Tonis...ir kiti...

vaidas7777 | 2010-01-06 18:13 | perskaitė: 3152
Raktiniai žodžiai: Tonis, egis, traders
Tonis...ir kiti... Tarybos pirmininkas Sliux. Sveiki visi. Toks malonus sutapimas, baigėsi metai – paskutinis gynimas. Tonio ir Egis_1974 darbo disertacijos gynimas tema ,, Int

Tarybos pirmininkas Sliux. Sveiki visi. Toks malonus sutapimas, baigėsi metai – paskutinis gynimas. Tonio ir Egis_1974 darbo disertacijos gynimas tema ,, Integruoto forex scalpingo plėtra globalizacijos sąlygomis‘‘- mokslo konsultantė docentė Agata. Visa taryba sėdi vietoje. Yra poreikis pristatyti gerbiamus profesorių A'la, prof. Sliux, prof. Rimtas, prof. Eriką, prof. Luinys777 bei kitus. Visi vietoje, techninių kliūčių neturime. Pradedame. Aš turiu remdamasis nuostatais pažiūrėti prašymą. Taip, parašyta be klaidų, gruodžio 31 diena, curiculum vitae išsamus, pakankamai daug gražių įvykių doktorantų gyvenime. Aukštojo mokslo diplomas liudija, kad jie būtent taps daktarais neatitrūkstant nuo profesinio pasirengimo – baigė prekybos praktinį fakultetą. Be abejonės, toliau sektų trys verslo posėdžių protokolai su papildomais svarstymais bei tarybos posėdžio protokolas šių metų. Ten patvirtinta, kad buvo pripažinti galiojančiais iki šiol laikyti egzaminai. Taip pat patvirtinti šios sudėties taryba, oponentai ir gynimo data – šių (2009) metų gruodžio 31. Taigi darbas bibliotekai priduotas tvarkingai ir todėl mes galime pradėti. Prašome išdėstyti mokslines idėjas iki dvidešimties minučių. Prašome pradėti.
Egis_1974. Gerbiamas tarybos pirmininke, gerbiami komisijos nariai, mieli kolegos bei svečiai, šiandien aš norėčiau pristatyti savo disertacinį darbą – pagrindinius tyrimus, išvadas ir pasiūlymus. Darbo temos pasirinkimą nulėmė mano noras išnagrinėti pasirinktą temą remiantis holistiniu požiūriu atsižvelgiant į eilę egzogeninių ir endogeninių veiksnių. Turbūt nereikia abejoti, kad šiuolaikiniu laikotarpiu scalpingas turi nemažą svarbą, o paskutiniai mokslininkų atsiliepimai patvirtina tendenciją, kad scalpingas yra galingas augimo veiksnys ypač mažoms šalims ir skaičiai rodo, kad 2008 metais jis žymiai padidėjo, bet deja 2009 metų dešimties mėnesių rezultatai labai nuvylė.
Tonis. Mano disertacinio darbo tyrimo loginė schema tokia: pirmame etape siekiau išnagrinėti teoriniais aspektais kompleksinį požiūrį į galimą scalpingo plėtrą atsižvelgiant į globalizacijos procesus bei teorinę dalį baigti integruotu teoriniu bendrosios scalpingo plėtros modeliu. Antrame etape buvo siekiama pasirinkus tyrimo puses atlikti scalpingo subjektų interesų diagnostiką pasirenkant tinkamą instrumentarijų. Trečiajame etape buvo stengiamasi apibendrinus respondentų - treiderių gautas nuomones pateikti teorinį modelį ir jį patikrinti atitinkamomis Lietuvos sąlygomis. Mokslinis naujumas – mano darbe yra pateikiamas konceptualus požiūris į integruotą scalpingo plėtrą bei į instrumentarijaus panaudojimą.
Tarybos pirmininkas. Taip. Aš laikysiuos eilės. Taigi, išklausius oponentų bei kolegų pastabas norėčiau kai ką papildyti. Pradėsiu nuo gerbiamos Agatos apie minimą užsitęsusį procesą. Tai ilgas, dvidešimties metų mokslinių paieškų procesas. Tai matyt ir privedė prie teorinės ir empirinės medžiagos disertacijoje pertekliaus. Taip pat noriu pažymėti, kad tai nebuvo projektas, teikiamas vyriausybei, tai buvo mokslinis darbas. Taigi reikia atkreipti dėmesį į teorinės medžiagos valdymą, mokslinio teksto komponavimą, akademinės kalbos panaudojimą, literatūros šaltinių gausumą, o kalbant apie metodologiją plačiai nesigilindamas paliesčiau kitą temą. Buvo kaip tik kalbama apie šalį - analogą. Kolegė išdėstė kodėl, bet gausu daugybės šalių pavadinimų kiekviename puslapyje. Abejotina, ar palyginamumo bazė formuoja vieningą ir teisingą paveikslą. Ypač kai tiek daug šalių ir regionų. Būtų neblogai remiantis nagrinėjamu darbu ir surinkta medžiaga jiems išleisti vadovėlį ne tik studijuojantiems, bet ir dirbantiems šioje srityje. Vien šiais metais perskaičius septynis šios temos darbus susidariau neblogą nuomonę. Pažymėtinas autorių darbo stažas ir intensyvumas. Išgirdus, kad gerbiamiems ponams nepraėjo noras darbuotis šioje srityje, norėčiau pasiūlyti jiems suteikti socialinių mokslų daktarų laipsnius.
Agata. Disertacijos struktūra yra logiška, disertacijos teiginiai yra pagrįsti ir argumentuoti, medžiaga iliustruota tinkamai, tyrimo išvados susietos su tyrimo tikslu ir uždaviniais bei pagrįsti teorinio ir empirinio tyrimo rezultatais. Tyrimo hipotezės patikrintos. Daktarų disertacijos pasirinktos mokslinės problemos ištyrimo teorinis ir empirinis gilumas yra tinkamas.
Gerbiamiems Toniui ir Egis_1974, slaptu balsavimu, atliktu tarp treiderių senbuvių, nutarta suteikti socialinių mokslų daktaro laipsnius. Taip pat įteikti vardinius medalius už darbo kokybės ir mokslo populiarinimą investicinės visuomenės tarpe.
A'la. Pirmiausia labai norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti tokioje puikioje gynimo taryboje. Disertacija iš tikrųjų tenkina formaliuosius reikalavimus, tai yra kompleksinis mokslinis tyrimas, pasižymintis kaip jau minėta temos aktualumu, išsamia teorinių nuostatų publikacijų analize. Disertacijų mokslinis lygis yra pakankamai aukštas. Labai platus literatūros sąrašas, skelbtų empirinių duomenų rezultatai ir tai stiprina įspūdį, kad darbas yra originalus. Jam kaip minėta būdingas tarpdisciplininis pobūdis. Tai vadyba ir administravimas bei ekonomika. Recenzuojamame darbe yra keletas netikslumų ir trūkumų. Tai mūsų nuomone nepakankamai motyvuota darbo struktūra. Veikimas ir santykis tarp atskirų dalių. Didžiausią lyginamąjį svorį sudaro pirmoji darbo dalis. Manytume, kad literatūros analizė daugiausia turi būti skirta ne politikos bei ekonomikos, bet vadybos sričiai nagrinėti. Pažymėtinas ir vertimo netikslumų buvimas nagrinėjant kitų šalių patirtį. Puslapiai šimtas aštuntas ir šimtas dvyliktas. Redakcinio pobūdžio klaidos taip pat nurodytos. Pateikiant kitų autorių išvadas pasigendama pačių autorių požiūrio. Dar: aprašant tyrimo metodologiją nurodomi tyrimo etapai, tačiau tekste išsiriami tik kai kurie iš jų. Galima būtų teigti, kad empiriniai tyrimai iš esmės atlikti korektiškai, parinkti tinkami empirinio tyrimo instrumentai, nustatyta tyrimo jungtis, aprašytas tyrimo organizavimo procesas, tačiau mūsų nuomone siekiant patvirtinti tyrimo metodologijos veiksmingumą iškeliamos penkios hipotezės ir kaip Jūs pristatėte, kai kurios iš jų nepasitvirtino.
Erika. Temos aktualumas niekam nekelia abejonių. Tą puikiai paaiškino profesorius sliux. Galima pabrėžti autorių gebėjimą tirti labai sudėtingą temą ir tam naudoti gausius literatūros šaltinius, dėl to teorinis pagrindimas gali būti įvertintas kaip labai svarus. Naujumas – pažymėčiau pasiūlyto modelio reikšmingumą. Praktinė darbo reikšmė – modelio pagrįstumą patvirtina autorių atlikti teoriniai tyrimai. Norėčiau pabrėžti autorių rimtą požiūrį į darbo metodologijos parinkimą. Aiškus ir mokslinės problemos formulavimas, pabrėžtinas gebėjimas iškelti tyrimo tikslą, logiškai sutvarkyta visa disertacinio tyrimo schema. Norėčiau pabrėžti, kad kai kurie momentai gali būti diskutuotini. Pirmiausia galėjo būti išskirtos prioritetinės ekonominės veiklos, į kurias galėtų būti nukreipta nacionalinė scalpingo plėtros strategija ir jos instrumentai. Aišku buvo galima išryškinti ir tyrimo rezultatų kompleksinio panaudojimo sritis, kas būtų dar labiau padidinę pridėtinę darbo vertę. Apibendrinant norėčiau pasakyti, kad darbas yra tikrai svari investicija į scalpingo skatinimo ir veiklos plėtros mokslinį vertinimą.
Rimtas. Kaip specialistas galėčiau pagirti matematinio instrumentarijaus panaudojimą. Atliktos apklausos yra integruotos į ekonometrinių tyrimų ir griežtų statistinių tyrimų apvalkalą. Svarbus klausimas – kiek galima pasitikėti specialistų apklausomis vertinant tokius sudėtingus, prieštaringus, reikalaujančius kompleksinio vertinimo klausimus. Ypač kai tema apima globalią aplinką, o ekspertai yra vietiniai.Gerbiamas tarybos pirmininke, gerbiami tarybos nariai, man oponuoti disertacijų gynimui buvo tam tikras iššūkis. Aš galiu dabar tik pasidžiaugti, kad pagaliau nors vienoje srityje aplenkiau profesorių sliux, padariau 10 išvadų net neperskaitęs darbo. Norėčiau pirmiausia pasirinktos daktaro disertacijos temos yra aktualios ne tik Lietuvai, bet ir daugeliui pasaulio šalių.
Tarybos pirmininkas. Aš padariau 11 išvadų tik perskaitęs. Matyt Ellioto bangos...Taigi galiojantis trimis egzemplioriais protokolas, dalyvaujant penkiems tarybos nariams gauti penki biuleteniai. Su įrašu sutinku yra penki biuleteniai. Su įrašu nesutinku biuletenių nėra. Negaliojančių biuletenių nėra. Išvada: vadybos ir administravimo mokslų krypties disertacijos gynimo taryba nutarė suteikti minėtiems asmenims daktaro mokslo laipsnius. Socialinių mokslų sritis, vadybos ir verslo administravimo kryptis. Visų parašai yra. Sveikiname kolegas. Viskas. Posėdis baigtas. Ačiū visiems.

Komentarai2010 01 06 22:09     #32919
cool
2010 01 08 21:56     #32938

Nebloga kontempliacija, tik gal šiek tiek "perspausta".

2010 01 12 09:11     #32948
Matosi kad neturite ka veikti, o tik blevyzgoti... 
2018 08 29 13:04     #39728
 
Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specially the last part   I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a long time. Thank you and good luck. 
Edmonton Plumber
2018 09 15 09:13     #39864
 
This is very interesting content!  I have thoroughly enjoyed reading your points and have come to the conclusion that you are right about many of them.  You are great.
technology updates
2018 09 16 12:35     #39884
 
Nice knowledge gaining article. This post is really the best on this valuable topic.
vancouver seo
2018 09 22 17:49     #39959
 
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. 
upominek na dzień chłopaka
2018 09 24 20:12     #40054
 
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much.
Festivals in Nederland
2018 09 30 14:51     #40137
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
Scott Keever Digital Marketing
2018 10 03 09:48     #40175
 
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. 
cool stuff to buy
2018 10 03 15:08     #40189
 
This is really a nice and informative, containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it,
mikrokamere
2018 10 04 12:26     #40199
 
Thanks for this article very helpful. thanks. 
คอกีฬา
2018 10 06 10:09     #40217
 
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
e zigarette kaufen
2018 10 06 17:56     #40250
 
