2011 m. Kovo 25 d. Biržos apžvalga

2011 m. Kovo 25 d. Biržos apžvalga Jei ne kelios įdomesnės naujienos šiandien, būtų galima pasakyti, kad rinka dar žiemos miegu miega. Naujienos rinkoje išjudino pirkėjus ir šie tapo ši

Jei ne kelios įdomesnės naujienos šiandien, būtų galima pasakyti, kad rinka dar žiemos miegu miega. Naujienos rinkoje išjudino pirkėjus ir šie tapo šiek tiek aktyvesni. Tačiau apyvartų vis tiek nesugebėjo prigeneruoti. Rinka seklesnė nei sekli.

Tuo tarpu OMXV per savaitę užsidirbo 2.26%. Galima tikėtis, kad tokia „dividendinė“ tendencija truks dar šiek tiek laiko.

VPK AB "Snaigė" ir AB "Stumbras" suteikė stebimųjų statusus.

 

1 pav. Tallinna Vesi audituoti 2010 rezultatai liko nepakitę. Bendrovės CEO Ian Plenderleith teigia, kad reguliavimo aplinka palieka bendrovę neapibrėžtoj pozicijoje – bendrovė nesusikalba su Konkurencijos tarnyba dėl tarifų.

Investuotojai ramiai reaguoja į bendrovės veiklos reguliavimą ir su tuo susijusias problemas. Kaina per savaitę šiek tiek pakilo.

 

2 pav. AB bankas SNORAS gavo banko prezidento, valdybos pirmininko Raimondo Baranausko ir banko stebėtojų tarybos pirmininko Vladimiro Antonovo pranešimą apie sandorį dėl banko išleistų vertybinių popierių. Už reguliuojamos rinkos ribų buvo perleista 58 337 896 vnt. PVA pasirašymo teisės už 1 (vieną) litą iš viso. Pirkėjas - britų bendrovė "Jubilee Financial Products" investicini fondas. Štai ir visos detektyvinės istorijos pabaiga...

Tuo tarpu AS “Latvijas Krājbanka” jau įsteigė reprezentacinį biurą Stokholme. V.Antonovo žodžiai tampa kūnu.

Snoro akcijos šiandien buvo tarp labiausiai kilusių. Ne be jų pagalbos, buvo tempiamas ir visas indeksas. Savaitinis pirkimo signalas @0.439.

 

3 pav. Lino valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. balandžio 28 d. šaukiamas AB „Linas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data - 2011 m. balandžio 28 d., ketvirtadienis. Susirinkimo laikas - 12.00 valanda. Registracija vyks nuo 11 val. iki 11.45 val. Susirinkimo vieta - AB „Linas“ buveinės salėje, S.Kerbedžio g. 23, Panevėžyje. Susirinkimo darbotvarkė – standartinė.

Suveikė savaitinis pirkimo signalas.

 

4 pav. 2011 m. kovo 25 d. įvykusio eilinio visuotinio AB Ūkio bankas akcininkų susirinkimo nutarimai. 2011 m. kovo 25 d. 11 val. Kaune, Daukanto g. 28 VDU Mažojoje salėje įvykusiame eiliniame visuotiniame AB Ūkio banko akcininkų susirinkime be kita ko nutarta:

3. Patvirtinti AB Ūkio banko 2010 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą).

4. Patvirtinti 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

4.1. Patvirtinti AB Ūkio banko 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

4.1.1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 0 litų;

4.1.2. Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis) -38 014 tūkst. litų;

4.1.3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -1 826 tūkst. litų;

4.1.4. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti 0 litų;

4.1.5. Akcininkų įnašai banko nuostoliams padengti 0 litų;

4.1.6. Paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -39 840 tūkst. litų;

4.1.6.1. Pervedimas iš kitų rezultatų, nepanaudotų finansiniais metais 0 litų;

4.1.6.2. Pervedimas iš privalomojo rezervo arba rezervinio kapitalo 0 litų;

4.1.6.3. Pervedimas iš atsargos kapitalo 39 840 tūkst. litų;

4.1.6.4. Pervedimas iš kapitalo rezervo 0 litų;

4.1.7. Pelno paskirstymas į rezervus 0 litų;

4.1.8. Pelno dalis, skiriama dividendams išmokėti arba kitiems tikslams 0 litų;

4.1.9. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 litų;

4.1.10. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius metus 0 litų.

4.2. Metinių išmokų (tantjemų) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams nemokėti.

6. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais:

6.1. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 345 824 000 (trijų šimtų keturiasdešimt penkių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt keturių tūkstančių) litų išleidžiant naują 50 000 000 (penkiasdešimties milijonų) litų 50 000 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją.

6.2. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų minimalią emisijos kainą - 1 (vienas) litas už vieną akciją.

6.3. Naujos emisijos akcijų platinimo pradžia yra kita darbo diena po paskelbimo Centrinės reglamentuojamos informacijos bazės tinklalapyje www.crib.lt, Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius tinklalapyje www.nasdaqomxbaltic.com bei Banko tinklalapyje www.ub.lt ir juridinių asmenų registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų akcijų pirmumo teise.

6.4. Nustatyti AB Ūkio banko akcininkams 15 dienų terminą nuo akcijų platinimo pradžios pasinaudoti pirmumo teise įsigyti AB Ūkio banko naujos emisijos akcijų proporcingai akcininkų teisių apskaitos dienos (t.y. dešimtos darbo dienos po visuotinio akcininkų susirinkimo) pabaigoje turėtų akcijų skaičiui.

6.5. Pavesti AB Ūkio banko valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką, nustatyti platinamos emisijos akcijų kainą.

6.6. Išplatinus visą 50 000 000 (penkiasdešimties milijonų) litų akcijų emisiją, pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: „Banko įstatinis kapitalas 345 824 000 (trys šimtai keturiasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai) litų yra padalintas į 345 824 000 (tris šimtus keturiasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.“ ir inkorporuoti ją į esamą AB Ūkio banko įstatų redakciją.

6.7. Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti AB Ūkio banko valdybai atitinkamai pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį.

6.9. Pavesti AB Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 50 000 000 (penkiasdešimties milijonų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją ir atitinkamus AB Ūkio banko įstatų pakeitimus.

Pirkimo signalas @0.335.

 

5 pav. 2011 m. kovo 25 d. AB „Stumbras“ buvo pateiktas akcininko UAB „Mineraliniai vandenys“ pranešimas apie Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos 2011 m. kovo 24 d. priimtą sprendimą Nr. 2K- 69 patvirtinti 2011 m. kovo 15 d. privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą supirkti likusias AB „Stumbras“ akcijas. Oficialaus siūlymo kaina yra 4,78 Lt (keturi litai septyniasdešimt aštuoni centai) už 1 (vieną) paprastąją vardinę 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės AB „Stumbras“ akciją (vertybinių popierių ISIN kodas LT0000119430). Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia ir pabaiga: 2011 m. kovo 30 d. – 2011 m. balandžio 13 d.

Per savaitę kaina pakilo iki supirkimo kainos ir ten laikosi.

 

6 pav. Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2011 m. balandžio 20 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Akcininkų registracijos pradžia: 2011 m. balandžio 20 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2011 m. balandžio 20 d. 9.45 val. Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2011 m. balandžio 13 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie susirinkimo apskaitos dienos, t.y. 2011 m. balandžio 13 d., pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt, skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068 254.

Bendrovės valdyba 2011 m. kovo 24 d. pritarė akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei darbotvarkėje siūlomų klausimų sprendimų projektams ir teikia juos akcininkų susirinkimui:

3. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotasis metinis pranešimas. Sprendimo projektas: Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

4. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas. Sprendimo projektas: Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas.

5. AB „Lietuvos dujos“ 2010 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. Sprendimo projektas: Patvirtinti 2010 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.

Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už 2010 m. sudaro 0,256 Lt (0,074 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2011 m. gegužės 5 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2011 m. gegužės 5 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

O premjeras mano, kad LDJ vadovas Viktoras Valentukevičius netinkamai atstovauja Lietuvos interesus derybose su Rusijos valstybinių dujų koncernu "Gazprom" ir ragina atsistatydinti.

Štai tikrasis indekso prieaugio kaltininkas – nunešti visi stogai, suveikė visi pirkimo signalai. Sesijos pradžioje dividendinis pelningumas iki mokesčių buvo 10.10%, sesijos pabaigoje – jau 9.26%.

 

7 pav. 2011 m. kovo 25 d įvykęs AB „Agrowill Group“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimo priėmė šiuos sprendimus:

1. 2010 m. lapkričio 17 d Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimas negaliojančiais.

2. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą 25.000.000 Lt, papildomai išleidžiant 25.000.000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt, o jų nominalių verčių suma yra 25.000.000 Lt. Išleidžiamų 25.000.000 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų emisijos kainą yra pavedama nustatyti Bendrovės valdybai, tačiau minimali emisijos kaina negali būti mažesnė nei nominali vertė.

3. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 13 p. ir 57 str. 5, 7 d. atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti papildomai išleidžiamus 25.000.000 AB „Agrowill Group“ paprastųjų vardinių akcijų. Pirmumo teisės atšaukimo priežastys: viešas naujai išleidžiamų akcijų siūlymas Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka.

4. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikimas. Pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamas akcijas nesuteikiama konkretiems asmenims, nes naujai išleidžiamos akcijos bus viešai siūlomos Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka.

5. Bendrovės įstatų keitimas Pakeisti Bendrovės įstatų 3.1., 3.2. punktus, juos išdėstant taip : „3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 96.552.254 (devyniasdešimt šeši milijonai penki šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi) litai. 3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 96.552.254 (devyniasdešimt šešis milijonus penkis šimtus penkiasdešimt du tūkstančius du šimtai penkiasdešimt keturis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.

Šiandien akcijomis nebuvo prekiaujama. Savaitinis pirkimo signalas @0.326.

 

8 pav. AB „Vilniaus degtinė“ 2011-04-06 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

4. Darbotvarkės klausimas: „2010 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.“ Sprendimo projektas. „Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2010-ųjų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį bendrovės turtas 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 76 694 500 litai (22 212 263 EUR), nuosavas kapitalas - 38 960 347 litai (11 283 696 EUR), grynasis ūkinių metų nuostolis - 335 921 litų (97 289 EUR).“

5. Darbotvarkės klausimas: “2010 metų bendrovės pelno paskirstymas” 2011 metais Sprendimo projektas: “2010 metų rezultatai:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - ataskaitinių metų pabaigoje 12 446 994 Lt (3 604 898 EUR)

2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų nuostolis - 335 921 Lt (97 289 EUR)

3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)- nėra

4. Pervedimai iš rezervų - nėra

5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra

6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 12 111 073 Lt (3 507 609 EUR)

7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra

8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra

9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra

10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra

11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra

12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 12 111 073 Lt (3 507 609 EUR).

Pirkimo signalas @0.466.

 

9 pav. LIDGRID pirkimo signalas @0.567.

 

10 pav. Rokiškio sūryje suveikė savaitinis pirkimo signalas.

 

11 pav. Savaitinis City Service pirkimo signalas @2.966.

 

12 pav. Limarko pirkimo signalas @0.146.

 

13 pav. TEO LT ir toliau koreguojasi. Lėtai, bet užtikrintai.

 

14 pav. Invaldos pirkimo signalas @2.119.

 

15 pav. Premia Foods pirkimo signalas @0.969.

 

16 pav. Vilkyškių pieninės pirkimo signalas @1.705.

 

Gražaus savaitgalio!

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

Rašykite mums
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis