2011 m. Balandžio 19 d. Biržos apžvalga

2011 m. Balandžio 19 d. Biržos apžvalga Apyvartos akcijomis rinkoje mažėja, bet pastebima tendencija VVP apyvartų didėjime. Gali būti, kad investuotojai labi gerai prisimena krizės pamokas ir kr

Apyvartos akcijomis rinkoje mažėja, bet pastebima tendencija VVP apyvartų didėjime. Gali būti, kad investuotojai labi gerai prisimena krizės pamokas ir kreipia kapitalą š kiek saugesnius instrumentus. Galvoti yra apie ką. Vien per šį mėnesį OMXV indeksas prarado 5.12% savo vertės.

 

1 pav. Nordecon Valdyba VAS‘ui siūlys nuostolius padengti nepaskirstytu pelnu. Nepaskirstyto pelno likutis sudaro 10,257,053 EUR.
Pirkimo signalas @1.382.

 

 
2 pav. Baltikos VAS‘as vyks Baltika būstinės Moelava Hall, Veerenni 24, Taline, gegužės11 d., 10 val.
Darbotvarkėje be kitų dalykų numatyta išmokėti privilegijuotųjų akcijų savininkams dividendus, o akcijas konvertuoti į PVA; įstatinį kapitalą apskaityti eurais; padidinti įstatinį kapitalą.
Akcijos rinkoje buvo mestos plačiai užsimojus. Kur dabar dugnas, sunku pasakyti...

 

  

 

3 pav. Emitento prašymu, iki bus paskelbta esminė informacija, sustabdyta prekyba Invaldos akcijomis. Ką gi, laukiam pranešimo...
Kol rašėm apžvalgą, sulaukėm ir pranešimo:
011 m. balandžio 19 d. AB „Invalda“ ir kiti Tiltra Group AB bei AB „Kauno tiltai“ (toliau tekste – „Tiltra Group&ldquo akcininkai pasirašė sutartį su listinguojama Lenkijos geležinkelių infrastruktūros statybos rinkos lydere „Trakcja Polska“ S. A bei jos didžiausia akcininke – Ispanijos „Comsa Emte” grupe, pagal kurią atstatomas 2010 metų lapkričio 18 dieną pasirašytos sutarties (toliau – „Sutartis&ldquo dėl „Trakcja Polska” ir Tiltra Group veiklos sujungimo galiojimas. Taip pat šalys sutarė papildyti Sutarties sąlygas bei tą pačią dieną užbaigė sandorį.
Bendra Tiltra Group vertė sandoryje – 777.536.000 PLN (679.527.587 LTL; 196.804.792 EUR).

Žemiau pateikiamos sumos, tenkančios „Invaldai“.

„Trakcja Polska“ įsigijo „Invaldos“ valdytus 44,78% Tiltra Group AB ir 43,36% AB „Kauno tiltai“ akcijų paketus už bendrą 314.120.016 PLN (274.525.188 LTL; 79.507.990 EUR) sumą, o tuo pačiu metu AB „Invalda“ įsigijo:
(i) 29.017.087 vnt. „Trakcja Polska“ akcijų, už kurias sumokėta 132.317.917 PLN (115.639.243 LTL; 33.491.440 EUR) (po 4,56 PLN (3,99 LTL; 1,15 EUR) už akciją), kurios sudaro 12,5 proc. „Trakcja Polska” įstatiniame kapitale;
(ii) 59.892 vnt. „Trakcja Polska“ obligacijų, kurių nominali vertė po 1000 PLN (873,95 LTL; 253,11 EUR), metinis kuponas – 7 proc. (išmokamas kiekvienų metų birželio 30 ir gruodžio 31 dienomis), išpirkimo terminas – 2013 m. gruodžio 12 d., už kurias sumokėta 59.892.000 PLN (52.342.613 LTL; 15.159.469 EUR)
(iii) 59.891 vnt. „Trakcja Polska“ obligacijų, kurių nominali vertė po 1000 PLN (873,95 LTL; 253,11 EUR), metinis kuponas – 7 proc. (išmokamas kiekvienų metų birželio 30 ir gruodžio 31 dienomis), išpirkimo terminas – 2014 m. gruodžio 12 d., už kurias sumokėta 59.891.000 PLN (52.341.739 LTL; 15.159.216 EUR) .
Likusius 62.019.099 PLN (54.201.592 LTL; 15.697.866 EUR) AB „Invalda“ gavo pinigais.

Atsižvelgiant į įsigytų finansinių priemonių rinkos kainą sandorio užbaigimo momentu bei lito ir zloto kursą, bei su sandoriu susijusias išlaidas, preliminari teigiama įtaka konsoliduotoms „Invaldos“ grupės ataskaitoms iš šio sandorio sudaro apie 152 mln. litų (44 mln. eurų), o atskiros bendrovės – apie 199 mln. litų (57,6 mln. eurų). Šie skaičiai bus tikslinami, kai paaiškės visos su sandoriu susijusios išlaidos, o apie tai bus skelbiama „Invaldos“ finansinėse ataskaitose.

„Invaldos” už Tiltra Group AB ir AB „Kauno tiltai“ gauta akcijų kaina, priklausomai nuo Tiltra Group veiklos rezultatų, gali būti sumažinta. Taip pat nustatyta „Invaldos” atsakomybė dėl garantijų ir patvirtinimų teisingumo bei parduotų akcijų nuosavybės. Bendra visų atsakomybių suma negali viršyti už akcijas gautos sumos.

„Invalda“ įsipareigojo mažiausiai 12 mėnesių neperleisti įsigytų „Trakcja Polska“ akcijų bei suteikė kitas įsipareigojimų įvykdymo garantijas.


Kaip minėta aukščiau, Šalys susitarė papildyti Sutarties sąlygas tokiu būdu (pateikiamos sumos, tenkančios visiems Tiltra Group akcininkams):
1. Įdiegiant mechanizmą, kuriuo bendra Tiltra Group kaina (777.536.000 PLN (679.527.587 LTL; 196.804.792 EUR)) gali būti sumažinta pagal Sutartyje nustatyta formulę, jeigu Tiltra Group AB ir AB „Kauno tiltai“ nepasieks agreguotų grynojo pelno ir pelno prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) rezultatų už finansinius metus, kurie baigiasi 2011 m. kovo 31 dieną ir 2012 metų kovo 31 dieną. Poreikis mažinti Tiltra Group akcijų kaina bus nagrinėjamas audituotų Tiltra Group AB ir AB „Kauno tiltai“ finansinių ataskaitų už finansinius metus, kurie baigiasi 2011 m. kovo 31 dieną ir 2012 metų kovo 31 dieną, pagrindu. Atsižvelgiant į tai, šalys susitarė, kad laikotarpiu, kuris baigsis kai auditorius (i) pateiks nuomonę apie konsoliduotas Tiltra Group AB ir AB „Kauno tiltai“ finansines ataskaitas ir (ii) bus suskaičiuotas potencialus Tiltra Group akcijų kainos sumažinimo dydis, Tiltra Group AB ir AB „Kauno tiltai“ ir jų dukterinės bendrovės bus valdomos asmenų, kuriuos nurodys Tiltra Group akcininkai.
2. Sutarties vykdymas nebepriklausys nuo išankstinės sąlygos, pagal kurią Varšuvos vertybinių popierių birža turi priimti sprendimą dėl sąlyginio naujos „Trakcja Polska“ akcijų emisijos užregistravimo.
3. „Trakcja Polska“ išleis dvi obligacijų emisijas, kurių kiekvienos nominali vertė bus po 148.608.000 PLN (129.875.962 LTL; 37.614.678 EUR). Pirmoji obligacijų emisija, kaip buvo skelbta anksčiau, bus išperkama 2013 m. gruodžio 12 dieną, o antroji – 2014 m. gruodžio 12 dieną. Abiejų obligacijų emisijų metinė palūkanų norma – 7 proc. (išmokama kiekvienų metų birželio 30 ir gruodžio 31 dienomis). Visas obligacijas įsigis Tiltra Group akcininkai.
4. „Trakcja Polska“ galės reikalauti iš Tiltra Group akcininkų bei Ispanijos „Comsa Emte“ grupės, kad draudimas parduoti bei įkeisti ar kitaip apriboti „Trakcja Polska“ akcijas, priklausančias Tiltra Group akcininkams bei „Comsa S.A.“, bus automatiškai pratęstas, kol bus užregistruotas sąlyginis „Trakcja Polska“ įstatinio kapitalo padidinimas, arba kol bus galutiniu ir neskundžiamu sprendimu atmesti „Trakcja Polska“ akcininko Jacek Jurek ieškiniai, susiję su „Trakcja Polska“ įstatinio kapitalo padidinimu.
5. Šalys susitarė, kad jeigu buvusiam „Poldim” akcininkui Jacek Jurek pavyktų laimėti teisinį ginčą dėl „Silentio Investments“ (Tiltra Group AB dukterinės bendrovės) sudaryto „Poldim“ įsigijimo sandorio, atitinkamai bus sumažinta Tiltra Group akcijų kaina. Šalys susitarė, kad po sandorio uždarymo teisinis ginčas su J. Jurek dėl šio ieškinio bus vykdomas pasitelkus Tiltra Group akcininkų paskirtą patarėją ir Tiltra Group akcininkų kaštais. „Invaldos“ bei Tiltra Group AB vadovybės nuomone, J. Jurek ieškinys yra be pagrindo.

  


4 pav. Išrinktas naujas AB „Agrowill Group“ valdybos narys Mamertas Krasauskas. Jis pakeis buvusį valdybos narį Mindaugą Juozaitį. Mamertas Krasauskas turi daugiau nei dešimties metų patirtį trąšų sektoriuje, tai pat beveik dešimt metų ėjo vadovaujančias pareigas vienoje didžiausių
Lietuvoje trąšų gamyba užsiimančių įmonių „Arvi fertis“.

 

 

 5 pav. 2011 m. balandžio 18 d. pasirašyta ir apmokėta AB „Snaigė“ konvertuojamųjų obligacijų emisija:
- konvertuojamųjų obligacijų skaičius: 30.000 vnt.;
- vienos konvertuojamosios obligacijos nominali vertė: 100 litų;
- vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos kaina: 100 litų;
- bendra nominali vertė: 3.000.000 litų;
- bendra emisijos suma: 3.000.000 litų;
- konvertuojamųjų obligacijų savininkams suteikiamos teisės: nustatyta tvarka gauti iš Bendrovės palūkanas; išpirkimo dieną gauti išpirkimo sumą arba pareikalauti pasibaigus jų išpirkimo terminui pakeisti konvertuojamąsias obligacijas į akcijas; taip pat visos kitos teisės, kurias įstatymai nustato bendrovių kreditoriams;
- pasirašymo ir apmokėjimo diena: 2011 m. balandžio 18 d.;
- trukmė: 725 dienos;
- palūkanos: 9 proc. metinių;
- palūkanų skaičiavimo metodas: act/365;
- išpirkimo diena: 2013 m. balandžio 12 d.;
- vienos konvertuojamosios obligacijos išpirkimo kaina: 100 litų;
- palūkanų mokėjimas: kartą į ketvirtį paskutinę ketvirčio dieną (jei paskutinė ketvirčio diena yra ne darbo diena – kitą iš eilės einančią darbo dieną), taip pat išpirkimo dieną arba keitimo į akcijas dieną;
- akcijos, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos: paprastosios vardinės 1 lito nominalios vertės akcijos, suteikiančios jų turėtojui turtines ir neturtines teises, nustatytas įstatymų ir Bendrovės įstatų;
- konvertuojamųjų obligacijų keitimo į akcijas sąlygos: konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas obligacijų savininkui raštu pateikus Bendrovei reikalavimą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo dienos;
- keitimo terminas: konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas išpirkimo dieną;
- keitimo į akcijas santykis: 1:100 (viena konvertuojamoji obligacija keičiama į 100 akcijų);
- įtraukimas į prekybą reguliuojamoje rinkoje: emisija į prekybą reguliuojamoje rinkoje nebus įtraukiama. Visas neviešai platinamos emisijos konvertuojamąsias obligacijas pasirašė ir apmokėjo UAB „Šiaulių banko turto fondas“.

 

 
6 pav. Merko Ehitus Valdyba VAS‘ui siūlo išsimokėti 0.10 euro akcijai dividendus.
Pirkimo signalas @9.391.

  


7 pav. Linas Agro Group akcijų kainos palaikymas buvo silpnas ir kaina išėjo ieškoti naujo dugno.

 

8 pav. Klaipėdos nafta greit testuos palaikymą ties 0.43.

 

9 pav. Ekspress Grupp palaikymas neatlaikė.

 

 


10 pav. Grigiškių palaikymas neatlaikė.

 


11 pav. Žemaitijos pienas greit testuos palaikymą ties 0.652.

 

12 pav. Šiaulių bankas greit testuos palaikymą ties 0.307.

 

 

13 pav. Vilkyškių pienas išbėgo...

 

14 pav. Sanitas greit testuos palaikymą ties 5.06.

 

 

15 pav. Ūkio banko palaikymas neatlaikė.

 

 

16 pav. Snoro palaikymas neatlaikė.

 

 

17 pav. TEO palaikymas neatlaikė.

 

 

 

 

 


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2011 04 19 21:06     #35195
Palaikymas neatlaikė ... išėjo ieškoti naujo dugno....  greit testuos palaikymą ....... nepamenu, kur ir kada kažką panašaus jau esu skaitęs ???
2011 04 19 21:15     #35196
kaip sakant, reik dziaugtis uzdirbtais pinigais is aktyvu ir galbut laikas juos idarbinti kitur, kol rinka pulso nerodosumenko 5proc, tai kiek jau jau siemet reiks kilt, kad graza butu verta demesio, hm idomus metai, nejaugi visas smagumas kitoj pusej metu bus..
2011 04 20 08:59     #35197
Atsibodo tą portfelį bedegint kaip tai...
bet galo nematyti...
2011 04 20 10:53     #35198
 Invaldos grafiko truksta
2011 04 20 12:13     #35199
Rojau, IVL nebuvo prekiaujama vakar.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2023 UAB All Media Digital