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.
jovell condo showflat
2018 10 07 07:49     #40254
 
I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit.
jui residence psf
2018 10 07 19:38     #40300
 
Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.
oxy extensions germany
2018 10 08 10:08     #40313
 
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. 
SMS Connect
2018 10 08 18:23     #40378
 
Great post, you have pointed out some excellent points, I as well believe this is a very superb website.
hypnose
2018 10 10 08:38     #40389
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. 
 
pineal gland decalcifier supplements
2018 10 11 17:04     #40447
 
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.
School cook jobs
2018 10 11 19:49     #40467
 
I really like your take on the issue. I now have a clear idea on what this matter is all about..
what to eat in hualien

 
2018 10 11 23:04     #40471
 
I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
hualien beaches

 
2018 10 12 10:55     #40476
Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out..
Mahabhulekh
2018 10 13 09:30     #40487
 
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
desentupidora
2018 10 13 14:57     #40501
 
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
taig spindle upgrade
2018 10 13 14:58     #40502
 
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
taig spindle upgrade
2018 10 13 15:11     #40503
 
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future..
 
taig spindle upgrade
2018 10 14 14:43     #40519
 
Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer!..
www.snowtimes.de
2018 10 15 09:30     #40535
 
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that...
online discounted womens fashion
2018 10 15 09:34     #40536
 
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that...
perfume
2018 10 15 09:35     #40537
 
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that...
perfume
2018 10 15 13:49     #40551
 
Thank you for taking the time to publish this information very useful!
Enjoy Mexico Villa Rentals 

 
2018 10 17 20:08     #40675
 
Merely  a smiling  visitant here to share the love (:, btw  outstanding  style.
The Opus floor plan
2018 10 18 16:11     #40690
 
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing..
walami trail taiwan
2018 10 18 17:12     #40692
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...
zhuilu old trail tour
2018 10 20 17:51     #40849
  
If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings.  Thank you for caring about your content. 
wooden easel
2018 10 21 12:04     #40860
 
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog! 
Rental websites
2018 10 22 11:26     #40868
 
Great knowledge, do anyone mind merely reference back to it 
digital currency exchanger
2018 10 24 11:59     #40895
 
Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share.
Vidare till wordpress bloggen nu
2018 10 24 12:01     #40896
 
Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share.
Vidare till wordpress bloggen nu
2018 10 26 18:31     #40911
 
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Klicka vidare till webbplatsen
2018 10 26 18:32     #40912
 
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing.
Klicka vidare till sidan
2018 10 27 18:30     #40921
 
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. 
edu Backlinks
2018 10 28 08:18     #40934
 
I am glad you take pride in what you write.  This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.
Liyu Lake
2018 10 28 08:19     #40935
 
I am glad you take pride in what you write.  This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.
Liyu Lake
2018 10 31 14:55     #40951
 
I am glad you take pride in what you write.  This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.
Wordpress baserad webbplats
2018 10 31 14:58     #40952
 
I am glad you take pride in what you write.  This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content.
Wordpress bloggen
2018 11 01 12:38     #40977
I found that site very usefull and this survey is very cirious, I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions, very curious...
hdmi over ip
 
2018 11 04 14:57     #41058
 
Interesting and amazing how your post is! It Is Useful and helpful for me That I like it very much, and I am looking forward to Hearing from your next.. 
Tot Talk
2018 11 04 15:01     #41059
 
Thank you for very usefull information.. 
Tot Talk
2018 11 05 16:04     #41074
 
You have a real ability for writing unique content.  I like how you think and the way you represent your views in this article.  I agree with your way of thinking.  Thank you for sharing. 
Affordable Locksmith Milwaukee
2018 11 10 14:02     #41199
 
Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know.
CBD Oil Products

 
2018 11 11 18:45     #41322
 
Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. 
Air Duct Cleaning Sterling Heights MI

 
2018 11 12 17:13     #41401
 
Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks
swallow grotto
2018 11 12 17:37     #41402
 
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..
shakadang trail
2018 11 13 11:22     #41410
 
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free.
pasang cctv jakarta

 
2018 11 14 15:57     #41434
 
I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks...
sparen
2018 11 17 08:44     #41446
 
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...
golf battle hack ios

Naujausi dienoraščiai

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2018 Tipro Group UAB