2011 m. Balandžio 8 d. Biržos apžvalga

2011 m. Balandžio 8 d. Biržos apžvalga Kol nieko nevyksta, toliau ramiai apžvelgiam būsimus VAS‘us ir dividendų pažadus.

Kol nieko nevyksta, toliau ramiai apžvelgiam būsimus VAS‘us ir dividendų pažadus.
2011 m. balandžio 11 d. NASDAQ OMX Vilnius prekybos sistemose biržos nario Swedbank AS (Latvija) atpažinimo kodas bus pakeistas iš HNS į SWBR, o „Swedbank“, AB - iš HNB į SWBV. Visi galiojantys šių narių pavedimai (GTC) bus išvalyti po šios dienos prekybos sesijos uždarymo.

 

 

 

1 pav. 2011 m. balandžio 7 d. Įmonių grupės "ALITA" valdyba nutarė:
1. Patvirtinti Bendrovės 2010 m. metinį pranešimą ir paskelbti jį visuotiniame akcininkų susirinkime;
2. Sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą 2011 m. balandžio 29 d. 12 val. Bendrovės buveinėje adresu Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika. Visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos datą nustatyti 2011 m. balandžio 21 d. Akcininkų turtinių teisių apskaitos datą nustatyti 2011 m. gegužės 13 d.
3. Patvirtinti tokią eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę: Standartinę.
O visi nuostoliai perkeliami į kitus metus. O jų nei daug, nei mažai – per 110 mln.lt.
0.071 EUR – artimiausias kainos palaikymas. Tokio milijoninio spaudimo gali ir neatlaikyti...

 

 

 

2 pav. AB,,Utenos trikotažas“, (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2011 m. balandžio 28 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:
Be kitų dalykų Pelno paskirstymo faile nurodyta, kad nepaskirstomi nuostoliai – perkeliami į kitus metus.

 

 

 

 

3 pav. 2011 m. balandžio 28 d. šaukiamo Lifosos eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė bendrovės valdyba: dividendų nulis, viskas, t.y. nepilnas milijardas litų, keliami į kitus metus.

 

 

 

 


4 pav. 2011 m. kovo 25 d. akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) viešai išplatino Bendrovės valdybos 2011 m. kovo 24 d. patvirtintą visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau - Susirinkimo) darbotvarkę bei Susirinkimo sprendimų projektus.

2011 m. balandžio 5 d. buvo gautas Energetikos ministerijos, įgyvendinančios akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcininko - Lietuvos Respublikos (toliau - Akcininko), kuriai nuosavybės teise priklauso 83 030 367 (aštuoniasdešimt trys milijonai trisdešimt tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt septynios) paprastosios vardinės 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijos, sudarančios 17,70 proc., teises, raštas „Dėl 2011 m. balandžio 20 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir sprendimų projektų“. Energetikos ministerija savo raštu kreipiasi į Bendrovės valdybą ir vadovą, siūlydama papildyti Susirinkimo darbotvarkę, o taip pat siūlo naujus sprendimų projektus dėl jau paskelbtų Susirinkimo darbotvarkės klausimų.
Bendrovė papildė Susirinkimo darbotvarkę Akcininko siūlomais klausimais, naujais sprendimų projektais ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui:
5. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
Bendrovės valdybos pasiūlytas klausimas. Siūlomi sprendimų projektai:
Valdyba siūlo dividendams 31 729 468 lt, sudaro 0,256 Lt (0,074 EUR) akcijai;
Akcininkas siūlo dividendams 0 lt. Tas akcininkas yra Energetikos ministerija.
7. Dėl Bendrovės valdybos narių atšaukimo.
Akcininko pasiūlytas klausimas. Siūlomas sprendimo projektas:
Iš Bendrovės valdybos narių atšaukti Bendrovės valdybos narius Valery Golubev (gimimo data 1952 m. birželio 14 d.) ir Kirill Seleznev (gimimo data 1974 m. balandžio 23 d.).
8. Dėl naujų Bendrovės valdybos narių rinkimo.
Akcininko pasiūlytas klausimas. Siūlomas sprendimo projektas:
Bendrovės valdybos nariais išrinkti du daugiausiai balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.
9. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo iš Bendrovės lėšų.
Akcininko pasiūlytas klausimas. Siūlomas sprendimo projektas:
Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 51 straipsniu, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 151 729 468 Lt (vienu šimtu penkiasdešimt vienu milijonu septyniais šimtais dvidešimt devyniais tūkstančiais keturiais šimtais šešiasdešimt aštuoniais litais) t.y. nuo 469 068 254 Lt (keturių šimtų šešiasdešimt devynių milijonų šešiasdešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt keturių litų) iki 620 797 722 (šešių šimtų dvidešimties milijonų septynių šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų dvidešimt dviejų litų). Bendrovės įstatinis kapitalas 151 729 468 Lt (vienu šimtu penkiasdešimt vienu milijonu septyniais šimtais dvidešimt devyniais tūkstančiais keturiais šimtais šešiasdešimt aštuoniais litais) didinamas iš Bendrovės lėšų (Bendrovės nepaskirstytojo pelno). Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant naujas Bendrovės akcijas, kurios nemokamai išduodamos visiems Bendrovės akcininkams. Įstatinio kapitalo didinimo tikslu Bendrovė išleidžia 151 729 468 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt vieną milijoną septynis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt aštuonias) paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt (vienas litas).
Primename, kad:
Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2011 m. balandžio 20 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, vyks eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. balandžio 20 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. balandžio 20 d. 9.45 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2011 m. balandžio 13 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2011 m. balandžio 13 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už
2010 m. sudaro 0,256 Lt (0,074 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų
teisių apskaitos diena yra 2011 m. gegužės 5 d. Teisę gauti dividendus turės
tie asmenys, kurie 2011 m. gegužės 5 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Kainai įtakos tai nepadarė, per savaitę net šiek tiek pakilo.

