolių atlyginimo iš AB „Klaipėdos nafta“.

2011 m. balandžio 28 d. AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis eilinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus :
1. „Grąžinti AB „Klaipėdos nafta“ valdybai patikslinimui 2010 m. AB „Klaipėdos nafta“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes, galinčias turėti įtakos Bendrovės finansinei padėčiai“.
2. „Atidėti sprendimo priėmimą dėl bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes, galinčias turėti įtakos Bendrovės finansinei padėčiai“.
3. „Pakeisti bendrovės įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama). Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Roką Masiulį pasirašyti bendrovės įstatų naują tekstą ir įstatymų nustatyta tvarka pateikti juos juridinių asmenų registro tvarkytojui”.

 


4 pav. AB „Vilniaus baldai“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2011 m. balandžio 28 d., priimti šie sprendimai:
5. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Prieš akcininkų susirinkimą buvo gautas Bendrovės akcininko AB „Invalda“ siūlymas su nauju sprendimo projektu šiuo darbotvarkės klausimu. Akcininkų susirinkimo metu buvo nuspręsta patvirtinti naujai pasiūlytą akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 2 769 563 Lt 802 121 EUR
Grynasis 2010 finansinių metų pelnas 27 848 058 Lt 8 065 355 EUR
Paskirstytinasis rezultatas 30 617 621 Lt 8 867 476 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą - -
Pelno paskirstymas akcijų supirkimo rezervui - -
Pelno paskirstymas į kitus rezervus - -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti 15 545 068 Lt 4 502 163 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams 795 000 Lt 230 248 EUR
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 14 277 553 Lt 4 135 065 EUR
Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 4 Lt (1,16 EUR) dividendų.
Invalda užsitikrino didesnius nei valdyba siūlė dividendus.
Rinka į didesnius dividendus sureagavo kainos kėlimu.

 


5 pav. 2011 m. balandžio 28 d. įvykęs AB,,Utenos trikotažas“, (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
4. 2010 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus
finansinius metus (3 310 231) Lt.

 

6 pav. 2011 m. balandžio 28 d. įvykusio eilinio Lifosos visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:
4. Bendrovės 2010 m. pelno paskirstymas.
Patvirtinti 2010 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 592 900 tūkst. litų (171 716 tūkst. EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas - 240 614 tūkst. litų (69 687 tūkst. EUR);
3) paskirstytinasis pelnas iš viso - 833 514 tūkst. litų (241 402 tūkst. EUR);
4) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0. litų (0 EUR);
5) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 litų (0 EUR);
6) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 litų (0 EUR);
7) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 litų (0 EUR);
8) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 0 litų (0 EUR);
9) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 833 514 tūkst. litų (241 402 tūkst. EUR).

 


7 pav. AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2011 m. balandžio 28 d., priimti šie sprendimai:
4 darbotvarkės klausimas – 2010 metų pelno paskirstymas.
Sprendimas: Patvirtinti 2010 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip (tūkst. Lt; tūkst. EUR):
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2009 metų pabaigoje – 5.526 LTL (1.600 EUR)
2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas – 3.064 LTL (887 EUR)
3) Pervedimai iš rezervų – 438 LTL (127 EUR)
4) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) - 9.028 LTL (2.615 EUR)
iš jų:
- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus – 259 LTL (75 EUR)
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti – 2.866 LTL (830 EUR)
(arba 0,24 lt (0,0695 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai)
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus – 0 LTL (0 EUR)
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams – 100 LTL (29 EUR)
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 5.803 LTL (1.681 EUR)
Pirkimo signalas @1.624.


8 pav. AB „Limarko laivininkystės kompanija” (LLK) auditorių netikrinti 2011 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatai yra parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 2011 m. pirmojo ketvirčio LLK pajamos buvo 28,6 mln. Lt (8,3 mln. eurų) ir, palyginti su 2010 m. pirmojo ketvirčio pajamomis - 33,3 mln. Lt (9,6 mln. eurų), sumažėjo 14 procentų. LLK 2011 m. pirmąjį ketvirtį pasiekė 7,4 mln. Lt (2,1 mln. eurų) EBITDA, o EBITDA marža sudarė 26 procentus. 2010 m. trijų mėnesių EBITDA buvo 5,9 mln. Lt (1,7 mln. eurų), o EBITDA marža – 18 procentų. 2011 m. pirmojo ketvirčio LLK grynasis pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio - 9,6 mln. Lt (2,8 mln. eurų). 2010 m. pirmojo ketvirčio grynasis nuostolis buvo 12,1 mln. Lt (3,5 mln. eurų). Pagrindinės priežastys, įtakojusios 2011 m. pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus:
- Po septynių iš eilės einančių nuostolingų ketvirčių, uždirbtas pirmasis 0,8 mln. Lt (0,2 mln. eurų) pelnas iš pagrindinės veiklos;
- JAV dolerio kurso mažėjimas, dėl kurio teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka sudarė 10,0 mln. Lt (2,9 mln. eurų).
Palaikymas neatlaikė. Parduodam, kainai toliau krentant.

 


9 pav. Anykščiai, Lietuva, AB "Anykščių vynas", 2011-04-28 15:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „ANYKŠČIŲ VYNAS‘‘ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyko 2011m. balandžio 28 d., priėmė šiuos sprendimus:
4. Patvirtintas bendrovės 2010 m. pelno ( nuostolių) paskirstymas:
4.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje: (23.339) tūkst. Lt arba (6.759 ) tūkst. EUR.
4.2. Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai) (3.846) tūkst. Lt arba (1.114) tūkst. EUR.
4.3. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje perkeliamas į kitus finansinius metus: (27.185) tūkst. Lt arba 7.873) tūkst. EUR.

 


10 pav. Tallinna Kaubamaja AS 28.04.2011 dieną VAS‘e patvirtintas pelno skirstymas:
With 30,719,801, i.e. 100.00% votes in favour, to approve the profit distribution proposal of 2010 of Tallinna Kaubamaja AS as follows:
Retained profits of previous years 482,686 thousand kroons
Net profit of 2010 260,455 thousand kroons
Total distributable profit as at 31.12.2010 743,141 thousand kroons
To pay dividends 0.28 euros (EEK 4.381)
per share 178,437 thousand kroons
Retained profits after distribution of profits 564,704 thousand kroons
The list of shareholders with a right to receive dividends shall be fixed as at 12.05.2011 at 23.59. Dividends shall be paid to the bank accounts of shareholders via transfer on 13.05.2011.
Pirkimo signalų dar palaukiam.

 


11 pav. AB “Snaigė“ neaudituotais nekonsoliduotais duomenimis 2011 metų I ketvirtį pasiekė 22,9 mln. Lt apyvartą, t.y. virš 30 proc. daugiau negu tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais, kai buvo pasiekta 17,6 mln. Lt neaudituota nekonsoliduota apyvarta. Bendrovė per pirmąjį ketvirtį patyrė 1,5 mln. Lt bendrojo neaudituoto nekonsoliduoto nuostolio, t.y. 2 kartus mažesnį negu per tą patį laikotarpį pernai metais.
Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Gedimino Čeikos, pirmo ketvirčio bendrovės apyvarta padidėjo dėka atsigavusios Ukrainos rinkos bei aktyvesnių pardavimų Lietuvoje ir naujose Uzbekistano bei Tadžikistano rinkose. „Nors pardavimo pajamos ir augo, tačiau pelnas gautas iš išaugusių pardavimų nekompensavo per pirmą ketvirtį ženkliai augusių žaliavų (ypač metalų ir plastikų) kainų.“- teigia G. Čeika. – „ Jei žaliavos ir toliau brangs, nepaisant augančių pardavimų, bendrovės metai gali būti mažiau sėkmingi nei planavome.“
Norėdama kompensuoti žaliavų kainų augimą bendrovė aktyviau ėmėsi įgyvendinti sąnaudų bei produkcijos savikainos mažinimo programas, pradėjo nuoseklią pirkimų skyriaus veiklos pertvarką bei toliau tobulina atsargų valdymą.
Nekonsoliduotais neaudituotais duomenimis AB ”Snaigė” 2011 m. I ketivrčio EBITDA sudarė 0,99 mln. Lt, t.y. beveik 10 kartų daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį, kai nekonsoliduota neaudituota EBITDA sudarė 0,101 mln.Lt.
Konsoliduotiems neaudituotiems pirmojo 2011 m. bendrovės rezultatams neigiamą įtaką turėjo uždarytos Kaliningrado gamyklos išlaikymo išlaidos bei valiutų svyravimas. Todėl konsoliduotas neaudituotas bendrasis AB „Snaigė“ nuostolis buvo 2,176 mln. Lt. Konsoliduota neaudituota bendrovės apyvarta sudarė 22,3 mln. Lt, konsoliduota neaudituota EBITDA sudarė 0,68 mln. Lt.
Pildymosi signalas @0.326.

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

 

 

Rašykite mums
 

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital