2011 m. Kovo 29 d. Biržos apžvalga

2011 m. Kovo 29 d. Biržos apžvalga Geriau jau būtų patylėti apie šios sesijos prekybą. Pirkėjų rinkoje visiškai nebuvo, tai po kelias akcijas spekuliantai tarpusavyje stumdė. Tiksliau, s

Geriau jau būtų patylėti apie šios sesijos prekybą. Pirkėjų rinkoje visiškai nebuvo, tai po kelias akcijas spekuliantai tarpusavyje stumdė. Tiksliau, stumdė pardavėjai, o likę naudojosi proga gauti pigių akcijų.

Nors aktyviausiai prekiauta vis dar tomis pačiomis akcijomis (likvidžiausios išliko savo pozicijas). Labiausiai kilo nelikvidžiausios akcijos. Tai nieko nuostabaus. Kai šių niekas nepardavinėja, kainą reikšmingai pakelti užtenka vis kelių litų.

Čia labai įdomus mūsų rinkos niuansas.

 

1 pav. Informuojame, kad AB banko SNORAS paprastųjų akcijų emisijos I-ame platinimo etape akcininkai, pasinaudodami pirmumo teise, pasirašė ir apmokėjo 367.965.974 vnt. akcijų. Antrajam platinimo etapui liko 12.116.919 vnt. akcijų.

II-ame etape akcijos bus platinamos tokia tvarka:

Nuo 2011 03 29 iki 2011 04 11 akcijos platinamos tik asmenims, kurie 2011 m. sausio 5 dienos pabaigoje buvo AB banko SNORAS privilegijuotųjų akcijų savininkais. Antrajame etape akcininkas turi teisę įsigyti naujos emisijos akcijų kiekį, kuris gaunamas padauginus 2011 m. sausio 5 d. jo turėtų privilegijuotųjų akcijų skaičių iš 6,0584595 ir gautą skaičių suapvalinus pagal matematines apvalinimo taisykles. Pasirašytų akcijų apmokėjimas - per tris kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo. Apie akcijų skaičių, likusį po II etapo pabaigos, AB bankas SNORAS paskelbs informacinį pranešimą NASDAQ OMX Vilnius biržos ir savo svetainėje internete 2011 04 15.

Kaina vis dar mažėjančiame trende, o ir nepanašu, kad norėtų trendas keistis...

 

2 pav. 2011 m. balandžio 22 d. 15.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB “Lietuvos jūrų laivininkystė”, susirinkimas, įmonės kodas 110865039, buveinės adresas Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta - Klaipėdos “Žemynos” gimnazijos aktų salė, Kretingos g.23, Klaipėda. Dalyviai registruojami nuo 13.00 iki 14.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė – standartinė.

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 15 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2011 m. balandžio 15 dienos pabaigoje turėjo AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijų.

Gal jau kaina ir surado savo dugną. Girdėjosi kažkokios kalbos apie tai, kad yra planai kažkada pelną gauti. Ministerija matė tuos planus. Laivininkystės tinklalapyje yra informacija tik „Akcininkams“. Nėra informacijos „Investuotojams“. Logiška, kam vyriausybei save per LJL tinklalapį informuoti...

 

3 pav. Siekdama tinkamai įforminti ir pabaigti sutarties su UAB „Naftos grupe“ nutraukimo procedūrą, AB „Klaipėdos nafta“ kovo 29 dieną išsiuntė pranešimą UAB „Naftos grupė“, kuriuo informavo, kad nutraukia žaliavinės naftos ir naftos produktų perkrovimo sutartį su šia bendrove. Juridiškai sutartis bus laikoma nutraukta praėjus 30 dienų po pranešimo išsiuntimo. AB „Klaipėdos nafta“ pranešime konstatuoja, kad UAB „Naftos grupė“ nuo praėjusių metų rugsėjo mėn. nebevykdo sutartyje, kuria „Naftos grupei“ buvo suteiktos išskirtinės teisės vakuuminio gazolio perkrovimui, numatytų krovos įsipareigojimų, todėl faktiškai sutartis yra nevykdoma. Nutraukus sutartį bus išspręstas tarp šalių kilęs ginčas dėl šios išskirtinės teisės suteiktos „Naftos grupei“ teisėtumo.

Kaina kol kas labai sunkiai atsigauna. Nors bendrovė dirba visu pajėgumu, investuotojai ja nesidomi. Matyt, jos „valstybiškumas“ čia koją kiša?

 

4 pav. LITGRID AB valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 29 d. šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Susirinkimo pradžia - 2011 m. balandžio 29 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. balandžio 29 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. balandžio 29 d. 9.55 val. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2011 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2011 m. gegužės 13 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai. 

Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai: 

3. 2010 metų bendrovės finansinės atskaitomybės bei bendrovės ir dukterinių įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Siūlomas sprendimo projektas: ,,Patvirtinti 2010 metų bendrovės finansinės atskaitomybės bei bendrovės ir dukterinių įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentus: balansus, pelno (nuostolio) ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas, aiškinamąjį raštą“. 

4. 2010 metų bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. Siūlomas sprendimo projektas: ,,Patvirtinti 2010 metų bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą“. 

Kaip tą pelną (nuostolį) paskirstys – dar nežinia. Tikėsimės, kad kaina dugną irgi surado. Reorganizacija pasibaigė, praeis VAS‘as ir bendrovė pradės (bent turėtų) normalų gyvenimą. Tada atidžiau į akciją pasižiūrėsim. Būti tinklų savininku – didžiulis privalumas.

 

5 pav. AB „Gubernija“, įmonės kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g. 179, Šiauliai, valdyba patvirtino 2011 m. balandžio 19 d. 10.00 val. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Gubernija“ ofise (Dvaro g. 179, Šiauliai, 1 aukštas), sprendimų projektus: 

3. Bendrovės 2010 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Siūlomas sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės 2010 metų metinę finansinę atskaitomybę. 

4. Bendrovės 2010 metų rezultato paskirstymas. Siūlomas sprendimo projektas: Bendrovės 2010 metų pelną skirti praėjusių metų nuostoliams dengti. 

Kad ir kaip spekuliantai mėgtų alų, Gubernijos akcijų taip nemėgsta. Nė pasigirstantys „go-go“ nepadeda. 

 

6 pav. Š. m. kovo 29 d. įvykęs Šiaulių banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė valdybos parengtiems sprendimų projektams: patvirtino 2010 m. banko ir banko grupės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, išrinko naują stebėtojų tarybos narį, pritarė banko įstatų pakeitimui ir balsavo dėl banko pelno (nuostolių) paskirstymo. 

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB) nusprendus pakeisti savo atstovą Šiaulių banko stebėtojų taryboje, iš stebėtojų tarybos nuo kovo 29 d. atsistatydino ERPB atstovas Michael Anthony Hesketh. Vietoj jo naujuoju stebėtojų tarybos nariu išrinktas kitas ERPB deleguotas narys – Peter Reiniger. Numatyta, kad naujasis Šiaulių banko stebėtojų tarybos narys pareigas pradės eiti po to, kai bus gautas Lietuvos banko leidimas. 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nutarta banko valdybos narių skaičių padidinti iki septynių, atitinkamai pakeičiant banko įstatų redakciją. Dabartinę Šiaulių banko valdybą, kurios kadencija baigsis 2012 metais, sudaro penki nariai. 

Akcininkai patvirtino 2010 m. Šiaulių banko pelno (nuostolių) paskirstymą ir priėmė sprendimą nuostolius padengti iš bendrojo rezervo galimiems aktyvų nuostoliams dengti ir iš privalomojo rezervo – iš viso 15,8 mln. litų. 

Akcininkų susirinkimas taip pat išklausė Šiaulių banko konsoliduotą metinį pranešimą, nepriklausomo auditoriaus išvadas, banko stebėtojų tarybos atsiliepimus bei pasiūlymus ir patvirtino Šiaulių banko ir konsoliduotą Šiaulių banko grupės 2010 m. finansines atskaitomybę, pagal kurią Šiaulių bankas praėjusius metus baigė, turėdamas 24,15 mln. litų audituoto grynojo nuostolio, bendrai Šiaulių banko grupė patyrė 28,29 mln. litų nuostolio. Banko išlaidos specialiesiems atidėjiniams sudarė 43,92 mln. litų. Banko turtas per 2010 m. buvo vertinamas 2 334,65 mln. litų, įstatinis kapitalas siekė 204,86 mln. litų.

„Per pastaruosius penkerius metus Šiaulių banko įstatinis kapitalas padidintas 130 milijonų litų. Siekiant toliau stiprinti banko kapitalo bazę ir sudaryti palankesnes sąlygas plėtrai, antrajame šių metų ketvirtyje planuojame pradėti platinti naują 30 milijonų litų akcijų emisiją, išleidžiamą praėjusių metų lapkričio 18 dieną vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu“, – sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus. 

Šiaulių banko didžiausias akcininkas yra ERPB, kuriam nuosavybės teise priklauso 22,44 proc. akcijų. Lietuvoje registruotoms įmonėms bei privatiems asmenims priklauso 71 proc. banko įstatinio kapitalo. 

Dividendų nebus. Sunkiai bankams dabar einasi, nežiūrint, kad visi jau seniai kalba apie šio sektoriaus perspektyvumą. Na, mažėjanti akcijų kaina būsimo augimo fone tikrai perspektyviai atrodo. Žodžiu, reikia tik sulaukti. 

 

Visada maloniausia rašyti apie pirkimo signalus. Tačiau šiuo metu šie iš lėto vis leidžiasi ir leidžiasi. Stagrekcija labai stipriai įsigraužė į kainų grafikus. Jokia „chemija“ nepadeda išvalyti. Tik pinigai vienintelis vaistas. Palauksim, ko pristatys iš sandėlio... 

 

7 pav. Į City Service poziciją geriausia žiūrėti iš ilgalaikės perspektyvos. O ten kol kas nieko gero. Kaip pasakė B.Williamsas, tokiu metu spekuliantai pinigus tik praranda, jei bando prekiauti. 

 

8 pav. Investuotojai TEO pozicijoje parodė, kad skaičius iškrito „neteisingas“. Niekas taip ir nepuolė „mažinti“ dividendinį pajamingumą. Priešingai, jį tik padidino. Irgi maloni žinia, jei tokia gali būti kainai nukritus. 

 

 9 pav. Invalda demonstruoja stiprų flatą. Gal ir pavyks išsilaikyti. Pirkimo signalas @2.001, tačiau pirkti itin rizikinga. 

 

 Apžvalgą parengė: Nojus.

Rašykite mums
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2011 03 29 21:56     #35149

Niekaip pavasaris neateina i musu birza,

2011 03 30 11:23     #35151
pirkit ir nesiparinkit

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2024 UAB All Media Digital