 

 

 

 

 

5 pav. AB LESTO, kodas 301732248, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas - LT0000128449. 2011 m. balandžio 7 d. AB LESTO valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas
eilinis AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB LESTO eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2011 m. balandžio 29 d. 9.00 val., AB LESTO registruotos buveinės patalpose, esančiose adresu Žvejų g. 14, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia - 8.25 val., akcininkų registracijos pabaiga - 8.55 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2011 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Akcininkų teisių apskaitos diena: 2011 m. gegužės 13 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 - 4 punktuose, turės asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.
2011 m. balandžio 7 d. AB LESTO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomi tokie sprendimų projektai: standartiniai.
Siūlomi AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai šiais darbotvarkėje numatytais klausimais:
1. Dėl AB LESTO įstatų keitimo.
„1. Išdėstyti AB LESTO įstatus nauja redakcija (pridedama) ir ją patvirtinti.
2. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su jų registravimu Juridinių asmenų registre.“
2. Dėl AB LESTO valdybos nario atšaukimo.
„1. Atšaukti p. Dalių Misiūną iš AB LESTO valdybos nario pareigų nuo šio sprendimo priėmimo dienos.”
3. Dėl AB LESTO valdybos nario išrinkimo.
„1. Išrinkti p. Arvydą Tarasevičių AB LESTO valdybos nariu iki veikiančios AB LESTO valdybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos.“
AB LESTO eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai kitais darbotvarkės klausimais bus paskelbti pasibaigus akcinės bendrovės „VST“ ir akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų įmonių grupės metinių pranešimų ir finansinių ataskaitų rinkinių auditui ir šiuos sprendimų projektus patvirtinus AB LESTO valdybai (numatoma preliminari data 2011 m. balandžio 12 d.).
Belaukiant projektų, kaina juda žemyn. Pirkimo signalas @0.986.

 

 

 

 

 

6 pav. AB „City Service“, juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo data - 2011 m. balandžio 29 d., penktadienis. Susirinkimo pradžia - 9.00 val., vieta - Lvovo g. 25 (11 aukštas), Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia - 8 val. 30 min.
Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėtandartinė.
Bendrovės valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui mokėti 7.902.500 Lt (2.288.722 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,25 Lt (0,0724 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai.
Pliusas bendrovei už lakonišką sprendimų pateikimą. Pakankamai solidūs dividendai iš lėto kelia akcijos kainą.

 

 

 

 


7 pav. AB „Stumbras“ valdyba parengė sprendimų projektus 2011 04 30 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Siūlomi sprendimų projektai:
3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pabaigoje - 7.593.791,53 Lt (2.199.314,04 EUR);
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis) - 16.736.256,55 Lt (4.847.154,93 EUR);
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;
4) Pervedimai iš rezervų - nėra;
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - nėra;
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) - 24.330.048,08 Lt (7.046.468,98 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra;
12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 24.330.048,08 Lt (7.046.468,98 EUR).
Bendrovės eilinio akcininkų susirinkimo data, laikas ir vieta: 2011 m. balandžio mėn. 30 d. 10 val. 00 min., Bendrovės buveinėje adresu K.Būgos g. 7, Kaunas. Bendrovės akcininkų registracijos pradžia 09 val. 30 min. Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos - 2011 m. balandžio mėn. 22 d. pabaigoje. Turtines teises turės asmenys, kurie buvo Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje. Turtinių asmenų teisių apskaitos diena: 2011 m. gegužės mėn. 13 d.

 


8 pav. 2011 m. balandžio 7 d. AB „Vilniaus degtinė“ valdybos sprendimu iš AB “Vilniaus degtinė” generalinio direktoriaus pareigų yra atšaukiamas Danas Kerbelis ir nauju AB “Vilniaus degtinė” generaliniu direktoriumi nuo 2011 m. balandžio 8 d. yra išrenkamas Domas Kačinskas.
Akcijų kaina per savaitę nukrito.

 


9 pav. Akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (įmonės kodas 110870933, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas. Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2011 m. balandžio 29 d. 8.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. balandžio 29 d. 7.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. balandžio 29 d. 7.55 val. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2011 m. gegužės 13 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Dividendų nesiūloma, viskas persikelia į kitus metus.

 

 

 


10 pav. 2011 m. balandžio 8 d.AB “Snaigė” Audito komiteto narys Kustaa Aima pateikė pranešimą apie savo atsistatydinimą iš audito komiteto nario nuo 2011m. balandžio 29 d.
2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau Bendrovė) visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo vieta - Bendrovės posėdžių salė, adresu Pramonės g.6, Alytus. Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.). Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 21 d.
(dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis). Teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 13 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).
Dividendų nulis, pelnas paskiriamas į rezervą investicijoms.

 

 

11 pav. Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (įmonės kodas 220551550, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas. Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia - 2011 m. balandžio 29 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. balandžio 29 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. balandžio 29 d. 9.55 val. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2011 m. gegužės 13 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Dividendų nulis, pelnas perkeliamas į kitus metus.
Kainos niekas nepalaiko ir ji iš lėto juda žemyn.

 

 

12 pav. AB „Limarko laivininkystės kompanija“ (įmonės kodas 140346648) valdyba savo iniciatyva nusprendė sušaukti eilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą (toliau - Susirinkimas) 2011 m. balandžio 29 d. 11 val. Bendrovės buveinės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda. Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 21 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Susirinkimo darbotvarkė: standartinė.
Beveik 42 mln. lt nuostolių perkeliama į kitus metus.

 


13 pav. Swedbank analitikai „Tallink“ akcijų kainos targetą paliko 0.90 EUR ir rekomenduoja kaupti, bei primena apie padidėjusią riziką.
Dabar kaina rinkoje yra mažesnė. Jai atsitiesti ir pasiekti targetą, reiks daug jėgos ir laiko.

 


14 pav. Premia Foods kainą kėlė geros žinios apie dukterinių bendrovių susijungimus. Pirkimo signalas @0.941.

 


15 pav. Sanite suveikė pirkimo signalas. Pildymosi signalas @5.651.

 

16 pav. Klaipėdos nafta patraukė ieškoti dugno. Kažkur prapuolė ankstesnis bendrovės optimizmas...

 

17 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Invalda“ (įmonės kodas 121304349, adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2011 m. balandžio mėn. 29 d. 10.00 val.bendrovės biuro patalpose (adresu Šeimyniškių g. 1A, Vilnius). Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2011 m. balandžio 21 d. Akcininkų teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 13 d. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės auditoriaus išvada.
2. Konsoliduotas 2010 m. metinis pranešimas.
3. 2010 m. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas
4. Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
5. Akcinės bendrovės „Invalda“ nepriklausomo audito komiteto nario rinkimas.
6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių pakeitimo.
7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto narių atlyginimo.
Sprendimų projektai:
4. Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
Patvirtinti bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 0 LTL (0 EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): -10 471 004 LTL (-3 032 612 EUR);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 LTL (0 EUR);
4) pervedimai iš rezervų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR)
- iš rezervo savoms akcijoms įsigyti: 0 LTL (0 EUR);
- iš privalomojo rezervo: 0 LTL (0 EUR);
- iš akcijų priedų: 10 471 004 LTL (3 032 612 EUR)
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai): 0 LTL (0 EUR);
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 0 LTL (0 EUR);
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 LTL (0 EUR);
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 LTL (0 EUR);
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 LTL (0 EUR);
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 LTL (0 EUR);
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 LTL (0 EUR);
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 0 LTL (0 EUR).
5. Akcinės bendrovės „Invalda“ nepriklausomo audito komiteto nario rinkimas. Akcinės bendrovės „Invalda“ nepriklausomu audito komiteto nariu iki audito komiteto kadencijos pabaigos išrinkti Vaidą Savukyną.
6. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių pakeitimo. Patvirtinti naują akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių redakciją.
7. Dėl akcinės bendrovės „Invalda“ audito komiteto narių atlyginimo. Už darbą akcinės bendrovės „Invalda“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.
Didesnių pokyčių kainoje artimiausiu metu nesitikima.

 

 

Gražaus savaitgalio!

 

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

 

 

 

 

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital